Na­cio­na­li­nė pa­ra­ma pie­no ga­min­to­jams – jau ne­tru­kus (0)

parama pieno ukiams
Nuo rug­sė­jo 20 d. pra­de­da­ma mo­kė­ti 2021 m. per­ei­na­mo­jo lai­ko­tar­pio na­cio­na­li­nė pa­ra­ma už pie­ną. Be­veik 17 tūkst. pie­no ga­min­to­jų bus iš­mo­kė­ta 12,3 mln. Eur.

Pa­grin­di­niai rei­ka­la­vi­mai at­sie­ta­jai na­cio­na­li­nei pa­ra­mai už 2021 m. gau­ti li­ko to­kie pa­tys, kaip ir 2020 me­tais. Pa­ra­ma mo­ka­ma tiems ga­min­to­jams, ku­rie 2006–2007 kvo­tos me­tais par­da­vė pie­ną ir 2007 m. ko­vo 31 d. tu­rė­jo nu­sta­ty­tą 2006–2007 kvo­tos me­tams pie­no ga­my­bos kvo­tą. Be to, pre­ten­duo­jan­tie­ji į šią pa­ra­mą tu­ri bū­ti įsi­re­gist­ra­vę val­dos val­dy­to­jais ar­ba part­ne­riais Že­mės ūkio ir kai­mo ver­slo re­gist­re. Val­dos, ku­rio­je pie­no ga­min­to­jas re­gist­ruo­tas val­dy­to­ju ar­ba part­ne­riu, val­dy­to­jas tu­ri bū­ti 2021 me­tais de­kla­ra­vęs že­mės ūkio naud­me­nų ir pa­sė­lių plo­tus. Kaip ir 2020 me­tais, pa­ra­ma bus mo­ka­ma tiems pie­no ga­min­to­jams, ku­rių var­du 2021 m. sau­sio–bir­že­lio mė­ne­siais Ūki­nių gy­vū­nų re­gist­re bu­vo re­gist­ruo­tos pie­ni­nės kar­vės.

Pie­no ga­min­to­jams, ku­rie at­skai­tos lai­ko­tar­piu (2006–2007 kvo­tos me­tais) par­da­vė pie­ną, ta­čiau šių me­tų sau­sio–bir­že­lio mė­ne­siais pie­ni­nių kar­vių ne­tu­rė­jo, at­sie­to­ji na­cio­na­li­nė pa­ra­ma ne­mo­ka­ma.

Pa­ra­mos dy­dis –14,56 Eur už at­skai­tos lai­ko­tar­piu par­duo­to pie­no to­ną.

Pa­ra­mą kiek­vie­nam ga­min­to­jui ap­skai­čiuos Že­mės ūkio in­for­ma­ci­jos ir kai­mo ver­slo cen­tras, o iš­mo­kės Na­cio­na­li­nė mo­kė­ji­mo agen­tū­ra. Pa­tiems pie­no ga­min­to­jams pa­raiš­kų teik­ti ne­rei­kės, nes duo­me­nys ima­mi iš tu­ri­mų re­gist­rų.

Pa­ra­mos mo­kė­ji­mo tai­syk­lės pa­tvir­tin­tos 2021 m. rug­sė­jo 3 d. že­mės ūkio mi­nist­ro įsa­ky­mu Nr. 3D-552.

Logo

 

Užs. Nr. 116

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.