Aly­taus pra­mo­nės par­kas: lais­vų vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės že­mės skly­pų ma­žė­ja (31)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Kau­no ben­dro­vės „Jui­ce&wa­ter group“ pra­dė­tą sta­ty­ti ga­myk­lą įsi­gi­jo „Va Sta­ty­ba“.
Kau­no ben­dro­vės „Jui­ce&wa­ter group“ pra­dė­tą sta­ty­ti ga­myk­lą įsi­gi­jo „Va Sta­ty­ba“.
Aly­tu­je, Pra­mo­nės ra­jo­ne, pra­dė­ju­sia­me veik­ti Pra­mo­nės par­ke pir­mo­sios in­ves­ti­ci­jų su­tar­tys dėl nau­jų įmo­nių sta­ty­bos su­da­ry­tos prieš de­šimt­me­tį. Da­bar šia­me par­ke yra 33 skly­pai vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės že­mė­je, už­im­ta 20. Pas­ta­ruo­ju me­tu Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai pri­ta­rus tri­ms nau­jų in­ves­ticijų į Pra­mo­nės par­ką sutarčių projektams, tokių skly­pų dar su­ma­žės. Par­kas tu­ri ga­li­my­bę plės­tis jo te­ri­to­ri­jo­je esan­čių pri­va­čių že­mės skly­pų są­skai­ta, ta­čiau juos rei­kia iš­pirk­ti iš sa­vi­nin­kų, o su jais sa­vi­val­dy­bei ga­li tek­ti il­gai de­rė­tis, tam rei­kia nu­ma­ty­ti lė­šų ir vie­ti­nia­me biu­dže­te.

Nau­jau­si in­ves­tuo­to­jai – dvi Aly­taus ir vie­na Vil­niaus įmo­nė

Pas­ta­ruo­ju me­tu po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ta­rė tri­ms nau­jų in­ves­ticijų į Pra­mo­nės par­ką sutarčių projektams.

Pri­tar­ta sa­vi­val­dy­bės ir Aly­taus ben­dro­vės „Va Sta­ty­ba“ su­tar­ties pro­jek­tui, ku­riuo va­do­vau­jan­tis įmo­nė par­ke pla­nuo­ja sta­ty­ti ga­my­bos pa­skir­ties sta­ti­nį me­di­nėms ir me­ta­li­nėms kon­struk­ci­joms ga­min­ti. Bū­tų in­ves­tuo­ja­ma ne ma­žiau kaip 1 mln. 844 tūkst. eu­rų. Sta­ty­bas nu­ma­to­ma pra­dė­ti at­ei­nan­čiais me­tais, o nau­ja ga­myk­la tu­rė­tų pra­dė­ti veik­ti nuo 2024 me­tų.

Pa­gal ki­tą mies­to ta­ry­bos pri­tar­tą in­ves­ti­ci­jų su­tar­ties Pra­mo­nės par­ke vyk­dy­ti­ną pro­jek­tą su Aly­taus ben­dro­ve „Ara­das“ pas­ta­ro­ji čia pla­nuo­ja sta­ty­ti ga­my­bos pa­skir­ties pa­sta­tą lan­gams ir du­rims ga­min­ti. Nu­ma­to­mos in­ves­ti­ci­jos – 3 mln. eu­rų. Sta­ty­bas taip pat nu­ma­to­ma pra­dė­ti at­ei­nan­čiais me­tais, veik­lą nau­ja­me pa­sta­te vyk­dy­ti – nuo 2024-ųjų.

Ir tre­čias mies­to ta­ry­bos pri­tar­tas in­ves­ti­ci­jų su­tar­ties pro­jek­tas yra su Vil­niaus ben­dro­ve „Dzū­ki­jos in­ves­ti­ci­jos“. Ši ben­dro­vė Pra­mo­nės par­ke nu­ma­to sta­ty­ti taip pat ga­my­bi­nį pa­sta­tą eko­lo­gi­nėms pa­kuo­tėms ga­min­ti. Kaip ir mi­nė­tos Aly­taus ben­dro­vės ji sta­ty­bas pra­dė­tų at­ei­nan­čiais me­tais, nau­ja ga­myk­la veik­tų po dve­jų me­tų nuo sta­ty­bos pra­džios. Į jos sta­ty­bą „Dzū­ki­jos in­ves­ti­ci­jos“ in­ves­tuo­tų 600 tūkst. eu­rų.

Ta­me pa­čia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta be auk­cio­no Pra­mo­nės par­ke „Va Sta­ty­bai“ 99 me­tams iš­nuo­mo­ti be­veik 3,7 hek­ta­ro že­mės skly­pą, „Ara­dui“ – ke­tu­ris skly­pus, ku­rių vi­sų dy­dis – 3,8 hek­ta­ro, „Dzū­ki­jos in­ves­ti­ci­joms“ – dau­giau kaip pu­sės hek­ta­ro že­mės skly­pą. Juo­se šios įmo­nės pla­nuo­ja sta­ty­ti mi­nė­tas nau­jas ga­myk­las.

By­li­nė­ji­ma­sis bai­gė­si ieš­ki­nio at­si­sa­ky­mu

Aly­taus pra­mo­nės par­ke bū­ta ne vie­no at­ve­jo, kai su bū­si­mais in­ves­tuo­to­jais sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­trau­kė in­ves­ti­ci­jų su­tar­tis jiems nu­sta­ty­tu lai­ku ne­pra­dė­jus nau­jų įmo­nių sta­ty­bos ar sa­vo no­ru nu­trau­kus šias ar že­mės nuo­mos su­tar­tis. Ne vie­nas in­ves­tuo­to­jas nau­jų įmo­nių sta­ty­bos Pra­mo­nės par­ke ne­pra­dė­jo, ne­ga­vus eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­mos.

Iki šiol Pra­mo­nės par­ke bu­vo tik vie­nas at­ve­jis, kai mies­to ta­ry­bai prieš dve­jus me­tus nu­trau­kus vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos su­tar­tį su bū­si­mu in­ves­tuo­to­ju, šis krei­pė­si į Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mus su pra­šy­mu to­kios su­tar­ties nu­trau­ki­mą pri­pa­žin­ti ne­tei­sė­tu.

Taip at­si­ti­ko su Kau­no ben­dro­ve „Jui­ce&wa­ter group“, ku­ri Pra­mo­nės par­ke pla­na­vo sta­ty­ti sul­čių, vais­van­de­nių ir ki­tų gai­vių­jų gė­ri­mų ga­myk­lą, sa­vi­val­dy­bės iš­nuo­mo­ta­me skly­pe su­mon­ta­vo be­to­ni­nius stul­pus, liu­di­jančius apie sta­ty­bų pra­džią. Toks sta­ti­nys, ku­rio baig­tu­mas – 24 proc., bu­vo re­gist­ruo­tas Re­gist­rų cen­tre.

Ka­dan­gi „Jui­ce&wa­ter group“ per nu­sta­ty­tą lai­ko­tar­pį ne­in­ves­ta­vo nu­ma­ty­tos pi­ni­gų su­mos, prieš tre­jus me­tus su šia ben­dro­ve bu­vo nu­trauk­ta in­ves­ti­ci­jų su­tar­tis, o prieš dve­jus me­tus – ir že­mės nuo­mos su­tar­tis dėl skly­po, ku­ria­me yra bū­si­mai ga­myk­lai su­mon­tuo­ti be­to­ni­niai stul­pai.

Ta­čiau šį rug­pjū­tį pa­aiš­kė­jo, kad mi­nė­tos ben­dro­vės ini­ci­juo­tas by­li­nė­ji­ma­sis su sa­vi­val­dy­be bai­gė­si ieš­ki­nio at­si­sa­ky­mu. Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mai pri­ėmė nu­tar­tį, ku­ria pa­ten­kin­tas „Jui­ce&wa­ter group“ pra­šy­mas nu­trauk­ti ci­vi­li­nę by­lą.

Kaip pa­aiš­kė­jo mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je, ku­ria­me bu­vo pri­im­ti spren­di­mai dėl nau­jų in­ves­ticijų į Pra­monės parką, iš šios Kau­no ben­dro­vės pra­dė­tą sta­ty­ti ga­myk­lą įsi­gi­jo „Va Sta­ty­ba“. Apie tai po­sė­dy­je ta­ry­bos na­rius in­for­ma­vo mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo ir ver­slo sky­riaus ve­dė­ja Auk­sė Juo­nie­nė, pra­šy­da­ma ta­ry­bos pri­tar­ti „Va Sta­ty­bos“ in­ves­ti­ci­jų su­tar­ties pro­jek­tui ir šiai ben­dro­vei iš­nuo­mo­ti­ že­mės skly­pą, ku­rį iki šiol val­dė Kau­no ben­dro­vė ir ja­me ke­ti­no sta­ty­ti sul­čių, vais­van­de­nių ir ki­tų gai­vių­jų gė­ri­mų ga­myk­lą.

Be­je, apie par­duo­da­mą šį skly­pą Pra­mo­nės par­ke skel­bė ir vie­na ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to par­da­vi­mu už­si­i­man­ti agen­tū­ra.

Sa­vi­val­dy­bei iš šios is­to­ri­jos dvi­gu­ba nau­da – ne­be­teks by­li­nė­tis su mi­nė­ta Kau­no ben­dro­ve ir skly­pui su pra­dė­ta sta­ty­ba at­si­ra­do nau­jas in­ves­tuo­to­jas.

Lais­vas tik šiek tiek di­des­nis nei 9 hek­ta­rų plo­tas

Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo ir ver­slo sky­riaus ve­dė­ja, šiuo me­tu Pra­mo­nės par­ke yra 45 hek­ta­rai sa­vi­val­dy­bei ir vals­ty­bei pri­klau­san­čios že­mės, ku­rio­je su­for­muo­ti 33 skly­pai ir da­bar už­im­ta 20. Jei in­ves­ti­ci­jų ir že­mės nuo­mos su­tar­tis pa­si­ra­šys „Va Sta­ty­ba“, „Ara­das“ ir „Dzū­ki­jos in­ves­ti­ci­jos“, lie­ka 8 lais­vi vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės že­mės skly­pai, ku­rių dy­dis – apie 9,2 hek­ta­ro.

Iš vi­so Pra­mo­nės par­kas už­ima 63 hek­ta­rus, 10 že­mės skly­pų – apie 10 hek­ta­rų pri­klau­so pri­va­tiems as­me­nims nuo­sa­vy­bės tei­se, li­kęs plo­tas yra in­ži­ne­ri­nės in­fra­struk­tū­ros te­ri­to­ri­jos. Kai ku­riuo­se pri­va­čiuo­se skly­puo­se yra so­dy­bos.

A.Juo­nie­nės pa­ste­bė­ji­mu, no­rint juos sa­vi­val­dy­bei iš­pirk­ti iš sa­vi­nin­kų, rei­kia nu­ma­ty­ti pa­pil­do­mų lė­šų biu­dže­te ir su sa­vi­nin­kais ga­li bū­ti il­gos de­ry­bos: „To­kios prak­ti­kos jau tu­rė­jo­me, kai de­rė­jo­mės su dvie­jų pri­va­čių skly­pų sa­vi­nin­kais, kur vie­na­me skly­pe bu­vo be­ne apie 10 sa­vi­nin­kų. Tuo­met sėk­min­gai įsi­gi­jo­me ir pri­jun­gė­me pri­va­čius skly­pus prie esa­mo sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­bė­je skly­po For­tų g. 18.“

Da­bar Pra­mo­nės par­ke vei­kia ar­ba nau­jas sta­ty­bas bai­gu­sios 6 įmo­nės, 8 – dar ne­pra­dė­ju­sios veik­los, ta­čiau su sa­vi­val­dy­be tu­ri in­ves­ti­ci­jų su­tar­tis ir joms iš­nuo­mo­tus že­mės skly­pus. Kai ku­rios įmo­nėms par­ke iš­nuo­mo­ta ne po vie­ną že­mės skly­pą.

 

 

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  ankara ingilizce kursu
  ingilizce kursu ankara
  ankara ingilizce kursları
  kızılay ingilizce kursu
  ingilizce kursu kızılay
  kızılaydaki ingilizce kursları
  ingilizce öğrenmek istiyorum
  ingilizce öğrenme
  ingilizce öğrenmek için ne yapmalıyım
  ingilizce kursu
  özel ingilizce kursu
  Ankara özel ingilizce kursu
  özel ingilizce dersi
  özel ingilizce
  ingilizce öğrenmek için ne yapılmalı
  0 dan İngilizce öğrenmek
  sıfırdan ingilizce öğrenmek istiyorum
  İngilizce konuşmayı öğrenmek
  ingilizce öğrenmek istiyorum sıfırdan
  en baştan ingilizce öğrenmek
  kısa sürede ingilizce öğrenmek
  ingilizce kursu Ankara fiyatları
  ankara ingilizce Kursu Fiyatları 2022
  birebir ingilizce
  online ingilizce
  yüz yüze ingilizce
  yüz yüze ingilizce kursu
  yüz yüze ingilizce eğitim
  Ankara ingilizce kursu tavsiye
  çocuklar için ingilizce kursu
  çocuklar için ingilizce
  çocuklar için ingilizce eğitim
  en iyi ingilizce kursu
  en iyi ingilizce kursları
  en iyi ingilizce kursu ankara
  ingilizce konuşma kursu
  ankara ingilizce
  ingilizce ankara
  ingilizce
  ingilizce yaz kursu
  yaz kursu ingilizce
  ingilizce yaz kursu ankara
  ankara ingilizce yaz kursu
  ingilizce yaz kampı
  ingilizce eğitim
  ankara ingilizce eğitim
  ankara ingilizce eğitimi
  ingilizce eğitimi
  ingilizce eğitimi ankara
  birebir ingilizce kursu
  ankara ingilizce kursları
  ankara ingilizce kursu fiyatları
  ankarada ingilizce kursları
  ingilizce kursu ankara fiyat
  ankara dil kursları fiyatları
  ankara ingilizce kursu ankara kızılay yakınında
  ingilizce kursları ankara
  ankara ingilizce kurs
  ingilizce kursları fiyatları ankara
  ingilizce kurs ankara
  ankaradaki ingilizce kursları
  ankara en iyi ingilizce kursu
  en iyi ingilizce kursu ankara
  en iyi ingilizce kursları ankara
  ankarada dil kursları
  kızılay ingilizce kursları
  ankara en iyi dil kursu
  ankara dil kursu
  ingilizce kurs fiyatları 2022
  ankara yabancı dil kursu
  ankara özel ingilizce dersi
  özel ingilizce dersi ankara

  Komentaras

  mi lifestyle private limited
  mi lifestyle global private limited
  milifestyle
  mi lifestyle global
  mi lifestyle global private
  mi lifestyle product list
  milifestyle products
  mi lifestyle products price list
  mi lifestyle marketing products
  mi lifestyle mlm
  mi lifestyle new product
  india shoppe
  indiashoppe
  indiashoppe puc
  indiashoppe stores
  indiashoppe products
  india shoppe puc
  indiashoppe app
  indiashoppe near me
  elements products
  elements company products
  on & on products
  Indiashoppe PUC Ghaziabad
  Indiashoppe PUC Vaishali
  Indiashoppe PUC Office
  upcoming projects
  upcoming housing projects near me
  new upcoming projects
  upcoming projects near me
  company search
  find a business
  find a company
  find company details
  local business
  local business directories
  local business listings
  local businesses near me
  local companies
  local listing
  local marketing
  supporting local
  supporting local business
  real estate
  real estate companies
  real estate developers
  real estate websites
  real estate near me
  real estate property
  to invest in real estate
  realestate investment
  real estate builders & construction company
  real estate sites
  real estate for sale
  real estate companies near me
  top real estate companies
  real estate projects
  real estate listings
  construction real estate
  real estate project
  is real estate a good investment
  property listings
  luxury real estate
  best real estate websites
  real estate prices
  home real estate
  best real estate
  buy real estate
  corporate real estate
  real estate investment companies
  good real estate investments
  real estate projects near me
  best place to invest in real estate
  is real estate the best investment
  is real estate a good business
  best property investment
  types of real estate property
  best real estate investments
  real estate for sale near me
  top real estate sites
  real estate property websites
  real estate investment opportunities
  real estate investment properties
  grow your business
  expand business
  online business advertising
  strategies to expand business
  business's growth
  promote advertising
  grow business
  advertise with us
  advertise
  business advertising
  advertising company
  advertising campaign
  business promotion
  online business promotion
  promote your business
  online advertising
  advertising agency
  creative advertising
  digital advertising
  business scaling
  promoting business online
  promote your business
  grow your business online
  online lead generation
  small business promotion
  advertise your business
  promote and advertise
  business advertising
  advertise your business
  advertising your business
  godrej palm retreat
  godrej palm retreat noida
  godrej palm retreat sec 150
  godrej palm retreat sector 150 noida
  godrej palm retreat floor plan
  godrej palm retreat reviews
  godrej palm retreat price
  godrej palm retreat price list
  godrej palm retreat payment plan
  godrej palm retreat brochure
  palm retreat godrej
  palm retreat noida
  godrej palm retreat 2
  godrej palm retreat sample flat
  godrej palm retreat sector 150
  godrej palm
  tata eureka
  tata eureka park
  eureka park sector 150
  tata eureka park price list
  eureka park sec 150 noida
  tata eureka park price
  eureka park tata value homes
  tata eureka park sector 150
  tata sector 150
  tata value homes eureka park
  tata eureka sector 150
  tata eureka homes
  tata housing eureka park
  tata value homes sec 150
  Solely Verified
  Right information

  Komentaras

  halkla ilişkiler nedir
  piar ne demek
  pr nedir
  cpr ne demek
  halkla ilişkiler ve reklamcılık nedir
  halkla ilişkiler görev sorumlulukları
  halkla ilişkiler ve tanıtım nedir
  network marketing ne demek
  network marketing nedir
  marketing ne demek
  lobicilik ne demek
  lobicilik nedir
  lobicilik örnekleri
  lobicilik faaliyetleri
  lobicilik kuralları nelerdir
  tek katmanlı ağ pazarlaması
  iki katmanlı ağ pazarlaması
  network marketing şirketleri
  network marketing ürünleri nelerdir
  network marketing örneği
  influencer marketing nedir
  podcast ne demek
  kriz yönetimi nedir
  kriz yönetimi
  kriz iletişim süreci
  kriz nedir
  atıf teorisi
  cooms testi
  kriz iletişim uygulamaları
  kriz sürecinin aşamaları
  kriz sonrası yapılacaklar
  kriz örnekleri
  sosyal medya krizi
  piar ne demek
  geleneksel kitle iletişim araçları nelerdir
  kitle iletişim araçları nelerdir
  kriz iletişim süreci aşamaları
  lobi faaliyeti nedir
  mlm nedir
  başarılı kriz yönetimi örneği
  ağ pazarlama nedir
  en iyi network marketing şirketleri
  genç iletişim
  network marketing nedir
  network marketing ne demek
  piar nedir
  tiktok business
  instagram abonelik özelliği
  gerilla ne demek
  viral pazarlama nedir
  influencer ne demek turkcesi
  instagram abonelik özelliği
  instagram abonelik
  instagram içerik abonelikleri
  instagram yeni özellik
  tiktok business
  tiiktok business hesabı
  tiktok işletme hesabı
  gerilla ne demek
  gerilla ne demektir
  gerilla pazarlama
  gerilla marketing
  gerilla pazarlama örnekleri
  twitter ceosu istifa mı etti
  whatsapp yeni özellik
  whatsapp yeni güncelleme
  whatsapp yeni güncelleme 2022
  influencer marketing nedir
  influencer ne demek
  lobicilik ne demek
  podcast ne
  podcast ne demek
  kitle iletişim araçları nelerdir
  lobicilik nedir halkla ilişkiler
  podcast nedir ne işe yarar
  iletişim türleri nelerdir
  wp yeni özellik
  dijital okuryazarlık
  dijital okuryazarlık nedir
  dijital vatandaşlık
  dijital vatandaşlık nedir
  amazon dropshipping nedir
  amazon dropshipping nasıl yapılır
  amazon dropshipping
  amazon dropshipping ne demek
  amazon dropshipping ekşi
  pazarlama stratejileri
  pazarlama karması unsurları
  pazarlama karması bileşenleri
  niş pazarlama
  yeşil pazarlama
  metaverse arazisi
  en iyi metaverse projeleri
  metaverse nasıl alınır
  yapay zeka robot
  yapay zeka örnekleri
  yapay zeka ne demek
  yapay zeka eğtimi
  sağlıkta yapay zeka
  metaverse coin yorum
  metaverse coin nasıl alınır
  facebook metaverse coin
  metaverse coin list binance

  Komentaras

  Awesome dispatch! I am indeed getting apt to over this info, is truly neighborly my buddy. Likewise fantastic blog here among many of the costly info you acquire. Reserve up the beneficial process you are doing here. Auto Liker

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.