Mig­ran­tams šil­tus rū­bus do­va­no­ja ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai (3)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Va­kar, rug­pjū­čio 30-ąją, ant­klo­džių Verebiejuose apgyven­dintiems mig­ran­tams at­ve­žė pa­sie­nie­čiai ir jos bu­vo tuoj pat iš­da­ly­tos.
Va­kar, rug­pjū­čio 30-ąją, ant­klo­džių Verebiejuose apgyven­dintiems mig­ran­tams at­ve­žė pa­sie­nie­čiai ir jos bu­vo tuoj pat iš­da­ly­tos.
Pas­ta­ruo­ju me­tu Aly­taus mies­te ir Aly­taus ra­jo­ne, Sim­no se­niū­ni­jo­je, Ve­re­bie­juo­se, ap­gy­ven­din­tiems mig­ran­tams, ku­rie ne­tei­sė­tai yra kir­tę Bal­ta­ru­si­jos vals­ty­bės sie­ną su Lie­tu­va, di­džiau­sias iš­šū­kis – at­vė­sę orai, o jie to­kioms są­ly­goms iš­gy­ven­ti ne­tu­ri šil­tų dra­bu­žių. Tad tuo daž­niau­siai ten­ka pa­si­rū­pin­ti sa­vi­val­dy­bėms ir lab­da­rin­goms or­ga­ni­za­ci­joms. Nors šil­tų dra­bu­žių ne­tei­sė­tiems mig­ran­tams at­ne­ša ir pa­vie­niai gy­ven­to­jai, šil­tus rū­bus jiems pas­ta­ruo­ju me­tu do­va­no­ja mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai.

La­biau­siai trūks­ta ava­ly­nės

Kaip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­jas Ry­tis Vit­kaus­kas, at­vė­sus orams iš Pir­ma­ja­me Aly­tu­je ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te ap­gy­ven­din­tų ne­tei­sė­tų mig­ran­tų daž­niau­siai iš­girs­ti, jog pas mus la­bai šal­ta, ir jie pra­šo šil­tų dra­bu­žių.

Mies­to sa­vi­val­dy­bei ben­dra­dar­biau­jant su Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tre vei­kian­čiu „Ti­ko­Tiks“ – daik­tų mai­nų ir pa­ruo­ši­mo pa­kar­to­ti­niam nau­do­ji­mui punk­tu, mig­ran­tams pa­vy­ko pa­rū­pin­ti ne­ma­žai šva­riai su­tvar­ky­tų kel­nių, megz­ti­nių, striu­kių.

„Šių dra­bu­žių pas mus ap­gy­ven­din­tiems mig­ran­tams at­ve­žė ir lab­da­rin­gos or­ga­ni­za­ci­jos, pa­vyz­džiui, Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­ja. Pa­vie­niai as­me­nys taip pat jiems yra per­da­vę šil­tų dra­bu­žių“, – tvir­ti­no R.Vit­kaus­kas.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ona Ba­le­vi­čiū­tė krei­pė­si į ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jus pra­šy­da­ma pa­do­va­no­ti ne­nau­do­ja­mų, bet ne­pra­stos ko­ky­bės dra­bu­žių, ava­ly­nės. Ir toks ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vės krei­pi­ma­sis pa­si­tei­si­no: ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai Aly­tu­je ap­gy­ven­din­tiems mig­ran­tams do­va­no­ja šil­tus dra­bu­žius bei ava­ly­nę. Prie šios ini­cia­ty­vos pri­si­de­da ir kai ku­rie mo­ky­to­jai, kul­tū­ros dar­buo­to­jai.

Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­jo pa­ste­bė­ji­mu, da­bar la­biau­siai jiems trūks­ta bū­tent ava­ly­nės, net svars­to­ma ga­li­my­bės ją pirk­ti, taip pat nu­ma­to­ma pirk­ti ple­dus, nes Aly­tu­je ap­gy­ven­din­tiems mig­ran­tams iš Af­ri­kos vals­ty­bių kuo to­liau, tuo la­biau bus sun­ku iš­tver­ti at­vės­tan­čius orus. Mig­ran­tų skai­čius 71 čia ne­si­kei­tė nuo pat ap­gy­ven­di­ni­mo – lie­pos pra­džios.

Tik praėjusį savaitgalį dėl kilusio konflikto tarpu­savyje vienas migrantas išvežtas į laikiną apgy­ven­dinimo vietą Kapčia­mies­tyje.

„Iki šiol jie vis pa­gei­dau­ja tu­rė­ti in­ter­ne­to ry­šį, ku­rio ne­ga­li­me su­teik­ti dėl sie­kio už­tik­rin­ti jų sau­gu­mą. Šiaip jie pas mus pakankamai ra­mūs. Mig­ran­tams su­da­ry­tos są­ly­gos žais­ti krep­ši­nį, fut­bo­lą, bad­min­to­ną. Jiems lab­da­rin­gos or­ga­ni­za­ci­jos yra pri­sta­čiu­sios įvai­rių sta­lo žai­di­mų. Ką tik pas juos lan­kiau­si, pra­šė nu­pirk­ti fut­bo­lo ka­muo­lį, nes jau vie­ną su­spar­dė. Nė vie­nas jų ne­no­ri grįž­ti na­mo, da­lies jų sva­jo­nė – pa­tek­ti į Vo­kie­ti­ją ir Pran­cū­zi­ją. Tie­sa, vie­nas no­rė­tų pa­si­lik­ti Lie­tu­vo­je, sa­kė, kad jam čia pa­tin­ka“, – pa­sa­ko­jo R.Vit­kaus­kas, nuo­lat ben­drau­jan­tis su Aly­tu­je ap­gy­ven­din­tais mig­ran­tais.

Ant­klo­džių at­ve­žė pa­sie­nie­čiai

Aly­taus ra­jo­ne, Sim­no se­niū­ni­jo­je, bu­vu­sio­je Ve­re­bie­jų mo­kyk­lo­je, ne­tei­sė­ti mig­ran­tai taip pat ap­gy­ven­din­ti lie­pos pra­džio­je. Šiuo me­tu jų čia iš Af­ri­kos vals­ty­bių, Ira­no, Ira­ko, Če­čė­ni­jos ir Ta­dži­ki­jos gy­ve­na per 120, iš ku­rių 4 – ne­pil­na­me­čiai nuo 5 iki 12 me­tų. Rug­pjū­tį jau du kar­tus iš lai­ki­nos ap­gy­ven­di­ni­mo vie­tos Verebiejuose iš vi­so pa­si­ša­li­no 46 mig­ran­tai, o pa­vy­ko su­ras­ti 24, ki­tų vis dar ieš­ko­ma.

Kaip sa­kė Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Vir­gi­li­jus Prans­ke­vi­čius, sa­vi­val­dy­bei ir lab­da­rin­goms or­ga­ni­za­ci­joms šiuo me­tu taip pat ten­ka rū­pin­tis šil­tais rū­bais, ava­ly­ne, va­kar, rug­pjū­čio 30-ąją, ant­klo­džių mig­ran­tams at­ve­žė pa­sie­nie­čiai ir jos bu­vo tuoj pat iš­da­ly­tos.

Abiem sa­vi­val­dy­bėms iš­lie­ka gal­vos skaus­mu, kaip mig­ran­tais teks rū­pin­tis vi­siš­kai at­ša­lus orams, kai rei­kės šil­dy­ti pa­sta­tus. Nei Aly­tu­je, nei Aly­taus ra­jo­ne ap­gy­ven­din­tų mig­ran­tų pa­sta­tai ne­pri­tai­ky­ti gy­ven­ti žie­mą, juo­se nė­ra šil­dy­mų sis­te­mų.

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.