Švie­ti­mo įstai­gų per­tvar­ka – ne­pa­blo­gi­nant są­ly­gų mo­ki­niams, gy­dy­to­jų sty­gius jau ke­lia grės­mę

Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariai
Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariai (iš kairės) – gydytojas Dmitrij Kačiurin, ekonomistė Skaistė Ulčickaitė ir buvęs ilgametis pedagogas Valdas Račkauskas.
Šio­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ka­den­ci­jo­je pir­mą­kart dir­ba Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­ja, ku­rio­je trys na­riai – Dmit­rij Ka­čiu­rin, Val­das Rač­kaus­kas ir Skais­tė Ul­čic­kai­tė, ku­ri yra frak­ci­jos va­do­vė. Jie pri­klau­so ta­ry­bos val­dan­čia­jai ko­a­li­ci­jai. „Jei kri­ti­kuo­ja val­dan­či­ą­ją ko­a­li­ci­ją, tai kri­ti­kuo­ja ir mus, nors mies­to ta­ry­bo­je esa­me nau­jo­kai, dar ne­spė­ję „pri­si­dirb­ti“, mums ne­rei­kia jo­kių pos­tų sa­vi­val­dy­bė­je“, – sa­ko Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vai mies­to ta­ry­bo­je, ap­si­lan­kę „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jo­je pa­si­da­ly­ti min­ti­mis apie ta­ry­bos at­lik­tus ir pla­nuo­ja­mus dar­bus šiais me­tais, apie tai, ką reik­tų keis­ti kai ku­rio­se sri­ty­se. Nors šios ka­den­ci­jos ta­ry­ba dir­ba tik tru­pu­tį dau­giau nei pus­me­tį, nau­jo­kai jau spė­jo su­si­pa­žin­ti su ta­ry­bos veik­los vir­tu­ve.

–  Ar taip įsi­vaiz­da­vo­te dar­bą Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je, kai į ją kan­di­da­ta­vo­te?

S.Ul­čic­kai­tė: Man, kaip at­ėju­siai iš ver­slo, čia taip il­gai vis­kas vyks­ta. No­rint kaž­ką pa­da­ry­ti, rei­kia pus­me­čio ar il­giau, vis­kam yra tam tik­ros pro­ce­dū­ros, ku­rių tu­ri pai­sy­ti. At­ro­do, kad gy­ve­ni­mas čia su­lė­tė­jęs.

La­bai pai­nu, kai vie­nu me­tu tu­ri bū­ti ir ge­ru tei­si­nin­ku, ir eko­no­mis­tu, ir so­cia­li­niu dar­buo­to­ju, kad ga­lė­tum ge­rai įsi­gi­lin­ti į pa­teik­tus svars­ty­ti klau­si­mus.

D.Ka­čiu­rin: Gal la­bai sku­bė­ti ir ne­rei­kia, nes svar­biuo­se klau­si­muo­se yra daug niu­an­sų, ku­riuos rei­kia įver­tin­ti ir su­pras­ti. Kad ir dėl nu­ma­to­mos švie­ti­mo įstai­gų re­for­mos.

– Švie­ti­mo įstai­gų per­tvar­ka ma­žė­jant mo­ki­nių skai­čiui ir sie­kiant su­ma­žin­ti tuš­čius plo­tus šio­se įstai­go­se tik­riau­siai bus pats rim­čiau­sias iš­ban­dy­mas šios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bai. Kaip Jūs da­ly­vau­ja­te nu­ma­to­mos švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos pro­ce­se?

S.Ul­čic­kai­tė: Ei­na­me kon­sul­tuo­tis su švie­ti­mo ben­druo­me­nė­mis, švie­ti­mo įstai­gas lan­kan­čių vai­kų tė­vais. Kiek­vie­na ben­druo­me­nė gal­vo­ja apie sa­ve. Ko­kį spren­di­mą pa­lai­ky­siu dėl šių įstai­gų per­tvar­kos, šian­dien dar ne­ži­nau.

Esu skai­čių žmo­gus, pa­gal iš­si­la­vi­ni­mą – eko­no­mis­tė, dir­bu ta­ry­bos In­ves­ti­ci­jų, eko­no­mi­kos ir biu­dže­to ko­mi­te­te, man rei­kia kon­kre­tu­mo: kiek ir kur su­tau­py­tu­me lė­šų, kaip jos bus pa­skirs­ty­tos. Aš tai ver­ti­nu ne emo­ci­jo­mis, o fak­tais.

V.Rač­kaus­kas: Kaip daug me­tų dir­bęs švie­ti­mo sri­ty­je ir kiek esu su­si­pa­ži­nęs su šių įstai­gų veik­la, su­pran­tu, kad re­for­ma rei­ka­lin­ga.

Ma­tau, kad pra­ei­ty­je ne­pa­da­rė­me dar­bų, ku­riuos rei­kė­jo at­lik­ti.

2005-ai­siais, kai pra­dė­jo­me švie­ti­mo įstai­gų re­for­mą, vie­na iš nuo­sta­tų bu­vo – su­re­gu­liuo­ti mo­ki­nių srau­tus mo­kyk­lo­se. Ar jie su­re­gu­liuo­ti?

Gal prieš še­še­rius me­tus esu sa­kęs, jei su­tvar­ky­tu­me šį pro­ce­są, vi­sos švie­ti­mo įstai­gos ga­lė­tų eg­zis­tuo­ti.

Ma­žes­nė mo­kyk­la vai­kams yra ge­res­nė ir sau­ges­nė, bet sa­vi­val­dy­bei rei­kia iš­lai­ky­ti jų pa­sta­tus. Ver­ti­nant šiuo as­pek­tu, mo­kyk­lų re­for­ma rei­ka­lin­ga. Ta­čiau ją vyk­dant ne­ga­li­ma pa­blo­gin­ti mo­ky­mo­si są­ly­gų mo­ki­niams, nes mū­sų pa­grin­di­nis tiks­las – mo­ky­mo­si ko­ky­bė.

Jei no­ri­me vie­ną mo­kyk­lą per­kel­ti į ki­tą, jo­je mo­ky­mo­si ap­lin­ka tu­rė­tų bū­ti bent vie­nu cen­ti­met­ru ge­res­nė. Gal tai pa­vyks įro­dy­ti švie­ti­mo ir mo­ki­nių tė­vų ben­druo­me­nėms?

Su­si­ti­ki­me vie­no­je mo­kyk­lo­je sa­ko­me, kad jū­sų iš čia nie­kas ne­iš­kels, tik pa­si­keis mo­kyk­los sta­tu­sas, pa­va­di­ni­mas, jūs čia ir to­liau mo­ky­si­tės, bet su tuo ka­te­go­riš­kai ne­su­tin­ka­ma. Šio­je vie­to­je su ben­druo­me­nė­mis rei­kė­tų dau­giau pa­dir­bė­ti, kad jos su­pras­tų.

Dėl švie­ti­mo įstai­gų per­tvar­kos tu­ri­me ir pra­ėju­sios mies­to val­džios pa­li­ki­mą – at­lik­tą stu­di­ją. Rei­kia ją kaž­kiek pa­nau­do­ti ar­ba at­mes­ti.

Pri­si­pa­žin­siu, men­kas ma­lo­nu­mas su­si­tik­ti su nu­ma­ty­tų per­tvar­ky­ti švie­ti­mo įstai­gų bendruo­menių atstovais. Nu­ei­na­me ieš­ko­ti ben­dro spren­di­mo, kaip ge­riau pa­da­ry­ti, ir vi­sos ne­pa­si­ten­ki­ni­mo strė­lės le­kia link mū­sų, nors mes dar nie­ko blogo ne­pa­da­rė­me.

– Gal ga­li­te iš­skir­ti jau pri­im­tą mies­tui svar­bų ta­ry­bos spren­di­mą?

S.Ul­čic­kai­tė: Gal­būt spren­di­mą reng­ti lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos (LEZ) stei­gi­mo stu­di­ją. Bet čia bus tik re­ko­men­da­ci­jos ta­ry­bai: ar­ba ta­ry­ba tai pri­ims už gry­ną pi­ni­gą, ar­ba ne­pri­tars.

LEZ-as bū­tų vie­nas iš žings­nių Aly­tui tap­ti kon­ku­ren­cin­gu Lie­tu­vos pra­mo­nės mies­tu. Esu realistė ir suprantu, kad to pasiekti neįmanoma per ketverius tarybos kadencijos metus, tačiau mažais žingsneliais galima būtų bent pradėti judėti link šio tikslo.

– Jūs, Dmit­ri­jau, esa­te me­di­kas, bet ta­ry­bo­je pa­si­rin­ko­te dar­bą Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­te. Ko­dėl?

D.Ka­čiu­rin: Šis ko­mi­te­tas yra la­bai svar­bus mies­to gy­ve­ni­mui, jo struk­tū­rai. Nuo to, kaip tvar­ko­mas mies­tas, pri­klau­so ir žmo­gaus gy­ve­ni­mo ko­ky­bė.

Tik­riau­siai vi­si ži­no­me, kad me­di­ci­na žmo­gaus gy­ve­ni­mo ko­ky­bei tu­ri tik 25 pro­cen­tus įta­kos.

Ma­no nuo­mo­ne, šiuo me­tu mies­tas tvar­ko­mas ge­rai. Aiš­ku, yra daug da­ly­kų, ku­rie rei­ka­lau­ja fi­nan­sų: gat­vių as­fal­ta­vi­mas, re­mon­tas, ap­švie­ti­mas. Tai leis­tų žmo­gui sau­giau gy­ven­ti mies­te.

Man at­ro­do, bū­tų ge­rai, kad sa­vi­val­dy­bė tu­rė­tų stip­rią mies­to tvar­ky­mo įmo­nę.

V.Rač­kaus­kas: Tu­ri­me „Aly­taus in­fra­struk­tū­rą“, bet ji ne­pa­jė­gi at­lik­ti vi­sų mies­to tvar­ky­mo dar­bų. Gal­būt da­bar­ti­nė mies­to val­džia spręs dėl šios įstai­gos tech­ni­nio su­stip­ri­ni­mo, o gal bus gal­vo­ja­ma apie nau­jos mies­to tvar­ky­mo įmo­nės stei­gi­mą.

– Aly­tu­je jau daug me­tų trūks­ta me­di­kų, kon­kre­čių sri­čių spe­cia­lis­tų, dėl to pas juos sun­ku pa­tek­ti, su­si­da­ro di­de­lės ei­lės. Sa­vi­val­dy­bė yra nu­ma­čiu­si fi­nan­si­nės pa­ra­mos prie­mo­nes at­vyks­tan­tiems spe­cia­lis­tams, jiems ga­li su­teik­ti gy­ve­na­mą­jį plo­tą, bet pa­na­šu, kad tai šios pro­ble­mos ne­spren­džia.

D.Ka­čiu­rin: Gy­dy­to­jų spe­cia­lis­tų trū­ku­mas yra di­de­lė bė­da ne tik Aly­tu­je, bet ir vi­so­je Lie­tu­vo­je. Jų sty­gius jau ke­lia di­de­lę grės­mę.

Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je gy­dy­to­jų am­žiaus vi­dur­kis – 55-eri me­tai. Tai ro­do blo­gas ten­den­ci­jas, rei­ka­lau­jan­čias jau­nų gy­dy­to­jų at­si­ra­di­mo. Li­go­ni­nės tar­pu­sa­vy­je kon­ku­ruo­ja dėl gy­dy­to­jų, to­dėl la­bai sun­ku juos mums pri­sik­vies­ti.

Pa­gal sa­vi­val­dy­bės pro­gra­mą – fi­nan­siš­kai pa­rem­ti į Aly­tų at­vyks­tan­čius dirb­ti jau­nus gy­dy­to­jus spe­cia­lis­tus, su­tei­kiant jiems gy­ve­na­mą­jį plo­tą, ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je įsi­dar­bi­no tik vie­nas spe­cia­lis­tas.

Fi­nan­si­nės pa­ra­mos pro­gra­ma yra per il­gam gy­dy­to­jus pri­ri­šan­ti prie vie­nos įstai­gos. Reik­tų trum­pin­ti šį lai­ko­tar­pį, kad at­vy­kęs dirb­ti gy­dy­to­jas ga­lė­tų su­si­pa­žin­ti su mies­tu, įstai­gos ko­lek­ty­vu, ir po to ap­si­spręs­tų, ar to­liau lik­ti. Jei ap­si­spręs­tų, sa­vi­val­dy­bės fi­nan­si­nę pa­ra­mą dar bū­tų ga­li­ma pra­tęs­ti. Gal­būt reik­tų ir pa­pil­do­mų fi­nan­si­nių re­sur­sų.

Pa­si­ža­du, ar­ti­miau­siu me­tu ini­ci­juo­siu šios pro­gra­mos pa­kei­ti­mus, nes da­bar­ti­nė pa­ra­mos sis­te­ma ne­vei­kia.

– Jū­sų nuo­mo­ne, ko­kio­se mies­to sri­ty­se la­biau­siai trūks­ta in­ves­ti­ci­jų?

S.Ul­čic­kai­tė: Tu­rė­tu­me la­biau at­sig­ręž­ti į vie­ti­nius ver­sli­nin­kus, ypač pa­dė­ti įsi­tvir­tin­ti smul­kie­siems, nes di­die­ji in­ves­tuo­to­jai taip leng­vai ne­at­ei­na. Jei­gu jie ir at­ei­tų, ta­čiau su pi­gio­mis dar­bo vie­to­mis, dar­buo­to­jams siū­ly­da­mi mi­ni­ma­lų at­ly­gi­ni­mą, ne­ma­nau, kad tai bū­tų nau­din­ga mies­tui.

Kai pa­kal­bi su jau­ni­mu, jis sa­ko, kad mies­te trūks­ta pra­mo­gų. Daug jaunų žmonių Alytų norėtų matyti kaip studentišką miestą.

Kai kal­bi su spor­to ben­druo­me­ne, jie mies­te pa­si­gen­da vieš­bu­čio, ku­ria­me ga­lė­tų ap­si­gy­ven­ti spor­ti­nin­kai.

D.Ka­čiu­rin: Vieš­bu­čio Aly­tu­je trūks­ta ne tik spor­ti­nin­kams, bet ir ver­slui, moks­lui.

Kai or­ga­ni­zuo­ja­me res­pub­li­ki­nes kar­dio­lo­gų kon­fe­ren­ci­jas, ne­ga­li­me pa­siū­ly­ti, kur ap­si­gy­ven­ti vi­siems jų da­ly­viams, to­dėl iš Aly­taus iš­vyks­ta į Drus­ki­nin­kus ar Birš­to­ną. Nors jie no­rė­tų nak­vo­ti Aly­tu­je, mies­tas jiems pa­tin­ka, no­rė­tų po jį pa­si­žval­gy­ti.

V.Rač­kaus­kas: Apie vieš­bu­čio sta­ty­bą jau bu­vo dis­ku­tuo­ja­ma prieš ku­rį lai­ką, kai Aly­taus spor­to rū­muo­se vy­ko kai ku­rios Eu­ro­pos vy­rų krep­ši­nio čem­pio­na­to rung­ty­nės.

Dėl spor­to rū­mų dar no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kai jie bu­vo at­nau­ji­na­mi, ne kar­tą sa­ky­ta, jog čia vyks įvai­rūs kon­cer­tai, daug spor­to var­žy­bų. Kon­cer­tų čia vyks­ta tik­rai ma­žai. Spor­to var­žy­bos vyks­ta, bet ar žiū­ro­vai plūs­ta? Kaž­ko trūks­ta, rei­kia žiū­ro­vus kaž­ko­kio­mis prie­mo­nė­mis „pa­ka­bin­ti“, kad jie at­ei­tų.

Ap­skri­tai aš ma­tau mū­sų spor­to ir kul­tū­ros ben­druo­me­nių ne­su­si­kal­bė­ji­mą, ne­ben­dra­vi­mą tar­pu­sa­vy­je. Gal rei­kia gal­vo­ti apie kul­tū­ros įstai­gų su­jun­gi­mą į stam­bes­nį kul­tū­ri­nį vie­ne­tą, kad jų veik­la bū­tų efek­ty­ves­nė?

– Jūs dir­ba­te ta­ry­bos val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je. Kaip pa­vyks­ta su­tar­ti?

S.Ul­čic­kai­tė: Į ta­ry­bą esa­me at­ėję iš skir­tin­gų veik­los sri­čių. Džiau­giuo­si, kad svar­biais mies­tui klau­si­mais su­ta­ria­me. Ne vi­si mies­to ta­ry­bos na­riai va­do­vau­ja­si tai­syk­le: jei­gu ne man, ta­da ir ne tau, ge­riau truk­dy­siu, ne­gu pa­dė­siu pri­im­ti spren­di­mą.

V.Rač­kaus­kas: Vi­sos ko­a­li­ci­jos su­ta­ri­mo pri­rei­kė dėl sprendimo ren­gti LEZ-o ga­li­my­bių stu­di­ją, ski­rti vi­ce­me­rus, sprendžiant vi­suo­me­ni­nės ini­cia­ty­vos pro­jek­tų klausimą.

– Ko linkėtumėte at­ei­nan­čiais me­tais?

– S.Ul­čic­kai­tė: Vi­siems ko­le­goms mies­to ta­ry­bo­je lin­ki­me san­tar­vės ir pro­tin­go po­li­ti­nio dia­lo­go. Vi­siems aly­tiš­kiams ar­tė­jan­čių di­džių­jų me­tų šven­čių pro­ga – svei­ka­tos, ar­ti­mų­jų mei­lės ir pras­min­go Šven­tų Ka­lė­dų lau­ki­mo.

 

Kal­bė­jo­si Al­ma Mos­tei­kai­tė

 

P. S. Spaus­di­na­ma va­do­vau­jan­tis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tu, pa­tvir­tin­tu

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je 2019-06-27 spren­di­mu Nr. T-186.

 

  Komentaras

  Nieko nėra gražiau, kaip jauni žmonės nebijo išreikšti savo nuomonę protestuodami. Be galo daug protingo, šviesaus bei mąstančio, jaunimo turime Lietuvoje. Ir tai išties džiugina.

  Komentaras

  Domiuosi politika, seku įvykius mieste, todėl galiu pasakyti, kad šita žaliųjų ataskaita mums rinkėjams, tai tik pilstymas iš tuščio į kiaurą. Vis dar laukiame kada Ulčickaitė prabils - ar tai įvyks tarybos posėdžių metu ? O gal tai įvyks susitikimuose su švietimiečiais ? Račkauskas vis apie praeitį, kai buvo reguliuojami mokinių srautai. Prisimename jūsų vizitus į kaimyninę mokyklą, kai reikalaudavote atiduoti klases, nes vis nesurinkdavote mokinių. Tokiais metodais reanimuota Vidzgirio mokykla taip ir neatsigavo, joje šiandien tik 196 mokiniai. Linkime žaliesiems mažiau tuščių kalbų tokiose "ataskaitose", daugiau darbų. Nors... jei jums reikėjo "su­si­pa­žin­ti su ta­ry­bos veik­los vir­tu­ve" net 8 mėnesių, tai jau graudu...

  Komentaras

  Už kiekvieną laikotarpį atsakomybę neša ir atskaitingi alytiškiams jų pačių rinkti į aukščiausią valdžią. Tai į Seimą nuo Alytaus miesto, mero ir tarybos. Taryboje po oficialia pozicija... ir oficialios opozicijos nesimato. Nuosmukis savivaldoj per visas sritis gilėja ir sustot.., nesimato. Kad kas bandytų stabdyt ir eit į priekį. Šiais laikais laiku daryt reikiamas efektyvumo pertvarkas kaip švietimo, struktūros... visi sugeba. Net Alytaus rajonas šalia padarę ir pamiršę. Alytuj kitokie nei kitur. Čia mada nuo mero, nežinau... Ir kiti po tuo dengiasi.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.