Aly­taus mies­te ge­ro­vė smuk­te­lė­jo, Aly­taus ra­jo­ne – ūg­te­lė­jo

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (2)
2019 Gruodis 17
Gerove
Zitos Stankevičienės nuotr.
Vil­niaus po­li­ti­kos ana­li­zės ins­ti­tu­tas (VPAI) ant­rą­kart pa­skel­bė ša­lies sa­vi­val­dy­bių ge­ro­vės in­dek­są. Jis, pa­ly­gin­ti su per­nykš­čiu, ne­pa­lan­kus Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei, ku­rio­je ge­ro­vė smuk­te­lė­jo, o Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ji ūg­te­lė­jo.

Sa­vi­val­dy­bės pa­da­ly­tos į ke­tu­rias ka­te­go­ri­jas

VPAI ša­lies sa­vi­val­dy­bių ge­ro­vės in­dek­są ver­ti­no pa­gal pen­kis kom­po­nen­tus – so­cia­li­nio, fi­zi­nio sau­gu­mo, gy­vy­bin­gos eko­no­mi­kos, ko­ky­biš­ko švie­ti­mo ir de­mo­gra­fijos.

So­cia­li­nio sau­gu­mo kom­po­nen­tas ak­cen­tuo­ja gy­ven­to­jų in­teg­ra­ci­ją į dar­bo rin­ką, so­cia­li­nės pa­ra­mos ap­rėp­tį. Fi­zi­nio sau­gu­mo kom­po­nen­tą su­da­ro sau­gu­mas ke­liuo­se, nu­si­kals­ta­mu­mas, me­di­ci­ni­nės pa­gal­bos pri­ei­na­mu­mas ir mirš­ta­mu­mo nuo šir­dies, krau­ja­gys­lių, on­ko­lo­gi­nių ir ki­tų  li­gų sta­tis­ti­ka.

Gy­vy­bin­gos eko­no­mi­kos kom­po­nen­tą at­spin­di kon­ku­ren­cin­gu­mą, in­ves­ti­ci­jų pa­trauk­lu­mą, vei­kian­čių įmo­nių skai­čių, dar­buo­to­jų gau­na­mus at­ly­gi­ni­mus. Ko­ky­biš­ko švie­ti­mo kom­po­nen­tas pa­ro­do švie­ti­mo įstai­gų pri­ei­na­mu­mą, mo­ki­nių mo­ky­mo­si re­zul­ta­tus.

De­mo­gra­finis kom­po­nen­tas su­si­jęs su sa­vi­val­dy­bės jau­nų ir pa­gy­ve­nu­sių gy­ven­to­jų san­ty­kiu (65 me­tų ir vy­res­nio am­žiaus žmo­nių skai­čius, ten­kan­tis 100-ui vai­kų iki 15 me­tų am­žiaus me­tų pra­džio­je) bei mig­ra­ci­jos ro­dik­liais.

VPAI sa­vi­val­dy­bių ge­ro­vės in­dek­sui su­da­ry­ti nau­do­jo Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to, Už­im­tu­mo tar­ny­bos, Hi­gie­nos ins­ti­tu­to, Švie­ti­mo val­dy­mo in­for­ma­ci­nės sis­te­mos duo­me­nis.

Pa­ly­gin­ti su per­nai  ins­ti­tu­to pir­mą­kart pa­skelb­tu sa­vi­val­dy­bių ge­ro­vės in­dek­su, šį­kart su­da­rant jį sa­vi­val­dy­bės pa­da­ly­tos į ke­tu­rias ka­te­go­ri­jas: 8 mies­to, 6 žie­di­nes, 34 di­dži­ą­sias kai­miš­kas ir 12 ma­žų­jų sa­vi­val­dy­bių.

Aly­taus ap­skri­ty­je vei­kian­čios 5 sa­vi­val­dy­bės pa­te­ko į tris šias ka­te­go­ri­jas: Aly­taus mies­to – į mies­tų, Aly­taus ra­jo­no – į žie­di­nių, Laz­di­jų, Va­rė­nos ra­jo­no ir Drus­ki­nin­kų – į di­džių­jų kai­miš­kų sa­vi­val­dy­bių.

 Kaip sa­kė sa­vi­val­dy­bių ge­ro­vės in­dek­so ren­gi­mo va­do­vas so­cia­li­nių moks­lų dak­ta­ras Gin­ta­ras Šums­kas, sa­vi­val­dy­bės į ka­te­go­ri­jas su­skirs­ty­tos sie­kiant tiks­les­nio ly­gi­ni­mo: „Jas pa­da­li­jus į ke­tu­rias ka­te­go­ri­jas, at­si­ran­da lo­giš­kes­nis pa­ly­gi­ni­mas, nes sa­vi­val­dy­bės ski­ria­si ne tik gy­ven­to­jų skai­čiu­mi, bet ir ge­og­ra­fi­ne pa­dė­ti­mi, nuo ku­rios pri­klau­so vi­si pen­ki ver­ti­ni­mo kom­po­nen­tai.“

Sa­vi­val­dy­bių ge­ro­vės in­dek­sas ver­tin­tas 10 ba­lų sis­te­mo­je.

Kaip at­ro­do Dzū­ki­jos sa­vi­val­dy­bės pa­gal ver­tin­tus  kom­po­nen­tus?

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė, ku­rio­je ge­ro­vės in­dek­sas ma­tuo­tas pa­gal pen­kis mi­nė­tus kom­po­nen­tus, 8 mies­tų sa­vi­val­dy­bių ka­te­go­ri­jo­je į aukš­čiau­sią – 4-ą vie­tą su 7.1 ba­lo pa­te­ko pa­gal švie­ti­mo kom­po­nen­tą.

Tiek pat ba­lų, be­si­ski­rian­čių ma­žo­mis da­li­mis, su­rin­ko Klai­pė­dos, Vil­niaus ir Šiau­lių mies­tų sa­vi­val­dy­bės.

Pa­gal fi­zi­nio sau­gu­mo kom­po­nen­tą Dzū­ki­jos sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bė at­si­dū­rė 5-oje vie­to­je su 3.6 ba­lo. Tiek pat ga­vo ir Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė.

So­cia­li­nio sau­gu­mo ver­ti­ni­mas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bę su 2.4 ba­lo pa­sta­tė į 6-ą vie­tą, gy­vy­bin­gos eko­no­mi­kos ver­ti­ni­mas – į 7-ą vie­tą (3.2 ba­lo). De­mo­gra­finis kom­po­nen­tas tarp aš­tuo­nių mies­tų sa­vi­val­dy­bių Aly­tų su 2.2 ba­lo nu­stū­mė į pas­ku­ti­nę 8-ą vie­tą.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, ver­tin­ta tarp 6 žie­di­nių sa­vi­val­dy­bių, pas­ku­ti­nė­je 6-oje at­si­dū­rė pa­gal  ke­tu­ris kom­po­nen­tus: so­cia­li­nį sau­gu­mą (1 ba­las), fi­zi­nį sau­gu­mą (1.6 ba­lo), gy­vy­bin­gą eko­no­mi­ką (1.7 ba­lo), de­mo­gra­fiją (3.4 ba­lo).

Tik pa­gal švie­ti­mo kom­po­nen­tą ši sa­vi­val­dy­bė su 4.6 ba­lo ap­len­kė Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę ir at­si­dū­rė 5-oje vie­to­je tarp žie­di­nių sa­vi­val­dy­bių.

Tarp Laz­di­jų, Va­rė­nos ra­jo­nų ir Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bių, ver­tin­tų  di­džių­jų kai­miš­kų sa­vi­val­dy­bių ka­te­go­ri­jo­je, pa­gal vi­sus pen­kis kom­po­nen­tus aukš­čiau­sios vie­tos skir­tos ku­ror­to sa­vi­val­dy­bei.

Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė tarp 34 šių sa­vi­val­dy­bių 1-ą vie­tą su 5.5 ba­lo už­ėmė pa­gal fi­zi­nio sau­gu­mo kom­po­nen­tą, 3-ias vie­tas su 2.8 ba­lo ir su 3.6 ba­lo – pa­gal so­cia­li­nio sau­gu­mo bei gy­vy­bin­gos eko­no­mi­kos kom­po­nen­tus, 10-ą vie­tą su 6.3 ba­lo – pa­gal švie­ti­mo kom­po­nen­tą ir 23-ią vie­tą su 2.3 ba­lo – pa­gal de­mo­gra­fijos kom­po­nen­tą.

Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pa­gal so­cia­li­nį sau­gu­mą at­si­dū­rė 10-oje vie­to­je su 2.1 ba­lo, pa­gal fi­zi­nį sau­gu­mą – 12-oje vie­to­je su 3.2 ba­lo, pa­gal švie­ti­mą – 18-oje vie­to­je su 5.4 ba­lo. De­mo­gra­finiai ro­dik­liai šią Dzū­ki­jos sa­vi­val­dy­bę pa­sta­tė į 29-ą vie­tą (1.9 ba­lo), gy­vy­bin­gos eko­no­mi­kos ver­ti­ni­mas – į 33-ią vie­tą (0.9 ba­lo).

Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė tarp 34 di­džiųjų kai­miš­kų sa­vi­val­dy­bių aukš­čiau­sią 18-ą vie­tą su 1.8 ba­lo pa­sie­kė so­cia­li­nio sau­gu­mo sri­ty­je. 29-oje vie­to­je su 4.6 ba­lo li­ko švie­ti­mo sri­ty­je, 30-oje vie­to­je su 2.3 ba­lo – fi­zi­nio sau­gu­mo, to­kio­je pat vie­to­je su 1.6 ba­lo – de­mo­gra­fijos sri­ty­je.

Pas­ku­ti­nė 34-a vie­ta su 0.8 ba­lo Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei te­ko gy­vy­bin­gos eko­no­mi­kos sri­ty­je.

Iš 12-os – į 16-ą, iš 60-os – į 52-ą

VPAI pa­skelb­tas ben­dras ša­lies sa­vi­val­dy­bių ge­ro­vės in­dek­sas ap­ima 2016–2019 me­tus. Šis ins­ti­tu­tas, kaip įvai­rių sri­čių po­li­ti­kos eks­per­tų sam­bū­ris, su­si­kū­rė 2016-ųjų ru­de­nį.

Per­nai pir­mą­kart jis pa­skel­bė sa­vi­val­dy­bių ge­ro­vės in­dek­są, tad šie­me­tis pa­ly­gin­tas su per­nykš­čiu ir ja­me su­ri­kiuo­tos vi­sos 60 ša­ly­je vei­kian­čios sa­vi­val­dy­bės.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė per­nai pa­gal ge­ro­vės in­dek­są bu­vo 12-oje vie­to­je, šį­met smuk­te­lė­jo į 16-ą vie­tą.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė iš pas­ku­ti­nės 60-os vie­tos pa­ki­lo į 52-ą.

Drus­ki­nin­kai 14-ą vie­tą per­nai iš­kei­tė į 10-ą šį­met. Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė iš per­nykš­tės 54-os  vie­tos da­bar pa­ly­pė­jo į 44-ą. Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė iš 51-os vie­tos per­nai nu­si­lei­do į 57-ą šį­met.

Tarp 60-ies ša­lies sa­vi­val­dy­bių per­nai ly­de­re bu­vo Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė da­bar ji šias po­zi­ci­jas už­lei­do 2-oje vie­to­je bu­vu­siai Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bei.

Pas­ku­ti­nė­je vie­to­je šį­met at­si­dū­rė Ig­na­li­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, per­nai bu­vu­si 52-oje vie­to­je.

„Mums  in­dek­sas nė­ra la­bai svar­bus, nes ne­la­bai pa­ro­do tik­rą mies­to gy­ve­ni­mą. Me­ru dir­bu tik ge­rą pus­me­tį, in­dek­se at­si­spin­di pa­vel­dė­ti da­ly­kai. Su emig­ra­ci­ja tik­rai nė­ra ge­rai, jau­ni­mas iš­vyks­ta iš Aly­taus, kad ne­iš­vyk­tų, dir­ba­me su uni­ver­si­te­tais, jog jau­ni­mas mū­sų mies­te ga­lė­tų įgy­ti uni­ver­si­te­ti­nį iš­si­la­vi­ni­mą.   Ver­tin­tas fi­zi­nis sau­gu­mas pa­ro­do, kad mies­tie­čiai gy­ve­na pa­kan­ka­mai sau­giai. Ren­gia­mės at­nau­jin­ti ste­bė­ji­mo ka­me­rų tin­klą“, – sa­kė Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis.

Jo tei­gi­mu, mies­te ne­blo­gi švie­ti­mo ro­dik­liai, bet su švie­ti­mui nau­do­ja­mais pa­sta­tais nė­ra ge­rai: vai­kams ge­riau di­des­niuo­se plo­tuo­se, ta­čiau sa­vi­val­dy­bė pa­ti­ria ne­ma­žas iš­lai­das juos iš­lai­ky­da­ma. Tam nu­ma­to­ma švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ka.

N.Ce­siu­lis pa­brė­žė, kad po me­tų dau­giau ga­lės pa­ko­men­tuo­ti sa­vi­val­dy­bės ge­ro­vės in­dek­są, nes ja­me jau bus ir jo va­do­va­vi­mo sa­vi­val­dy­bei re­zul­ta­tai. 

Aly­taus ra­jo­no me­ro Al­gir­do Vrub­liaus­ko pa­ste­bė­ji­mu, kai ku­rie ge­ro­vės in­dek­so ro­dik­liai pra­si­len­kia su lo­gi­ka, bet yra kur pa­si­temp­ti: „Džiu­gi­na, kad mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je au­ga gy­ven­to­jų skai­čius, jų per me­tus pa­dau­gė­jo 340. Pas mus daug pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių, na­tū­ra­lu, kad ir mirš­ta­mu­mas di­des­nis. Ne­tu­ri­me li­go­ni­nės, to­dėl ir slau­gy­to­jų, gy­dy­to­jų ma­žiau.“

A.Vrub­liaus­ko tei­gi­mu, in­dek­so su­da­ry­to­jai, ana­li­zuo­da­mi švie­ti­mą, vie­nu iš kri­te­ri­jų ver­ti­na mo­kyk­los ne­lan­ky­mą, ta­čiau yra to­kių at­ve­jų, kai vai­kas de­kla­ruo­tas Aly­taus ra­jo­ne, o su šei­ma iš­vy­kęs į už­sie­nį. Tad sta­tis­tiš­kai jis tu­rė­tų lan­ky­ti mo­kyk­lą, bet re­a­liai ug­dy­mo įstai­gą lan­ko už­sie­ny­je.

Ra­jo­no va­do­vo tvir­ti­ni­mu, in­dek­se yra ir pa­se­nu­sios in­for­ma­ci­jos, pa­vyz­džiui, pa­si­kei­tę il­ga­lai­kių be­dar­bių skai­čiai, šiuo me­tu jų tu­ri­ma 320, o me­tų pra­džio­je bu­vo 623: „Kar­tu su Už­im­tu­mo tar­ny­bos at­sto­vais kal­ba­me dėl ban­do­mo­jo (pi­lo­ti­nio) pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo ma­ži­nant il­ga­lai­kį ne­dar­bą. Ir tie ro­dik­lių re­zul­ta­tai, ku­rie kon­kre­čiai pri­klau­so nuo sa­vi­val­dy­bės dar­bo, bus ana­li­zuo­ja­mi la­bai at­sa­kin­gai.“

  Komentaras

  Per paskutinį pusmetį per savivaldą Alytaus mieste neregėtas iki šiol nuosmukis per visas sritis. Ryškėja reikalingos ūkinės kompetencijos stygius ruošiant rimtesnius sprendimus... Vienok merui, kaip iki tol 10 metų būnant tarybos nariu kur kiekvienas tarybos narys kaip mero dubleris, nepateisinama silpna ūkinė kompetencija. Tai nors komandą gali stipresnę susiburt, bet ir čia... Tad tik blogėt. Reiškia klausimas, kas iš 27 tarybos narių gali parklupusius per savivaldą pakelt? Ir pagal šiuolaikinius savivaldos lygius efektyvint savivaldybės veiklą bei spurtuot per es paramos projektus? Kad gerint bendrą alytiškių gerbūvio lygį, mažint savivaldybės paskolas, kad ateities neslėgtų. Pagal patirtį taryboj 2 eksmerai. Vienok nuo socdemų, ir taip brangiai per sveikatą moka. Lieka kitas eksmeras, kur rinkimų išvakarėse lyderiu buvo, bet..? Štai tos kompetencijos ir dabar reikia. Juolab likimas jo minusus apšlifavo ir įrodo, kad gali atsikelt. Kas žino litų alternatyvų gerint padėtį, tegu siūlo. Bet be emocijų protrūkio, kur į gerą neveda.

  Komentaras

  Po pačių nesukontroliuoto gaisro pasekmių čia jau rimčiau nei smuktelėjo. Per šalį didžiausia bedarbystė jaunimo lygį. Jei apie 30 proc. šalies savivaldybių nuo kadenijos pirmų dienų spurtuoja per es paramos projektus, stiprindami ekonomiškai regionus ir per tai žmonių gyvenimus gerina, mažina paskolas, kad ateities neslėgtų... Alytuj atvirkščiai. Iš pirmų dienų seminarai, atostogos, komandiruotės...Na ir nepanašu, kad greitį lėtina. Nemastydami kas po jų liks. Glumina taryba teoriškai kaip stipriausia iki šiol, rezultatai blogiausi. Ir kaip be šansų šiam mimente gerėt. Visupmenė, kitur valdžiom taip neatsakingai dirbt neleidžia. Alytuj... pastovėt už savo regioną ne madoje.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.