Sa­vų ne­ati­duo­sim!

Algirdas Jakulis
Komentarai (1)
2019 Gruodis 5
Jakulis
Algirdas Jakulis.
Aki­vaiz­du, kad žmo­nių po­li­ti­nė at­min­tis la­bai trum­pa. Ka­dan­gi mes po­li­ti­kus ir par­ti­jas į val­džią vis dar ren­ka­me iš mei­lės, o ne iš iš­skai­čia­vi­mo, tai ta at­min­tis tam­pa dar ir se­lek­ty­vi. Ki­taip ta­riant, ak­lai įsi­my­lė­ju­sie­ji vi­sus, kas ne­pri­ta­ria ar skep­tiš­kai žiū­ri į jų pa­si­rin­ki­mą, lai­ko ken­kė­jais ar­ba sa­vo prie­šais. To­dėl drį­siu at­min­ty­je at­gai­vin­ti kai ku­riuos ne­il­gos mū­sų nau­jau­sių lai­kų is­to­ri­jos po­li­ti­kos epi­zo­dus.

1998 me­tais su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras kon­ser­va­to­rius Al­gis Žva­liaus­kas aky­los ži­niask­lai­dos bu­vo de­mas­kuo­tas, skri­dęs į Šve­di­ją ne tik dar­buo­tis, bet ir pa­me­džio­ti, o dar ir už Klai­pė­dos uos­to įmo­nių pi­ni­gus. Tuo­me­tis prem­je­ras kon­ser­va­to­rius Ge­di­mi­nas Vag­no­rius bu­vo prin­ci­pin­gas ir in­te­re­sus su­pai­nio­ju­siam mi­nist­rui pa­ro­dė du­ris.

2001-ai­siais Lie­tu­vos li­be­ra­lų są­jun­gos de­le­guo­tas ūkio mi­nist­ras Eu­ge­ni­jus Mal­dei­kis mi­nist­ra­vi­mo kar­je­rą bai­gė, kai pa­aiš­kė­jo, jog nuo Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos nu­slė­pė „Lie­tu­vos du­jų“ pir­ki­mu su­in­te­re­suo­tų ver­sli­nin­kų jam suor­ga­ni­zuo­tą ke­lio­nę į Mask­vą ir nak­vy­nę pra­ban­gia­me vieš­bu­ty­je.

2004 me­tais vos pus­me­tį ūkio mi­nist­ro pa­rei­gas ėju­siam Dar­bo par­ti­jos ly­de­riui Vik­to­rui Us­pas­ki­chui pos­tą pa­lik­ti te­ko vie­šu­mon iš­lin­dus fak­tams, kad jis ke­lio­nė­je Mask­vo­je tvar­kė ne vals­ty­bės, o sa­vo įmo­nės „Kre­ke­na­vos ag­ro­fir­ma“ rei­ka­lus.

2011 me­tais iš pa­rei­gų pa­si­trau­kė dar vie­nas ūkio mi­nist­ras – kon­ser­va­to­rius Dai­nius Krei­vys. Tie­sa, jis pri­si­dir­bo ne ke­liau­da­mas, o pa­sky­ręs eu­ro­pi­nę pa­ra­mą mo­kyk­loms, ku­rių re­konst­ruk­ci­jos dar­bus tu­rė­jo at­lik­ti su jo mo­ti­na su­si­ju­si ben­dro­vė.

2013-ai­siais kar­je­ra liūd­nai bai­gė­si ir ūkio mi­nist­rei so­cial­de­mok­ra­tei Bi­ru­tei Vė­sai­tei. Ji dar­bo rei­ka­lais į Ka­zach­sta­ną skri­do pri­va­čiu ben­dro­vės „Ar­vi“ lėk­tu­vu. Tuo­met prin­ci­pin­gai pa­si­el­gė prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius, pa­si­ra­šęs tei­ki­mą pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei dėl mi­nist­rės at­lei­di­mo.

Bet su­grįž­ki­me į da­bar­tį. 2019 me­tais tu­ri­me Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų  šei­mų są­jun­gos (LLRA-KŠS) de­le­guo­tą su­si­sie­ki­mo mi­nist­rą Ja­ros­la­vą Nar­ke­vi­čių, ku­ris per re­kor­diš­kai trum­pą lai­ką spė­jo pri­si­dirb­ti tiek, kad už­tek­tų ma­žiau­siai trims mi­nist­rams at­si­sta­ty­din­ti.

Vos iš­kep­tas su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras iš­rū­ko į to­li­mus ara­bų kraš­tus tarp­tau­ti­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je pra­ne­ši­mo skai­ty­ti, nors pui­kiai ži­no­jo jo ne­skai­ty­si­ąs, mat ne­mo­ka an­gliš­kai. Už­tat ten jis ska­niai pa­pie­ta­vo už vals­ty­bi­nės įmo­nės, t. y. už mū­sų, pi­ni­gus.

Ne­tru­ko pa­aiš­kė­ti, kad toks mi­nist­ro mai­ti­ni­mo­si bū­das „vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais“ – dau­giau įpro­tis nei iš­im­tis: dar be­ne du­kart jo so­čius ko­lek­ty­vi­nius pie­tus ap­mo­kė­jo taip pat vals­ty­bi­nės įmo­nės.

Į mi­nist­ro J.Nar­ke­vi­čiaus su­pra­ti­mą apie Vals­ty­bės po­li­ti­kų ko­dek­se nu­ma­ty­tus el­ge­sio prin­ci­pus – są­ži­nin­gu­mą, skaid­ru­mą ir vie­šu­mą, pa­vyz­din­gu­mą, ne­sa­va­nau­diš­ku­mą, at­sa­ko­my­bę – lais­vai tel­pa Sei­mo vieš­bu­ty­je pa­si­im­tas bu­tu­kas ir ten gy­ve­nan­ti jo duk­ra, kai nuo­sa­vas bu­tas Vil­niu­je nuo­mo­ja­mas už pi­ni­gus, o pats gy­ve­na Tra­kų apy­lin­kė­se. Na, tik­ras „krikš­čio­niš­kų šei­mų“ at­sto­vas! Rū­pi­na­si sa­vo šei­ma…

O kaip tei­sin­gai ir vie­no­dai mi­nist­ras tar­nau­ja vi­siems žmo­nėms Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je pa­teik­da­mas nu­ta­ri­mą, ku­riuo Tra­kų ra­jo­no gat­vėms tvar­ky­ti pa­pil­do­mai skir­ta 304 tūkst. eu­rų – de­šim­ta­da­lis vi­sos su­mos, per­skirs­ty­tos sa­vi­val­dy­bėms.

Ap­skri­tai iš šie­met per­skirs­ty­to ne­pa­nau­do­to re­zer­vo lė­šų, ku­rių su­ma sie­kė 3,3 mln. eu­ro, be­veik de­šim­ta­da­lis – 970 tūkst. eu­rų, ga­li­ma ma­nyt, ne be J.Nar­ke­vi­čiaus ži­nios, ati­te­ko Tra­kų ir Vil­niaus ra­jo­nams, kur ir yra svar­būs LLRA-KŠS rin­ki­mi­nių bal­sų me­džiok­lės plo­tai.

Bet ir čia vis­kas „krikš­čio­niš­ka“, juk po­nas Ja­ros­la­vas be­veik de­šimt­me­tį bu­vo Tra­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riu, o Vil­niaus ra­jo­ną nuo se­no val­do sa­viš­kiai, da­bar – Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos ir Ru­sų al­jan­so ko­a­li­ci­ja „Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga“.

Ir nie­ko čia ne­pa­kei­si – taip J.Nar­ke­vi­čius su­pran­ta po­li­ti­ką. Toks ti­piš­kas ho­mo so­vie­ti­cus, ku­rio men­ta­li­te­tas ne ką ski­ria­si nuo ho­mo trog­lo­dy­tes (ur­vi­nis žmo­gus) – ką nu­tvė­rei, tempk į sa­vo ur­vą, ki­taip ta­riant, nau­do­kis tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi, kiek jė­gos ir ap­lin­ky­bės lei­džia.

Įsi­vaiz­duo­ju, kaip, skai­ty­da­mi šias ei­lu­tes, į šuns die­nas ma­ne de­da da­bar­ti­nės Sei­mo dau­gu­mos ger­bė­jai, sa­ky­da­mi, jog ka­bi­nė­juo­si prie mi­nist­ro men­kų šė­lio­nių, ma­tyt, kaž­kie­no nu­pirk­tas.

Ne­nu­tuo­kiu, kur čia ga­lė­tų bū­ti ma­no in­te­re­sai, bet bai­siai no­rė­tų­si, kad į rei­ka­lo es­mę pa­žvelg­tu­me ob­jek­ty­viai, be ro­ži­nių ar po­lia­ri­zuo­tų aki­nių.

Bū­tų ge­rai, jog mi­nist­ro el­ge­sy­je ne­ma­tan­tie­ji pro­ble­mos są­ži­nin­gai sau pri­si­pa­žin­tų, ar ly­giai taip pat jie pa­tei­sin­tų ši­to­kį ne­bran­dų mi­nist­ro el­ge­sį, jei tai bū­tų, tar­ki­me, jų „mėgs­ta­mų“ kon­ser­va­to­rių vy­riau­sy­bės na­rys?

Po­li­ti­kui, ypač mi­nist­rui, yra ki­ti mo­ra­lės ir eti­kos stan­dar­tai, ga­liau­siai pri­va­lu lai­ky­tis Vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­so. Jei­gu jis ne­su­pran­ta nė tiek, kad vals­ty­bės tar­ny­ba nė­ra mai­ti­ni­mo­si ėdžios, o ma­no at­virkš­čiai, kaip šis mi­nist­ras, jog, vie­ną­syk pri­puo­lus prie val­džios lo­vio, rei­kia nau­do­tis pro­ga, nes ki­tos ne­bus, tai to­kį pri­va­lo­me iš­va­ry­ti šie­no ra­vė­ti.

Jei­gu no­ri­me gy­ven­ti kaip Skan­di­na­vi­jo­je, tai bent pra­dė­ki­me elg­tis kaip skan­di­na­vai, po­li­ti­kų nu­si­žen­gi­mus ver­tin­da­mi pa­gal vie­no­dą šab­lo­ną, o ne skirs­ty­da­mi jų pa­sly­di­mus, pa­gal tai – „sa­vas“ ar „sve­ti­mas“ su­si­mo­vė.

At­seit mū­siš­kis tik tru­pu­tį ir sy­kį, o štai anas, iš opo­zi­ci­jos, tai daug ir du­kart. Čia svar­bu, ne kiek pa­vo­gė, ko­kį ky­šį pa­ė­mė ar kiek kar­tų pa­me­la­vo, svar­bus pats fak­tas, ne­su­de­ri­na­mas su po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­su.

Šve­di­jos mi­nist­rė pre­ky­bos cen­tre, at­si­skai­ty­da­ma už kaž­ko­kį maž­mo­žį, su­pai­nio­jo at­si­skai­ty­mo kor­te­les ir su­mo­kė­jo ne as­me­ni­ne, o tar­ny­bi­ne kor­te­le. Ži­niask­lai­dai apie tai pa­skel­bus, be kal­bų at­si­sta­ty­di­no.

Nei ji, nei jos par­ti­jos va­do­vai ar ko­a­li­ci­jos part­ne­riai ne­si­lei­do į vie­šus iš­ve­džio­ji­mus, gir­di, tai opo­zi­ci­jos są­moks­las prieš vy­riau­sy­bę ar mo­te­rų ne­ken­tė­jų kerš­tas.

O ką gir­di­me pas mus? „Re­a­guo­si­me su ap­gai­les­ta­vi­mu, kad pre­zi­den­tas pa­si­da­vė kon­ser­va­to­rių, opo­zi­ci­jos ban­dy­mui dis­kre­di­tuo­ti, šiuo at­ve­ju, mi­nist­rą, ban­dy­mui, ku­ris bu­vo or­ga­ni­zuo­tas, pla­nuo­tas…“ – žur­na­lis­tams Sei­me sa­kė Ra­mū­nas Kar­baus­kis. Jo, vėl kon­ser­va­to­rių są­moks­las!

„Je­run­da“, – mes­te­lė­jo LLRA va­das Val­de­ma­ras To­ma­šev­skis ir ap­skri­tai, anot jo, čia puo­li­mas prieš ge­rai dir­ban­čius len­kus.

„Ne­tu­riu tei­si­nio pa­grin­do at­leis­ti“, – rim­tai šne­ka prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis (reiks žmo­gui nu­siųs­ti jau 13 me­tų ga­lio­jan­tį (?) Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­są, gal pa­skai­ti­nės lais­va­lai­kiu).

Tik pre­zi­den­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da, ma­tyt, su­si­gė­dęs, kad to­kį ne­tin­ka­mą ti­pa­žą mi­nist­ru pa­sky­rė, pa­reiš­kė juo jau ne­pa­si­ti­kįs.

Pra­džio­je spe­cia­liai ne­pa­mi­nė­jau, kad 2018 me­tais iš pa­rei­gų po il­go­ko iš­si­su­ki­nė­ji­mo at­si­sta­ty­di­no že­mės ūkio mi­nist­ras Bro­nius Mar­kaus­kas, kai pa­aiš­kė­jo, jog jis ga­vo iš­mo­kas už sve­ti­mą že­mę.

Da­bar R.Kar­baus­kis sa­ko, kad vals­tie­čiai ta­da pa­da­rė klai­dą, lei­dę jam at­si­sta­ty­din­ti. „Da­bar pa­tir­ties tu­ri­me tiek, kad ne­pa­si­duo­si­me“, – pri­dū­rė jis. Su­prask, sa­vų ne­ati­duo­sim!

„Vi­si gy­vu­liai yra ly­gūs, bet kai ku­rie gy­vu­liai yra ly­ges­ni už ki­tus“, – tei­gia par­šas Na­po­le­o­nas, gy­ve­nan­tis Ge­or­ge‘o Or­wel­lo „Gy­vu­lių ūky­je“. O gal ir Sei­me ar Vy­riau­sy­bė­je?

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.