Nr. 140 (13370)

2019-12-12

„Alytaus naujienų“ numeryje 140 (13370) skaitykite:

 • Bus svars­to­ma 15 tūkst. pa­ra­šų su­rin­ku­si pe­ti­ci­ja dėl Pu­nios ši­lo
 • KTU moks­li­nin­kai: Aly­taus
 • mies­to me­ro lin­kė­ji­mai Kau­nui?
 • Ge­ra ti­kė­ti Ka­lė­dų Se­ne­liu, tik daž­nai nu­vi­lia
 • Kaip lengva mylėti tuos, kurie yra toli, ir kaip sunku – tuos, kurie šalia
 • Kon­kur­sas „Su­ži­bėk”: gra­žiau­sią
 • Ka­lė­dų de­ko­ra­ci­ją iš­rin­ki­me vi­si kar­tu!
 • Ap­klau­sa: dau­gu­ma vo­kie­čių kli­ma­to var­dan at­si­sa­ky­tų ka­lė­di­nių lem­pu­čių
 • „Vei­ki­mas at­ei­na su są­ži­nės pa­bu­di­mu...”
 • Pu­ti­nų gim­na­zi­jo­je sve­čia­vo­si Uk­rai­nos ka­riai ko­vo­to­jai
 • Pra­smin­gas sa­vait­ga­lis su „Snie­go gniūž­te”
 • Du žvilgsniai – dvi pozicijos
 • Vieš­nios iš Kau­no pa­mo­ka
 • Idė­jų se­mia­si iš Ry­tų ša­lies
 • Ar bus Aly­taus ra­jo­ne nau­jų jau­nų gy­dy­to­jų?
 • Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je ka­ra­lia­vo bai­da­rių po­las
„Kal­bant apie Lie­tu­vos ge­o­po­li­ti­nę si­tu­a­ci­ją šian­dien ir ly­gi­nant ją su prieš­ka­rio, kai Eu­ro­po­je ne­bu­vo ko­lek­ty­vi­nio sau­gu­mo sis­te­mos, tik di­džių­jų vals­ty­bių...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė, sa­vi­val­dy­bės An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė pas­ta­ruo­ju me­tu su­lau­kė dvie­jų jai ne­pa­lan­kių...
Jau ga­li­ma teik­ti pro­jek­ti­nės ini­cia­ty­vos „Tau, Aly­tau“ pa­raiš­kas kul­tū­ros, spor­to, švie­ti­mo, jau­ni­mo sri­čių pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mui gau­ti. Ta­čiau, užuot sa­vo lai­ką ir...
Mo­kyk­la pa­sta­ty­ta 1970 me­tais. La­bai grei­tai – per dve­jus me­tus. Tuo­me­tis Mi­nist­rų Ta­ry­bos Pla­no ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Alek­san­dras Drob­nys, ki­lęs iš Rai­ti­nin­kų kai­mo,...
Po­li­ti­kai lan­ko­si švie­ti­mo įstai­go­se, dis­ku­tuo­ja su tė­vais, va­do­vais, mo­ky­to­jais apie tin­klo per­tvar­kos siū­ly­mus. Toks su­si­ti­ki­mas įvy­ko ir Pa­ne­mu­nės...
Aki­vaiz­du, kad žmo­nių po­li­ti­nė at­min­tis la­bai trum­pa. Ka­dan­gi mes po­li­ti­kus ir par­ti­jas į val­džią vis dar ren­ka­me iš mei­lės, o ne iš iš­skai­čia­vi­mo, tai ta at­min­tis tam­pa...
Reaguodama į viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie neskaidriai vykdomą LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Teisės grupės vadovo paskyrimą, kuomet, galimai, yra proteguojamas vidaus...
Ad­ven­tas – ty­los ir su­si­kau­pi­mo lai­kas, bet mo­kyk­lo­se ver­da emo­ci­jos dėl tin­klo per­tvar­kos. Šią sa­vai­tę po­li­ti­kai lan­kė­si „Sa­ka­lė­lio“ ir „Dre­vi­nu­ko“ ben­druo­me­nė­se,...
„Ko­kią įta­ką Aly­taus mies­to žai­di­mų spor­to ša­kų klu­bams, žai­džian­tiems Lie­tu­vos spor­to ly­go­se, tu­ri Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro (ASRC) veik­la?“ – to­kia te­ma...
Aly­taus Šven­tų An­ge­lų Sar­gų pa­ra­pi­jo­je ke­lias pa­ras il­sė­jo­si ke­liau­to­jas iš Pran­cū­zi­jos Je­a­nas Fran­cois Ail­let. Ka­ta­li­kų ti­kė­ji­mą iš­pa­žįs­tan­čio 68-erių...
Aly­taus mies­to ne­įga­lių­jų drau­gi­ja mi­ni veik­los 30-me­tį. Apie or­ga­ni­za­ci­jos na­rių be­si­kei­čian­čius po­rei­kius ir lū­kes­čius, ga­li­my­bes įsi­trauk­ti į šian­die­nos dar­bo...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.