Nr. 140 (13370)

2019-12-12

„Alytaus naujienų“ numeryje 140 (13370) skaitykite:

 • Bus svars­to­ma 15 tūkst. pa­ra­šų su­rin­ku­si pe­ti­ci­ja dėl Pu­nios ši­lo
 • KTU moks­li­nin­kai: Aly­taus
 • mies­to me­ro lin­kė­ji­mai Kau­nui?
 • Ge­ra ti­kė­ti Ka­lė­dų Se­ne­liu, tik daž­nai nu­vi­lia
 • Kaip lengva mylėti tuos, kurie yra toli, ir kaip sunku – tuos, kurie šalia
 • Kon­kur­sas „Su­ži­bėk”: gra­žiau­sią
 • Ka­lė­dų de­ko­ra­ci­ją iš­rin­ki­me vi­si kar­tu!
 • Ap­klau­sa: dau­gu­ma vo­kie­čių kli­ma­to var­dan at­si­sa­ky­tų ka­lė­di­nių lem­pu­čių
 • „Vei­ki­mas at­ei­na su są­ži­nės pa­bu­di­mu...”
 • Pu­ti­nų gim­na­zi­jo­je sve­čia­vo­si Uk­rai­nos ka­riai ko­vo­to­jai
 • Pra­smin­gas sa­vait­ga­lis su „Snie­go gniūž­te”
 • Du žvilgsniai – dvi pozicijos
 • Vieš­nios iš Kau­no pa­mo­ka
 • Idė­jų se­mia­si iš Ry­tų ša­lies
 • Ar bus Aly­taus ra­jo­ne nau­jų jau­nų gy­dy­to­jų?
 • Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je ka­ra­lia­vo bai­da­rių po­las
„Kal­bant apie Lie­tu­vos ge­o­po­li­ti­nę si­tu­a­ci­ją šian­dien ir ly­gi­nant ją su prieš­ka­rio, kai Eu­ro­po­je ne­bu­vo ko­lek­ty­vi­nio sau­gu­mo sis­te­mos, tik di­džių­jų vals­ty­bių...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė, sa­vi­val­dy­bės An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė pas­ta­ruo­ju me­tu su­lau­kė dvie­jų jai ne­pa­lan­kių...
Jau ga­li­ma teik­ti pro­jek­ti­nės ini­cia­ty­vos „Tau, Aly­tau“ pa­raiš­kas kul­tū­ros, spor­to, švie­ti­mo, jau­ni­mo sri­čių pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mui gau­ti. Ta­čiau, užuot sa­vo lai­ką ir...
Mo­kyk­la pa­sta­ty­ta 1970 me­tais. La­bai grei­tai – per dve­jus me­tus. Tuo­me­tis Mi­nist­rų Ta­ry­bos Pla­no ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Alek­san­dras Drob­nys, ki­lęs iš Rai­ti­nin­kų kai­mo,...
Po­li­ti­kai lan­ko­si švie­ti­mo įstai­go­se, dis­ku­tuo­ja su tė­vais, va­do­vais, mo­ky­to­jais apie tin­klo per­tvar­kos siū­ly­mus. Toks su­si­ti­ki­mas įvy­ko ir Pa­ne­mu­nės...
Aki­vaiz­du, kad žmo­nių po­li­ti­nė at­min­tis la­bai trum­pa. Ka­dan­gi mes po­li­ti­kus ir par­ti­jas į val­džią vis dar ren­ka­me iš mei­lės, o ne iš iš­skai­čia­vi­mo, tai ta at­min­tis tam­pa...
Reaguodama į viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie neskaidriai vykdomą LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Teisės grupės vadovo paskyrimą, kuomet, galimai, yra proteguojamas vidaus...
Ad­ven­tas – ty­los ir su­si­kau­pi­mo lai­kas, bet mo­kyk­lo­se ver­da emo­ci­jos dėl tin­klo per­tvar­kos. Šią sa­vai­tę po­li­ti­kai lan­kė­si „Sa­ka­lė­lio“ ir „Dre­vi­nu­ko“ ben­druo­me­nė­se,...
„Ko­kią įta­ką Aly­taus mies­to žai­di­mų spor­to ša­kų klu­bams, žai­džian­tiems Lie­tu­vos spor­to ly­go­se, tu­ri Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro (ASRC) veik­la?“ – to­kia te­ma...
Aly­taus Šven­tų An­ge­lų Sar­gų pa­ra­pi­jo­je ke­lias pa­ras il­sė­jo­si ke­liau­to­jas iš Pran­cū­zi­jos Je­a­nas Fran­cois Ail­let. Ka­ta­li­kų ti­kė­ji­mą iš­pa­žįs­tan­čio 68-erių...
Aly­taus mies­to ne­įga­lių­jų drau­gi­ja mi­ni veik­los 30-me­tį. Apie or­ga­ni­za­ci­jos na­rių be­si­kei­čian­čius po­rei­kius ir lū­kes­čius, ga­li­my­bes įsi­trauk­ti į šian­die­nos dar­bo...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.