„Vie­no­se gat­vė­se – as­fal­tas ant as­fal­to, ki­to­se ir to­liau lie­ka žvy­ras”

 Va­lius Mi­ce­vi­čius
Va­lius Mi­ce­vi­čius: „Kaip ver­sli­nin­kas tu­riu pa­ste­bė­ti, kad pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bos su­for­muo­ta val­džia vi­siš­kai ne­si­skai­tė su ver­slu, ben­dra­vo su iš­skir­ti­niais ver­sli­nin­kais, ben­dra­vi­mo su ver­slu trūks­ta ir da­bar­ti­niams mies­to va­do­vams.“ Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Taip sa­ko Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­to na­rys Va­lius Mi­ce­vi­čius apie pas­ta­ruo­ju me­tu tvar­ko­mas mies­to gat­ves, ku­rios la­biau­siai rū­pi aly­tiš­kiams ir dėl ku­rių tvar­ky­mo žmo­nės daž­niau­siai skun­džia­si sa­vi­val­dy­bei. V.Mi­ce­vi­čius džiau­gia­si, kad šios ka­den­ci­jos ta­ry­bos Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­te yra ne­ma­žai ūki­nius, stra­te­gi­nius mies­to rei­ka­lus iš­ma­nan­čių ta­ry­bos na­rių, tad sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vams sun­kiau se­ka­si apie mies­to tvar­ky­mą bur­ti iš ka­vos tirš­čių.

– Ar tie­sa, kad Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­tas už­pro­tes­ta­vo kai ku­rių gat­vių tvar­ky­mą, kai as­fal­tas bu­vo klo­ja­mas ant as­fal­to?

– Pas­ta­ruo­ju me­tu bu­vo nu­ma­ty­ta apie de­šimt bū­ti­nų taip tvar­ky­ti gat­vių. Su­pran­tu, kai ant­ras as­fal­to sluoks­nis klo­ja­mas jud­rio­je Sta­ty­bi­nin­kų gat­vė­je. Bet kai as­fal­tas ant as­fal­to pra­dė­tas pil­ti, pa­vyz­džiui, Liš­kia­vos gat­vė­je, ku­rio­je nė­ra di­de­lių au­to­mo­bi­lių srau­tų, jau kaž­koks nesu­si­pra­ti­mas.

Ma­tyt, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Sta­ty­bos sky­riaus spe­cia­lis­tai taip no­rė­jo pa­si­tar­nau­ti sa­viems, to­dėl Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­tas tai už­pro­tes­ta­vo.

Mies­te yra dau­giau kaip 40 ki­lo­met­rų žvy­ruo­tų gat­vių, rei­kia gal­vo­ti apie jų grei­tes­nį as­fal­ta­vi­mą, o ne ge­rin­ti va­žia­vi­mo są­ly­gas ir taip ne­blo­gos pa­dė­ties gat­vė­se.

Prieš ket­ve­rius me­tus sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja bu­vo nu­pir­ku­si pa­slau­gą su­rei­tin­guo­ti žvy­ruo­tas gat­ves pa­gal svar­bą mies­tui ir au­to­mo­bi­lių srau­tą, kad pa­gal to­kį są­ra­šą jos bū­tų as­fal­tuo­ja­mos.

Aly­tiš­kiai ne kar­tą skun­dė­si sa­vi­val­dy­bei, kad žvy­ruo­tos gat­vės yra ne­tei­sin­gai su­rei­tin­guo­tos, – jų ma­ny­mu, aukš­tes­nė­je vie­to­je at­si­dū­rė ma­žes­nio jud­ru­mo gat­vės, že­myn nu­stum­tos in­ten­sy­viau au­to­mo­bi­lių va­ži­nė­ja­mos gat­vės.

Ta­čiau iki šiol į to­kį gy­ven­to­jų skun­dą ne­re­a­guo­ja­ma. Mū­sų Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­tas rug­sė­jį krei­pė­si į mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją, kad ši sa­vo ruož­tu kreip­tų­si į žvy­ruo­tų gat­vių rei­tin­gą su­da­riu­sią įmo­nę su pra­šy­mu nu­ro­dy­ti rei­tin­ga­vi­mo kri­te­ri­jus.

At­sa­ky­mo kol kas dar ne­su­lau­kė­me.

– Kiek ži­nau, šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ir Jū­sų at­sto­vau­ja­mas ko­mi­te­tas su­lau­kia gy­ven­to­jų nu­si­skun­di­mų dėl už­tver­tų gat­vių, sa­va­va­liš­kai už­si­tver­tų au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lių, ne­baig­tų, net žmo­nėms pa­vo­jų ke­lian­čių, sta­ti­nių. Ta­čiau gy­ven­to­jai sun­kiai su­lau­kia pa­lan­kių spren­di­mų. Ko­dėl taip yra?

– Gy­ven­to­jai iš tie­sų dėl to skun­džia­si. Dve­jus me­tus sa­vi­val­dy­bei skun­dė­si Sau­lė­nų gat­vės gy­ven­to­jai dėl už­tver­tos gat­vės. Vie­ni į ją ga­lė­jo įva­žiuo­ti nuo Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­no pu­sės, ki­ti – nuo va­di­na­mo­sios sa­na­to­ri­jos.

Pa­ga­liau už­tva­rai šį ru­de­nį bu­vo pa­ša­lin­ti.

Jau daug me­tų už­tver­ta Sei­nų gat­vė ir gy­ven­to­jai nie­kaip ne­ga­li pa­siek­ti, kad ji bū­tų ati­tver­ta.

Ki­tas pa­vyz­dys – mies­to cen­tre, prie „Šo­le­nos“, už­si­tver­ta au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė. Ne­to­li šios vie­tos dau­gia­bu­čio kie­me sto­vi ap­leis­ti ne­baig­tos sta­ty­bos sta­ti­niai, ke­lian­tys grės­mę gy­ven­to­jams, ypač vai­kams. Dėl to žmo­nės krei­pė­si į sa­vi­val­dy­bę, bet kol kas ir­gi jo­kios re­ak­ci­jos.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je vei­kia Vie­šo­sios tvar­kos sky­rius, jam pir­miau­sia tu­rė­tų rū­pė­ti šie klau­si­mai. Bet, pa­si­ro­do, ne­rū­pi.

Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­tas ar­ti­miau­siu me­tu už­si­ims mi­nė­tų klau­si­mų spren­di­mu ir rei­ka­laus, kad sa­va­va­liš­kų už­tva­rų, grės­mę ke­lian­čių pa­sta­tų kon­tro­lę vyk­dy­tų ir im­tų­si ini­cia­ty­vos juos pa­ša­lin­ti at­sa­kin­gi sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos sky­riai.

– Jūs, kaip mies­to ta­ry­bos na­rys, daug ben­drau­ja­te su dau­gia­bu­čių na­mų ben­dri­jų va­do­vais. Ne vie­nas Jums yra skun­dę­sis, kad sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba no­ri pri­im­ti nau­jas ben­dro nau­do­ji­mo pa­tal­pų ad­mi­nist­ra­ci­nės prie­žiū­ros ir kon­tro­lės tai­syk­les, ku­rios ap­ri­bo­tų šių ben­dri­jų sa­va­ran­kiš­ku­mą. Ar tai pa­grįs­ta ben­dri­jų pir­mi­nin­kų bai­mė?

– Iš tik­rų­jų sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai bu­vo teik­tos svars­ty­ti to­kios nau­jos tai­syk­lės. Pa­vyz­džiui, jei ben­dri­ja no­rė­tų įsi­gy­ti lau­ko du­rų spy­ną, tu­rė­tų skelb­ti kon­kur­są. Tai tik vie­nas pa­vyz­dys.

Ta­čiau šių tai­syk­lių pri­ėmi­mas ati­dė­tas, gal ir pa­si­gir­siu, ma­no ini­cia­ty­va. Ir to­liau siek­siu, kad bū­tų pa­lik­ta se­na tvar­ka, su­de­rin­ta su dau­gia­bu­čių na­mų ben­dri­jų pir­mi­nin­kais. O nau­jos tvar­kos, ma­no nuo­mo­ne, pri­rei­kė tam, kad bū­tų ap­sun­kin­ta sa­va­ran­kiš­kai vei­kian­čių dau­gia­bu­čių na­mų ben­dri­jų veik­la, kad jos at­si­sa­ky­tų sa­va­ran­kiš­ku­mo ir sa­vo funk­ci­jas per­leis­tų dau­gia­bu­čių na­mų ad­mi­nist­ra­to­riams – šias pa­slau­gas tei­kian­čioms įmo­nėms.

Jau da­bar su kai ku­riais ad­mi­nist­ra­to­riais yra su­si­klos­čiu­si pras­ta si­tu­a­ci­ja – ben­dri­joms ten­ka nu­ei­ti vos ne kry­žiaus ke­lius, kad at­si­sa­ky­tų ad­mi­nist­ra­to­rių pa­slau­gų.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je yra su dau­gia­bu­čių na­mų ben­dri­jo­mis dir­ban­tys spe­cia­lis­tai ir jie tu­rė­tų dau­giau pa­dė­ti ben­dri­joms spren­džiant ne tik ad­mi­nist­ra­to­riaus at­si­sa­ky­mo klau­si­mus, bet ir pa­dė­ti joms su­si­tvar­ky­ti že­mės skly­pų nu­omą.

At­si­žvelg­da­mas į dau­gia­bu­čių na­mų ben­dri­jų pra­šy­mus ėmiau­si ir ki­tos ini­cia­ty­vos: kad bū­tų su­pap­ras­tin­tas re­zer­vuo­tų au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tų įsi­ren­gi­mas dau­gia­bu­čių na­mų aikš­te­lė­se.

– Šiuo me­tu dau­gia­bu­čių na­mų ben­dri­jos su­si­du­ria su hi­gie­nos nor­mų rei­ka­la­vi­mais, ku­rie ri­bo­ja įsi­reng­ti nau­jas au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tas. Ko­kia ga­lė­tų bū­ti sa­vi­val­dy­bės pa­gal­ba šio­je sri­ty­je?

– Iš tie­sų, šiuo me­tu dau­gia­bu­čių na­mų ben­dri­jos ypač pra­dė­jo rū­pin­tis sa­vo kie­mų tvar­ky­mu, nau­jų au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tų įsi­ren­gi­mu. Bet su­si­dū­rė su hi­gie­nos nor­mų rei­ka­la­vi­mu – au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė tu­ri bū­ti ne ma­žiau kaip 10 met­rų nuo na­mo lan­gų, esant 10 vie­tų ir jų dau­gė­jant, šis at­stu­mas pro­por­cin­gai di­dė­ja.

To­dėl ben­dri­jos, pra­dė­ju­sios reng­ti aikš­te­lių pra­plė­ti­mo pro­jek­tus, at­si­mu­šė kaip į sie­ną. Mi­nė­tas rei­ka­la­vi­mas se­nos sta­ty­bos dau­gia­bu­čiams yra ne­lo­giš­kas.

Man at­ro­do, mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, pa­si­telk­da­ma ki­tas sa­vi­val­dy­bes, tu­rė­tų kreip­tis į Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją sie­kiant pa­nai­kin­ti to­kį ri­bo­ji­mą. Tuo at­ve­ju, kai aikš­te­lė ri­bo­ja­si tik su ben­dri­jos na­mo lan­gais, šį at­stu­mą bū­tų lo­giš­ka nu­si­sta­ty­ti pa­tiems na­mo sa­vi­nin­kams, juk tai tik jų nau­do­ji­mui­si skir­ta aikš­te­lė.

Ne­iš­spręs­ta pro­ble­ma, su­si­ju­si su dau­gia­bu­čiais, yra tarp šių na­mų esan­tys pri­va­tūs na­mai, ku­rie šil­do­mi kie­tuo­ju ku­ru ir jų dū­mai pa­ten­ka į dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jų bu­tus.

To­kių na­mų Aly­tu­je nė­ra daug. De­kla­ruo­da­mi, kad ku­ria­me ža­lią mies­tą, tu­rė­tu­me gal­vo­ti, kaip mi­nė­tą pro­ble­mą iš­spręs­ti. Vie­nas iš bū­dų – sa­vi­val­dy­bės fi­nan­si­nė pa­ra­ma pri­va­čių na­mų sa­vi­nin­kams dėl ne­tar­šaus šil­dy­mo įsi­ren­gi­mo.

– Kaip mies­to ta­ry­bos na­rys esa­te da­ly­va­vęs ne vie­na­me su­si­ti­ki­me su švie­ti­mo įstai­gų at­sto­vais ir svars­tė­te pla­nuo­ja­mą šių įstai­gų per­tvar­ką. Koks su­si­da­ro įspū­dis dėl nu­ma­to­mos per­tvar­kos?

– Jei at­vi­rai, su­si­da­ro įspū­dis, kad bent kol kas da­ro­ma vis­kas, kad ši re­for­ma ne­įvyk­tų.

Ve­ži­mas pa­leis­tas prieš ar­klį. Ne­si­tar­ta su mo­kyk­lo­mis, jų ben­druo­me­nė­mis, per­tvar­ką no­ri­ma vyk­dy­ti pa­gal kaž­ko­kią stu­di­ją, iš mo­kyk­lų di­rek­to­rių, jų pa­va­duo­to­jų su­da­ry­ta per­tvar­kos dar­bo gru­pė. Ar šie as­me­nys ga­li no­rė­ti kaž­ko­kios švie­ti­mo įstai­gų per­tvar­kos?

Aš su­pran­tu, kad ma­žė­jant mo­ki­nių švie­ti­mo įstai­gų per­tvar­ka rei­ka­lin­ga ir ją rei­kė­jo pa­da­ry­ti se­niai, kaip pa­si­el­gė ki­tos sa­vi­val­dy­bės. Man ky­la klau­si­mas, ko­dėl šį pro­ce­są tie­siog „pra­mie­go­jo“ pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­ba, ku­rio­je dau­gu­mą tu­rė­jo „Aly­taus pi­lie­čiai“?

Jau se­niai mo­kyk­loms rei­kė­jo duo­ti lais­vę dėl kla­sių kom­plek­ta­vi­mo. Su­ge­bi su­kom­plek­tuo­ti kla­ses, va­di­na­si, ta­vo mo­kyk­la pa­si­ti­ki­ma. Jei ne, rei­kia svars­ty­ti apie to­kios švie­ti­mo įstai­gos per­tvar­ką.

Da­bar kai ku­rios mo­kyk­los sten­gia­si dėl kla­sių kom­plek­ta­ci­jos, o kai ku­rios, tu­rė­da­mos po­li­ti­nį už­nu­ga­rį, sie­kia kla­sių kom­plek­tų ri­bo­ji­mo ir kol kas sėk­min­gai to pa­sie­kia.

Kol vy­rau­ja to­kia tvar­ka, bė­dų tu­ri ma­žos švie­ti­mo įstai­gos, pa­vyz­džiui, „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nė mo­kyk­la, ku­riai per me­tus trūks­ta vos 20 tūkst. eu­rų pil­niems mo­ky­to­jų eta­tams su esa­mu kla­sės mo­ki­nių skai­čiu­mi iš­lai­ky­ti.

Kai ku­rio­se iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­se tu­ri­ma tik po 0,25 lo­go­pe­dų, ma­sa­žuo­to­jų ar psi­cho­lo­gų eta­to. Kiek ga­li vai­kams pa­dė­ti šie spe­cia­lis­tai, dirb­da­mi tik po ke­lias va­lan­das? Mes, kaip ta­ry­bos na­riai, tu­ri­me rim­tai ieš­ko­ti ga­li­my­bių pa­di­din­ti fi­nan­sa­vi­mą šiems spe­cia­lis­tams.

– Da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­ba pri­ėmė ver­slui la­bai svar­bų spren­di­mą – reng­ti ga­li­my­bių stu­di­ją dėl lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos (LEZ) at­si­ra­di­mo Aly­tu­je. Ko­kia Jū­sų nuo­mo­nė dėl to­kios te­ri­to­ri­jos stei­gi­mo?

– Ga­liu pa­sa­ky­ti tiek, kad ae­ro­dro­mas LEZ-ui tik­rai ne­tin­ka­ma vie­ta. Ten ne­su­tvar­ky­ta in­fra­struk­tū­ra, nė­ra ge­le­žin­ke­lio at­ša­kos, ko­kia ga­li bū­ti kal­ba apie LEZ-ą.

Už­pil­dy­ki­me Pra­mo­nės par­ką, gal gal­vo­ki­me apie ben­drą LEZ-ą su kai­my­ni­ne Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­be.

Kaip ver­sli­nin­kas tu­riu pa­ste­bė­ti, kad pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bos su­for­muo­ta val­džia vi­siš­kai ne­si­skai­tė su ver­slu, ben­dra­vo su iš­skir­ti­niais ver­sli­nin­kais, ben­dra­vi­mo su ver­slu trūks­ta ir da­bar­ti­niams mies­to va­do­vams.

 

Vi­siems lin­kiu pras­min­go Šven­tų Ka­lė­dų lau­ki­mo. Te­gul mū­sų šir­dy­se at­si­ran­da dau­giau ge­ru­mo ir no­rų pa­dė­ti sil­pnie­siems. Te­gul nu­švin­tan­čios Ka­lė­dų žvaigž­dės vi­sus mus ly­di il­gai, il­gai...

Kal­bė­jo­si Al­ma Mos­tei­kai­tė

 

P. S. Spaus­di­na­ma va­do­vau­jan­tis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tu, pa­tvir­tin­tu Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je 2019-06-27 spren­di­mu Nr. T-186.

 

 

 

 

 

  Komentaras

  Ar savivaldybės valdininkai tik pasirašo ant tos transporto studijos , sumoka už ją ,,pinigus, ar jie pakilę iš kabinetų pervažiuoja per tas gatves ir pasižiūri , ar tie kriterijai atitinka realybę?

  Komentaras

  Prašome paaiškinti, kur galima sužinoti , kaip, kokiu pagrindu remiantis nustatyti Transporto studijos kriterijai? 1.Gatvės įrengimo metai. 2.Eismo intensyvumas [kas paskaičiavo, kiek per dieną mašinų pravažiuoja viena ar kita gatve?] 3.Gatvės užstatymo tankis? 4. Ekonominis gatvės naudingumas, paskirtis-Kas tą naudingumą, paskirtį sudaro? Kiek balų rašoma už atskirus kriterijus ir kodėl Ir kiti kriterijai? Alytiškiams labai šie faktai įdomūs, nes nesueina galai.Vienose gatvėse nedaug privačių namų, jos jau išasfaltuotos, arba, kaip rašoma straipsnyje ,asfaltą ant asfalto kloja antrą kartą, o kitose gatvėse žvyras ir neaišku, kada išasfaltuos. Malonėkit už gatvių asfaltavimą atsakingi Alytaus m. savivaldybės valdininkai, viešai paaiškinti tai spaudoje ar televizijoje, kad visiems tai būtų aišku

  Komentaras

  1 Užuolankos
  2 Vidzgirio
  3 Domantonių
  4 Miško
  5 Gražinos
  6 A. Žmuidzinavičiaus
  7 Jūratės
  8 Kurorto
  9 Geležinkelio
  10 Kalnų
  11 Kalnėnų
  12 Alovės
  13 Vėjo
  14 Krivulės
  15 Šlaito
  16 Naujakurių
  17 Mėtų
  18 Saulės
  19 Vaivorykštės
  20 Kreivoji
  21 Dailidžių
  22 Ežerėlio
  23 Genių
  24 Vėtrungės
  25 Ryto
  26 Saulėnų
  27 Rugių
  28 Ateities
  29 Šilelio
  30 Zaidų
  31 Tiesos
  32 Medžiotojų
  33 Aukštakalnio
  34 Obelytės
  35 Technikų
  36 Girakalnio
  37 Užuovėjos
  38 Audros
  39 Gintaro
  40 Kelmučių
  41 Lakštingalų
  42 Skalvos
  43 Šaltinėlio
  44 Liškiavos
  45 Pavasario
  46 Žiedo
  47 Seinų
  48 Lazdynų
  49 Snaigių
  50 Ąžuolų
  51 Darželio
  52 Kadugių
  53 Punios
  54 Apynių
  55 Vardos
  56 Kanklių
  57 Pulko
  58 M. K. Čiurlionio g.
  59 Poilsio
  60 Gluosnių
  61 Šviesos
  62 Aerodromo
  63 Naugarduko
  64 1-ojo tako
  65 Aušrinės
  66 Įvažiavimo kelias iš Stoties g. iki Stoties g. 9
  67 Medelyno
  68 Barboros Radvilaitės
  69 Atkarpa tarp Gamyklos ir Perlojos g.
  70 2-ojo tako
  71 Vyšnių
  72 Pažangos
  73 Rugiagėlių
  74 Pašilio
  75 Alyvų
  76 Pravažiavimo kelias tarp Merkinės ir Domantonių
  77 Rato
  78 Šaltalankių
  79 Sūkurio
  80 Goštauto
  81 Klevų
  82 Žagarių
  83 Saulėtekio
  84 Žuvėdrų
  85 Mindaugo
  86 Voveraičių
  87 Skardžio
  88 Atkarpa nuo Sanatorijos g. iki Kalnėnų g. (Žirgų I atkarpa)
  89 Vaivos
  90 Žemynos
  91 Pravažiavimo kelias tarp Liepų, Kauno ir Mėtų g.
  92 Gabijos
  93 Pravažiavimo kelias tarp Kanklių ir Krivulės g.
  94 Pabalių
  95 Bakšių
  96 Medeinos
  97 A. Sakalausko
  98 Ragainės
  99 Pravažiavimo kelias tarp Merkinės ir Saulės g.
  100 Bitininkų
  101 Krėvos
  102 Gudalaukio
  103 Medininkų
  104 Pravažiavimo kelias iš Putinų pro fortus
  105 Žygimanto Augusto
  106 Malūnininkų
  107 Žirgų II atkarpa (2016 m.)
  108 Gedimino
  109 Įvažiavimo kelias iš A. Jonyno iki UAB "Makveža"
  110 Medkirčių
  111 Birštono
  112 Kurpių
  113 Pravažiavimo kelias tarp Jurgiškių ir Girakalnio g.
  114 Stiklių
  115 Obelų
  116 Beržų
  117 Paparčių
  118 Narcizų
  119 Įvažiavimo kelias iš Aukštakalnio g. pro Statybininkų g. 86, 86A
  120 Šienpjovių
  121 Pievagalių
  122 Vorutos
  123 Kalvių
  124 Giraitės
  125 Puodžių

  Komentaras

  Kada jau buvo atkurta Lietuvos nepryklausmybe, kada vyksta rinkimai visi einantis i miesto valdzia itraukia i savo rinkimine programa Kalnu ir Slaito gatviu sutvarkyma ir isasfaltavima,gal ir si karta liks tik isrinkto mero ,rinkiminis pazadas.

  Komentaras

  Labai teisingai straipsnyje rašo gerb.Vilius Micevičius : ,,Vienose gatvėse asfaltas ant asfalto, kitose ir toliau lieka žvyras, kaip Gluosnių- Aerodromo ir kitose miesto gatvėse. Įtakingiems žmonėms jau pernai ,,Alytaus piliečiai'' išasfaltavo gatves. Kam nori pakeičia ir gatvių pavadinimus {nors per teismus tą pavadinimą ir atstato], kad tik atitiktų tuos Alytaus žvyruotų gatvių transporto studijos kriterijus , o prasčiokai niekaip nepatenka į tų ,,laimingųjų''eilę . Jie jau per 20 metų gali bristi per purvyną ir dulkes į Pirmo Alytaus,, naujas''kapines lankyti artimųjų kapus.Prasčiokai prisimenami tik prieš rinkimus.

  Komentaras

  Pries kelis metus zadejo isasfaltuoti nuvaziavima nuo Vytauto g-ves i Sviesos g-ve,bet liko tik pazadai,kai prilyja neimanoma pravaziuot.Ant ivaziavimo turejo but lietaus surinkimo sulinys,taciau tvarkant jo nepastate

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.