Nr. 101 (13624)

2021-09-09

„Alytaus naujienų“ numeryje 101 (13624) skaitykite:

 • Nau­jos Sei­mo De­mok­ra­tų frak­ci­jos „Var­dan Lie­tu­vos” na­rys Vy­tau­tas Ba­kas: „Vy­riau­sy­bė už­si­žai­dė ri­bo­ji­mais, bet ku­rie il­ga­lai­kiai ri­bo­ji­mai tu­ri per­ei­ti Sei­mo fil­trą”
 • Alytaus li­go­ni­nės me­di­kai jau skie­pi­ja­mi su­stip­ri­nan­či­ą­ja vak­ci­nos nuo ko­ro­na­vi­ru­so do­ze, čia dar dau­gė­ja vie­tų ko­vi­di­niams li­go­niams
 • Do­man­to­nių gat­vė­je ki­lęs gais­ras lo­ka­li­zuo­tas per ne­pil­ną va­lan­dą
 • Dai­na­vos ša­lies mu­zi­kos fes­ti­va­lį tra­di­ciš­kai bai­gusi „Sva­jo­nė” vėl kviečia į koncertą
 • Pa­ra­ma pa­dė­jo įkur­ti sva­jo­nių ver­slą gam­tos oazė­je
 • Par­la­men­tas bi­jo
 • „Iki” ir #walk15 skel­bia nau­ją vaikš­čio­ji­mo eta­pą ir kvie­čia pri­si­jung­ti prie tik­ros žings­nių sen­sa­ci­jos
 • Sėk­mės pa­mo­kos: skam­bu­čių la­vi­nos su­val­dy­mas
 • Pra­dės sta­ty­ti elek­tros pa­sto­tės triukš­mą slo­pi­nan­čias sie­ne­les
 • Nuos­kau­dos yra kaip ak­me­nys, jei no­ri ei­ti to­liau – tu­ri iš­mes­ti vis­ką, kas ap­sun­ki­na ta­vo ju­dė­ji­mą
 • At­me­na­me Aly­taus po­etus
 • Kom­pos­tu pa­tręš­ta dir­va at­si­dė­ko­ja gau­siu der­liu­mi
Li­vi­ta Žva­liaus­kai­tė – 25 me­tų aly­tiš­kė, bai­gu­si stu­di­jas Kau­ne, ke­lia­vu­si po pa­sau­lį, o pas­kui grį­žu­si į gim­ti­nę dirb­ti kir­pė­ja. Spal­vin­gais pri­si­mi­ni­mais ir...
Pas­ta­ruo­ju me­tu Aly­taus mies­te ir Aly­taus ra­jo­ne, Sim­no se­niū­ni­jo­je, Ve­re­bie­juo­se, ap­gy­ven­din­tiems mig­ran­tams, ku­rie ne­tei­sė­tai yra kir­tę Bal­ta­ru­si­jos vals­ty­bės...
Aly­tu­je, Pra­mo­nės ra­jo­ne, pra­dė­ju­sia­me veik­ti Pra­mo­nės par­ke pir­mo­sios in­ves­ti­ci­jų su­tar­tys dėl nau­jų įmo­nių sta­ty­bos su­da­ry­tos prieš de­šimt­me­tį. Da­bar šia­me par­ke...
„Nė­ra tos die­nos, kad ne­pa­gal­vo­čiau apie šį 5,5 hek­ta­rų plo­tą ma­no gim­to­jo Aly­taus cen­tre – apie Mies­to so­dą, ku­ria­me aš už­au­gau ir ku­ria­me so­di­nin­ku dir­bo ma­no tė­tis...
Atsimenu, mokiau vaikus greitakalbių. Na, kad ir „Put Putarleckių Burbiškėse būta. Burbiškėse gimė ir pati Put Putarleckienė“. Tiek ir težinojau, kad tas Burbiškio dvaras esąs prie Anykščių, Antano...
Rugsėjo 6-ąją Aly­taus mies­to me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio pa­ta­rė­jais pra­dės dirb­ti Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vas To­mas Bū­de­lis ir so­cial­de­mok­ra­tas...
Ruduo – derliaus sezonas. Jis ypač svarbus alytiškiui Gediminui Zubrickui (30 m.), kuris iš kriaušių ir obuolių gamina sidrą. Tą Gediminas savo malonumui daro nuo 2018–2019 metų sandūros.
Nuo rug­sė­jo 20 d. pra­de­da­ma mo­kė­ti 2021 m. per­ei­na­mo­jo lai­ko­tar­pio na­cio­na­li­nė pa­ra­ma už pie­ną. Be­veik 17 tūkst. pie­no ga­min­to­jų bus iš­mo­kė­ta 12,3 mln. Eur.
Rug­sė­jo 5-osios anks­tų ry­tą, apie 5 va­lan­dą, Aly­tu­je nu­ti­ko tik­rai ne­kas­die­nis įvy­kis. Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai tar­ny­bi­niu...
Ne paslaptis, kad grožio industrija nuolatos kinta ir atneša vis naujų išbandymų kiekvienai grandžiai – tiek patiems populiariausiems gamintojams, tiek pasigražinti mėgstančioms moterims. Keletas...
Sa­va­no­riš­ka­jai kraš­to ap­sau­gos tar­ny­bai SKAT (KASP) 30 me­tų
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.