Mak­niū­nų mo­kyk­la. Ko­dėl par­duo­ti?

Bro­nė Cic­ke­vi­čie­nė
Komentarai (3)
2019 Gruodis 3
Makniūnų mo­kyk­la.
Makniūnų mo­kyk­la. Zitos Stankevičienės nuotr.
Mo­kyk­la pa­sta­ty­ta 1970 me­tais. La­bai grei­tai – per dve­jus me­tus. Tuo­me­tis Mi­nist­rų Ta­ry­bos Pla­no ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Alek­san­dras Drob­nys, ki­lęs iš Rai­ti­nin­kų kai­mo, at­siun­tė sa­vo dar­buo­to­ją į mo­kyk­lą pa­klaus­ti, ar rei­kia ko­kios pa­gal­bos. Mo­kyk­la bu­vo ankš­to­se pa­tal­po­se, o kiek­vie­na­me kai­me vei­kė po pra­di­nę mo­kyk­lą su ke­tu­rio­mis kla­sė­mis.

Pir­ma min­tis man ki­lo ir pra­šy­mas – rei­kia erd­vios nau­jos mo­kyk­los. Se­no­je mo­kyk­lo­je, su­durs­ty­to­je iš me­di­nės da­lies ir mū­ri­nio prie­sta­to, bu­vo ankš­ta. Aš bu­vau vie­nin­te­lė mo­ky­to­ja, tu­rin­ti aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą (Vil­niaus uni­ver­si­te­tas).

Sve­čias už­si­ra­šė pra­šy­mą ir iš­va­žia­vo.

Švie­ti­mo sky­rius nie­ko apie tai ne­ži­no­jo. Su­ži­no­jo ta­da, kai ga­vo pra­ne­ši­mą, kad Mak­niū­nų kai­me bus sta­to­ma aš­tuon­me­tė mo­kyk­la.

Bu­vo su­rink­ti vi­si mo­ki­niai į vie­ną mo­kyk­lą. At­vy­ko ir mo­ky­to­jų spe­cia­lis­tų, ku­rių ne­bu­vo kur ap­gy­ven­din­ti. To pa­ties kraš­tie­čio rū­pes­čiu po pen­ke­rių me­tų bu­vo ati­duo­tas nau­do­ti aš­tuo­nių bu­tų gy­ve­na­ma­sis na­mas mo­ky­to­jams.

Mū­sų mo­kyk­la iš sep­tyn­me­tės vir­to aš­tuon­me­te, po to – vi­du­ri­ne, o pas­ku­ti­niu me­tu – pa­grin­di­ne.

Svar­biau­sia už­da­ry­mo dings­tis – ne­su­si­rin­ko mo­ki­niai. O kas dar pa­va­sa­rį iš­pla­ti­no ži­nią, kad nuo rug­sė­jo mo­kyk­la bus už­da­ry­ta? At­si­liep­kit.

Dėl to tė­vai, rū­pin­da­mie­si vai­kų to­les­niu mo­ky­mu, grei­tai at­si­ė­mė do­ku­men­tus ir nu­ve­žė į Va­rė­nos ra­jo­no, Aly­taus mies­to mo­kyk­las. Ra­jo­nas dar ne­te­ko ke­lias­de­šimt mo­ki­nių.

Ir už­da­rius mo­kyk­lą dar vis bu­vo me­luo­ja­ma, kad mo­kyk­la dir­ba. Grei­tai ra­jo­no val­džia ati­da­rė dar­že­lį, at­seit mo­kyk­la vei­kia. Tik kai ap­si­lan­kė žur­na­lis­tai, bu­vo pri­pa­žin­ta tie­sa, nuim­tos vė­lia­vos.

Žmo­nės spė­lio­ja, kam pa­va­sa­rį bu­vo re­mon­tuo­ja­mos pa­tal­pos? Kas čia bus da­bar?

Ir spa­lio pa­bai­go­je skai­tau „Aly­taus nau­jie­no­se“, kad ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas mo­kyk­lą ža­da par­duo­ti auk­cio­ne.

Ir vėl be kai­mo gy­ven­to­jų ži­nios? Kas jų at­si­klau­sė? Nie­kas. Juk pa­sta­tas sta­ty­tas kai­mui. Jis tar­na­vo 49 me­tus. Tu­ri kai­mui tar­nau­ti ir to­liau.

Vis pri­si­me­nam ta­ry­bi­nius me­tus, kai mo­kyk­la bu­vo per­pil­dy­ta mo­ki­niais – mo­kė­si dau­giau kaip 230 mo­ki­nių aš­tuo­nio­se kla­sė­se. Ar da­bar­ti­niai gy­ven­to­jai kal­ti, kad bu­vo su­nai­kin­tos dar­bo vie­tos, kad jau­ni bu­vo pri­vers­ti dar­bo ieš­ko­tis sve­tur, kad dau­giau­sia li­ko tik pen­si­nin­kai, vie­ni­ši, se­ni žmo­nės? „Ne­rei­ka­lin­gi“ žmo­nės? Jei ne rin­ki­mai, jie bū­tų nu­ra­šy­ti.

Vi­so­je Lie­tu­vo­je spar­čiai di­dė­ja glo­bos na­mų pa­klau­sa. Ir tai dės­nin­ga.

Ra­jo­nas tu­ri ket­ve­rius na­mus, bet jie to­li nuo Rai­ti­nin­kų se­niū­ni­jos. Pie­ti­nė­je da­ly­je – jų nė­ra. O jie rei­ka­lin­gi ir Ne­mu­nai­čio, Alo­vės, Dau­gų se­niū­ni­joms.

To­dėl glo­bos na­mus tiks­lin­ga įreng­ti už­da­ry­to­je Mak­niū­nų mo­kyk­lo­je. Vi­si no­ri bū­ti ar­čiau sa­vų, kai­my­nų, pa­žįs­ta­mų, su ku­riais ge­ra ben­drau­ti.

Keis­ta, kad ty­li Rai­ti­nin­kų se­niū­ni­ja ir Mak­niū­nų kai­mo ben­druo­me­nė. Ne­gi jie gal­vo­ja, kad vi­sa­da liks jau­ni ir glo­bos na­mų ne­rei­kės.

Ty­la pri­si­dė­jo ir prie Mak­niū­nų mo­kyk­los už­da­ry­mo. O kai­mie­čiai iš­gy­ve­na kaip di­de­lę ne­tek­tį, kaip dar vie­ną laip­te­lį kai­mo nai­ki­ni­mo link. Dar­bais pri­si­dė­ki­te prie kai­mo iš­sau­go­ji­mo.

Par­duo­tos pa­tal­pos, kaip ro­do ki­to­se vie­to­se to­kie at­ve­jai, daž­nai tar­nau­ja drau­džia­moms veik­los: san­dė­liuo­ti, per­skirs­ty­ti. Juk par­da­vė­jai jo­mis ne­si­do­mi.

Gir­di­si, kad ir Ne­mu­nai­čio se­niū­ni­ja nai­ki­na­ma. Kai be­veik ne­li­ko mo­kyk­lų, me­di­ci­nos punk­tų, pras­tas su­si­sie­ki­mas, gal ne­rei­kia ir at­ski­ro Aly­taus ra­jo­no?

  Komentaras

  Yra dar raudonskūrių Lietuvoje. Vis Ivano ilgisi. Ateis Ivanas, aptvers kap gyvulius ir įsakys daugintis tiems, ko neišveš. Ir tvarka bus. Gal jau laikas suprast, kad laiko nesustabdysim.

  Komentaras

  Liūdna tiesa: prie sovietų viską statė, skatino gimstamumą ,dabar atvirkščiai! Net caras nesugalvojo geresnio Lietuvos naikinimo: Sunaikinus stambius ūkius ,smulkieji negauna Europaramos ir išnykasta kartu su kaimais...Kokie čia rusai eis?

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.