Dzū­ki­jos že­me su kil­nia mi­si­ja – pa­lik­ti smė­lio pa­vyz­džių at­ei­nan­čioms kar­toms

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Komentarai (0)
2019 Gruodis 10
Je­a­nas Fran­cois Ail­let
Pran­cū­zas Je­a­nas Fran­cois Ail­let, kle­bo­ni­jo­je ska­niai pa­pus­ry­čia­vęs, ruo­šia­si ke­lio­nei per Mi­ros­la­vą į Sei­ri­jus, kur ap­si­stos nak­vy­nei. Jo rankoje lazda, su kuria jis nesiskiria nuo 18 metų. Zi­tos Stan­kev­čie­nės nuotr.
Aly­taus Šven­tų An­ge­lų Sar­gų pa­ra­pi­jo­je ke­lias pa­ras il­sė­jo­si ke­liau­to­jas iš Pran­cū­zi­jos Je­a­nas Fran­cois Ail­let. Ka­ta­li­kų ti­kė­ji­mą iš­pa­žįs­tan­čio 68-erių skulp­to­riaus-di­zai­ne­rio pa­si­rink­tas ke­lia­vi­mo bū­das ne­įpras­tas ir gan sun­kus, rei­ka­lau­jan­tis fi­zi­nio pa­si­ren­gi­mo – ne pa­čiais ge­riau­siais ke­liais jis ei­na prie­šais stum­da­mas ge­ro­kai per 100 ki­log­ra­mų sve­rian­tį ve­ži­mė­lį su smė­lio in­dais. Jo at­ei­ties pla­nuo­se – mo­nu­men­tas, sa­vo­tiš­ka smė­lio bib­lio­te­ka at­ei­nan­čioms kar­toms.

Pa­ra­pi­jos kle­bo­ni­jo­je su J.F.Ail­let su­si­ti­ko­me po ry­ti­nių mi­šių sve­čiui pus­ry­čiau­jant. Is­to­ri­nį Pra­cū­zi­jos Bre­ta­nės re­gio­ną, ku­ris at­si­re­mia į At­lan­to van­de­ny­ną, ke­liau­to­jas įvar­di­jo kaip žve­jų, plau­kio­to­jų bei ke­liau­to­jų kraš­tą, at­šiau­rią vė­jo ir lie­taus že­mę. Iš ten ki­lęs skulp­to­rius-di­zai­ne­ris  jau se­niai sva­jo­jo pa­sta­ty­ti pa­min­klą, ku­ris žmo­ni­jai pri­min­tų apie be­si­kei­čian­tį kli­ma­to po­vei­kį žmo­ni­jai.

Jo veik­la šio­je sri­ty­je pas­ta­ruo­ju me­tu su­ak­ty­vė­jo, J.F.Ail­let yra pa­kvies­tas da­ly­vau­ti ir pri­sta­ty­ti sa­vo su­ma­ny­mą ki­tą­met vyk­sian­čio­je ap­lin­ko­sau­gos kon­fe­ren­ci­jo­je. Jas kas­met nuo 1947 me­tų or­ga­ni­zuo­ja Pa­sau­li­nė gam­tos ap­sau­gos or­ga­ni­za­ci­ja (IUCN).

Ke­liau­to­jas ža­da pri­sta­ty­ti dė­me­sio ver­tą pro­jek­tą – 15 met­rų mo­nu­men­tą pla­ne­tos smė­liui.

Jis įvai­riais bū­dais krei­pia­si į vi­sas pa­sau­lio vals­ty­bes ir ra­gi­na jų žmo­nes siųs­ti sa­vo ša­lių smė­lio mė­gi­nius, o pats juos da­bar ren­ka ke­liau­da­mas po Šen­ge­no ša­lis. Tu­rą pra­dė­jo nuo Is­pa­ni­jos mies­to Sant­ja­go de Kom­pos­te­los, pi­lig­ri­mi­nio ke­lio sim­bo­lio, ir po dve­jų me­tų tu­rą baigs ten, iš kur iš­vy­kęs. Tu­ras truks apie pen­ke­rius me­tus.

Čia, Šven­to Jo­kū­bo ka­ted­ro­je, sau­go­mi žmo­nių su­rink­ti ir at­siųs­ti smė­lio in­dai iš vi­so pa­sau­lio. Jau tu­ri­ma be­veik 2 tūks­tan­čiai bu­te­lių, o no­ri­ma su­rink­ti apie 7 tūks­tan­čius.

„Pla­ne­ta tu­ri pen­kis van­de­ny­nus, jų van­dens ly­gis ky­la, smė­lis nyks­ta, pa­plū­di­mių ma­žė­ja, rei­kia pa­lik­ti smė­lio pa­vyz­džių bib­lio­te­ką at­ei­nan­čioms kar­toms. Ta­me aukš­ta­me mo­nu­men­te, ku­ris jungs eko­no­mi­nius, ar­chi­tek­tū­ri­nius, in­ži­ne­ri­nius spren­di­mus, žmo­nės ma­tys van­de­ny­nų ki­li­mus ir ato­slū­gius, kli­ma­to kai­tos ei­gą“, – su to­kia ži­nu­te ke­liau­to­jas lan­ko­si mo­kyk­lo­se, įstai­go­se, ben­druo­me­nė­se.

Kur smė­lio pa­min­klas bus sta­to­mas, šian­dien dar ne­aiš­ku, bū­si­ma­ja­me kon­gre­se bus apie tai svars­to­ma.

Šiam jo su­ma­ny­mui – jau  apie tris­de­šimt me­tų, bet ak­ty­viau veik­la įsi­su­ko pas­ta­rai­siais me­tais. Min­čiai pri­ta­ria ne­ma­žai ži­no­mų pa­sau­lio as­me­ny­bių.

Ar ne­pa­si­ilgs­ta ke­liau­to­jas šei­mos? Je­a­nas Fran­cois tei­gė, kad su žmo­na re­to­kai, bet pa­si­ma­to. Vil­niu­je jis vie­šė­jo dvi sa­vai­tes. Bu­vo at­skri­du­si ir žmo­na.

Ke­liau­to­jas jau yra iš­lei­dęs ne vie­ną kny­gą, pla­nuo­se – nuo­trau­kų pa­ro­da ir kny­ga-dė­žė, nes ke­liau­da­mas iš ran­kų ne­pa­lei­džia fo­to­apa­ra­to.

Šian­dien pi­lig­ri­mas iš Bre­ta­nės pro­vin­ci­jos ties Laz­di­jais kirs Lie­tu­vos–Len­ki­jos sie­ną. Per­tvar­ky­tą ke­lio­nei me­di­ci­ni­nį ve­ži­mė­lį „Ve­lo­ped“ su smė­liu stums link Sei­nų ka­ted­ros. Jo smė­lio ko­lek­ci­jo­je – ir 5 in­dai su mū­sų ša­lies smė­liu. Kur jis bu­vo sem­tas, be už­ra­šų Je­a­nas Fran­cois pa­sa­ky­ti ne­ga­lė­jo, bet vis­ką ga­li­ma ras­ti www.ail­let.com.

„Vie­nus už­de­ga vie­ni da­ly­kai, ki­tus – ki­ti. Sve­čio tiks­las – pa­dė­ti iš­sau­go­ti pla­ne­tą, pa­lik­ti smė­lio pa­vyz­džių at­ei­ties kar­toms. Mes ne­ži­no­me, kaip me­tai ga­li pa­keis­ti mū­sų pla­ne­tą“, – tei­gia pa­si­kal­bė­ti su įdo­miu žmo­gu­mi pa­dė­ju­si ver­tė­ja Da­lia Jen­čiu­vie­nė.

 

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.