Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2586)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Miracolul încă se întâmplă:
  După un an de căsătorie ruptă, soțul meu mi-a părăsit eu și copiii și am mers să fiu cu o altă femeie, am simțit că m-am sinucis pentru că ne-a părăsit 3 ani fără nimic, am fost emoțional și am plâns toată noaptea. Mulțumită unui caster vrăjitor numit Dr. Ogundele. Într-o zi credincioasă, în timp ce navighez pe internet, am întâlnit mai multe mărturii despre Dr. Ogundele, oamenii au mărturisit că i-a readus pe iubitul lor Ex înapoi în 24 de ore, unii au mărturisit că restabilește pântecul, vindecă cancerul și vindecă unii pentru boală, etc. L-am contactat pentru ajutor pentru a-mi aduce înapoi soțul și el mi-a spus că după munca lui, soțul meu va reveni în termen de 24 de ore, spre marea mea surpriză soțul meu s-a întors după 24 de ore exact așa cum a spus și a cerut iertare , ce miracol. Dr. Ogundele mi-a spus să depun mărturie pentru ca oamenii să-l cunoască mai mult. De aceea, îmi împărtășesc adevărata mea poveste de viață aici, numele meu este Mara Lucas. Sunt din Barcelona, ​​Spania. Puteți ajunge la Dr Ogundele cu numărul său de telefon sau să trimiteți un mesaj pe WhatsApp sau Viber Chat: +27638836445.

  Komentaras

  Miracolul încă se întâmplă:
  După un an de căsătorie ruptă, soțul meu mi-a părăsit eu și copiii și am mers să fiu cu o altă femeie, am simțit că m-am sinucis pentru că ne-a părăsit 3 ani fără nimic, am fost emoțional și am plâns toată noaptea. Mulțumită unui caster vrăjitor numit Dr. Ogundele. Într-o zi credincioasă, în timp ce navighez pe internet, am întâlnit mai multe mărturii despre Dr. Ogundele, oamenii au mărturisit că i-a readus pe iubitul lor Ex înapoi în 24 de ore, unii au mărturisit că restabilește pântecul, vindecă cancerul și vindecă unii pentru boală, etc. L-am contactat pentru ajutor pentru a-mi aduce înapoi soțul și el mi-a spus că după munca lui, soțul meu va reveni în termen de 24 de ore, spre marea mea surpriză soțul meu s-a întors după 24 de ore exact așa cum a spus și a cerut iertare , ce miracol. Dr. Ogundele mi-a spus să depun mărturie pentru ca oamenii să-l cunoască mai mult. De aceea, îmi împărtășesc adevărata mea poveste de viață aici, numele meu este Mara Lucas. Sunt din Barcelona, ​​Spania. Puteți ajunge la Dr Ogundele cu numărul său de telefon sau să trimiteți un mesaj pe WhatsApp sau Viber Chat: +27638836445.

  Komentaras

  Miracolul încă se întâmplă:
  După un an de căsătorie ruptă, soțul meu mi-a părăsit eu și copiii și am mers să fiu cu o altă femeie, am simțit că m-am sinucis pentru că ne-a părăsit 3 ani fără nimic, am fost emoțional și am plâns toată noaptea. Mulțumită unui caster vrăjitor numit Dr. Ogundele. Într-o zi credincioasă, în timp ce navighez pe internet, am întâlnit mai multe mărturii despre Dr. Ogundele, oamenii au mărturisit că i-a readus pe iubitul lor Ex înapoi în 24 de ore, unii au mărturisit că restabilește pântecul, vindecă cancerul și vindecă unii pentru boală, etc. L-am contactat pentru ajutor pentru a-mi aduce înapoi soțul și el mi-a spus că după munca lui, soțul meu va reveni în termen de 24 de ore, spre marea mea surpriză soțul meu s-a întors după 24 de ore exact așa cum a spus și a cerut iertare , ce miracol. Dr. Ogundele mi-a spus să depun mărturie pentru ca oamenii să-l cunoască mai mult. De aceea, îmi împărtășesc adevărata mea poveste de viață aici, numele meu este Mara Lucas. Sunt din Barcelona, ​​Spania. Puteți ajunge la Dr Ogundele cu numărul său de telefon sau să trimiteți un mesaj pe WhatsApp sau Viber Chat: +27638836445.

  Komentaras

  Nu mi-am dorit divorțul pentru că îmi iubesc foarte mult soțul și nu vreau ca familia mea să se despartă. Am bănuit că femeia folosește o vraja magică neagră la soțul meu, așa că nu se poate întoarce la familia sa. Am căutat sfaturi despre cum să-mi câștig înapoi soțul și am dat peste un comentariu care spune că doctorul Isikolo a ajutat-o să-și recupereze soțul înapoi după câteva luni de despărțire și am luat e-mailul doctorului Isikolo care era prezent la comentariu și a trimis prin e-mail. el despre problema mea și mi-a răspuns înapoi și să mă ajute să-mi recuperez soțul înapoi în 48 de ore, iar acum soțul meu este din nou cu mine și este și mai iubitor decât înainte. dacă doriți să vă restabiliți relația, vizitați acest e-mail pe net și vedeți pentru voi ce a făcut el pentru oameni, sunt foarte fericit să vă mărturisesc despre buna sa activitate. toată lumea merită să fie fericită! încercați-l, e-mailul său: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l WhatsApp la +2348133261196.

  Komentaras

  Miracolul încă se întâmplă:
  După un an de căsătorie ruptă, soțul meu mi-a părăsit eu și copiii și am mers să fiu cu o altă femeie, am simțit că m-am sinucis pentru că ne-a părăsit 3 ani fără nimic, am fost emoțional și am plâns toată noaptea. Mulțumită unui caster vrăjitor numit Dr. Ogundele. Într-o zi credincioasă, în timp ce navighez pe internet, am întâlnit mai multe mărturii despre Dr. Ogundele, oamenii au mărturisit că i-a readus pe iubitul lor Ex înapoi în 24 de ore, unii au mărturisit că restabilește pântecul, vindecă cancerul și vindecă unii pentru boală, etc. L-am contactat pentru ajutor pentru a-mi aduce înapoi soțul și el mi-a spus că după munca lui, soțul meu va reveni în termen de 24 de ore, spre marea mea surpriză soțul meu s-a întors după 24 de ore exact așa cum a spus și a cerut iertare , ce miracol. Dr. Ogundele mi-a spus să depun mărturie pentru ca oamenii să-l cunoască mai mult. De aceea, îmi împărtășesc adevărata mea poveste de viață aici, numele meu este Mara Lucas. Sunt din Barcelona, ​​Spania. Puteți ajunge la Dr Ogundele cu numărul său de telefon sau să trimiteți un mesaj pe WhatsApp sau Viber Chat: +27638836445.

  Komentaras

  Când am găsit în cele din urmă mărturii despre această casă de vrăjire Dr AJAYI, cum a ajutat multe persoane să-și recupereze iubitele și casele sparte, l-am contactat prin numărul WhatsApp: +2347084887094 pentru că iubitul meu pe care îl iubesc cu adevărat din toată inima și pe care îl iubește și eu, dar dintr-o dată s-a schimbat și și-a întors spatele asupra mea și m-a urât cu pasiune pentru niciun motiv că a plecat de acasă și mai târziu am auzit că locuiește cu o altă femeie, acest comportament era foarte ciudat ca și cum ar fi fost manipulat, m-a blocat de toate contactele sale de socializare și nu am putut să comunic cu el. Eram disperat să-mi iau prietenul înapoi. Viața fără iubitul meu a fost o adevărată încurcătură pentru mine, deoarece îl iubesc cu adevărat și știu că și el mă iubește, căut ajutorul prietenilor apropiați și a membrilor familiei, dar nu are noroc să mă întorc. Mi-am dorit o schimbare dramatică și am crezut că magia poate fi soluția. După ce am discutat rezoluția cu DR AJAYI, mi-a dat speranța că îmi va restabili relația înapoi pentru că deja m-a angajat. M-am simțit încrezător că de fapt îl va face pe prietenul meu să se întoarcă acasă și a făcut-o! Este fantastic ceea ce a făcut acest minunat vrăjitor, ajutorul lui nu are preț! Nu știu ce aș fi făcut fără DR AJAYI. DR AJAYI își face treaba atât de bine, că este organizat și extrem de funcțional, cred că este cel mai bun caser de vrăji pe care pot conta atunci când vine vorba de tot felul de vrăji, sunt foarte recunoscător că vrăjile lui au funcționat, dacă ai nevoie de ajutor, contactează el prin e-mail: [drajayi1990@gmail.com] sau WhatsApp: +2347084887094 Vă asigur că lucrurile se vor transforma pentru tine.

  Komentaras

  Când am găsit în cele din urmă mărturii despre această casă de vrăjire Dr AJAYI, cum a ajutat multe persoane să-și recupereze iubitele și casele sparte, l-am contactat prin numărul WhatsApp: +2347084887094 pentru că iubitul meu pe care îl iubesc cu adevărat din toată inima și pe care îl iubește și eu, dar dintr-o dată s-a schimbat și și-a întors spatele asupra mea și m-a urât cu pasiune pentru niciun motiv că a plecat de acasă și mai târziu am auzit că locuiește cu o altă femeie, acest comportament era foarte ciudat ca și cum ar fi fost manipulat, m-a blocat de toate contactele sale de socializare și nu am putut să comunic cu el. Eram disperat să-mi iau prietenul înapoi. Viața fără iubitul meu a fost o adevărată încurcătură pentru mine, deoarece îl iubesc cu adevărat și știu că și el mă iubește, căut ajutorul prietenilor apropiați și a membrilor familiei, dar nu are noroc să mă întorc. Mi-am dorit o schimbare dramatică și am crezut că magia poate fi soluția. După ce am discutat rezoluția cu DR AJAYI, mi-a dat speranța că îmi va restabili relația înapoi pentru că deja m-a angajat. M-am simțit încrezător că de fapt îl va face pe prietenul meu să se întoarcă acasă și a făcut-o! Este fantastic ceea ce a făcut acest minunat vrăjitor, ajutorul lui nu are preț! Nu știu ce aș fi făcut fără DR AJAYI. DR AJAYI își face treaba atât de bine, că este organizat și extrem de funcțional, cred că este cel mai bun caser de vrăji pe care pot conta atunci când vine vorba de tot felul de vrăji, sunt foarte recunoscător că vrăjile lui au funcționat, dacă ai nevoie de ajutor, contactează el prin e-mail: [drajayi1990@gmail.com] sau WhatsApp: +2347084887094 Vă asigur că lucrurile se vor transforma pentru tine.

  Komentaras

  Viața este misterioasă uneori, mai ales când iubitul tău te-a lăsat pentru altcineva ca și cum nu ești suficient de bun, din cauza traumelor emoționale a început să reflecte asupra jobului meu, deoarece șeful meu s-a plâns de nenumărate ori din mine venind târziu la muncă și nu a fost eficient și punctual ca si cand eram. Fostul meu și cu mine suntem într-o relație de peste 7 ani. partea cea mai neplăcută este că lucrăm în același loc, așa că îl văd tot timpul. Nu aș suporta răul să-mi văd fostul iubit pe altcineva, am întins mâna la doctorul Ilekhojie să-l aduc înapoi la mine și să o fac pe cealaltă fată să dispară. Dr. Ilekhojie este un om foarte puternic care poate ajuta. Șeful meu de la serviciu a observat că eu și soțul meu sunt din nou împreună din modul în care am trecut la obișnuitul fericit. Este evident că s-a întâmplat ceva bun. Șeful meu, dr. Ilekhojies, vrăjitor pentru a-l determina pe soțul ei divorțat să revină trei zile mai târziu. Salvați-vă căsnicia astăzi folosind vraja de reconciliere a doctorului Ilekhojies.

  Iată contactul meu:
  Sună / WhatsApp me: (+2348147400259)
  Trimiteți-mi un e-mail la: (gethelp05@gmail.com)

  Komentaras

  Salut prieteni, aceasta este mărturia mea. Suntem căsătoriți de 5 ani și suntem împreună de 9 ani. Am fost despărțiți timp de 4 luni. El își dorește afară și nu este dispus să ne salveze căsnicia. Am fost un cuplu grozav (cel puțin am crezut asta) și ne-am certat rar. Cu câteva luni înainte de a pleca de acasă, era atât de inactiv și dormea ​​mult. Mi-am dat seama că are o aventură emoțională cu cineva și mi-a confirmat că este atras de ea. Apoi a spus că nu mai este îndrăgostit de mine și că nu poate trăi cu mine. Am cerșit, am plâns și așa mai departe luni întregi. Aveam nevoie de ajutor atât de mult și îmi doream soțul înapoi. Navigam pe internet când am văzut o mărturie a unei doamne despre cum doctorul Ajayi, marele vrăjitor care a ajutat la vindecarea fibromului și a reușit să aibă un copil propriu care, la rândul său, a restabilit pacea în casă. ea renunță la contactul său și l-am copiat, la început am fost sceptic în legătură cu contactul, dar chiar am nevoie de o soluție durabilă pentru problema mea, așa că îi trimit un mesaj care să-i explice situația mea, mi-a spus să fiu sigur că soțul meu va veni înapoi la mine dacă ar trebui să fac așa cum mi-a cerut el, am făcut tot ce mi-a spus să fac și a patra zi am primit un text de scuze de la el spunând că nu știe ce a venit peste el, în acea seară s-a întors acasă și a pledat. pentru toate faptele sale greșite și de atunci dragostea și căsătoria noastră au fost mai puternice. Vreau să mulțumesc în mod deosebit marelui vrăjitor Dr. Ajayi pentru munca sa bună și pentru a mă face din nou fericit în viață. Dacă întâmpinați aceeași problemă conjugală sau aveți alte probleme apăsându-vă, contactați astăzi dr. Ajayi pe e-mail: Drajayi1990@gmail.com sau numărul Whatsapp: +2347084887094. El este capabil să efectueze orice fel de vraja la care te poți gândi, sunt o mărturie vie.

  Komentaras

  Soțul meu m-a părăsit pentru o altă femeie acum 3 luni și de atunci viața mea s-a umplut de dureri de durere și de rupere cardiacă, deoarece a fost prima mea iubire cu care mi-am petrecut toată viața. În urmă cu câteva zile, mă întâlnesc cu o prietenă de-a mea, mi-a spus că a văzut câteva mărturii ale unui caster vrăjitor numit Dr. Ilekhojie că poate să-l readucă pe iubit în câteva zile, îl râd afară și am spus că nu sunt interesat, ci din cauza dragostea pe care prietenul meu a avut-o pentru mine, ea a consultat marea casă de vrăji în numele meu și spre cea mai mare surpriză după 28 de ore soțul meu m-a sunat pentru prima dată după trei luni că îmi lipsește și că îi pare atât de rău pentru fiecare lucru pe care m-a făcut să trec. S-a întors la mine și acum suntem fericiți împreună. Încă nu pot să cred, pentru că este de-a dreptul incredibil. Mulțumesc, dr. Ilekhojie pentru că mi-a readus soțul și, de asemenea, prietenului meu minunat care a intervenit în numele meu, pentru orice persoană care ar putea avea nevoie de acest mare casator de vraja aici este adresa de e-mail de contact: {gethelp05@gmail.com} sau scrieți la el direct pe numărul său de whatsapp {+2348147400259}

  Komentaras

  Vreau ca toți să fiți 100% atenți la cine contactați online, astfel încât să nu fiți niciodată înșelat, deoarece am avut o experiență cu un caster de vrăjitoare inutil și fără locuri de muncă care m-a smuls din suma totală de 39.000,00 dolari și încă una de asemenea, m-a înșelat din suma de doar 10.000,00 USD, în timp ce ultimul pe care l-am întâlnit a adunat suma de 12.000,00 dolari de la mine și toate acestea mi s-au întâmplat pentru că eram atât de disperat să-mi revin iubitul la mine și unul credincios și minunat după prânz ca Navigam pe net am dat peste o mărturie despre cum un Tracey Jackson și-a revenit EX-ul la ea cu ajutorul doctorului Ilekhojie și am decis să-i dau un proces din cauza tuturor mărturisirilor pe care le-am citit online despre acest bărbat și la sfârșit Totul s-a terminat bine, iar fostul meu a revenit la mine și a făcut tot ce am cerut de la el să facă pentru mine și nu s-a sfârșit doar acolo această cască de vrăji a făcut vraja de sarcină pentru mine și astăzi sunt însărcinată. .. Adresa sa de e-mail este: (gethelp05@gmail.com) Y OU POATE UTILIZA ORICE DE E-MAILURI ... Puteți, de asemenea, să-l adăugați pe pagina de telefon care folosește acest număr mobil: +2348147400259

  Komentaras

  Miracolul încă se întâmplă:
  După un an de căsătorie ruptă, soțul meu mi-a părăsit eu și copiii și am mers să fiu cu o altă femeie, am simțit că m-am sinucis pentru că ne-a părăsit 3 ani fără nimic, am fost emoțional și am plâns toată noaptea. Mulțumită unui caster vrăjitor numit Dr. Ogundele. Într-o zi credincioasă, în timp ce navighez pe internet, am întâlnit mai multe mărturii despre dr. Ogundele, oamenii au mărturisit că i-a readus pe iubitul lor Ex înapoi în 24 de ore, unii au mărturisit că restabilește pântecele, vindecă cancerul și vindecă unele pentru bolnav, etc. L-am contactat pentru ajutor pentru a-mi aduce înapoi soțul și el mi-a spus după munca lui, soțul meu va reveni în termen de 24 de ore, spre marea mea surpriză soțul meu s-a întors după 24 de ore exact așa cum a spus și a cerut iertare , ce miracol. Dr. Ogundele mi-a spus să depun mărturie pentru ca oamenii să-l cunoască mai mult. De aceea, îmi împărtășesc adevărata mea poveste de viață aici, numele meu este Mara Lucas. Sunt din Barcelona, ​​Spania. Puteți ajunge la Dr Ogundele cu numărul său de telefon sau să trimiteți un mesaj pe WhatsApp sau pe Viber Chat: +27638836445.

  Komentaras

  Buna ziua, eu sunt Allison Howarts Dupa ce am fost în rela?ie cu Anderson ani de zile, s-a despar?it de mine, am facut tot posibilul sa-l aduc înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am dorit atât de mult din cauza iubirii pe care o am pentru el, L-am implorat cu tot, am facut promisiuni, dar el a refuzat. I-am explicat problema mea prietenului meu ?i ea mi-a sugerat ca ar trebui sa contactez mai degraba o caseta de vraja care m-ar putea ajuta sa arunc o vraja pentru a-l readuce, dar eu sunt tipul care nu a crezut niciodata în vraja, nu am avut de ales decât sa-l încerc, eu i-a trimis caseta vraja ?i mi-a spus ca nu este nicio problema ca totul va fi bine înainte de trei zile, ca fostul meu se va întoarce la mine înainte de trei zile, a aruncat vraja ?i surprinzator în a doua zi, era în jurul orei 16.00. Fostul meu m-a sunat, am fost atât de surprins, am raspuns la apel ?i tot ce a spus a fost ca îi pare atât de rau pentru tot ce s-a întâmplat, încât a vrut sa ma întorc la el, încât ma iube?te atât de mult. Eram atât de fericit ?i m-am dus la el încât a?a am început sa traim din nou ferici?i împreuna. De atunci, mi-am facut promisiune ca oricine ?tiu ca are o problema de rela?ie, a? fi de ajutor unei astfel de persoane, referindu-l la ea singura casa de vraji reala ?i puternica care m-a ajutat cu propria mea problema. e-mail: ogagakunta@gmail.com pute?i sa-i trimite?i un e-mail daca ave?i nevoie de asisten?a sa în rela?ia dvs. sau în orice alt caz sau WhatsApp, la +2348069032895
  1) Vraji de dragoste
  2) Vraji de dragoste pierdute
  3) Vraji de divor?
  4) Vraji de casatorie
  5) Vraja de legare.
  6) Vraji de rupere
  7) Alunga un iubit trecut
  8.) Dori?i sa va promova?i în vraja dvs. de birou / Loterie
  9) dori?i sa va satisface?i iubitul
  Contacta?i acest om grozav daca ave?i vreo problema pentru o solu?ie de durata
  ogagakunta@gmail.com

  Komentaras

  Treceam prin iad în căsătoria mea când am întâlnit o mărturie a unei doamne numită Daiva, ea a descris cum a reușit să-și salveze relația cu ajutorul unui caster vrăjitor numit Dr. Ajayi, deoarece bărbatul ei a lăsat-o pentru o altă femeie fără ei având vreo semnificație neînțelegere, dar războiul de vrăjire Dr. Ajayi, care este binecuvântat de strămoșii săi ajutat cu puterea de a face vraja și bărbatul ei s-a întors spunând că nu știe ce a venit peste el, am avut un caz aproape similar pentru că soțul meu vrea să umplu un divorț, dar nu vreau o casă spartă, pentru că am fost împreună timp de 15 ani după ce am citit mărturia Daiva, am contactat caserul de vrăjitoare Dr. Ajayi și i-am explicat situația mea, mi-a spus câteva lucruri care trebuiau făcute și i-am urmat instrucțiunile după o săptămână de vrajă, soțul meu mi-a spus că îi pare rău pentru toate durerile pe care mi le-a pus și copiii să promită că va fi alături de noi și de atunci trăim în pădure e. Dacă aveți o problemă similară ca a mea sau vreo problemă în viață, fie că este vorba de un loc de muncă, de o școală sau de o problemă de sănătate, contactați Dr. Ajayi. E-mail: drajayi1990@gmail.com Viber sau Whatsapp: +2347084887094

  Komentaras

  Mulțumesc mult DR ISIKOLO pentru că mi-a făcut fostul iubit să se întoarcă la mine. Scriu această mărturie minunată în privința acestui om. El a făcut ca toate dorințele mele să devină realitate. Iubitul meu și cu mine ne-am întâlnit de mai bine de 3 ani și, deși am avut atâtea certuri, dar nu ne-am gândit niciodată la o despărțire. Într-o zi, m-a sunat la telefon spunându-mi cum este obosit de relație și nu poate vedea nicăieri către care ne îndreptăm. Au trecut luni și iubitul meu nu m-a mai contactat și nu am mai auzit de el și telefonul mobil a fost deconectat. Știam că trebuie să caut ajutor din cauza atâta dragoste pe care o am pentru el. Am contactat acest mare războiu de vrăjitoare pentru că nu am mai contactat cu nimeni până acum și vă spun că, după o săptămână de contact, fostul meu iubit m-a sunat și a cerut să mă vadă după 48 de ore, el a lucrat pentru mine pentru a mă împăca cu bărbatul meu, el am purtat un inel pe deget. Sunt foarte fericită pentru că în curând voi fi o fată căsătorită, cu ajutorul acestui mare casator de vrăji. Mi-am promis să vă manifestăm lucrările tuturor și vă rugăm să contactați acest om pentru a vă ajuta la isikolosolutionhome@gmail.com sau puteți să-l Whatsapp la +2348133261196.

  Komentaras

  Vreau să ofer un sfat tuturor celor care caută ajutor în căsătorie / relație. Eu și soțul meu am avut o perioadă grea timp de un deceniu; toată familia și prietenii noștri ne sfătuiesc în mod constant să facem un divorț, dar știam că va rupe inima copiilor noștri. Am încercat atât de multe lucruri diferite pentru a ne salva căsnicia și din încercări și erori am dat peste o recenzie foarte utilă a paginii Dr. Ilekhojie că vraja de reconciliere din acest templu funcționează, l-am contactat pe dr. Ilekhojie și am cumpărat o vraja pentru a aduce dragoste și fericire în casa mea conjugală. și acum suntem fericiți împreună ca și cum tocmai ne-am căsătorit. Vrăjile de reconciliere ale doctorului Ilekhojie sunt foarte puternice. Soțul meu a devenit atât de pasionat de iubirea noastră și mai mult de mine ... lol La fel ca în adolescența mea. Sunt recunoscător dr. Ilekhojie care a făcut posibil acest lucru. îl puteți contacta, de asemenea, pentru ajutor acum. (gethelp05@gmail.com) Whatsapp / cal +2348147400259

  Komentaras

  Cum pot explica lumii că există un bărbat numit DR ISIKOLO care m-a ajutat să-mi readuc fostul iubit și mi-a refăcut pântecele. când toată speranța s-a pierdut. eu și iubitul meu suntem căsătoriți în ultimii 5 ani fără niciun copil în care trăiam fericiți. Până într-o zi în care am avut o neînțelegere, pentru că nu puteam avea un copil pentru el, așa că a decis să mă trăiască pentru alte femei, eram atât de trist și frustrat și nici nu puteam mânca până într-o zi când navighez prin Internetul pe care am văzut-o pe o doamnă numită Sandra care mărturisește despre apelul vrăjitorului DR ISIKOLO, care a ajutat-o ​​să-și aducă soțul înapoi acasă, așa că am decis să încerc să iau legătura cu vraja DR ISIKOLO, așa că explic toate problemele mele lui DR ISIKOLO și el mi-a spus că nu ar trebui să-mi fac griji că o să mă ajute să îmi rezolv problema, că iubitul meu va reveni acasă, spre marea mea surpriză în doar 48 de ore soțul meu începe să mă sune și să ceară iertare, a fost într-adevăr o minune acum s-au întors din nou ca soț și soție, la o săptămână după ce pântecele meu a fost restaurat și acum sunt o lună plecată, mulțumirile mele merg la DR ISIKOLO, nu vă mai faceți griji pentru că DR ISIKOLO este aici pentru a vă ajuta pe toți, vă voi face o favoare a mea îndreptându-și adresa de e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Y îl puteți Whatsapp și pe +2348133261196.

  Komentaras

  Cum pot explica lumii că există un bărbat numit DR ISIKOLO care m-a ajutat să-mi readuc fostul iubit și mi-a refăcut pântecele. când toată speranța s-a pierdut. eu și iubitul meu suntem căsătoriți în ultimii 5 ani fără niciun copil în care trăiam fericiți. Până într-o zi în care am avut o neînțelegere, pentru că nu puteam avea un copil pentru el, așa că a decis să mă trăiască pentru alte femei, eram atât de trist și frustrat și nici nu puteam mânca până într-o zi când navighez prin Internetul pe care am văzut-o pe o doamnă numită Sandra care mărturisește despre apelul vrăjitorului DR ISIKOLO, care a ajutat-o ​​să-și aducă soțul înapoi acasă, așa că am decis să încerc să iau legătura cu vraja DR ISIKOLO, așa că explic toate problemele mele lui DR ISIKOLO și el mi-a spus că nu ar trebui să-mi fac griji că o să mă ajute să îmi rezolv problema, că iubitul meu va reveni acasă, spre marea mea surpriză în doar 48 de ore soțul meu începe să mă sune și să ceară iertare, a fost într-adevăr o minune acum s-au întors din nou ca soț și soție, la o săptămână după ce pântecele meu a fost restaurat și acum sunt o lună plecată, mulțumirile mele merg la DR ISIKOLO, nu vă mai faceți griji pentru că DR ISIKOLO este aici pentru a vă ajuta pe toți, vă voi face o favoare a mea îndreptându-și adresa de e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Y îl puteți Whatsapp și pe +2348133261196.

  Komentaras

  Căutați o modalitate de a vă întoarce relația în cazul în care da, ajutorul a venit în calea dvs. Am primit o mărturie online despre dr. Ayoola cum ajută pe cineva să-și revină soția și eu l-am contactat pentru ajutor. Sunt atât de fericit că chiar acum, soțul meu este înapoi la mine cu ajutorul doctorului Ayoola dacă ai nevoie de ajutor pentru a-ți reveni fostul sau relația, poți să-l contactezi, el te va ajuta la fel cum el mă va ajuta să-mi câștig soțul înapoi după 2 ani de separare, contactează-l astăzi și fiți mulțumit de căsnicia dvs. îl puteți trimite pe e-mail pe drayoolasolutionhome@gmail.com sau informații de contact @ drayoolasolutionhome. com sau sunați-l pe whatsapp 31684065675

  sau site-ul https://drayoolasolutionhome.com/

  Komentaras

  Cum pot explica lumii că există un bărbat numit DR ISIKOLO care m-a ajutat să-mi readuc fostul iubit și mi-a refăcut pântecele. când toată speranța s-a pierdut. Eu și iubitul meu am fost căsătoriți în ultimii 5 ani cu niciun copil în care trăiam fericiți .. până într-o zi când am avut o neînțelegere pentru că nu puteam avea un copil pentru el, așa că a decis să mă trăiască pentru alte femei , am fost atât de trist și frustrat și nici nu am putut să mănânc până când într-o zi am navigat pe Internet, unde am văzut o doamnă pe Sandra care mărturisește despre apelul vrăjitorului DR ISIKOLO care a ajutat-o ​​să-l aducă înapoi pe soțul ei acasă, așa că am decis să încerc să iau legătura cu vraja DR ISIKOLO așa că îmi explic toată problema lui DR ISIKOLO și mi-a spus că nu ar trebui să-mi fac griji că o să mă ajute să îmi rezolv problema, că iubitul meu se va întoarce acasă, la cea mai mare surpriză în doar 48 de ore soțul meu începe să mă sune și să-mi ceară iertare, a fost într-adevăr o minune acum suntem din nou ca soț și soție, la o săptămână după ce uterul meu a fost restaurat și acum sunt o lună plecată, mulțumirile mele se duc la DR ISIKOLO, nu vă mai faceți griji pentru că DR ISIKOLO este aici pentru a vă ajuta p, toți, îți voi face o favoare pentru că-mi dau drumul Whatsapp +2348133261196 sau e-mail isikolosolutionhome@gmail.com

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.