Nau­ji me­ro pa­ta­rė­jai kaip ir jis pats – me­džio­to­jai (11)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Kad Gintaras Rakaitis yra kar­tu me­džio­jęs su da­bar­ti­niu mies­to me­ru Nerijumi Cesiuliu, liu­di­ja ir šio naujo patarėjo so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“ įkel­ta nuo­trau­ka. Be­je, ne­tru­kus tokia nuo­trau­ka iš mi­nė­tos G.Ra­kai­čio so­cia­li­nio tin­klo pa­sky­ros din­go.
Kad Gintaras Rakaitis yra kar­tu me­džio­jęs su da­bar­ti­niu mies­to me­ru Nerijumi Cesiuliu, liu­di­ja ir šio naujo patarėjo so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“ įkel­ta nuo­trau­ka. Be­je, ne­tru­kus tokia nuo­trau­ka iš mi­nė­tos G.Ra­kai­čio so­cia­li­nio tin­klo pa­sky­ros din­go.
Rugsėjo 6-ąją Aly­taus mies­to me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio pa­ta­rė­jais pra­dės dirb­ti Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vas To­mas Bū­de­lis ir so­cial­de­mok­ra­tas Gin­ta­ras Ra­kai­tis. Jie abu – iš mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos partijų. Nau­ji me­ro pa­ta­rė­jai kaip ir jis pats – me­džio­to­jai.

Pa­ta­rė­jai dar­bo ver­sle ne­at­si­sa­kys

Aly­taus mies­to me­rui sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba yra su­tei­ku­si tei­sę tu­rė­ti dvi pa­ta­rė­jų – po­li­ti­nio as­me­ni­nio pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jų – pa­rei­gy­bes.

Be­veik nuo me­ro N.Ce­siu­lio va­do­va­vi­mo sa­vi­val­dy­bei ka­den­ci­jos pra­džios – dve­jus me­tus ko­mu­ni­ka­ci­jos ir vie­šų­jų ry­šių klau­si­mais pa­ta­ria ne­par­ti­nė Ag­nė Man­ke­vi­čiūtė. Maž­daug tiek pat lai­ko me­ro pa­ta­rė­ju tur­to, fi­nan­sų val­dy­mo, stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo klau­si­mais dir­bo taip pat ne­par­ti­nis Au­re­li­jus Ja­ru­še­vi­čius. Pas­ta­ra­jam pas­ku­ti­nė dar­bo die­na ei­nant šias pa­rei­gas bu­vo rug­sė­jo 1-oji.

„Prieš dve­jus me­tus su me­ru su­ta­rė­me, kad dirb­siu, o da­bar, kad ne­dirb­siu. Tai bu­vo ben­dras su­ta­ri­mas“, – iš­ėji­mą iš me­ro pa­ta­rė­jo pa­rei­gų api­bū­di­no A.Ja­ru­še­vi­čius.

N.Ce­siu­lis tvir­ti­no, kad jis šias pa­rei­gas pa­li­ko sa­vo ini­cia­ty­va: „Au­re­li­jui bu­vo su­for­muo­tos kon­kre­čios už­duo­tys dėl mies­to stra­te­gi­nio pla­no, ver­slo klau­si­mų, ma­no už­duo­tis jis įvyk­dė, nuo­šir­džiai dė­ko­ju jam už dar­bą.“

Aukš­tą­jį fi­nan­sų val­dy­mo iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tis A.Ja­ru­še­vi­čius sa­vo to­les­nį dar­bą sie­ja su ver­slu.

O nuo at­ei­nan­čios sa­vai­tės pra­džios, rugsėjo 6-osios, nau­jais me­ro pa­ta­rė­jais pra­de­da dirb­ti aukš­tą­jį po­li­ti­kos moks­lų ir ver­slo ad­mi­nist­ra­vi­mo bei įmo­nių val­dy­mo iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tis To­mas Bū­de­lis bei Gin­ta­ras Ra­kai­tis, įgi­jęs aukš­tą­jį in­ži­ne­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą.

T.Bū­de­lis, už­im­sian­tis pu­sę pa­ta­rė­jo eta­to, me­rui pa­tars stra­te­gi­niais sa­vi­val­dy­bės val­dy­mo, jos veik­los ana­li­ti­niais, dar­bo su ta­ry­ba klau­si­mais. Jis prieš de­šimt­me­tį yra dir­bęs mies­to ta­ry­bos sek­re­to­riu­mi, vė­liau ta pa­rei­gy­bė pa­nai­kin­ta, įstei­gus Ta­ry­bos ir me­ro sek­re­to­ria­tą.

G.Ra­kai­tis N.Ce­siu­liui pa­ta­ri­nės sta­ty­bų ir mies­to in­fra­struk­tū­ros klau­si­mais. Jis, kaip me­ro pa­ta­rė­jas, užims 0,375 eta­to. Me­ro tei­gi­mu, ar­ti­miau­siu me­tu pa­aiš­kės ir kas užims li­ku­sią me­ro pa­ta­rė­jo eta­to da­lį, o jis, pa­sak me­ro, tu­rė­tų pa­tar­ti ver­slo, in­ves­ti­ci­jų klau­si­mais. Ta­čiau kol kas mies­to va­do­vas to­kio pa­ta­rė­jo pa­var­dės ne­įvar­di­jo.

Nei T.Bū­de­lis, nei G.Ra­kai­tis dar­bo ver­sle ne­at­si­sa­kys. Pir­mo­jo ver­slas su­si­jęs su in­ter­ne­ti­niais pro­jek­tais ir jų val­dy­mu. Ant­ra­sis dir­ba ke­lių ir gat­vių tie­si­mu, jų re­mon­tu už­si­i­man­čios mies­to ben­dro­vės „Al­kes­ta“ Pro­jek­ta­vi­mo ir ge­o­de­zi­jos sky­riaus pro­jek­ta­vi­mo gru­pės ko­or­di­na­to­riu­mi ir Vil­niu­je vei­kian­čio­je ben­dro­vė­je „Sta­ty­bos eks­per­tų biu­ras“ eks­per­tu. Taip pat G.Ra­kai­tis nuo 2019 me­tų yra mies­to sa­vi­val­dy­bės Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos na­rys.

„Abu juos pa­žįs­tu as­me­niš­kai“

T.Bū­de­lis yra Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Aly­taus mies­to sky­riaus na­rys. Šios po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos at­sto­vai pri­klau­so mies­to ta­ry­bos val­dan­čia­jai dau­gu­mai. Nau­jas me­ro pa­ta­rė­jas tvir­ti­no ga­vęs me­ro kvie­ti­mą ir su­ti­kęs, nes tu­rin­tis rei­kia­mą iš­si­la­vi­ni­mą ir pa­tir­tį.

„Me­ras ma­ne pa­kvie­tė, nu­spren­džiau sa­ve iš­ban­dy­ti sa­vi­val­dos dar­be. Iki šiol su sa­vi­val­da bu­vau su­si­dū­ręs tik da­ly­vau­da­mas Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos veik­lo­je“, – tei­gė ki­tas nau­jas me­ro pa­ta­rė­jas G.Ra­kai­tis. Jis pri­klau­so me­ro va­do­vau­ja­mam So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Alytaus mies­to sky­riui.

Pats me­ras, pa­klaus­tas, ko­dėl pa­si­rin­kęs šiuos pa­ta­rė­jus, pa­reiš­kė: „Aš juos pa­žįs­tu as­me­niš­kai. To­mas tu­ri pa­tir­ties dar­bui su ta­ry­ba, man la­bai svar­bi jos veik­los ana­li­ti­nė da­lis, kad ži­no­čiau in­for­ma­ci­ją. Gin­ta­ro tu­ri­mas eks­per­to lyg­muo tik­rai la­bai rei­ka­lin­gas vyk­dant gat­vių tvar­ky­mo ar ki­tus in­fra­struk­tū­ros pro­jek­tus.“

N.Ce­siu­lis pa­brė­žė, kad jam nė­ra jo­kio skir­tu­mo, ko­kioms par­ti­joms pri­klau­so ar ne­pri­klau­so nau­ji pa­ta­rė­jai, svar­bu – ge­ri spe­cia­lis­tai.

Ko­kios są­sa­jos su me­džiok­le?

Nuo se­nų lai­kų ži­no­ma, kad val­džios at­sto­vai be­ne dau­giau­sia klau­si­mų iš­spren­džia per me­džiok­les ar žve­jy­bas. Tad nie­ko nuo­sta­baus, jog ne­ma­ža da­lis aukš­tas pa­rei­gas ei­nan­čių val­di­nin­kų pri­klau­so me­džiok­lės bū­re­liams.

Ne iš­im­tis da­bar ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vai. Pats me­ras ofi­cia­liai – Pri­va­čių in­te­re­sų re­gist­re de­kla­ruo­ja esantis dviejų me­džio­to­jų klu­bų narys: nuo 2019-ųjų pa­va­sa­rio Vil­ka­viš­kio ra­jo­no klu­bo „Kar­kli­niai“ ir nuo per­nykš­čio ru­dens Aly­taus me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos me­džio­to­jų klu­bo „Su­dva­ja“.

Pas­ta­ro­jo­je drau­gi­jo­je me­džiok­lės ži­no­vu yra nau­ja­s me­ro pa­ta­rė­jas T.Bū­de­lis. Kaip pats sa­kė, jis yra me­džio­to­jas, bet ne­pri­klau­san­tis jo­kiam me­džio­to­jų klu­bui.

Apie tai, kad esan­tis me­džio­to­jas, ta­čiau taip pat ne­pri­klau­san­tis jo­kiam bū­re­liui, tvir­ti­no ir ki­tas nau­jas me­ro pa­ta­rė­jas G.Ra­kai­tis.

Kad jis yra kar­tu me­džio­jęs su da­bar­ti­niu mies­to me­ru, liu­di­ja ir G.Ra­kai­čio so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“ įkel­ta nuo­trau­ka. „Pa­puo­lė kaž­kaip, tai pa­vie­niai at­ve­jai“, – tvir­ti­no šis nau­ja­s me­ro pa­ta­rė­jas. Be­je, ne­tru­kus tokia nuo­trau­ka iš mi­nė­tos G.Ra­kai­čio so­cia­li­nio tin­klo pa­sky­ros din­go.

N.Ce­siu­lis tvir­ti­no me­džio­jan­tis su tūks­tan­čiais žmo­nių ir ta­me ne­ma­tan­tis nie­ko blo­go.

Miesto mero patarėjo alga iki mokesčių – 2 tūkst. 145 eurai.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  The description of slope unblocked.
  Welcome to Slope! Easy on start, but extra challenging and fun during the run!
  slope unblocked Game, you take control of a ball rolling down a steep slope. As you steer from side to side, your game plan is to avoid colliding into obstacles, keep your ball straight onto the falling slopes, speed boosting along the way and have tons of adrenaline rushed fun as you strive attain your record! The further you get, the faster you go! Easy on sight, extra challenging and fun during the run! For added challenge, the course is randomized each slopes platforms, speed boosters, obstacles and tunnels, every time you play, forcing you to constantly stay on high alert if you want to succeed.

  Komentaras

  Pagal įstatymus meras teikia tarybai siūlymus dėl strategijų. Kur mero konkretus teiktas tarybai svarstyt siūlymas dėl mažinimo skaičiaus vicmerų ir valdininkų reaguojant proporcingai į gyventojų mažėjimą? Nes, esant savivaldybėj gyventojų mažiau nei 50 tūkstančių, savivaldybė jau nepapuola į kategoriją, kur gyventojų skaičius svyruoja nuo 50 tūkstančių iki 70 tūkstančių. Kur skirias vicmerų ir valdininkų skaičius bei regis atlyginimų koeficientai.

  Komentaras

  Ir sumažėjus gyventojų skaičiui iki mažiau 50 tūkstančių, savivaldybė patenka į žemesnę taip vadinamą kaimų kategoriją. Kur proporcingai mažėjant gyventojų retinasi vicmerų ir valdininkų skaičius. Tai dabar iš 2 vicmerų ką palieka vienu, kaip ir kiek valdininkų retina? O gi čia pagrinde socdemų ir konservatorių partijų branduoliai. Tad kurie kuriuos retina? Pasilikdami galimybes išgyvent Alytuj kitų saskaita?

  Komentaras

  Rašant tokius straipsnius, rimtoj demokratijoj paviešintų nuomonę ir buvusio patarėjo. Kodėl ir kaip..? Bet niekam neįdomu. Meras pasakė savo versiją ir tikėkit. O jei elgiasi taip su aukštam poste esančiais kolegom politikais, tai į apačias? Vargu, ar žmonėm skaito? Neįtiko, į jo vietą n lojalesnių? Net etatą dalim. Nors pusė patarėjo etate moka gal tiek, kad dauguma per mėnesį plušdami neuždirba? O klaust kas už ką balsuoja net nereikia. Kaip ir kur nebalsuoja, nes balsavimų kartele žema ir ..? Be jų valdžiai visad balsų užteks iš savo lojalių gal už darbo vietą ir panašiai. Juo lab valdžioj jaučia, kad su kompetencijom ir valdymo rezultatais ne kas, tad belieka...ką ir naudoja.

  Komentaras

  Kaip ir ženklai kitiems partinukams. Jei neklauso, stumia iš partijos. Į jo etatą dalim iškart keli lojalesni partinukai. Per tai partijose drausmė geležinė. Jei kas, netenka posto ir sunkėja išgyvent Alytuj. Per tai kalami būsimi rinkimai ir jų nugalėtojai.

  Komentaras

  Viskas turi kainą. Jei per medžioklę, kaip galimos grėsmės dėl interesų kirtimosi. Jei kartu dirba kelių remonto firmoj, kur mieste vykdo besitęsiančius milijonius projektus, vėl galimos grėsmės dėl interesų kirtimosi. O čia stt objektas, kur gali prisikabinėt ir blusinėt. Nervai. Oatyrę valdininkai tai žino. Vėl savivaldybės pagal gyventojų skaičių išskirstytos pagal kategorijas. Gyventojų daugiau nei 50 tūkstančių, struktūra viena. Mažiau kaip 50 tūkstančių, struktūra kita. Nusivysčius iki apie 49 tūkstančių gyventojų, meras gali siūlyt tarybai palikt vieną vicmerą, mažint valdininkų skaičių.

  Komentaras

  Jei Alytaus miesto gyventojų skaičius mažiau nei 50 tūkstančių, ar pagal įstatymus nereikėtų susimažint tarybos narių skaičių nuo esančių 27 iki 25 ? Palikt po vieną vicmerą ir patarėją? O ir merui pagal įstatymus galėtų ir pats daugiau sugebėt laiku ir kokybiškai analizuot situaciją. Ir teikt tarybai svarstyt siūlymus dėl prioritetinių klausimų dėl pertvarkų ir rimtesnių miesto vystymo strategijų. Naudingų viso prie 50 tūkstančių alytiškių labui. O ne kaip dvariuke..

  Komentaras

  Regis atėjo mada, po dalim etato priimt mero patarėjais. O jei kuruos projektus, kur mieste vykdo firma kurioj dirba, gali kaip ant interesų kirtimosi ribų atsidurt. Tada atsiveria landos teisėsaugos institucijoms domėtis. Nervai... Šiaip kaip ir blaškosi mero komanda.Nesimato mero konkretizuotų užduočių naujiems patarėjams konkrečiai pagal Alytaus specifinių problemų lygį. Kaip ir užtikrintos valdančios daugumos miesto taryboj. Nesimato pagal mero tarybos kompetencijų prioritetinių sprendimų dėl pertvarkų ir rimtesnių miesto vystymo strategijų. Kažkaip nesolidžiai dalim..etatų. Trumpiau vienas už kitą, kad kaip nors išgyvent.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.