Švietimo tinklo pertvarkos kontekste politikams palinkėta: „Neduok Dieve Jums turėti neįgalų vaiką”

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (1)
2019 Gruodis 6
Alytaus „Drevinuko“ mokykla-darželis
Reorganizuoti Alytaus „Drevinuko“ mokyklą-darželį siūloma jau trečią kartą. Bendruomenė domisi, kuo nusipelnė tokio išskirtinio politikų dėmesio, ir prašo palikti įstaigą ramybėje. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Ad­ven­tas – ty­los ir su­si­kau­pi­mo lai­kas, bet mo­kyk­lo­se ver­da emo­ci­jos dėl tin­klo per­tvar­kos. Šią sa­vai­tę po­li­ti­kai lan­kė­si „Sa­ka­lė­lio“ ir „Dre­vi­nu­ko“ ben­druo­me­nė­se, ku­rios no­ri iš­lik­ti ju­ri­diš­kai sa­va­ran­kiš­kos po sa­vo sto­gu. „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los ben­druo­me­nė su­rin­ko 1,7 tūkst. pa­ra­šų, „Dre­vi­nu­ko“ – 1,5 tūkst. Vai­kai ir­gi ne­lie­ka nuo­ša­ly­je: pra­di­nu­kai ra­šo laiš­kus ne Ka­lė­dų Se­ne­liui, bet dė­dei me­rui, pra­šy­da­mi ne­už­da­ry­ti jų mo­kyk­los. Ta­ry­bos na­rys Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius šias dvi pra­di­nes mo­kyk­las pa­va­di­no „eli­ti­nė­mis ir pa­vyz­džiu, iš ku­rio tu­rė­tų pa­si­mo­ky­ti ki­tos“, ta­čiau kol kas ne­ži­nia, ar ir jo ko­le­gos ki­ti ta­ry­bos na­riai ma­no, kad dis­ku­si­jos dėl šių pa­siū­ly­mų net­gi ne­rei­kia tęs­ti – siū­lo­ma ar­dy­ti už­pil­dy­tas, fi­nan­siš­kai iš­si­lai­kan­čias ma­žas ir sa­vi­tas mo­kyk­las. Spren­di­mus dėl tin­klo per­tvar­kos ža­da­ma pri­im­ti ki­tų me­tų pra­džio­je.

Mo­kyk­los te­bė­ra ap­im­tos ne­ri­mo dėl jų li­ki­mo po švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos. Ko­kia ji bus – ne­ži­nia.  Ben­druo­me­nės pa­si­prie­ši­ni­mo su­lau­kė siū­ly­mas „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nę mo­kyk­lą re­or­ga­ni­zuo­ti pri­jun­giant prie Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos, o vė­liau ten  per­ke­liant mo­ki­nius.

„Nei mo­ky­to­jai, nei mo­ki­niai nė­ra daik­tai, ku­riuos ga­li­ma tie­siog per­kel­ti iš vie­nos vie­tos į ki­tą. Mū­sų ben­druo­me­nei iki šiol nie­kas taip ir ne­įro­dė, kad mo­kyk­los pri­jun­gi­mas bū­tų nau­din­gas vai­kams. Ne­su­pran­ta­me, ko­dėl rei­kia kaž­ką keis­ti mo­kyk­lo­je, ku­ri yra šim­tu pro­cen­tų už­pil­dy­ta, vai­kai čia no­ri ei­ti, vi­siems no­rin­tiems net­gi ne­už­ten­ka vie­tų?“ – svars­to „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los ta­ry­bos pir­mi­nin­kas, tė­vų at­sto­vas Ed­var­das Biels­kis.

„Mo­kyk­la pui­ki, puo­se­lė­jan­ti et­no­kul­tū­rą, tra­di­ci­jas. Su­da­ry­tos vi­sos rei­kia­mos są­ly­gos mo­ki­niams. Ar­gu­men­tas tas, kad mes ne­tu­ri­me spor­to sa­lės? Tu­ri­me, kur spor­tuo­ti, mo­ki­niai net ir be sa­lės pa­de­monst­ruo­ja pui­kius spor­ti­nius re­zul­ta­tus. Tu­ri­me vi­sus lei­di­mus vyk­dy­ti veik­lą. Ar­gi juos kaž­kas iš­duo­tų, jei pa­tal­pos ne­ati­tik­tų rei­ka­la­vi­mų, hi­gie­nos nor­mų?“ – svars­to tė­vai.

„Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los ben­druo­me­nė su­rin­ko 1,7 tūkst. pa­ra­šų, ku­riais iš­reiš­kė sa­vo po­zi­ci­ją dėl siū­lo­mos švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos. Pa­ra­šai jau pa­teik­ti Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai. Šios lei­di­mo re­or­ga­ni­za­ci­jai pri­reik­tų, jei po­li­ti­kai no­rė­tų pri­im­ti spren­di­mą, ku­riam ben­druo­me­nė prieš­ta­rau­ja.

Gin­ti sa­vo tei­sę rink­tis vai­kams mo­kyk­lą, ku­ri ten­ki­na jų po­rei­kius, nu­si­tei­kę ir „Dre­vi­nu­ko“ tė­ve­liai. Per­tvar­ką ren­gu­si dar­bo gru­pė pa­siū­lė „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­lą-dar­že­lį re­or­ga­ni­zuo­ti pri­jun­giant jį prie Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos, pa­lie­kant jo mo­ki­nius ta­me pa­čia­me pa­sta­te ir, esant rei­ka­lui, da­lį pra­di­nių kla­sių per­kel­ti į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos pa­sta­tą. Li­ku­sios lais­vos pa­tal­pos ga­lė­tų bū­ti nau­do­ja­mos iki­mo­kyk­li­niam ug­dy­mui.

Pa­sak dar­bo gru­pės va­do­vo sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no, toks siū­ly­mas at­si­ra­do dėl to, kad dar­že­liuo­se trūks­ta vie­tų – šiuo me­tu 84-ių (ta­čiau įskai­čiuo­jant ir Aly­taus ra­jo­no vai­kus, ku­rie lan­ko mies­te esan­čias įstai­gas). Ki­tas šios pro­ble­mos spren­di­mo va­rian­tas bū­tų per­kel­ti prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pes į ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­las.

„Dre­vi­nu­ko“ ben­druo­me­nė pra­bi­lo ne tik emo­ci­jų, bet ir skai­čių ar­gu­men­tais: pa­si­ro­do, vie­no vai­ko iš­lai­ky­mas per me­tus mo­kyk­los-dar­že­lio ti­po įstai­go­je kai­nuo­ja 689 eu­rus, o lop­še­ly­je-dar­že­ly­je – 1 tūkst. 49 eu­rus. Tai­gi iš­sau­go­da­mi to­kio ti­po įstai­gą po­li­ti­kai net­gi su­tau­py­tų biu­dže­to lė­šų.

„Ne­duok Die­ve Jums tu­rė­ti ne­įga­lų vai­ką. Ar ras­tu­mė­te ki­tą vie­tą jį ug­dy­ti, jei ne­lik­tų „Dre­vi­nu­ko“? – klau­sė Zo­fi­ja Rau­lič­kie­nė, tarp­tau­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos Zon­ta Aly­taus klu­bo na­rė, pui­kiai pa­žįs­tan­ti šios įstai­gos veik­lą iš vi­daus ne vie­ne­rius me­tus.

Są­ly­gos tik­rai ge­ros: vie­nas mo­kyk­los-dar­že­lio kor­pu­sas pri­tai­ky­tas pra­di­niam ug­dy­mui ir ju­dė­ji­mo  ne­ga­lią tu­rin­tiems vai­kams, pa­sta­tas re­no­vuo­tas (80 proc. lė­šų gau­ta iš Lie­tu­vos ne­įga­lių­jų drau­gi­jos, 20 proc. sky­rė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė.), yra kel­tu­vas, ku­riam re­mon­tuo­ti šiais me­tais po­li­ti­kai pa­ga­liau ra­do lė­šų biu­dže­te. Ki­ne­zi­te­ra­pi­jos sa­lė, ma­sa­žo ka­bi­ne­tas ap­rū­pin­ti nau­jau­sia kom­pen­sa­ci­ne įran­ga, pirk­ta už tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų Zon­ta, LIONS, Ro­ta­ry klu­bų bei pro­jek­ti­nes lė­šas. Vai­kams, tu­rin­tiems ju­de­sio ir pa­dė­ties su­tri­ki­mų, tei­kia­ma ju­de­sio ko­rek­ci­jos pe­da­go­go ir ma­sa­žuo­to­jo pa­gal­bos.

„Bet svar­biau­sia tai, kad tė­vai yra ra­mūs, pa­ti­kė­da­mi sa­vo ne­įga­lų vai­ką įstai­gos ko­lek­ty­vui“, – kal­bė­jo Z.Rau­lič­kie­nė. Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jo­je, į ku­rią siū­lo­ma per­kel­ti „Dre­vi­nu­ko“ pra­di­nu­kus, ug­dy­mo ap­lin­ka nė­ra pri­tai­ky­ta mo­ki­niams su fi­zi­ne ir ju­dė­ji­mo ne­ga­lia, nė­ra lif­to ar kel­tu­vo.

„Ir dar ne­rei­kia pa­mirš­ti, kad nė­ra jo­kių ga­ran­ti­jų, jog tė­vai rink­sis sa­vo vai­kams tas mo­kyk­las, į ku­rias jas dirb­ti­nai „per­kels“ po­li­ti­kai“, – sa­ko „Drevinuko“ tė­ve­liai.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riams jie įtei­kė raš­tą su 11 pa­siū­ly­mų, kaip rei­kė­tų tvar­ky­ti švie­ti­mo įstai­gų tin­klą. Apie ben­drą švie­ti­mo tin­klo dė­lio­nę, ku­rios tik ma­ža da­le­lė yra „Dre­vi­nu­kas“ ir „Sa­ka­lė­lis“, ra­gi­no kal­bė­ti ir ta­ry­bos na­rys Čes­lo­vas Dau­gė­la. Jo ma­ny­mu, Aly­tus per ma­žai gar­si­na sa­vo švie­ti­mo sis­te­mą kaip pa­trauk­lią jau­noms šei­moms, ku­rios ga­lė­tų at­va­žiuo­ti gy­ven­ti į mū­sų mies­tą.

Ki­tą sa­vai­tę į su­si­ti­ki­mą po­li­ti­kus kvie­čia Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė, ku­rios mo­kyk­lą pa­siū­ly­ta nu­griau­ti, tai­gi nuo­tai­kos ten ir­gi, švel­niai ta­riant, ne­la­bai šven­tiš­kos.

  Komentaras

  As manau kad politiku norai ir ketinimai prasilenkia su sveika logika visai neziurima kaip yra geriau neigaluma turinciam vaikui o tevu teises pasirinkti ugdymo istaiga visai nepaisoma kur mes einam ir ko pasieksim bus tik dar daugiau patyciu

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.