An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kei – du ne­pa­lan­kūs eti­kos sar­gų spren­di­mai

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (17)
2019 Lapkritis 29
Laura Ra­dze­vi­čiū­tė
Laura Ra­dze­vi­čiū­tė Eti­kos ko­mi­si­jos spren­di­mą dėl Aly­taus ap­skri­ties vyriausiojo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­teik­to pra­ne­ši­mo sa­kė ver­ti­nan­ti tei­gia­mai, teis­mui skųs tą spren­di­mą, ku­riuo „nu­baus­ta už vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mą ir pa­gal­bą „bied­nai“ gy­ve­nan­tiems žmo­nėms“. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė, sa­vi­val­dy­bės An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė pas­ta­ruo­ju me­tu su­lau­kė dvie­jų jai ne­pa­lan­kių spren­di­mų iš sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­jos. Vie­nas spren­di­mas pri­im­tas pa­gal Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pra­ne­ši­mą, ki­tas – pa­gal pri­va­taus as­mens skun­dą. Pir­mu at­ve­ju L.Ra­dze­vi­čiū­tei re­ko­men­duo­ta sa­vo el­ge­sį ir veik­lą su­de­rin­ti su Vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­so rei­ka­la­vi­mais, an­tru – ji pri­pa­žin­ta sa­vo el­ge­siu pa­žei­du­si šia­me ko­dek­se įtvir­tin­tą są­ži­nin­gu­mo prin­ci­pą.

Aiš­ki­no pa­ty­ru­si di­de­lį emo­ci­nį šo­ką

Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pra­šy­mas sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­jai įver­tin­ti L.Ra­dze­vi­čiū­tės el­ge­sį ko­mi­sa­ria­te at­si­ra­do po jos ap­si­lan­ky­mo po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų būs­ti­nė­je.

Rug­pjū­čio pa­bai­go­je po­li­ci­jos at­sto­vai vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nėms pra­ne­šė apie  at­lie­ka­ma­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me jai pa­reikš­tus įta­ri­mus dėl ga­li­mo do­ku­men­tų klas­to­ji­mo ar su­klas­to­to do­ku­men­to pa­nau­do­ji­mo. Ko­mi­sa­ria­te ap­si­lan­kiu­si L.Ra­dze­vi­čiū­tė, kaip nu­ro­do­ma ko­mi­sa­ria­to raš­te Eti­kos ko­mi­si­jai, šau­kė ant kai ku­rių pa­rei­gū­nų, juos va­di­no me­la­giais, po­li­ci­nin­kus fil­ma­vo ir tie­sio­giai tran­slia­vo sa­vo so­cia­li­nio tin­klo „Fa­ce­bo­ok“ pa­sky­ro­je.

Pa­aiš­ki­ni­muo­se Eti­kos ko­mi­si­jai L.Ra­dze­vi­čiū­tė tvir­ti­no, jog, kai Drus­ki­nin­kų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te ty­rė­jas pra­ne­šė, kad jai bus reiš­kia­mi įta­ri­mai, jai ne­bu­vo iš­aiš­kin­tos pro­ce­si­nės tei­sės, ne­bu­vo ap­klaus­ta prieš reiš­kiant įta­ri­mus. Dėl to pa­pra­šiu­si už­tik­rin­ti ad­vo­ka­to da­ly­va­vi­mą šia­me pro­ce­se, kad bū­tų ga­ran­tuo­tos vi­sos pro­ce­si­nės tei­sės, at­seit su­tar­tas ki­tas jos at­vy­ki­mo lai­kas.

L.Ra­dze­vi­čiū­tės įsi­ti­ki­ni­mu, pa­rei­gū­nai for­ma­liai su­da­rė si­tu­a­ci­ją, kad jai nu­vy­kus į Drus­ki­nin­kų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą pra­ne­ši­mas apie įta­ri­mą bū­tų ne­ti­kė­tas ir ji ne­ga­lė­tų tin­ka­mai ap­si­gin­ti. Tai esą jai su­kė­lė ne tik šo­ko bū­se­ną, bet ir emo­ci­nį ne­pa­si­ten­ki­ni­mą to­kia po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų ran­ko­mis vyk­do­ma ne­tei­sy­be prieš jos as­me­nį.

Ta­ry­bos na­rė aiš­ki­no pa­ty­ru­si di­de­lį emo­ci­nį šo­ką, kai su­ži­no­jo apie vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nė­se po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų pa­skleis­tą in­for­ma­ci­ją apie at­lie­ka­ma­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me jai pa­reikš­tus įta­ri­mus dėl ga­li­mo do­ku­men­tų klas­to­ji­mo. Dėl to ji nu­vy­ku­si aiš­kin­tis pas tai pra­ne­šu­sią po­li­ci­jos pa­rei­gū­nę, vi­sas veiks­mas vy­ko ko­mi­sa­ria­to pri­ima­ma­ja­me.

Vie­šai tran­sliuo­da­ma per so­cia­li­nį tin­klą „Fa­ce­bo­ok“ no­rė­ju­si vi­suo­me­nei pa­ro­dy­ti prieš jos as­me­nį nu­kreip­tą ne­tin­ka­mą el­ge­sį, taip už­tik­ri­nant in­for­ma­ci­jos ob­jek­ty­vu­mą ir vie­šu­mą.

Eti­kos ko­mi­si­ja nu­sta­tė, kad pa­teik­to­je vi­de­o­me­džia­go­je aiš­kiai gir­di­mas pa­kel­tas L.Ra­dze­vi­čiū­tės bal­so to­nas ben­drau­jant su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais, in­for­ma­ci­ją apie pa­reikš­tus įta­ri­mus pa­tei­ku­si pa­rei­gū­nė va­di­na­ma „kaž­ko­kia tai spe­cia­lis­te“, Aly­taus po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to dar­buo­to­jai – me­la­giais.

Eti­kos ko­mi­si­ja kon­sta­ta­vo, kad pa­ti ta­ry­bos na­rė L.Ra­dze­vi­čiū­tė pri­pa­žįs­ta sa­vo emo­cin­gą el­ge­sį, kal­ba gar­siai ir tai ga­li at­ro­dy­ti ne­la­bai ko­rek­tiš­kai.

Eti­kos sar­gai dėl Aly­taus ap­skrities vyriausiojo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­teik­to pra­šy­mo įver­tin­ti jos el­ge­sį ko­mi­sa­ria­te po pra­neš­tos in­for­ma­ci­jos apie ta­ry­bos na­rei pa­reikš­tus įta­ri­mus pri­ėmė spren­di­mą dėl L.Ra­dze­vi­čiū­tės.

Jai re­ko­men­duo­ta sa­vo el­ge­sį ir veik­lą su­de­rin­ti su Vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­su, ku­ria­me fik­suo­ti po­li­ti­kų pa­gar­bos žmo­gui, vals­ty­bei, pa­vyz­din­gu­mo prin­ci­pai ir tai įpa­rei­go­ja po­li­ti­kus de­ra­mai elg­tis vi­suo­me­nė­je, pai­sy­ti vi­suo­ti­nai pri­pa­žįs­ta­mų do­ro­vės, mo­ra­lės ir eti­kos nor­mų.

Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas – Ma­ri­jam­po­lė­je

Iki­teis­mi­nį  ty­ri­mą, ku­ria­me L.Ra­dze­vi­čiū­tei pa­reikš­ti įta­ri­mai dėl ga­li­mo do­ku­men­tų klas­to­ji­mo ar   su­klas­to­to do­ku­men­to pa­nau­do­ji­mo, Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas vyk­dė pa­gal Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos krei­pi­mą­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą. Šio krei­pi­mo­si prie­žas­tis – mi­nė­ta ko­mi­si­ja ne­ga­lė­jo nu­sta­ty­ti, ar fi­nan­si­nę ope­ra­ci­ją at­li­ko vie­nas iš kan­di­da­tų, ar bu­vo pa­si­nau­do­ta jo duo­me­ni­mis.

Tai sie­ja­ma su pa­va­sa­rį vy­ku­siais sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mais ir Cen­tro par­ti­jos kan­di­da­tais į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą, tarp ku­rių bu­vo ir L.Ra­dze­vi­čiū­tė.

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pa­reiš­ki­mą nu­krei­pė nag­ri­nė­ti Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­rai. Ši nag­ri­nė­ji­mą pa­ve­dė Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­jam po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui, o jį iki spa­lio pra­džios at­li­ko šiam ko­mi­sa­ria­tui pa­val­dus Drus­ki­nin­kų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas.

Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo kon­tro­lę vyk­džiu­si Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra tai pa­čiai Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rai pa­val­džiai Ma­ri­jam­po­lės apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­rai iki­teis­mi­nį ty­ri­mą per­da­vė at­si­žvel­giant į apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros vyk­dy­tą kon­tro­liuo­ja­mų iki­teis­mi­nių ty­ri­mų per­žiū­rą ir į L.Ra­dze­vi­čiū­tės pra­šy­mą.

Šiuo me­tu iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­lie­ka Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas.

L.Ra­dze­vi­čiū­tė to­liau iš­lie­ka įta­ria­mą­ja, jai te­be­ga­lio­ja pri­tai­ky­ta kar­do­mo­ji prie­mo­nė – ra­šy­ti­nis pa­si­ža­dė­ji­mas ne­iš­vyk­ti.

Jei­gu bus nu­sta­ty­tas do­ku­men­tų klas­to­ji­mas ar su­klas­to­to do­ku­men­to pa­nau­do­ji­mas, ta­ry­bos na­rei grės bau­da, areš­tas ar lais­vės at­ėmi­mas iki tre­jų me­tų.

Vir­ši­jo ta­ry­bos na­rio funk­ci­jas ir įga­lio­ji­mus

Pas­ta­ruo­ju me­tu Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­ja dėl L.Ra­dze­vi­čiū­tės pri­ėmė dar vie­ną, tik jau griež­tes­nį spren­di­mą, ku­riuo ji pri­pa­žin­ta sa­vo el­ge­siu pa­žei­du­si Vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­se įtvir­tin­tą są­ži­nin­gu­mo prin­ci­pą.

Toks spren­di­mas pri­im­tas įver­ti­nus vie­no pri­va­taus as­mens pa­teik­tą skun­dą, vaiz­do me­džia­gą, SMS ži­nu­čių iš­klo­ti­nes.

As­muo nu­ro­dė, kad mies­to ta­ry­bos na­rė rug­pjū­čio pa­bai­go­je au­to­mo­bi­liu be lei­di­mo įva­žia­vo į jam Mer­ki­nės gat­vė­je pri­klau­san­čių skly­pų te­ri­to­ri­ją, fil­muo­jant ir tie­sio­giai tran­sliuo­jant ko­men­ta­vo teis­mo spren­di­mą pa­brėž­da­ma sa­vo as­mens svar­bą – „esu ta­ry­bos na­rė, An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė“, ben­dra­vo pa­kel­tu bal­su, rė­kė apie at­seit da­ro­mą nu­si­kal­ti­mą.

Tuo me­tu pri­va­tus as­muo, pa­si­kvie­tęs ant­sto­lius, ke­ti­no im­tis jo skly­puo­se esan­čių tei­siš­kai ne­re­gist­ruo­tų me­di­nių san­dė­liu­kų grio­vi­mo, ku­riuos yra sa­va­va­liš­kai pa­si­sta­tę kai­my­ni­nio me­di­nio  dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai.

L.Ra­dze­vi­čiū­tė eti­kos sar­gams aiš­ki­no, jog „už­kar­džiu­si ne­tei­sė­tą veik­lą“, pa­tvir­ti­no, kad ap­si­lan­ky­mas pri­va­čia­me skly­pe bu­vo fil­muo­ja­mas ir tran­sliuo­ja­mas, kad siun­tu­si skun­dą ko­mi­si­jai pa­ra­šiu­siam as­me­niui SMS ži­nu­tes dėl „tei­sė­tų bū­dų“, kaip iš­spręs­ti šią pro­ble­mą.

Eti­kos ko­mi­si­jai ta­ry­bos na­rė pri­pa­ži­no be lei­di­mo įsi­bro­vu­si į pri­va­čią val­dą, taip at­sto­va­vu­si mies­to gy­ven­to­jų, ku­rie nau­do­ja­si san­dė­liu­kais, in­te­re­sams, sa­vo nuo­žiū­ra net­gi spren­du­si že­mės skly­pų pa­kei­ti­mo klau­si­mus, skun­dą ko­mi­si­jai pa­ra­šiu­siam as­me­niui ir jo ad­vo­ka­tui siū­liu­si įvai­rius va­rian­tus, ra­gi­nu­si su­si­tar­ti gra­žiuo­ju.

Eti­kos sar­gai kon­sta­ta­vo, kad L.Ra­dze­vi­čiū­tė sa­vo veiks­mais mi­nė­to­je si­tu­a­ci­jo­je vir­ši­jo ta­ry­bos na­rio funk­ci­jas ir įga­lio­ji­mus, įsta­ty­miš­kai An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos veik­la reg­la­men­tuo­ja­ma kaip ko­le­gia­li, jos pir­mi­nin­kui ne­pri­ski­ria­mos pri­va­taus ty­rė­jo ar tar­pi­nin­ko funk­ci­jos.

Ko­kie yra teis­mų spren­di­mai dėl san­dė­liu­kų?

Mer­ki­nės gat­vė­je du skly­pus, ku­riuo­se me­di­nio dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai yra pa­si­sta­tę me­di­nius, tei­siš­kai ne­re­gist­ruo­tus san­dė­liu­kus, mi­nė­tą skun­dą Eti­kos ko­mi­si­jai pa­ra­šiu­siam as­me­niui yra pa­do­va­no­ję gi­mi­nys­tės ry­šiais sie­ja­mi as­me­nys.

San­dė­liu­kų nau­do­to­jai yra  krei­pę­si į Aly­taus apy­lin­kės teis­mą, kad šis pri­pa­žin­tų juos tei­sė­tais nau­do­to­jais. Teis­mas to ne­ga­lė­jo pa­da­ry­ti, nes san­dė­liu­kai tei­siš­kai ne­re­gist­ruo­ti.

 Ta­da skly­pus su san­dė­liu­kais įgi­jęs as­muo krei­pė­si į Aly­taus apy­lin­kės teis­mą su pra­šy­mu įpa­rei­go­ti san­dė­liu­kų nau­do­to­jus per du mė­ne­sius nuo spren­di­mo įsi­tei­sė­ji­mo die­nos juos nu­griau­ti. Teis­mas jo skun­dą ten­ki­no, nes skly­puo­se nė­ra Re­gist­rų cen­tre re­gist­ruo­tų sta­ti­nių.

Tuo­met san­dė­liu­kų nau­do­to­jai Aly­taus teis­mo spren­di­mą skun­dė Kau­no apy­gar­dos teis­mui ir Aly­taus apy­lin­kės teis­mo spren­di­mas bu­vo pa­nai­kin­tas, nes san­dė­liu­kų nau­do­to­jai ne­bu­vo jų sta­ty­to­jai, tad vie­ti­nis teis­mas ne­ga­lė­jo jų įpa­rei­go­ti nu­griau­ti.

Po to­kio Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mo ir bu­vo im­ta­si žy­gių dėl me­di­nių san­dė­liu­kų nu­grio­vi­mo, ku­rio pro­ce­se pra­dė­jo da­ly­vau­ti mies­to ta­ry­bos na­rė, sa­vi­val­dy­bės An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė, Sei­mo na­rio Min­dau­go Pui­do­ko pa­ta­rė­ja L.Ra­dze­vi­čiū­tė.

Me­di­niai san­dė­liu­kai prie dau­gia­bu­čio  Mer­ki­nės gat­vė­je kol kas dar ne­nu­griau­ti, ta­čiau vi­si tei­si­niai ko­zi­riai yra že­mės skly­pus šio­je vie­to­je tu­rin­čio sa­vi­nin­ko ran­ko­se ir bet ku­riuo me­tu jis vėl ga­li im­tis grio­vi­mo dar­bų.

Vieną sprendimą vertina teigiamai, kitą – skųs teismui

L.Ra­dze­vi­čiū­tė Eti­kos ko­mi­si­jos spren­di­mą dėl Aly­taus ap­skri­ties vyriausiojo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­teik­to pra­ne­ši­mo sa­kė ver­ti­nan­ti tei­gia­mai: „Džiau­giuo­si, kad ko­mi­si­ja at­krei­pė dė­me­sį į ma­no pa­teik­tus fak­tus ir įro­dy­mus. Ma­no nuo­mo­ne, vals­ty­bės var­du vei­kian­tys pa­rei­gū­nai ne­ga­li vel­tis į jo­kius po­li­ti­nius žai­di­mus ar po­li­ti­nius už­sa­ky­mus. Jau vien tai, kad iki­teis­mi­nis ty­ri­mas per­duo­tas ki­tai apygardai, yra įro­dy­mas, kad Aly­taus po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas ma­no at­žvil­giu vei­kė ša­liš­kai.“

Mies­to ta­ry­bos na­rė ir An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė tvir­ti­no be­si­ste­bin­ti Eti­kos ko­mi­si­jos  spren­di­mu dėl pri­va­taus as­mens pa­teik­to skun­do, ku­riuo ji pri­pa­žin­ta pa­žei­du­si eti­ką.

Ji šiuo at­ve­ju at­seit ne­lei­du­si įvyk­dy­ti nu­si­kals­ta­mos vei­kos, gy­nu­si įsta­ty­mu sau­go­mas žmo­nių ver­ty­bes ir spren­du­si pen­kio­li­kos me­tų se­nu­mo pro­ble­mą, ku­ri ne­va at­si­ra­du­si dėl sa­vi­val­dy­bės val­di­nin­kų kal­tės ir ap­lai­du­mo.

Eti­kos ko­mi­si­jos spren­di­mai ga­li bū­ti skun­džia­mi teis­mui. L.Ra­dze­vi­čiū­tė tei­gė teis­mui skųs tą spren­di­mą, ku­riuo „nu­baus­ta už vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mą ir pa­gal­bą „bied­nai“ gy­ve­nan­tiems žmo­nėms“.

 

 

  Komentaras

  Aš manau, kad ne visi žmonės kvailiai,kurie į Alytaus miesto tarybą išrinko Laurą Radzevičiūtę. Ji kovotoja už teisybę. Manau purvą ant jos pila tie, kurie buvo išviešinti už negerus darbus žiniasklaidoje.

  Komentaras

  Taigi prisidengdamas "biednų"žmonių vardų L.Radzevičiūtė klaidina visą Alytaus miesto visuomenę tie taremai "biedni"žmonės gyvena kaip visi jie turi centralinį šildymą ir net židinius butai yra. Labai gerai įrengti kodėl kitų Alytiškių butuose nėra židinių todėl kad visi turi miesto šildymo sistema, tačiau viena iš"biednų"nuskreustu žmonių Dainauskienė kurę visi Alytaus žmonės pražysta kaip konfliktinė asmenybę valdo šiam "paradui"jau daug.metu L..Radzevičiūtė tuo prisidędama "kele"sau politinį reitingą, pagaliau reiktų padėti tašką Radzevičiūtės ir Dainauskienės žaidimams.

  Komentaras

  Visi 27 alytiškių rinkti tarybos nariai davė priesaikas laikytis įstatymų. Tad jei per savivaldybės Etikos komisijos sprendimus daliai jų nustatyti nukrypimai nuo įstatymų - ar nevertėtų atsistatydint iš tarybos narių? Ir užleist vietas taryboje pagal rinkiminius sąrašus po jų esančių kolegų? Kurie gal atsakingiau sudirbtų alytiškių labui? Ar taip ir toliau taikydami dvigubus standartus murkdysis?

  Komentaras

  Va ir priėjo liepto galą didžioji Alytaus m.politikė L.Radzevičiūtė nors turėtų garbės ir orumo pripažinti savo politines ,korupcijos klaidas kūręs ieškodavo kituose žmonėse o gal tai skrydis į didįjį politikos olimpą kur tokių kaip ji pilną ,norėtųsi tikėtis būsimuose seimo rinkimuose Radzevičiūčių nebus ,kaip ir Puteikių,Puidokų,ir....visų sėdinčių seime!!!

  Komentaras

  Stebiuosi,kaip ponios Lauros išsišokimus galima vadinti antikorupcine veikla.Žemo lygio politikavimas,lydimas nekultūringų riksmų,vaidyba neva ginant biedniokus_ priedanga,už kurios slypi noras būti pastebimai.Teisybės paieškos yra svarbus dalykas,bet su p.Laura nieko bendro neturi.Siūlyčiai jai peržiūrėti savo laidas,gal suvoks,kokia komiška persona ji tapo.

  Komentaras

  Reiketu Laurai maziau emocionaliai kalbeti. Tai vienintelis jos trukumas. Kai yra faktai, auksto tono nereikia. Bet labai palaikau ja uz drumzlino , puvancio vandens(kaip galima pavadinti savivaldybes personala), pamaisymo, nes jie ten aplamai uzmirstu ko ten susirinke. Galetu ateiti tik viena diena per menesi pasiimti atlyginimu.

  Komentaras

  Taip, šis laiškas jums,
  ( gal ALYTAUS VALDYTOJAI )
  Ramūnai Karbauski, Agne Širinskiene, Sauliau Skverneli ir visi kiti, kurie vis dar manote, kad turite valdžią. Beje, valdžios jūs jau nebeturite. Tai tik iliuzija. Taip, jūs užimate postus. Jūs galite balsuoti dėl įstatymų, siūlyti vis keistesnius projektus. Bet jūs jau nebe valdžia.

  Jūs darote viską, kad tą valdžią išsaugotumėte. Desperatiškai kabinatės į ją, tarsi tai būtų jūsų išsigelbėjimas. Bet jūs jau jos neturite. Tik laiko klausimas, kada prarasite ir postus. Bet valdžią jūs praradote jau kažkada praeityje. Nes valdžia nėra postai. Valdžia yra gebėjimas daryti prasmingus darbus vardan valstybės ir tautos. Jūs tai pamiršote. Kai 2016 m. suformavote Vyriausybę, buvo daug žmonių lūkesčių. Ir jūs išties turėjote tikslų. Galbūt kai kurie būdai buvo nelabai vykę, bet galima buvo jausti, kad jūs tikite savo tikslais. Rokas Masiulis ėmėsi keisti tokias pelkes, kaip „Lietuvos Geležinkeliai“. Tomas Tomilinas pagaliau pasiekė, kad būtų skirti vaiko pinigai ir nors šiek tiek padidėtų pajamos sunkiausiai gyvenančioms šeimoms. Vytautas Bakas ėmėsi kovos prieš „MG Baltic“ ir visą tą dvokiančią ir politiką apraizgiusią korupciją. Jūs pagaliau skyrėte normalius pinigus valstybės gynybai ir beveik pasiekėte 2 proc. BVP finansavimo. Jurgita Petrauskienė bene pirmoji ėmėsi aukštųjų mokyklų jungimosi iššūkio. Žygimantas Vaičiūnas parengė pagaliau išties ambicingą energetikos strategiją ir pasiekė susitarimus dėl sinchronizacijos. Jūs net pradėjote mažinti alkoholio prieinamumą. Ok, kai kurie metodai išties absurdiški.

  Plėšomi užsienio žurnalų puslapiai su brangaus viskio reklama atrodė išties idiotiškai. Bet galima tai bent kažkiek suprasti – norėjote iš peties imtis spręsti alkoholio vartojimo problemą. Tebūnie. Tuomet jūs buvote valdžia. Jūs turėjote tikslų ir jų siekėte. Geriau ar blogiau – bet darėte tai, kaip įsivaizdavote reikalinga padaryti. Bet kažkada jūs išsekote. Sulūžote ir praradote savo tikslą būti valdžia. Galbūt tai atsitiko tuomet, kai nesugebėjote iš Seimo pašalinti priesaiką sulaužiusio Mindaugo Basčio. Nes dalis buvusių socdemų jums pasirodė reikalingesni už Konstituciją ir sąžinę. Galbūt tuomet, kai supratote, kad senųjų bebrų kompanija gali būti svarbesnė išlaikant daugumą Seime, nei perspektyva remtis padoresniais politikais, kurie vis dėlto nebus jums paklusnūs. Ir taip patys tapote „bebrų“ marionetėmis.

  Jūs pamiršote savo esminius tikslus. Vieninteliu tikslu tapo išsilaikyti savo postuose. Gedimino Kirkilo ir Juozo Bernatonio vadovaujama „ūsuotų bebrų“ grupelė paėmė jus savo įkaitais. Įtikino, kad reikia keisti partijų finansavimo taisykles, kad tik ta naujoji atskilėlių partija kažkaip išsilaikytų nenuskendusi anksčiau, nei įvyks kokie nors rinkimai. Jūs užsikrėtėte mirtinu virusų, kuris pavertė jus „gyvais numirėliais“. Jums jau senokai neberūpi, kaip mažinti socialinę nelygybę. Jūs nebesirūpinate nei švietimu, nei sveikatos apsauga. Jūs rūpinatės tik savimi ir socialdarbiečiais, kurie prilipo prie jūsų kūno, kaip savarankiškai negalintis išgyventi parazitas.
  IR JŪS PATYS ILGAINIUI TAPOTE PARAZITAIS.
  Padorumo turintys žmonės jus paliko. Vytautas Bakas pasitraukė. Roką Masiulį jūs patys išmetėte. Taip, tą patį R.Masiulį, kurį S.Skvernelis išstūmė malšinti mokytojų streikų, pats pasislėpęs Vyriausybės rūmuose. Argi taip elgiasi lyderis?! Taip elgiasi tik dėl savo reitingų bijantis konformistas. Nuo tada S.Skvernelis jau neteko valdžios ir pavirto eiliniu politiniu parazitu. Kai reikėjo valdyti mokytojų krizę, R.Masiulis buvo labai reikalingas. Bet kai ėmė visai byrėti jūsų tariama dauguma, jūs lengvu mostu iškeitėte R.Masiulį. Į KĄ?? Į tą posovietinį juokdarį? Nesugebantį kalbėti jokia užsienio kalba, tik rusiškai, švonderiaujantį už kitų pinigus prie pietų ar vakarienės stalo!? Tokio ministro, kaip J.Narkevičius nebuvo jau gal dvidešimt metų, bet jūs vis dar manote, kad tai buvo būtina???

  Kas jums atsitiko, kad vardan savo postų į koaliciją pasikvietėte Valdemarą Tomaševskį?? Ar jam kada nors rūpėjo valstybė? Jis net ne lenkas, o elementarus sovietinis mulkis, nes nė vienas save gerbiantis lenkas niekada nesegės Georgijaus juostelių ir negarbins sovietų, kurie žudė lenkus Katynėje. V.Tomaševskiui visa tai yra „jerunda“, jo rusiškas žargonas seniai nustelbė lenkišką „unorą“. Ir jūs tokį veikėją pasikvietėte į koaliciją?? Jūsų visi pastarieji žingsniai yra desperacija. Jūs manipuliuojate įstatymų projektais ir ketinate keisti rinkimų taisykles. Ar tai yra vardan valstybės??? Ar tai vardan demokratijos?? Neskieskite pasakų, kad mažindami rinkimų kartelę iki 3 proc. jūs rūpinatės demokratija! Jūs niekingai rūpinatės visokiomis politinėmis atmatomis, pradedant socialdarbiečiais, puteikininkais ir kamblevičiais, nes be šių valstybės parazitų jūs neįsivaizduojate, kad galėtumėte išlaikyti savo postus.
  JŪS TAPOTE VALSTYBĖS PARAZITAIS!

  Vietoje to, kad dirbtumėte vardan valstybės ir tautos, jūs įklimpote į asmeninius kerštus. Ar Viktoras Pranckietis yra didžiausia valstybės problema, dėl ko reikia tiek pastangų ir energijos, kad tik jis būtų pakeistas? Ar Austėja Landsbergienė yra didžioji Lietuvos švietimo problema, kad reikia žūtbūt pakeisti privačių mokyklų finansavimo tvarką ir tada viskas „atsigaus“? O gal konservatoriai yra ta demoniška jėga, su kuria kovoti reikia iš paskutiniųjų, pamiršus visa kitą? ATSIKVOŠĖKIT! Konservatoriai patys plūduriuoja tarp tų pačių 15-17 proc. visuomenės paramos, inertiškai įsisukę į nesibaigiantį pasišaipymų maratoną, tačiau jau seniai neturi veiksmų plano, ką iš tiesų daryti. Jūs gainiojatės savo galvose susikurtus demonus, tarsi pakvaišę ir karščiuojantys ligoniai.

  Jūs nebeturite jokių intelektualių resursų ir idėjų. Jūs neturite JOKIOS prasmingos idėjos, kaip parengti bent iš bėdos padoriau atrodantį biudžetą. Ir ne pinigų trūksta. Peržvelkite dar kartą Valstybės kontrolės, TVF ir visų ekspertų siūlymus – visi labai aiškiai rodo pirštu, kur yra pinigai. Išsikerojusiose lengvatose, nesibaigiančiame „gyvulių ūkyje“, beprasmiškai švaistomose lėšose. Jūs neturėjote jokios valios imtis tikros mokesčių reformos ir apmokestinti labiau tuos, kurie moka niekšiškai mažus mokesčius nuo savo pelno ir turto. Ir dabar jūs krokodilo ašaromis verkiate, kad nėra pinigų mokytojams, gydytojams, dėstytojams ir daugeliui kitų valstybės tarnautojų. Bet tuo pat metu randate 300 tūkst. eurų premjero keliukui suremontuoti. JUK TAI TYČIOJIMASIS IŠ VISŲ MŪSŲ! Jei jūs neturite valios rimtai įvykdyti biudžeto reformos, tai kokio velnio jūs atėjote į valdžią??? Keliukus pasiremontuoti??? Taip valdžia nesielgia. Taip elgiasi tik parazitai. Būtent jūs šiuo metu esate valstybės parazitai. Jūs nebe valdžia. Kuo greičiau pasitraukite ir nebesiurbkite valstybės energijos savo menkiems ir niekingiems poreikiams, kurie sukasi tik apie tai, kaip kiek ilgiau išliktumėte savo postuose!

  Tomas Janeliūnas yra VU TSPMI profesorius.

  Komentaras

  Žiniasklaida mato tik šią politikę. Bet nemato per Etikos komisiją fiksuotų pažeidimų ir rekomendacijų kitiems . Kur kaip tarybos nariai davę priesaikas laikytis įstatymų po to ar gali būti tarybos nariais, komisijų pirmininkais ar nariais? Kur kitų atžvilgiais labai reiklūs. O nesimato, kad sau reikalavimus keltų.

  Komentaras

  ar svarbus kompartinis veikėjas buvai, kad tavo policija tave saugojo? Jau vien sovietinės milicijos palyginimas su dabartine policija toks pats tikslus, kaip tos rėksmingos moteriškės pavadinimas "žmonių gynėja". Linksmas žmogus esi, Jonai, bene antroji vaikystė galvoje apsigyveno?

  Komentaras

  Kažkada buvo sakoma: mano milicija mane saugo! Dabar vargu ar tą pasakytum apie policiją! Gerai būtų sužinoti tų iš Alytaus Etikmat " komisijos narių pavardes, kurie Radzevičiūtės žmonių gynimą nuo savivalės pavadino savivale!

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.