Me­ras spor­to ben­druo­me­nei: „Mes ieš­ko­si­me pi­ni­gų, o jūs ras­ki­te ga­li­my­bę dirb­ti kar­tu”

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (2)
2019 Gruodis 6
nuotrauka
Alytuje yra 26 sporto salės, su sporto bendruomene diskutuojama apie jų optimalų panaudojimą. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
„Ko­kią įta­ką Aly­taus mies­to žai­di­mų spor­to ša­kų klu­bams, žai­džian­tiems Lie­tu­vos spor­to ly­go­se, tu­ri Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro (ASRC) veik­la?“ – to­kia te­ma su­reng­ta dis­ku­si­ja sa­vi­val­dy­bė­je. Jo­je da­ly­va­vo „biu­dže­ti­nin­kai“ – Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro at­sto­vai, tre­ne­riai, taip pat sa­vi­val­dy­bei ne­pri­klau­san­čių spor­to klu­bų, ko­man­dų at­sto­vai. Dis­ku­si­ja bu­vo karš­ta, mi­nė­ti ir vir­tu­a­lio­je erd­vė­je vyks­tan­tys „nak­ti­niai feis­bu­ko ka­rai“, į ku­riuos įsi­trau­kė ir po­li­ti­kai. Me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis ra­gi­no ieš­ko­ti są­ly­čio taš­kų: „Tė­vams yra svar­bu, kad vai­kai spor­tuo­ja, jiems ne­įdo­mu, kam pri­klau­so klu­bas. Kal­bė­ki­me, kaip kar­tu ga­li­me pa­ska­tin­ti dau­giau vai­kų spor­tuo­ti ir jiems su­da­ry­ti ly­gias ga­li­my­bes bei kuo ge­res­nes są­ly­gas.“

„Bu­vo­me su­si­ti­kę su fut­bo­lo ben­druo­me­ne, ra­do­me per mė­ne­sį 12–15 va­lan­dų lais­vo lai­ko tre­ni­ruo­tėms sa­lė­se, no­ri­me ži­no­ti, ar toks po­rei­kis yra tik fut­bo­lui, ar ir ki­toms spor­to ša­koms”, – klau­sė me­ras N.Ce­siu­lis, prieš ke­lias sa­vai­tes su­si­ti­kęs su fut­bo­lo at­sto­vais.

Šį­kart pa­kvies­ti įvai­rių žai­di­mų spor­to ša­kų at­sto­vai, jie be­veik vien­bal­siai su­ti­ko, kad są­ly­gos ge­ros ir sa­lių už­ten­ka. Tam tik­rų klau­si­mų ki­lo tin­kli­nin­kams vy­rams, ta­čiau pa­siū­ly­ta ir kaip ne­sun­kiai juos iš­spręs­ti.

Nors sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Ado­mas An­dru­šai­tis ra­gi­no fi­nan­sa­vi­mo ne­lies­ti, Aly­taus fut­bo­lo aka­de­mi­jos „Dai­na­va“ at­sto­vė Re­na­ta Kan­ta­ra­vi­čie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad bū­tent fi­nan­sa­vi­mas yra ta pro­ble­ma, su ku­ria šian­dien su­si­du­ria ASRC ne­pri­klau­san­čios or­ga­ni­za­ci­jos ar klu­bai.

„O ko­kia pro­ble­ma ne­pri­klau­sy­ti ASRC, gal­būt ne­be­lik­tų su­si­prie­ši­ni­mo tarp šios įstai­gos ir fut­bo­lo ben­druo­me­nių?“ – klau­sė me­ras N.Ce­siu­lis.

„Pa­gal da­bar ga­lio­jan­čią tvar­ką, sa­vi­val­dy­bės fi­nan­sa­vi­mą gau­na tie klu­bai, ku­rie pri­klau­so ASRC, ki­tiems pi­ni­gų ten­ka ieš­ko­ti per pro­jek­tus. Jei­gu mū­sų įstai­ga pri­klau­sy­tų ASRC, gau­tu­me fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau vai­kams už­si­ver­tų du­rys žais­ti eli­ti­nė­je ly­go­je, nes to­kias tai­syk­les yra nu­sta­čiu­si Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­ja“, – sa­kė R.Kan­ta­ra­vi­čie­nė.

Aly­taus ap­skri­ties fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (AAFF) pre­zi­den­tas, mies­to ta­ry­bos na­rys Ge­di­mi­nas Dauk­šys mies­to va­do­vams pri­mi­nė pa­si­kei­tu­sį Spor­to įsta­ty­mą, taip pat Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) ir Eu­ro­pos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jų są­jun­gos (UEFA) rei­ka­la­vi­mus dėl jau­ni­mo ug­dy­mo klu­bi­nė­se, o ne sa­vi­val­dy­bių ar ki­tų val­diš­kų įstai­gų sis­te­mo­se.

„ASRC už­si­i­ma ne tik jau­ni­mo ug­dy­mu, bet ir spor­to ba­zių val­dy­mu”, – kal­bė­jo G.Dauk­šys, ne kar­tą vie­šai sa­kęs, kad mies­to sta­dio­nu ūkiš­kiau­siai ga­lė­tų rū­pin­tis vie­tos fut­bo­lo klu­bas, o ne sa­vi­val­dy­bės biu­dže­ti­nė įstai­ga.

Po va­lan­dos dis­ku­si­jos, ku­ri vis kai­to, sa­lę at­si­pra­šęs pa­li­ko me­ras, ku­ris iš­sa­kė vil­tį: „Ti­kiuo­si, kad to­liau dis­ku­tuo­sit be muš­ty­nių.“ Prie muš­ty­nių ne­pri­ei­ta, ta­čiau aki­vaiz­du, kad si­tu­a­ci­ja mies­to spor­te, ypač futbolo bendruo­menėje, įtemp­ta.

„Mes ieš­ko­si­me pi­ni­gų, o jūs  ieš­ko­ki­te ga­li­my­bių dirb­ti kar­tu“, – ra­gi­no N.Ce­siu­lis.

Pra­bi­lo ir ASRC dir­ban­tys tre­ne­riai. To­mas Vai­ni­ko­nis tei­ra­vo­si, ko­dėl nuo­lat pi­la­mas pur­vas ant įstai­gos, o A.An­dru­šai­tis pra­kal­bo apie „feis­bu­ko ka­rus“.

„Ko­dėl dėl sa­vo po­zi­ci­jų ko­vo­ja­te juo­din­da­mi vi­są ASRC, į pa­gal­bą pa­si­tel­kia­te net po­li­ti­kus? Vie­šo­jo­je erd­vė­je mū­sų įstai­ga įvar­di­ja­ma kaip kaž­koks blo­gis, esą ir va­do­vai sa­lių ne­duo­da, fut­bo­lą skriau­džia, tre­ne­riai va­gia. Tai tik­rai ne­ska­ti­na vai­kų spor­tuo­ti, net­gi at­bai­do, už fi­nan­sa­vi­mą ko­vo­ki­te sva­riais ar­gu­men­tais, bet ne­juo­din­ki­te mū­sų“, – kal­bė­jo ASRC at­sto­vai.

Kaip pas­ku­ti­nį pa­vyz­dį tre­ne­riai pri­mi­nė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio An­driaus Ju­čo pa­si­sa­ky­mą feis­bu­ko pa­sky­ro­je, jo es­mė – vai­kams, ku­rie vyks­ta į var­žy­bas, ski­ria­mi maist­pi­ni­giai, bet jų pa­nau­do­ji­mo kon­tro­lė – esą ne­pa­kan­ka­ma.

Po­li­ti­kas tei­gia ben­dra­vęs su tė­vais, ki­tais žmo­nė­mis, pui­kiai iš­ma­nan­čiais ASRC veik­lą, ir jie jam sa­kė, kad „šio­je sri­ty­je nė­ra jo­kios kon­tro­lės ir su­ka­si gry­nie­ji pi­ni­gai, ku­riuos sun­ku at­sek­ti, o pik­tnau­džia­vi­mo at­ve­jų ga­li­mai yra ne vie­na de­šim­tis“.

Po­li­ti­ko ži­nio­mis, šiais me­tais iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to ASRC ug­dy­ti­nių maist­pi­ni­giams bu­vo skir­ta 40 tūkst. eu­rų, o at­ei­nan­čiais me­tais įstai­ga pa­gei­dau­ja gau­ti tri­skart tiek.

Ga­li­mu ne­są­ži­nin­gu­mu kal­ti­na­mus tre­ne­rius gi­na ASRC di­rek­to­rius To­mas Stu­pu­ris, sa­vo feis­bu­ko pa­sky­ro­je pa­tei­kęs at­sa­ky­mą A.Ju­čui, ku­rio es­mi­nis tei­gi­nys – Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre maist­pi­ni­giai nie­ka­da nė­ra mo­ka­mi iš mies­to pa­skir­to biu­dže­to, bet iš įstai­gos už­dirb­tų lė­šų, ge­rai įver­ti­nus var­žy­bas bei jų vyk­dy­mo spe­ci­fi­ką.

Di­rek­to­rius taip pat pri­me­na, kad, pa­gal da­bar­ti­nę tvar­ką, po kiek­vie­nų var­žy­bų de­le­ga­ci­jos va­do­vas at­si­skai­to bu­hal­te­ri­jai už nak­vy­nės pa­slau­gas, iš­mo­kė­tus maist­pi­ni­gius ir ki­tas su da­ly­va­vi­mu var­žy­bo­se su­si­ju­sias iš­lai­das, pri­sta­tant ži­nia­raš­čius, ku­riuo­se yra spor­ti­nin­kų są­ra­šas ir kiek­vie­no jų pa­ra­šas už iš­mo­kė­tus maist­pi­ni­gius, taip, kaip to rei­ka­lau­ja­ma pa­gal Lie­tu­vo­je ga­lio­jan­čius įsta­ty­mus.

„Jūs tie­siog pik­ty­biš­kai kir­ši­na­te žmo­nes, siek­da­mi pa­siek­ti tuš­čią po­li­ti­nę šlo­vę leng­viau­siu ke­liu, nes dirb­ti są­ži­nin­gai yra per sun­ku, kam čia dar var­gin­tis ir gi­lin­tis į si­tu­a­ci­ją“, – T.Stu­pu­ris ra­gi­na po­li­ti­kus pir­miau­sia iš es­mės su­si­pa­žin­ti su si­tu­a­ci­ja, o po to da­ry­ti iš­va­das.

Dis­ku­si­jo­je su spor­to ben­druo­me­ne A.Ju­čas ne­da­ly­va­vo, o ASRC di­rek­to­rius T.Stu­pu­ris jos klau­sė­si, bet bu­vo vi­siš­kai ne­kal­bus. Apie kon­kre­čias spor­tui nu­ma­ty­tas lė­šas tai pat kal­ba­ma ne­bu­vo, me­ras pri­mi­nė, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės 2020 me­tų biu­dže­tas bus svars­to­mas po­sė­dy­je, ku­ris vyks pas­ku­ti­nį sau­sio ket­vir­ta­die­nį.

 

 

 

 

  Komentaras

  Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: wealthylovespell@gmail.com WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul http://wealthyspellhome.over-blog.com

  Komentaras

  Svarbiausia, kad yra visi klaidinami ir ASRC finansuojama, kaip biudžetinė įstaiga, bet iš tikrųjų, ji yra VIEŠOJI ĮSTAIGA, kaip ir visos kitos miesto įstaigos, ir jokių privilegijų jai neturėtų būti teikiama. Susipriešinimo neliktų, jeigu būtų sąlygos visiems vienodos, pagal aiškius finansavimo kriterijus.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.