Aly­taus pra­mo­nės par­kas: lais­vų vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės že­mės skly­pų ma­žė­ja (4)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Kau­no ben­dro­vės „Jui­ce&wa­ter group“ pra­dė­tą sta­ty­ti ga­myk­lą įsi­gi­jo „Va Sta­ty­ba“.
Kau­no ben­dro­vės „Jui­ce&wa­ter group“ pra­dė­tą sta­ty­ti ga­myk­lą įsi­gi­jo „Va Sta­ty­ba“.
Aly­tu­je, Pra­mo­nės ra­jo­ne, pra­dė­ju­sia­me veik­ti Pra­mo­nės par­ke pir­mo­sios in­ves­ti­ci­jų su­tar­tys dėl nau­jų įmo­nių sta­ty­bos su­da­ry­tos prieš de­šimt­me­tį. Da­bar šia­me par­ke yra 33 skly­pai vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės že­mė­je, už­im­ta 20. Pas­ta­ruo­ju me­tu Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai pri­ta­rus tri­ms nau­jų in­ves­ticijų į Pra­mo­nės par­ką sutarčių projektams, tokių skly­pų dar su­ma­žės. Par­kas tu­ri ga­li­my­bę plės­tis jo te­ri­to­ri­jo­je esan­čių pri­va­čių že­mės skly­pų są­skai­ta, ta­čiau juos rei­kia iš­pirk­ti iš sa­vi­nin­kų, o su jais sa­vi­val­dy­bei ga­li tek­ti il­gai de­rė­tis, tam rei­kia nu­ma­ty­ti lė­šų ir vie­ti­nia­me biu­dže­te.

Nau­jau­si in­ves­tuo­to­jai – dvi Aly­taus ir vie­na Vil­niaus įmo­nė

Pas­ta­ruo­ju me­tu po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ta­rė tri­ms nau­jų in­ves­ticijų į Pra­mo­nės par­ką sutarčių projektams.

Pri­tar­ta sa­vi­val­dy­bės ir Aly­taus ben­dro­vės „Va Sta­ty­ba“ su­tar­ties pro­jek­tui, ku­riuo va­do­vau­jan­tis įmo­nė par­ke pla­nuo­ja sta­ty­ti ga­my­bos pa­skir­ties sta­ti­nį me­di­nėms ir me­ta­li­nėms kon­struk­ci­joms ga­min­ti. Bū­tų in­ves­tuo­ja­ma ne ma­žiau kaip 1 mln. 844 tūkst. eu­rų. Sta­ty­bas nu­ma­to­ma pra­dė­ti at­ei­nan­čiais me­tais, o nau­ja ga­myk­la tu­rė­tų pra­dė­ti veik­ti nuo 2024 me­tų.

Pa­gal ki­tą mies­to ta­ry­bos pri­tar­tą in­ves­ti­ci­jų su­tar­ties Pra­mo­nės par­ke vyk­dy­ti­ną pro­jek­tą su Aly­taus ben­dro­ve „Ara­das“ pas­ta­ro­ji čia pla­nuo­ja sta­ty­ti ga­my­bos pa­skir­ties pa­sta­tą lan­gams ir du­rims ga­min­ti. Nu­ma­to­mos in­ves­ti­ci­jos – 3 mln. eu­rų. Sta­ty­bas taip pat nu­ma­to­ma pra­dė­ti at­ei­nan­čiais me­tais, veik­lą nau­ja­me pa­sta­te vyk­dy­ti – nuo 2024-ųjų.

Ir tre­čias mies­to ta­ry­bos pri­tar­tas in­ves­ti­ci­jų su­tar­ties pro­jek­tas yra su Vil­niaus ben­dro­ve „Dzū­ki­jos in­ves­ti­ci­jos“. Ši ben­dro­vė Pra­mo­nės par­ke nu­ma­to sta­ty­ti taip pat ga­my­bi­nį pa­sta­tą eko­lo­gi­nėms pa­kuo­tėms ga­min­ti. Kaip ir mi­nė­tos Aly­taus ben­dro­vės ji sta­ty­bas pra­dė­tų at­ei­nan­čiais me­tais, nau­ja ga­myk­la veik­tų po dve­jų me­tų nuo sta­ty­bos pra­džios. Į jos sta­ty­bą „Dzū­ki­jos in­ves­ti­ci­jos“ in­ves­tuo­tų 600 tūkst. eu­rų.

Ta­me pa­čia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta be auk­cio­no Pra­mo­nės par­ke „Va Sta­ty­bai“ 99 me­tams iš­nuo­mo­ti be­veik 3,7 hek­ta­ro že­mės skly­pą, „Ara­dui“ – ke­tu­ris skly­pus, ku­rių vi­sų dy­dis – 3,8 hek­ta­ro, „Dzū­ki­jos in­ves­ti­ci­joms“ – dau­giau kaip pu­sės hek­ta­ro že­mės skly­pą. Juo­se šios įmo­nės pla­nuo­ja sta­ty­ti mi­nė­tas nau­jas ga­myk­las.

By­li­nė­ji­ma­sis bai­gė­si ieš­ki­nio at­si­sa­ky­mu

Aly­taus pra­mo­nės par­ke bū­ta ne vie­no at­ve­jo, kai su bū­si­mais in­ves­tuo­to­jais sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­trau­kė in­ves­ti­ci­jų su­tar­tis jiems nu­sta­ty­tu lai­ku ne­pra­dė­jus nau­jų įmo­nių sta­ty­bos ar sa­vo no­ru nu­trau­kus šias ar že­mės nuo­mos su­tar­tis. Ne vie­nas in­ves­tuo­to­jas nau­jų įmo­nių sta­ty­bos Pra­mo­nės par­ke ne­pra­dė­jo, ne­ga­vus eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­mos.

Iki šiol Pra­mo­nės par­ke bu­vo tik vie­nas at­ve­jis, kai mies­to ta­ry­bai prieš dve­jus me­tus nu­trau­kus vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos su­tar­tį su bū­si­mu in­ves­tuo­to­ju, šis krei­pė­si į Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mus su pra­šy­mu to­kios su­tar­ties nu­trau­ki­mą pri­pa­žin­ti ne­tei­sė­tu.

Taip at­si­ti­ko su Kau­no ben­dro­ve „Jui­ce&wa­ter group“, ku­ri Pra­mo­nės par­ke pla­na­vo sta­ty­ti sul­čių, vais­van­de­nių ir ki­tų gai­vių­jų gė­ri­mų ga­myk­lą, sa­vi­val­dy­bės iš­nuo­mo­ta­me skly­pe su­mon­ta­vo be­to­ni­nius stul­pus, liu­di­jančius apie sta­ty­bų pra­džią. Toks sta­ti­nys, ku­rio baig­tu­mas – 24 proc., bu­vo re­gist­ruo­tas Re­gist­rų cen­tre.

Ka­dan­gi „Jui­ce&wa­ter group“ per nu­sta­ty­tą lai­ko­tar­pį ne­in­ves­ta­vo nu­ma­ty­tos pi­ni­gų su­mos, prieš tre­jus me­tus su šia ben­dro­ve bu­vo nu­trauk­ta in­ves­ti­ci­jų su­tar­tis, o prieš dve­jus me­tus – ir že­mės nuo­mos su­tar­tis dėl skly­po, ku­ria­me yra bū­si­mai ga­myk­lai su­mon­tuo­ti be­to­ni­niai stul­pai.

Ta­čiau šį rug­pjū­tį pa­aiš­kė­jo, kad mi­nė­tos ben­dro­vės ini­ci­juo­tas by­li­nė­ji­ma­sis su sa­vi­val­dy­be bai­gė­si ieš­ki­nio at­si­sa­ky­mu. Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mai pri­ėmė nu­tar­tį, ku­ria pa­ten­kin­tas „Jui­ce&wa­ter group“ pra­šy­mas nu­trauk­ti ci­vi­li­nę by­lą.

Kaip pa­aiš­kė­jo mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je, ku­ria­me bu­vo pri­im­ti spren­di­mai dėl nau­jų in­ves­ticijų į Pra­monės parką, iš šios Kau­no ben­dro­vės pra­dė­tą sta­ty­ti ga­myk­lą įsi­gi­jo „Va Sta­ty­ba“. Apie tai po­sė­dy­je ta­ry­bos na­rius in­for­ma­vo mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo ir ver­slo sky­riaus ve­dė­ja Auk­sė Juo­nie­nė, pra­šy­da­ma ta­ry­bos pri­tar­ti „Va Sta­ty­bos“ in­ves­ti­ci­jų su­tar­ties pro­jek­tui ir šiai ben­dro­vei iš­nuo­mo­ti­ že­mės skly­pą, ku­rį iki šiol val­dė Kau­no ben­dro­vė ir ja­me ke­ti­no sta­ty­ti sul­čių, vais­van­de­nių ir ki­tų gai­vių­jų gė­ri­mų ga­myk­lą.

Be­je, apie par­duo­da­mą šį skly­pą Pra­mo­nės par­ke skel­bė ir vie­na ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to par­da­vi­mu už­si­i­man­ti agen­tū­ra.

Sa­vi­val­dy­bei iš šios is­to­ri­jos dvi­gu­ba nau­da – ne­be­teks by­li­nė­tis su mi­nė­ta Kau­no ben­dro­ve ir skly­pui su pra­dė­ta sta­ty­ba at­si­ra­do nau­jas in­ves­tuo­to­jas.

Lais­vas tik šiek tiek di­des­nis nei 9 hek­ta­rų plo­tas

Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo ir ver­slo sky­riaus ve­dė­ja, šiuo me­tu Pra­mo­nės par­ke yra 45 hek­ta­rai sa­vi­val­dy­bei ir vals­ty­bei pri­klau­san­čios že­mės, ku­rio­je su­for­muo­ti 33 skly­pai ir da­bar už­im­ta 20. Jei in­ves­ti­ci­jų ir že­mės nuo­mos su­tar­tis pa­si­ra­šys „Va Sta­ty­ba“, „Ara­das“ ir „Dzū­ki­jos in­ves­ti­ci­jos“, lie­ka 8 lais­vi vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės že­mės skly­pai, ku­rių dy­dis – apie 9,2 hek­ta­ro.

Iš vi­so Pra­mo­nės par­kas už­ima 63 hek­ta­rus, 10 že­mės skly­pų – apie 10 hek­ta­rų pri­klau­so pri­va­tiems as­me­nims nuo­sa­vy­bės tei­se, li­kęs plo­tas yra in­ži­ne­ri­nės in­fra­struk­tū­ros te­ri­to­ri­jos. Kai ku­riuo­se pri­va­čiuo­se skly­puo­se yra so­dy­bos.

A.Juo­nie­nės pa­ste­bė­ji­mu, no­rint juos sa­vi­val­dy­bei iš­pirk­ti iš sa­vi­nin­kų, rei­kia nu­ma­ty­ti pa­pil­do­mų lė­šų biu­dže­te ir su sa­vi­nin­kais ga­li bū­ti il­gos de­ry­bos: „To­kios prak­ti­kos jau tu­rė­jo­me, kai de­rė­jo­mės su dvie­jų pri­va­čių skly­pų sa­vi­nin­kais, kur vie­na­me skly­pe bu­vo be­ne apie 10 sa­vi­nin­kų. Tuo­met sėk­min­gai įsi­gi­jo­me ir pri­jun­gė­me pri­va­čius skly­pus prie esa­mo sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­bė­je skly­po For­tų g. 18.“

Da­bar Pra­mo­nės par­ke vei­kia ar­ba nau­jas sta­ty­bas bai­gu­sios 6 įmo­nės, 8 – dar ne­pra­dė­ju­sios veik­los, ta­čiau su sa­vi­val­dy­be tu­ri in­ves­ti­ci­jų su­tar­tis ir joms iš­nuo­mo­tus že­mės skly­pus. Kai ku­rios įmo­nėms par­ke iš­nuo­mo­ta ne po vie­ną že­mės skly­pą.

 

 

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Rimtose savivaldybėse orentuojamasi į prioritetus. Tad ir Alytuj esant bedarbystei 6000 - orentacija į stambius investuotojus. Kuriančius ne mažiau 100 n normaliai apmokamų darbo vietų. Į smulkius, kur po 10 n vietų kuria, čia nesimato atsipirkimo. Kai į patį parką investuota 10 n milijonų. O čia smulkmė ir..kol kas kaip pustuščias parkas. Su n metų kaip užšaldytais sklypais. Čia kažkas link mazochizmo. Absurdiška imitacija. Kitur taip nedrysta, Alytuj gudriausi. Šauniausi...

  Komentaras

  Šios tarybos kadencija artėja į pabaigą. Kur jau daliniai rezultatai turi matytis. O jie kraupūs, jei bedarbystė 6000, o laisvų darbo vietų tik 700 ir tai abejotinų, reiškia nėra reikiamo efektyvumo. Kai kitur pramonės parkai perkrauti dūzgia. Ir išsiskiria, orentuojas į rimtus investuotojus. Kur kuria 100 n gerai apmokamų darbo vietų. Kas gerai veikia jų regionų ekonomikas. Palyginus Alytuj smulkmė su mažai darbo vietų ir vis bus... Kai į parką investuota 10 n milijonų..Vertinant, kad dalis investorių jei registruoti butuose, gretimuose kaimukuose, vaizdelis silpnokas po. Jei kadencijos pradžioj šauniausi taryboj meras su konservatorių bei valstiečių politikais net į Kiniją vyko pasaulinės reikšmės verslo muges, rezultatai stulbinantys. Nėra Alytuj rimto miesto lygio per savivaldą. Jei kitur tarybos nesunkiai įkerta švietimo pertvarkas ir rimtas strategijas, Alytuj nepriartėt.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.