Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė: „Jei­gu ras­ti op­ti­ma­lius spren­di­mus bū­tų pa­pras­ta, švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ka se­niai bū­tų įgy­ven­din­ta”

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (12)
2019 Gruodis 19
Jurgita Šukevičienė
„Man po­li­ti­ka – tai pir­miau­sia ben­dra­vi­mas, kon­tak­tas, kom­pro­mi­so ieš­ko­ji­mas. Kas­die­nis ben­dra­vi­mas su žmo­nė­mis – di­de­lė ver­ty­bė ir džiaugs­mas, ku­rio ne­su­vai­din­si“, – sako mero pavaduotoja Jurgita Šukevičienė. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jos Jur­gi­tos Šu­ke­vi­čie­nės ku­ruo­ja­mos sri­tys – švie­ti­mas ir spor­tas, kul­tū­ra, so­cia­li­nė bei svei­ka­tos ap­sau­ga, vie­šie­ji ir už­sie­nio ry­šiai, jau­ni­mo rei­ka­lai, tar­pins­ti­tu­ci­nis ben­dra­dar­bia­vi­mas. Pra­dė­da­ma dar­bą ba­lan­dį po­li­ti­kė mi­nė­jo, kad sa­vi­val­do­je tik­rai ne­si­jau­čia nau­jo­kė, tad įsi­jung­ti į dar­bą il­gai ne­truks. Me­tų pa­bai­go­je – po­kal­bis su vi­ce­me­re apie nu­veik­tus dar­bus ir jau te­ku­sius iš­ban­dy­mus.

– Po­li­ti­ko­je esa­te tik­rai ne vie­nus me­tus, ta­čiau rin­kė­jai pir­mą kar­tą pa­ti­kė­jo ta­ry­bos na­rio man­da­tą. Ar dve­jo­jo­te, ga­vu­si pa­siū­ly­mą ei­ti me­ro pa­va­duo­to­jos pa­rei­gas?

– Po­li­ti­ko­je esu jau dau­giau nei de­šimt me­tų, kaip Sei­mo na­rio Ju­liaus Sa­ba­taus­ko pa­ta­rė­ja, taip pat ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je te­ko dirb­ti, ma­čiau, kaip jai va­do­vau­ja trys me­rai – Fe­lik­sas Džiau­tas, Jur­gis Kras­nic­kas, Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius. Tai­gi dar­bas bu­vo pa­žįs­ta­mas iš vi­daus, be to, yra toks pa­sa­ky­mas, kad „tik tie, ku­rie su­ri­zi­kuo­ja nu­ei­ti per to­li, su­ži­no, kaip to­li jie ga­li nu­ei­ti“.  Ne­sa­kau, kad tai per to­li. Tie­siog kiek­vie­nas tu­ri­me steng­tis, siek­ti, nau­do­ti ge­riau­sias sa­vo kom­pe­ten­ci­jas, ti­kė­ti ir pa­si­ti­kė­ti žmo­nė­mis. Man po­li­ti­ka – tai pir­miau­sia ben­dra­vi­mas, kon­tak­tas, kom­pro­mi­so ieš­ko­ji­mas. Kas­die­nis ben­dra­vi­mas su žmo­nė­mis – di­de­lė ver­ty­bė ir džiaugs­mas, ku­rio ne­su­vai­din­si.

– Vie­na Jū­sų ku­ruo­ja­mų sri­čių – švie­ti­mas. Dis­ku­si­jos ver­da karš­tos, iki sau­sio 2 die­nos dar ga­li­ma teik­ti siū­ly­mus tin­klo per­tvar­kai. Ko­kių per­mai­nų Aly­taus švie­ti­mui rei­kia žiū­rint Jū­sų aki­mis ir ma­tant ne tik at­ski­ras švie­ti­mo įstai­gas, bet ir vi­są sis­te­mą?

–Nuo 2002 iki 2018 me­tų mo­ki­nių Aly­tu­je su­ma­žė­jo per­pus. Šiais me­tais švie­ti­mui iš mies­to biu­dže­to te­ko pa­pil­do­mai skir­ti 1,2 mln., o at­ei­nan­čių me­tų pa­pil­do­mų lė­šų po­rei­kis – jau per 3 mln. eu­rų. Aki­vaiz­du, kad to­kia naš­ta biu­dže­tui tam­pa sun­kiai pa­ke­lia­ma. Ta­čiau, pa­brė­žiu, kal­bant apie tin­klo per­tvar­ką – pa­grin­di­nis tiks­las yra ne tau­py­mas, bet ug­dy­mo ko­ky­bės ge­ri­ni­mas, ži­no­ma, sie­kiant ra­cio­na­liai nau­do­ti sa­vi­val­dy­bės lė­šas ir ma­te­ria­lų­jį tur­tą. Vai­kus juk mo­ko ne pa­sta­tai, bet mo­ky­to­jai, o dėl at­stu­mų – Aly­tus yra la­bai ne­di­de­lis mies­tas. Jei­gu žmo­nės jaus­tų­si sau­gūs dėl sa­vo dar­bo vie­tų, įtam­pos, ma­nau, bū­tų ma­žiau. Kal­ba­me, dis­ku­tuo­ja­me apie per­tvar­kos siū­ly­mus, bet gal rei­kė­tų tam skir­ti dar dau­giau dė­me­sio.

Ne­se­niai Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­ja su­ren­gė gra­žią šven­tę, mi­nė­jo mo­kyk­los 30-me­tį. Ma­nęs daug kas klau­sė, kaip jau­čiuo­si ei­da­ma svei­kin­ti mo­kyk­los, ku­ri mi­ni­ma per­tvar­kos pla­ne vie­na pir­mų­jų? La­bai su­pran­ta­mos žmo­nių bai­mės, ne­ži­nios ke­lia­ma įtam­pa, bet mes, mies­to va­do­vai, tam ir dir­ba­me, kad ras­tu­me op­ti­ma­lius spren­di­mus. Jei­gu tai bū­tų pa­pras­ta, švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ka se­niai bū­tų įgy­ven­din­ta.

– Pa­kal­bė­ki­me apie spor­tą. Ar pa­vyks iš­spręs­ti pro­ble­mą dėl spor­to sa­lių už­im­tu­mo?  

– Pro­ble­mą ga­li­ma va­din­ti įsi­se­nė­ju­sia, bet pir­mą žings­nį jau žen­gė­me – su­reng­tos dvi vie­šos dis­ku­si­jos su spor­to ben­druo­me­ne. Mies­te tu­ri­me tik­rai ge­rą spor­to in­fra­struk­tū­rą, pui­kių spor­to pro­fe­sio­na­lų, tre­ne­rių. Pa­sak jų, sa­lių mies­te yra net­gi dau­giau nei už­tek­ti­nai. Ma­nau, rei­kia tie­siog kal­bė­tis, ma­žiau am­bi­ci­jų ir dau­giau ge­ra­no­riš­ku­mo tik­rai pa­dė­tų. Svar­bu yra įsi­gi­lin­ti, iš­klau­sy­ti vi­sas su­in­te­re­suo­tas pu­ses, juk vai­kai yra vie­no­di, kur jie be­spor­tuo­tų.

Vie­nas iš mū­sų tiks­lų – su­da­ry­ti ga­li­my­bę spor­tuo­ti ben­druo­me­nės na­riams. Šiuo me­tu šeš­ta­die­niais vei­kia dvi spor­to sa­lės – „Vo­lun­gės“ pro­gim­na­zi­jos ir Pu­ti­nų gim­na­zi­jos. Jei­gu bus po­rei­kis, ben­druo­me­nei at­ver­si­me ir dau­giau mo­kyk­lų spor­to sa­lių sa­vait­ga­liais. Tai yra vi­sų mū­sų tur­tas, tik nau­do­ki­me jį at­sa­kin­gai ir tau­so­ki­me.

– So­cia­li­nė sri­tis – dar vie­na Jū­sų ku­ruo­ja­ma, su ko­kio­mis pro­ble­mo­mis krei­pia­si aly­tiš­kiai?

– Vi­sos ma­no ku­ruo­ja­mos sri­tys la­bai jaut­rios, daug vi­di­nio, ne­ma­to­mo dar­bo, o re­zul­ta­tas ne vi­sa­da ap­čiuo­pia­mas. Vie­ni gy­ven­to­jai at­ei­na ieš­ko­ti pa­gal­bos, ki­tiems rei­kia tie­siog iš­si­kal­bė­ti. Pro­ble­mos įvai­rios: nu­si­skun­di­mai dėl pa­slau­gų ko­ky­bės – spor­tas, svei­ka­ta, slau­ga, švie­ti­mas, mais­to da­vi­nių ko­ky­bė, sve­ka­ti­ni­mo pa­slau­gų ge­ri­ni­mas, ne­įga­lių­jų prie­žiū­ra… Mū­sų pa­rei­ga yra ieš­ko­ti bū­dų pa­dė­ti gy­ven­to­jams iš­spręs­ti jų rū­pes­čius, nors daž­nai tai ir pra­si­len­kia su ga­li­my­bė­mis. Džiau­giuo­si, kai žmo­gus iš­ei­na gied­res­niu vei­du.

– Be­si­bai­gian­tys 2019-ie­ji Aly­tu­je pa­žen­klin­ti di­de­le ne­lai­me ir gais­ro dū­mais. Įtam­pos ir ne­ri­mo te­ko pa­tir­ti daug, bu­vo net su­strei­ka­vu­si svei­ka­ta. Kaip pri­si­me­na­te šį iš­ban­dy­mą?

– Kai ne­lai­mes ma­to­me per te­le­vi­zi­ją, skai­to­me spau­do­je ar in­ter­ne­te, žiū­ri­me kaip į fak­tą, nu­ti­ku­sį kaž­kur. O čia vie­ną nak­tį tai nu­ti­ko pas mus.

Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tras nuo gais­ra­vie­tės – ran­ka pa­sie­kia­mas. Spren­di­mą dėl 95 jo gy­ven­to­jų, ku­rių di­džio­ji da­lis gar­baus am­žiaus, gu­lin­tys ar sun­kiai vaikš­tan­tys, per­kė­li­mo rei­kė­jo pri­im­ti la­bai grei­tai. Ne­ga­lė­jo­me ri­zi­kuo­ti jų svei­ka­ta ir sau­gu­mu. Vaiz­das, kai ka­riai ne­šė lanks­čiuo­se neš­tu­vuo­se gu­lin­čius pa­cien­tus, juos ve­žė „Kaut­ros“ au­to­bu­sai, grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­liai, yra ne­pa­mirš­ta­mas. Sun­kiau­sia bu­vo pa­ti­kė­ti, kad tai vyks­ta mū­sų mies­te, Aly­tu­je.  Vė­liau va­žia­vau ap­žiū­rė­ti, kaip cen­tro gy­ven­to­jai įsi­kū­rė So­cia­li­nių pa­slau­gų ir šei­mos cen­truo­se, spor­to kam­ba­riu­kuo­se sta­dio­ne. Nuo­šir­džiai dė­ko­ju vi­siems pri­si­dė­ju­siems, aly­tiš­kių su­pra­tin­gu­mas, su­si­tel­ki­mas ir ge­ru­mas – be­ga­li­nis. Ne­lai­mės aki­vaiz­do­je pa­si­ro­dė, ko­kie esa­me stip­rūs ir vie­nin­gi.

Ži­no­ma, gais­ras vi­siems bu­vo di­de­lis iš­ban­dy­mas, nor­ma­lu, kad ir svei­ka­ta pri­mi­nė apie sa­ve, nes dar­bo va­lan­dų ne­skai­čia­vo­me nie­kas.

– Aly­taus sa­vi­val­do­je jau ta­po tra­di­ci­ja, kad me­ro pa­va­duo­to­ja ne pir­mo­je ir ne ant­ro­je va­do­vų ka­den­ci­jo­je dir­ba mo­te­ris, o mies­tie­čiai ver­ti­na ne tik jos da­ly­ki­nes sa­vy­bes, bet ir iš­vaiz­dą. Tai ar sun­ku mo­te­riai po­li­ti­ko­je?

– Pir­miau­sia džiau­giuo­si, kad Aly­tu­je po­li­ti­ko­je yra ne­ma­žai mo­te­rų. Vi­sa­da pa­lai­kau mo­te­ris, nes joms gy­ve­ni­me, no­rint kaž­ko pa­siek­ti, rei­kia įdė­ti dau­giau pa­stan­gų. Su­de­rin­ti mo­ti­nys­tę, šei­mą, bui­tį, kar­je­rą – tik­rai ne­leng­vas iš­šū­kis. Kal­bant apie iš­vaiz­dą, ne­ma­nau, kad rū­pi­ni­ma­sis sa­vi­mi yra blo­gas da­ly­kas. Iš­vaiz­da svar­bi vi­sur: ir kas­die­niam gy­ve­ni­me, ir po­li­ti­ko­je. Bet vis­kas tu­ri bū­ti ne­dirb­ti­na, o svar­biau­sia – as­me­ni­nės sa­vy­bės, pro­fe­sio­na­lu­mas, at­vi­ras ir nuo­šir­dus ben­dra­vi­mas. 

– Ko pa­lin­kė­tu­mė­te aly­tiš­kiams ar­tė­jan­čių gra­žiau­sių me­tų šven­čių pro­ga?

– Lin­kiu ti­kė­ti ste­buk­lais, bet džiaug­tis ma­žais da­ly­kais, sva­jo­ti, bet dė­ti pa­stan­gų sie­kiams įgy­ven­din­ti. Ra­my­bės šir­dy­se ir jau­ku­mo na­muo­se!

 

P. S. Spausdinama vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, patvirtintu

Alytaus miesto savivaldybės taryboje 2019-06-27 sprendimu Nr. T-186.

 

  Komentaras

  Jei taip, vadinas iš švietimo sistemos nėra atkatų? O kur kvepia, ten organizuoti ir lėšų skiria. Nuo kitų nuimant. Gudrūs gudrius į valdžią renkasi. Todėl gudriai ir gaunasi.

  Komentaras

  Kai švietimo sistemai reikia skirti pinigų, tai jau dejuoja ponia. O kad Aratc skirs pinigų tiek kiek Reipas paprašė, tai tylu. Girdėjom kad jo apetitas jau vėl didėja. Žmonių mieste mažėja, šiukšlių mieste irgi mažėja, o pinigų kiekis, skiriamas Aratc auga geometrine progresija. Kada savivaldybė spręs šią milžinišką miesto problemą ?

  Komentaras

  Imam postus kur nesugebam ir kaip reikia parodyt darbo rezultatus - aimanuojam sunku ir pagal juos normalu. Kas būtų jei ir kitur taip būtų. Nueini pas gydytoją, ana sako susinokėk, bet išgydyt negaliu. Nes per sunku man. Kažkoks vaikų darželis per savivaldą vyksta. Jokios atsakomybės ir reiklumo sau. O ant kitų tas toks anoks.

  Komentaras

  Ir šie kaip uabais sustvėrę postus nei patys daro, nei kitų nepraleis. Nes nuo pat ir šios kadencijos pirmos dienos ir per komentarus buvo parodyta. Kaip kitų savivaldybių pavyzdžiu vykdyt efektyvinimo priiemones ir užvest per es paramos projektus miesto ekonomiką. Kad žmonėms gyvenimai gerėtų ir paskolas mažint ateitį lengvinant. Ciniškai prieš atmetinėjo. Patys lengviausiu keliu kaip išgyvent. Ir vietoj kūrimo proceso, per tarybą pradėjo erzintis nepasidalijant miesto likučių. Dėl aerodromo 100 ha apsijuokė, sporto mokyklos pastato, dėl voveriukų ir paminklų... O rimčiau nesugeba ir neįdomu jiems. Apart kaip šia diena jiems patiems išgyvent ir dėl miesto dzin. Ypatingi, kitus teisėsauga už smulkmenas. Jie kaip prieina nesamonės dideliu mastu ir kaip nepajudinami. Apart patys tarp savęs...

  Komentaras

  Situacija Alytuj per socdemus savivaldoje daug rimtesnė. Ypač po vakar tarybos posėdį nesugebėta metams baigiantis apie rimtus sprendimus net prabilt. Reiškia su tokiom didelėm patirtim politikoj ir skaičiuojama 10 metais tiek ši, tiek meras ir kiti - nepateisinama taip nesugebėt. Jau anoje kadencijoje imituojant cirkinę opoziciją jie su kaupu apsijuokinėjo. Po to protingi nedrįstų toliau net į rinkimus eit. Bet jie ant emocijų net ir postus sustvėrė. Ir..? Po pačių nesukontroliuoto gaisro jei teisėsauga reikliai vertina savivaldybės atsakomybę, tai..gal neišlieka poste? Per žemės skandalą kur vieni kitus apskundė ir, jei rimtai vertina, kiek iš jų liktų? Alytuj buvo atvejų, kaip teisėsauga už smulkmes vertina, o čia tokio masto? Trumpiau į kitus metus jau perėjo didėjančios problemos. Kaip ir su esama valdžia neaišku? Kiek laiko patys kankinsis ir kitus erzins. Esmėj per tarybą tik vienas eksmeras Č.D. dar pajėgus šiuolaikiškiau dirbt. Nei paspirtukų lygį demonstruot. O paskui juos ir visu miestu..

  Komentaras

  Gaila, kad bus uždaroma, bet suprast pagaliau reikia, kad nėra tų vaikų tiek tai ir mokyklas teks uždarinėt. Likiškėlių turi būti uždaroma nes nėra reikalo kišt pinigus modernizavimui (kitos jau renovuotos). Tada dar Vidzgirio mokyklą galima uždaryt arba vietoj jos pradines mokyklėles aplinkui. Mokytojai turi būti perkeliami į kitas mokyklas, o dalis gali eiti į pensiją.

  Komentaras

  Metų pabaigoje vertinami konkretūs pasiekti rezultatai. Dauguma savivaldybių nuo pirmų kadencijos dienų atlikę reikalingas efektyvumo pertvarkas. Struktūros, švietimo sisitemos. Iš kart spurtavę per es paramos projektus gerina bendrą žmonių dabartį ir ateitį. Mažina paskolas, kad ateities neslėgt. Alytuj greiti seminarai, komandiruotės, atostogos. Stveria postus, kur nesugeba. Aišku rinkėjų problema, kad tokius renkasi. Dabar problema Alytuj. Reikiamų pertvarkų nedarymas ir strategijų nevystymas, bet kaip uabiniu pagrindu dominuojantys socdemai su konservatoriais būsimiems rinkimams stengiasi išlaikyt sau galimus rinkėjus biudžetinius perteklinius. Kur vis tiek dėl neefwktyvaus lėšų naudojimo lėšų vis labiau trūksta. Didėja ir didės įtampos. Patys jie be asmenybių ir dabar nesugeba. Taip kaip pačių nesukontroliuoto perdangų gaisro pasekmių vitaminizavę Alytų ir visi paskui, kur pasiekia.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.