Siū­ly­mą per­kel­ti Su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­lą po Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jos sto­gu ben­druo­me­nė va­di­na „ža­lą pa­da­riu­sia an­ti­rek­la­ma”

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (0)
2019 Gruodis 5
Alytaus suaugusiuju mokykla
Švietimo tinklo pertvarkos darbo grupė pasiūlė, kad Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla juridiškai priklausytų šv. Benedikto gimnazijai, tačiau jos klasės būtų perkeltos į Panemunės progimnaziją. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Po­li­ti­kai lan­ko­si švie­ti­mo įstai­go­se, dis­ku­tuo­ja su tė­vais, va­do­vais, mo­ky­to­jais apie tin­klo per­tvar­kos siū­ly­mus. Toks su­si­ti­ki­mas įvy­ko ir Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jo­je. Įstai­gos ben­druo­me­nė ka­te­go­riš­kai ne­pri­ta­ria siū­ly­mui per­kel­ti į jos pa­sta­tą Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los mo­ki­nius. Pro­gim­na­zi­jo­je ap­si­lan­kė 8 iš 27 Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių, po pus­an­tros va­lan­dos po­kal­bio dau­gu­ma iš­sa­kė po­zi­ci­ją: ne­pa­lai­ky­ti šio siū­ly­mo. Po­li­ti­kus įti­ki­no ar­gu­men­tas, kad taip bū­tų ri­zi­kuo­ja­ma vai­kų sau­gu­mu ir ge­ro­ve, ga­li­mai net­gi pro­vo­kuo­tų kri­mi­no­ge­ni­nę si­tu­a­ci­ją. Kal­ba­ma apie 32 jau­ni­mo kla­sių moks­lei­vius, pa­ša­lin­tus iš ki­tų švie­ti­mo įstai­gų dėl pro­ble­mi­nio el­ge­sio.

Po­li­ti­kai lan­ko­si švie­ti­mo įstai­go­se, dis­ku­tuo­ja su tė­vais, va­do­vais, mo­ky­to­jais apie tin­klo per­tvar­kos siū­ly­mus. Toks su­si­ti­ki­mas įvy­ko ir Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jo­je. Įstai­gos ben­druo­me­nė ka­te­go­riš­kai ne­pri­ta­ria siū­ly­mui per­kel­ti į jos pa­sta­tą Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los mo­ki­nius. Pro­gim­na­zi­jo­je ap­si­lan­kė 8 iš 27 Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių, po pus­an­tros va­lan­dos po­kal­bio dau­gu­ma iš­sa­kė po­zi­ci­ją: ne­pa­lai­ky­ti šio siū­ly­mo. Po­li­ti­kus įti­ki­no ar­gu­men­tas, kad taip bū­tų ri­zi­kuo­ja­ma vai­kų sau­gu­mu ir ge­ro­ve, ga­li­mai net­gi pro­vo­kuo­tų kri­mi­no­ge­ni­nę si­tu­a­ci­ją. Kal­ba­ma apie 32 jau­ni­mo kla­sių moks­lei­vius, pa­ša­lin­tus iš ki­tų švie­ti­mo įstai­gų dėl pro­ble­mi­nio el­ge­si

Lais­vo­se pa­tal­po­se – apie kie­ky­bę ar ko­ky­bę?

Dis­ku­si­ja dėl Aly­taus švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos vyks iki sau­sio 2 die­nos, vi­są tą lai­ką ga­li­ma teik­ti siū­ly­mus, o po to jie at­si­durs ant ta­ry­bos na­rių dar­bo sta­lo, ku­rie ir dė­lios ga­lu­ti­nį per­tvar­kos do­ku­men­tą.

Jei po­li­ti­kai pa­si­rinks dar­bo gru­pės siū­ly­mus, ku­riems ben­druo­me­nė ne­pri­ta­ria, teks kreip­tis į Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ją.

Pa­sak dar­bo gru­pės va­do­vo Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no, pa­siū­ly­mų gau­na­ma tik­rai daug. Po­li­ti­kai taip pat gy­vai su­si­tin­ka su mo­kyk­lų ben­druo­me­nė­mis, iš­klau­so jų ar­gu­men­tus už ar prieš siū­lo­mą per­tvar­ką.

Be­je, šio­je me­ro po­tvar­kiu su­da­ry­to­je 15 žmo­nių dar­bo gru­pė­je po­li­ti­kų ne­bu­vo nė vie­no. Dėl to taip pat ky­la ne­ma­žai dis­ku­si­jų, juk spren­di­mus teks pri­im­ti jiems. Vis dėl­to ir ta­ry­bos na­riai, ir švie­ti­mo įstai­gų ben­druo­me­nės su­ta­ria bent dėl dvie­jų da­ly­kų: pir­ma, ko­kia ko­mi­si­jos su­dė­tis be­bū­tų – ji bus ne­ge­ra, nes spren­džia­mi la­bai jaut­rūs klau­si­mai, ir, an­tra, Aly­taus švie­ti­mui bū­ti­na per­tvar­ka, nes mo­kyk­los tuš­tė­ja ir „su­val­go“ vis dau­giau biu­dže­to pi­ni­gų.

Vie­nas dar­bo gru­pės siū­ly­mų – per­kel­ti po Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jos sto­gu Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los jau­ni­mo (32) ir su­au­gu­sių­jų (69) kla­sių mo­ki­nius. Šio­je mo­kyk­lo­je taip pat mo­ko­si 165 nu­teis­tie­ji (už­si­ė­mi­mai vyks­ta Pa­tai­sos na­muo­se) ir įvai­rio­se veik­lo­se da­ly­vau­ja 274 mo­ki­niai bei su­au­gu­sie­ji.

Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jo­je mo­ko­si 397 mo­ki­niai, dar 19 lan­ko prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo kla­sę. Įstai­ga tu­ri lais­vų pa­tal­pų, ta­čiau tei­siš­kai pri­jung­ti Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­lą prie Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jos ne­įma­no­ma, nes ji ne­vyk­do vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mos. To­dėl siū­lo­ma, kad ju­ri­diš­kai mo­kyk­la pri­klau­sy­tų Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jai.

Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jos pa­sta­te ga­lė­tų bū­ti ug­do­ma 700–800 mo­ki­nių (pa­gal tą pa­tį pro­jek­tą pa­sta­ty­to­je „Vo­lun­gės“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je šiuo me­tu mo­ko­si 600 mo­ki­nių), tai­gi fi­ziš­kai Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los mo­ki­niai čia, ži­no­ma, tilp­tų, ta­čiau ben­druo­me­nė ka­te­go­riš­kai prieš to­kias „jung­tu­ves“.

„Pro­gim­na­zi­ja fi­nan­siš­kai iš to­kio mo­ki­nių skai­čiaus, koks yra da­bar, iš­si­lai­ko, tai­gi siū­lo­me lais­vas pa­tal­pas už­pil­dy­ti įvai­rio­mis šiuo­lai­kiš­ko­mis veik­lo­mis, pa­de­dant ver­slui įreng­ti la­bo­ra­to­ri­jas ir gal­vo­ti apie ug­dy­mo ko­ky­bę, taip už­tik­ri­nant už­im­tu­mą, o ne vien kaip už­pil­dy­ti pa­sta­tą. Juo­lab kad 30 jau­ni­mo kla­sių mo­ki­nių to už­pil­dy­mo žen­kliai ir ne­pa­di­dins, bet ben­druo­me­nės sau­gu­mui ga­li la­bai pa­kenk­ti ir mo­kyk­los gy­ve­ni­mą su­jauk­ti“, –  kal­bė­jo tė­vų ini­cia­ty­vi­nės gru­pės at­sto­vas Evaldas Pocinas.

 Siū­lo pri­jung­ti prie Pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro

Tė­vai po­li­ti­kams sa­ko, kad Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­ją pa­si­rin­ko dėl sau­gu­mo ir pa­ti­ki­mų pe­da­go­gų. Įstai­gos di­rek­to­rė Gied­rė Ro­maš­kie­nė ma­to ge­ras mo­kyk­los per­spek­ty­vas: Pa­ne­mu­nės gy­ve­na­ma­sis ra­jo­nas jau­nas, at­si­ke­lia gy­ven­ti daug jau­nų šei­mų su vai­kas.

„La­bai sten­gia­mės, kad tė­vai bū­tų pa­ten­kin­ti ir at­ves­tų pas mus vai­kus“, – sa­ko įstai­gos di­rek­to­rė.

Ji ne­abe­jo­ja, kad vien dar­bo gru­pės siū­ly­mas per­kel­ti Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los jau­ni­mo kla­sių pro­ble­mi­nio el­ge­sio jau­nuo­lius jau pa­da­rė Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jai daug ža­los ir nu­skriau­dė įstai­gą.

Tė­vai skam­bi­na, ne­ri­mau­ja dėl įstai­gos at­ei­ties. Ne pa­slap­tis, ne­ma­žai jų pa­sa­kė, kad, jei mo­kyk­los vis dėl­to bus su­jung­tos, sa­vo vai­kus pa­si­ims.

Ta­ry­bos na­rė Lai­ma Vin­cė Kir­kliaus­kie­nė pri­mi­nė Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­jos pa­tir­tį – ši mo­kyk­la, pa­sak jos, il­gam pra­ra­do sa­vo var­dą ir ver­tę, nes ją lan­kė glo­bos na­mų auk­lė­ti­niai, ku­rie tu­rė­jo mo­ky­mo­si, el­ge­sio sun­ku­mų.

Po­li­ti­kė ma­no: nė vie­na švie­ti­mo įstai­ga ne­si­džiaugs ir jau­ni­mo kla­sių mo­ki­niais, jiems bū­ti­nas pa­lai­ky­mas ir spe­cia­lis­tų pa­gal­ba, ko­kia ir už­tik­ri­na­ma šiuo me­tu.

 L.V.Kir­kliaus­kie­nė pri­tar­tų siū­ly­mui pri­jung­ti mo­kyk­lą prie Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro. Pa­sak V.Va­lū­no, dar­bo gru­pė to­kio siū­ly­mo ne­svars­tė, ta­čiau da­bar jį gir­di jau ne pir­mą kar­tą, ir tei­siš­kai jis yra įma­no­mas. To­kiam su­jun­gi­mui pri­tar­tų ir Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė.

Ki­tas jos siū­ly­mas – per­kel­ti į lais­vas Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jos pa­tal­pas prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pes iš dar­že­lių, ku­riuo­se trūks­ta vie­tos dar­že­li­nu­kams. Pa­sak di­rek­to­rės, pa­tal­pų at­sky­ri­mas ir įren­gi­mas kai­nuo­tų iki 2 tūkst. eu­rų.

Pa­siū­ly­mų dėl švie­ti­mo per­tvar­kos iš­sa­kė ir ta­ry­bos na­riai: Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius ne­abe­jo­ja, kad mis­ti­nio švie­ti­mo eks­per­to, ku­ris pa­teik­tų siū­ly­mus, kaip op­ti­ma­liai su­tvar­ky­ti tin­klą, su­ras­ti ne­pa­vyks.

Jo ar­gu­men­tas – tik pa­tys tė­vai spren­džia, ku­rią mo­kyk­lą rink­tis, tai­gi dirb­ti­nis re­gu­lia­vi­mas iš­ba­lan­suo­ja sis­te­mą, pa­siū­lius dirb­ti­nę per­tvar­ką – kiek­vie­na ben­druo­me­nė gin­sis.

Jo ma­ny­mu, po­li­ti­kai tu­rė­tų me­tams nu­sta­ty­ti žai­di­mo tai­syk­les – leis­ti pri­im­ti vi­sus no­rin­čius, ir že­mu­ti­nę ri­bą – mo­ki­nių skai­čių, ku­rio ne­pa­sie­ku­sios mo­kyk­los bū­tų už­da­ro­mos.

S.Le­o­na­vi­čius įsi­ti­ki­nęs, kad toks prin­ci­pas pa­dė­tų iš­spręs­ti Aly­taus švie­ti­mo tin­klo pro­ble­mas, kaip na­tū­ra­liai nu­ny­ko kai ku­rios stu­di­jų pro­gra­mos, ne­su­lau­ku­sios stu­den­tų.

Šian­dien va­ka­re po­li­ti­kai su­si­tiks su „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio ben­druo­me­ne.

                                              

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.