Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2586)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Această mărturie despre ajutorul autentic al DR ISIKOLO pentru mine va fi declarată pe tot internetul pentru a-i publica numele oamenilor și pentru a permite celorlalți care au probleme de relație să fie ajutați de el. Încrederea este cheia unei vrăji de succes. Numele meu este Amy Dylan și sunt din București, România. Am început să scriu această mărturie că la doar 2 zile de la contactarea lui DR ISIKOLO Spiritual relația mea de mult pierdută cu fostul meu partener s-a încheiat în cele din urmă. M-am reconectat cu fostul meu partener după ce l-am contactat pe DR ISIKOLO prin contactul său și în termen de 2 zile, fostul meu partener a revenit la mine după ce s-a despărțit de ea timp de peste 6 luni. Nu am crezut niciodată că va fi posibil și tot ce am făcut a fost să mă conformez procedurii și am obținut rezultatul dorit când a făcut treaba pentru mine. Sunt încă surprins că, în timp ce scriu această mărturie, ea doarme în patul nostru matrimonial. Sunt într-adevăr fericit domnule. Vă mulțumesc că m-ați ajutat și mă rog și alți oameni minunați să dea mărturii minunate despre voi. Luați legătura cu DR ISIKOLO Spiritual pentru a vă salva relația. E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp pe +2348133261196.

  Komentaras

  De mai multe ori, Kenny amenință să se despartă de mine dacă îndrăznesc să-l întreb despre aventura lui cu alte fete, am fost total devastată și confuză până când un vechi prieten de-al meu mi-a spus despre un jucător de vrăji pe internet Dr. Ilekhojie care îi ajută pe oamenii cu relația și problema căsătoriei prin puterile dragostei Vrăjile, la început m-am îndoit dacă vreodată așa ceva există, dar am decis să încerc, când l-am contactat, mi-a spus despre cum se face și el s-a asigurat că sunt bine cu toate procesele și m-au asigurat de dorința mea. În 28 de ore, Kenny m-a sunat și a început să-și ceară scuze că s-a trezit reflectând la tot ce mi-a făcut. Am fost foarte șocat, deoarece Kenny nu este întotdeauna genul care îi pare rău pentru nimic, dar a devenit iubitor și grijuliu de atunci. Dacă aveți nevoie de ajutor similar, iată contactul său .. CALL / WHATSAPP / VIBER: +2348147400259 sau Email; (gethelp05@gmail.com)

  Komentaras

  Sunt Ivanka Fabijan și locuiesc în Germania, vreau să împărtășesc tuturor mărturii despre viața mea că DR ISIKOLO este testat și de încredere. Am fost căsătorit cu soțul meu Amos Fabijan, îl iubesc atât de mult încât suntem căsătoriți în ultimii 8 ani acum cu doi copii. când a plecat în vacanță la Londra, a vrut să spună o doamnă pe nume Maria, mi-a spus că nu mai este interesat de căsătorie. Eram atât de confuz și căutam ajutor, nu știu ce să fac până când nu mi-am întâlnit prietenul și i-am spus despre problema mea. mi-a spus să nu-mi fac griji că a avut o problemă similară și mi-a făcut cunoștință cu un bărbat numit dr. Isikolo vraja de dragoste care i-a aruncat o vrajă fostului său și l-a adus înapoi la ea după 2 zile. Am contactat vrăjitoarea dr. Isikolo pentru ajutor. L-am contactat pentru a mă ajuta să-l aduc înapoi pe soțul meu și mi-a cerut să nu-mi fac griji. Am respectat procedurile și el a redat dragostea și afecțiunea dintre noi și l-am făcut să se întoarcă la mine. Chiar acum sunt cea mai fericită femeie de pe pământ pentru ceea ce a făcut acest mare vrajitor pentru mine și soțul meu, îl puteți contacta pe dr. Isikolo prin e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l Whatsapp la +2348133261196

  Komentaras

  Fostul meu mi-a provocat atât de multă durere și am fost spart și spulberat de atunci. Am avut contact cu o mulțime de aruncători de vrăji și mi-au smuls banii fără niciun rezultat. Am trimis prin e-mail atât de multe site-uri online în căutarea unui jucător de vrăji autentic până când am fost îndrumat de o femeie de 45 de ani pe care lordul voodoo o ajutase înainte, am contactat-o ​​cu reticență pe Dr. muda chiar dacă nu am crezut niciodată, dar după ce am făcut ceea ce mi-a prescris, am urmat instrucțiunile fostului meu s-au întors la mine spunându-mi să-l iert și am făcut-o și astăzi sunt fericit cu căsătoria mea. Puteți contacta lord muda prin e-mail pe (lordmudaspiritualtemple@gmail.com) sau prin WhatsApp pe (+ 234 7083653387), iar un proces vă va convinge.

  Komentaras

  Vrăjitorie autentică numită DR ISIKOLO
  Eu sunt Milena Carlos. Am fost atât de deprimată când amantul meu m-a părăsit pentru un alt tip după ce ne-am întâlnit de 5 ani, am încercat să o implor să se întoarcă la mine, a refuzat și a spus că nu mai are sentimente pentru mine. am devenit un bărbat trist după tot ce am trecut împreună, după toată dragostea pe care am împărtășit-o în trecut nu mi-am putut imagina viața fără ea, pentru că dragostea mea pentru ea a fost neprețuită să tranzacționeze din orice motiv, într-o zi când treceam pe internet am văzut un comentariu despre faptul că are puterea să-l aducă înapoi pe fostul iubit și am decis să încerc să văd singur contactându-l și imediat am răspuns, i-am explicat prin ce trec și mi-a spus că celălalt tip folosește vrajă vodă pe ea, de aceea m-a părăsit pentru el, în ciuda grijii și dragostei mele pentru ea. DR ISIKOLO a redat dragostea și legătura dintre noi și în 48 de ore ne-am reunit iar rezultatul m-a uimit într-adevăr. contactați DR ISIKOLO dacă doriți orice fel de ajutor și fiți siguri de rezultat. e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp pe +2348133261196.

  Komentaras

  Văzând o postare pe internet spunând cum a fost ajutată de dr. Ilekhojie, am decis, de asemenea, să-l contactez pentru ajutor, deoarece nu aveam de ales, nu îmi doream decât să-mi recapăt soțul și fericirea. Se încurca cu o mulțime de femei și m-a rănit foarte tare. Cu toată disprețul pe care Henry îl făcea, încă îl iubeam și nu voiam să-l pierd. Spre marea mea surpriză, soțul meu a venit acasă, în genunchi, că ar trebui să găsesc un loc în inima mea să-l iert. Sunt într-adevăr lipsit de expresii și nu știu cât să vă transmit aprecierea mea Dr. Ilekhojie. Ești un Dumnezeu trimis pentru a restabili o relație ruptă, iar acum sunt o femeie veselă. datele sale de contact sunt numărul Whatsapp +2348147400259) sau Email; gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  CONTACTAȚI ACEST MARE CASTER DE VRAJE PENTRU ORICE AJUTOR VIA WhatsApp: +2348133261196.
  Numele meu este Elena Coryna și sunt foarte recunoscătoare că vă împărtășesc aceste mărturii minunate. Cel mai bun lucru care s-a întâmplat vreodată în viața mea este modul în care câștig loteria. Sunt o femeie care crede că într-o bună zi voi câștiga la loto. în cele din urmă, visele mele au venit când i-am trimis un e-mail doctorului ISIKOLO. și spune-i că am nevoie de numerele de loto. Am parcurs un drum lung cheltuind bani pe bilet doar pentru a mă asigura că câștig. Dar nu știu niciodată că câștigul a fost atât de ușor până în ziua în care m-am referit la vrăjitorul online despre care atât de mulți oameni au vorbit despre faptul că este foarte bun în aruncarea vrăjii de loto, așa că decid să încerc. L-am contactat pe acest om și a făcut o vrajă și mi-a dat numerele de loterie câștigătoare. Dar credeți-mă când extragerile au ieșit, am fost printre câștigători. Câștig 640.000 de euro. DR ISIKOLO cu adevărat ești cel mai bun, cu acest om poți câștiga milioane de euro prin loto. cu el, îi poți avea pe iubiții tăi înapoi la tine sau alte probleme care necesită soluție. Trimite-i un e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau Whatsapp him la +2348133261196

  Komentaras

  Sunt impresionat că mi se întâmplă cu adevărat acest lucru. Îl am pe fostul meu soț înapoi și DR ISIKOLO a făcut-o pentru mine. Numele meu este Veronica Adrian. Sunt foarte fericit astăzi că am fost cel care a scris despre ajutorul meu care s-a rugat pentru mine în legătură cu relația mea. Dumnezeu l-a folosit într-adevăr pe acest om pentru a-mi ajuta situația. Vă rog, ascultați-mi cuvintele dacă sunteți în căutarea unui aparat care să vă ajute, contactați doctorul Isikolo. El este cel mai bun jucător de vrăji care te ajută astăzi. Acum doi ani, eu și soțul meu am avut o problemă uriașă care a dus la divorțul nostru. Pentru mine și băiețelul meu a fost iadul că a trebuit să ne mutăm în alt oraș. Am devenit părinte singur. L-am cunoscut pe Dr Isikolo acum aproximativ o lună, când i-am spus despre situația mea și mi-a spus să nu-mi fac griji. În două zile, fostul meu soț s-a întors la mine. S-a întâmplat într-o marți dimineață, când am primit un telefon de acasă (părinții mei) că el mă căuta. L-am acceptat să vină la mine și mi-am cerut scuze îngenunchind în fața fiului nostru. Am știut pe loc că acest om m-a ajutat. Sunt o femeie foarte fericită cu tot ce s-a întâmplat în viața mea. Dacă doriți să contactați un jucător de vrăji, întâlniți-l pe Dr. Isikolo și veți fi surprinși de schimbările minunate din viața voastră. E-mailul său este: isikolosolutionhome@gmail.com De asemenea, îl puteți WhatsApp la +2348133261196. contactați-l și vă va răspunde.

  Komentaras

  Dacă sunteți dezamăgiți de magi și de alți vindecători care nu au reușit să dea rezultatele dorite. Fii liniștit de această dată cu cel mai puternic și talentat magic magic pe care îl poți întâlni vreodată.
  Eu sunt Mary Brannon pe nume. Salutări tuturor celor care citesc această mărturie. Am fost respins de soțul meu după trei (3) ani de căsătorie doar pentru că o altă femeie avea o vrajă asupra lui și el ne-a lăsat pe mine și pe copil să suferim. într-o zi, când citeam pe web, am văzut o postare despre modul în care acest jucător de vrăji pe această adresă drpellar@gmail.com, a ajutat o femeie să-și recapete soțul și i-am dat un răspuns la adresa lui și mi-a spus că o femeie a avut o vrajă pe soțul meu și mi-a spus că mă va ajuta și după 2 zile că îl voi avea înapoi pe soțul meu. L-am crezut și astăzi mă bucur să vă anunț cu toții că acest jucător de vrăji are puterea de a aduce înapoi iubitorii. pentru că acum sunt fericit cu soțul meu. Mulțumesc pentru Dr.Pellar. E-mailul său: drpellar@gmail.com
  Contactați-l dacă știți că vă confruntați cu această soartă mai jos
  (1) Îți place fostul tău?
  (2) Aveți întotdeauna coșmaruri?
  (3) Vrei să fii promovat la locul de muncă?
  (4) Vrei ca femeile / bărbații să alerge după tine?
  (5) Vrei un copil al tău?
  (6) Vrei să fii bogat?
  (7) Vrei ca soțul tău să fie al tău pentru totdeauna?
  (8) Doriți să vă măriți dimensiunea cocoșului? / Durezi mai mult când faci sex?
  (9) Vrei să compensezi banii pierduți?
  (10) Vrei să oprești divorțul?
  (11) Vrei un divorț?
  (12) Vrei ca fiecare dorință a ta să fie îndeplinită de cineva?
  (13) magia creează nevoia unui copil însărcinat?
  (14) Doriți să vă puneți capăt căsătoriei sau relației sau să vă despărțiți?
  (15) Vi se pare greu să câștigați un caz în instanță?
  (16) Vrei să te căsătorești cu partenerul tău cât mai curând posibil?
  Din nou, adresa mea de e-mail este: drpellar@gmail.com
  Contactați-l imediat pentru toate problemele dvs. și rezolvați situația în câteva zile.

  Komentaras

  Am cântărit opțiunile mele pentru operație, dar după ce am întâlnit o femeie în vârstă de 65 de ani la spitalul nostru local, care m-a informat că urmează să fie operată pentru a elimina uterul - m-am gândit că poate nu ar fi util să sfătuiesc femeile să ignore operația după menopauză cu ideea că fibroamele s-ar micșora. Există un vecin de-al meu care mi-a dat un contact al doctorului Ilekhojie care i-a trimis niște ierburi să le folosească și acum este complet liberă și sunt și pe aceleași ierburi și se îmbunătățește rapid. Vă rugăm să-l contactați cu amabilitate dacă vi se pare greu o intervenție chirurgicală, deoarece ierburile sale sunt mult mai eficiente. Vă rugăm să-l contactați pe Dr Ilekhojie prin e-mail: gethelp05@gmail.com sau să-l contactați cu numărul său pe Whatsapp / Viber / Telegram +2348147400259

  Komentaras

  DR ISIKOLO este pur și simplu cel mai bun jucător de vrajă și ajutor. Numele meu este Loreta Emilio, Din respect pentru el și vrăjile sale, trebuie să fac cunoscută tuturor această mărturie. Am fost la alte turnătoare de vrăji fără să văd niciun rezultat. Tocmai mi-am dorit să vin la tine mai devreme, am primit tot ce e mai bun de la tine. Fostul meu soț a plecat timp de un an și am mers peste tot și alți jucători de vrăji pentru ajutor, dar niciun rezultat până când prietenul meu nu mi-a prezentat-o ​​pe Dr. Isikolo. . Vrajile sale au făcut minuni, iar soțul meu a revenit plin de dragoste. Este un miracol! S-a întors brusc cu flori spunând că ar trebui să-l iert, am fost cu adevărat uimit și șocat când soțul meu a îngenuncheat cerșind iertare și să-l accept înapoi. Sunt într-adevăr lipsit de cuvinte și bucuros, ești un Dumnezeu trimis mie și întregii mele familii. Și acum sunt din nou o femeie veselă. Vă mulțumesc foarte mult, Dr Isikolo. Toți cei care caută un adevărat aparator de vrăji ar trebui să-l contacteze pe DR ISIKOLO pe: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l WhatsApp și la +2348133261196.

  Komentaras

  Am cântărit opțiunile mele pentru operație, dar după ce am întâlnit o femeie în vârstă de 65 de ani la spitalul nostru local, care m-a informat că urmează să fie operată pentru a elimina uterul - m-am gândit că poate nu ar fi util să sfătuiesc femeile să ignore operația după menopauză cu ideea că fibroamele s-ar micșora. Există un vecin de-al meu care mi-a dat un contact al doctorului Ilekhojie care i-a trimis niște ierburi să le folosească și acum este complet liberă și sunt și pe aceleași ierburi și se îmbunătățește rapid. Vă rugăm să-l contactați cu amabilitate dacă vi se pare greu o intervenție chirurgicală, deoarece ierburile sale sunt mult mai eficiente. Vă rugăm să-l contactați pe Dr Ilekhojie prin e-mail: gethelp05@gmail.com sau să-l contactați cu numărul său pe Whatsapp / Viber / Telegram +2348147400259

  Komentaras

  Ai o neînțelegere cu iubitul tău care a dus la despărțire și ai încercat să te împaci cu el sau ea, dar el / ea nu îți oferă un răspuns pozitiv și simți că ceva nu merge bine în relația ta și ai nevoie de o soluție rapidă , contactați-o astăzi pe DR WALE și asigurați-vă că viața voastră amoroasă revine la bine cu fostul dvs., DR WALE m-a ajutat să restabilesc pacea în casa mea, deoarece soțul meu m-a părăsit timp de zece luni și a trăit cu o altă femeie și nu a vrut niciodată să întoarce-te acasă, dar cu ajutorul turnătorului de vrăji DR WALE s-a întors acasă după câteva zile după ce o vrăjitoare puternică de restaurare a fost făcută de DR WALE. Așadar, dacă aveți nevoie de o soluție rapidă în relația sau căsătoria cu ajutorul unui jucător de vrajă, contactați acum DR WALE pe: WhatsApp / Viber /: +2347054019402 SAU E-mail: drwalespellhome@gmail.com El poate efectua și următoarea vrajă mai jos de 1 Vrajă la loterie 2 Vrajă de noroc 3. Vrajă pentru a câștiga cazul în instanță 4. Vrăjeală de sarcină etc.

  Komentaras

  După ce a fost căsătorit timp de patru ani, soțul meu a decis să plece. Am făcut totul la îndemâna mea pentru a-l aduce înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am dorit să se întoarcă atât de rău din cauza dragostei pe care o am pentru el, l-am implorat cu toate, am făcut promisiuni, dar el a refuzat. prietena și ea mi-au sugerat că ar trebui să-l contactez mai degrabă pe dr. Ilekhojie ca să mă poată ajuta să exprim vraja de reconciliere pentru a-l aduce înapoi. Nu am avut de ales decât să încerc. I-am trimis un mesaj doctorului Ilekhojie și m-a asigurat că nu există nicio problemă și că totul va fi în regulă înainte de trei zile. A aruncat vraja și surprinzător în a doua zi, soțul meu m-a sunat. Am fost atât de surprins, am răspuns la apel și tot ce a spus a fost că i-a părut atât de rău pentru tot ce s-a întâmplat, încât a vrut să mă întorc la el. De asemenea, puteți contacta dr. Ilekhojie dacă aveți nevoie de ajutor

  1) Vrajile dragostei
  2) Vrajile dragostei pierdute
  3) Vrăjile de divorț
  4) Vrajile casatoriei
  5) Vrajă obligatorie.
  6) Descântece vrăji
  7) Alunga un iubit trecut
  8.) Vrei să fii promovat în biroul tău / vrăjeala loteriei
  9) mărirea penisului
  10) problema sarcinii

  WhatsApp Dr Ilekhojie pe (+2348147400259) sau prin e-mail (gethelp05@gmail.com)

  Komentaras

  Numele meu este Nina Kondraciuk și sunt atât de uimită pentru experiența miraculoasă și minunile DR ISIKOLO care au fost răspândite pe internet și în întreaga lume. multe mărturii de la oameni diferiți cum a ajutat să-l aducă înapoi pe fostul iubit înapoi, i-am spus despre soțul meu care m-a abandonat acum vreo 8 luni și a plecat de acasă cu tot ce am avut, am fost nedumerit când mi-a spus doar să zâmbesc și să am un odihna mintii asigurandu-ma ca se va descurca cu totul in doar 48 de ore și făcând promisiuni la telefon, s-a întors acasă și mi-a adus, de asemenea, un cadou foarte frumos doar pentru ca el să-mi demonstreze dragostea pentru mine, am fost atât de fericit că a trebuit să-l sun pe doctorul Isikolo și i-a mulțumit, mi-a spus doar să împărtășesc vești bune peste tot în lume, bine dacă ai nevoie de un efectiv și un adevărat jucător de vrăji pentru orice problemă din viața ta, îl poți contacta pe Dr. ISIKOLO prin e-mailul său: isikolosolutionhome@gmail.com sau prin WhatsApp/Viber lui la: +2348133261196.

  Komentaras

  DR ISIKOLO M-A VINDECAT DE AFECȚIA MEA DE HERPES. Ierburile naturale au vindecat atât de multe boli încât medicamentele și injecția nu pot vindeca. Am văzut importanța mare a plantelor naturale și munca minunată pe care au făcut-o în viața oamenilor. Am citit online mărturiile oamenilor despre cum au fost vindecați de herpes, HIV, diabetici, infertilitate și multe altele de către medicamentul pe bază de plante DR ISIKOLO, așa că am decis să contactez medicul pentru că știu că natura are puterea de a vindeca orice. Am fost diagnosticat cu herpes în ultimii 3 ani, dar Dr. ISIKOLO m-a vindecat cu ierburile sale și i-am trimis imediat mătușii mele și soțului ei pentru că amândoi sufereau și de herpes, dar spre Dumnezeu să fie slava, și ei au fost vindecați. Știu că este greu de crezut, dar sunt o mărturie vie. Nu există niciun rău încercându-i ierburile. El este, de asemenea, un jucător de vrăji, a vrăjit pentru a restabili căsătoriile rupte și a aruncat vrăji de noroc pentru a prospera și a excela. De asemenea, puteți ajunge la DR ISIKOLO pe WhatsApp: +234813261196

  Komentaras

  Numele meu este Emanuela Dino și DR ISIKOLO este cel mai bun care poate ajuta pe oricine. După ce am fost în relație cu el timp de șapte ani, bărbatul meu s-a despărțit de mine, am făcut tot posibilul să-l aduc înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am vrut atât de mult înapoi din cauza dragostei pe care o am pentru el, l-am implorat cu totul, am făcut promisiuni, dar el a refuzat. I-am explicat problema mea cuiva pe care o cunosc și mi-a sugerat că ar trebui să iau legătura cu un jucător de vrajă DR ISIKOLO care să mă ajute să arunc o vrajă pentru a-l aduce înapoi, dar eu sunt genul care nu a crezut niciodată în vrajă, nu am avut de ales decât să încerc l-am trimis prin poștă la turnătorul de vrăji și mi-a spus că nu există nicio problemă că totul va fi în regulă înainte de două zile, că fostul meu se va întoarce la mine înainte de trei zile, el a aruncat vraja și surprinzător în a doua zi, era în jur 16:00. Fostul meu m-a sunat, am fost atât de surprins și, în acel moment, știam că Dr. ISIKOLO a redat dragostea și legătura emoțională dintre noi. În prezent, trăim împreună și planificăm viitorul care este acum pentru totdeauna. Oricine ar putea avea nevoie de ajutorul lui DR ISIKOLO, de e-mailul său: isikolosolutionhome@gmail.com sau de WhatsApp-ul său de la: +2348133261196.

  Komentaras

  Promit să împărtășesc această mărturie în întreaga lume, odată ce iubitul meu se întoarce la mine și astăzi, cu tot respectul dorit, îi mulțumesc DR-ului ISIKOLO pentru că a adus bucurie și fericire relației mele și familiei mele. Vreau să vă informez că există un jucător de vrăji care este real și autentic. Nu am crezut niciodată în niciunul dintre aceste lucruri până nu mi-am dezlegat iubitul, am cerut ajutor până când l-am găsit pe doctorul Isikolo, un vrajitor de grătar și mi-a dat o vrajă de dragoste și m-a asigurat că îl voi recupera pe iubitul meu în 2 zile după ce vraja a fost aruncată, 2 zile mai târziu, mi-a sunat telefonul și, așa de șocant, a fost iubitul meu care nu m-a sunat în ultimele 3 luni. Mi-a cerut scuze pentru inima să se rupă și mi-a spus că este gata să fie osul meu de spate până la restul vieții sale alături de mine. Dr. Isikolo l-a eliberat pentru a ști cât de mult îl iubeam și îl doream. Și și-a deschis ochii pentru a ne imagina cât de mult avem împreună. În timp ce scriu această mărturie acum, sunt cea mai fericită fată de pe pământ. Dr. Isikolo te poate ajuta și pe tine. Trimiteți-i un e-mail la: isikolosolutionhome@gmail.com sau WhatsApp-ul său la +2348133261196.

  Komentaras

  Dacă citești astăzi acest lucru, consideră-te o persoană norocoasă pentru că nu va trebui să te confrunți cu nici un obstacol în rezolvarea problemelor tale. Am fost înșelat cu aproape 20.000 de dolari înainte de a-l întâlni în sfârșit pe ajutătorul meu Dr. Ajayi, femeia cu care vreau să mă căsătoresc a spus că ar trebui să mergem în pauză că este îndrăgostită de fostul ei iubit, a părăsit casa și am pierdut contactul, era ca visează-mă după 6 luni de când nu am auzit de ea, trebuie să aflu ce se întâmplă cu adevărat, pentru că este surprinzător și nu am făcut nici o neînțelegere, în procesul de căutare a ajutorului am fost înșelat de diverși jucători de vrăji false, dar am fost norocos că am găsit contactul doctorului Ajayi online când eram pe punctul de a renunța în căutarea mea. M-am explicat doctorului Ajayi și a făcut câteva lecturi înainte de a-mi spune ce trebuie făcut, i-am urmat instrucțiunile și astăzi sunt fericit căsătorit cu femeia mea și așteptăm primul nostru copil. Puteți contacta Dr. Ajayi pentru serviciul său spiritual pe Whatsapp / Viber: +2347084887094 sau prin e-mail: drajayi1990@gmail.com

  Komentaras

  Dacă citești astăzi acest lucru, consideră-te o persoană norocoasă pentru că nu va trebui să te confrunți cu nici un obstacol în rezolvarea problemelor tale. Am fost înșelat cu aproape 20.000 de dolari înainte de a-l întâlni în sfârșit pe ajutătorul meu Dr. Ajayi, femeia cu care vreau să mă căsătoresc a spus că ar trebui să mergem în pauză că este îndrăgostită de fostul ei iubit, a părăsit casa și am pierdut contactul, era ca visează-mă după 6 luni de când nu am auzit de ea, trebuie să aflu ce se întâmplă cu adevărat, pentru că este surprinzător și nu am făcut nici o neînțelegere, în procesul de căutare a ajutorului am fost înșelat de diverși jucători de vrăji false, dar am fost norocos că am găsit contactul doctorului Ajayi online când eram pe punctul de a renunța în căutarea mea. M-am explicat doctorului Ajayi și a făcut câteva lecturi înainte de a-mi spune ce trebuie făcut, i-am urmat instrucțiunile și astăzi sunt fericit căsătorit cu femeia mea și așteptăm primul nostru copil. Puteți contacta Dr. Ajayi pentru serviciul său spiritual pe Whatsapp / Viber: +2347084887094 sau prin e-mail: drajayi1990@gmail.com

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.