Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai pa­ste­bė­jo de­gan­tį na­mą – bu­vo iš­gel­bė­tos tri­jų žmo­nių gy­vy­bės (0)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Gaisras Alytuje
Į ne­gy­ve­na­mą na­mo Šilelio g. 11 da­lį bu­vo pa­tek­ta nu­mu­šus spy­ną ir aki­vaiz­du, kad gais­ras ki­lo ant­ra­me aukš­te. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Rug­sė­jo 5-osios anks­tų ry­tą, apie 5 va­lan­dą, Aly­tu­je nu­ti­ko tik­rai ne­kas­die­nis įvy­kis. Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai tar­ny­bi­niu au­to­mo­bi­liu pat­ru­liavo Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je ir va­žiuo­da­mi nu­sta­ty­tu marš­ru­tu Ši­le­lio gat­vė­je pa­ste­bė­jo de­gan­tį na­mą. Jie iš­kvie­tė ug­nia­ge­sius, o pa­tys sku­bė­jo gel­bė­ti ki­to­je na­mo pu­sė­je gy­ve­nan­čių, tuo me­tu mie­go­ju­sių žmo­nių, ku­rie apie ne­lai­mę net ne­nu­jau­tė. Šian­dien jie tai va­di­na ste­buk­lu ir dė­ko­ja už iš­gel­bė­tas gy­vy­bes.

„Jei ne po­li­ci­nin­kai, tik­rai ga­lė­jo­me už­dus­ti nuo dū­mų“

Ši­le­lio g. 11 na­mas pri­klau­so trims sa­vi­nin­kams. Vie­no­je jo pu­sė­je gy­ve­na gar­baus am­žiaus Juo­zas ir Ele­na Sa­daus­kai su duk­ra Ri­ma Jur­ke­vi­čie­ne. Ki­ta na­mo da­lis pa­da­ly­ta maž­daug pu­siau, tu­ri du at­ski­rus įė­ji­mus ir du sa­vi­nin­kus. Ta­čiau to­je pa­da­ly­to­je da­ly­je šiuo me­tu nie­kas ne­gy­ve­na.

Anks­tų rug­sė­jo 5-osios ry­tą, apie 5 va­lan­dą, gais­ras ki­lo vie­no­je iš ne­gy­ve­na­mų da­lių. Jį pa­ste­bė­jo Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Re­a­ga­vi­mo sky­riaus vy­riau­sie­ji pat­ru­liai Dei­vy­das Ja­na­vi­čius ir Ed­vi­nas Mer­ki­nin­kas, ku­rie tar­ny­bi­niu au­to­mo­bi­liu pat­ru­liavo nu­sta­ty­tu marš­ru­tu. Jie tuoj pat iš­kvie­tė ug­nia­ge­sius, o pa­tys nu­sku­bė­jo į na­mo da­lį gel­bė­ti čia gy­ve­nan­čių žmo­nių. Sa­daus­kai ir duk­ra tuo­met mie­go­jo ir nie­ko net ne­įta­rė apie už sie­nos ki­lu­sį gais­rą.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai iš na­mo iš­ve­da­miems žmo­nėms lie­pė šil­čiau ap­si­reng­ti, nes lau­ke šal­ta. Duk­ra su ma­ma gais­ro ge­si­ni­mo me­tu lai­ką pra­lei­do iš­kvies­ta­me grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­ly­je, o gar­baus am­žiaus šei­mi­nin­kas – lau­ke.

„Tik­rai gais­ro už sie­nos ant­ra­me aukš­te ne­jau­tė­me. Ten mie­go­jo tė­vu­kas, o mes su ma­ma pir­ma­me aukš­te. Jei ne po­li­ci­nin­kai, tik­rai ga­lė­jo­me už­dus­ti nuo dū­mų, la­biau­siai tai grė­sė tė­vu­kui, nes gais­ras bu­vo ki­lęs ne­gy­ve­na­mos na­mo da­lies ant­ra­me aukš­te. Dū­mai jau bu­vo pra­dė­ję verž­tis į mū­sų na­mo an­trą aukš­tą. Kaž­koks ste­buk­las įvy­ko, ge­rai, kad gais­rą pa­ste­bė­jo pro ša­lį va­žia­vę po­li­ci­nin­kai, mes už iš­gel­bė­tas gy­vy­bes la­bai jiems dė­kin­gi“, – pa­sa­ko­jo R.Jur­ke­vi­čie­nė.

Įta­ria­ma gais­ro prie­žas­tis – pa­de­gi­mas

Gais­rą Ši­le­lio gat­vės gy­ve­na­ma­ja­me na­me ge­si­no trys Aly­taus prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos gais­ri­niai au­to­mo­bi­liai. Jis bu­vo lik­vi­duo­tas po 6 va­lan­dos, o gais­ra­vie­tės prie­žiū­ra vy­ko iki 10 va­lan­dos.

Į ne­gy­ve­na­mą na­mo da­lį bu­vo pa­tek­ta nu­mu­šus spy­ną ir aki­vaiz­du, kad gais­ras ki­lo ant­ra­me aukš­te: ap­de­gu­si sie­na, esan­ti prie iš­gel­bė­tų žmo­nių na­mo da­lies, per­den­gi­mai tarp pir­mo ir an­tro aukš­to. R.Jur­ke­vi­čie­nė įta­ria pa­de­gi­mą, bet kas taip ga­lė­jo pa­da­ry­ti, mo­te­ris ne­ži­nan­ti.

Ne­to­lie­se gy­ve­nan­tis gais­ro nu­nio­ko­tos na­mo da­lies sa­vi­nin­kas tu­ri to­kį pat įta­ri­mą, bet ir­gi ne­ga­lin­tis pa­sa­ky­ti, kas ga­lė­jo taip pa­sielgti.

Aly­taus prieš­gais­ri­nė­je gel­bė­ji­mo tar­ny­bo­je pra­dė­tas ty­ri­mas gais­ro prie­žas­čiai nu­sta­ty­ti. Kaip tvir­ti­no šios tar­ny­bos vy­res­ny­sis ins­pek­to­rius Po­vi­las Ar­ma­na­vi­čius, pa­gal ap­lin­ky­bes ir gais­ro ži­di­nio vie­tą įta­ria­mas įneš­to pa­ša­li­nio ug­nies šal­ti­nio po­vei­kis ar­ba pa­de­gi­mas. To­kį įta­ri­mą dar la­biau su­stip­ri­na tai, kad ki­lu­sio gais­ro pa­tal­po­se nė­ra nei kū­re­na­mų kros­nių, nei elek­tros.

Ta­čiau šio­je is­to­ri­jo­je svar­biau­sia, jog dėl ne­abe­jin­gų po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų bu­vo iš­gel­bė­tos tri­jų žmo­nių gy­vy­bės. Jos ga­lė­jo už­ges­ti lai­ku ne­pa­ste­bė­jus gais­ro.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai