Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2586)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Necredibilul tocmai s-a întâmplat în viața mea, soțul meu care m-a părăsit și copilul meu de 2 ani pentru o altă femeie, mi-a revenit. mă numesc Fabienne Artur. Lucrurile au fost grele pentru că nu aveam slujbă și îmi cer hrană, așa că mama mea a venit în salvarea mea să mă ducă acasă pe mine și pe cei 2 ani ai mei de la o problemă similară prin ajutorul DR ISIKOLO. Ea mi-a dat contactul, iar eu l-am contactat și, după întâlnirea mea cu DR ISIKOLO, mi-a dat informații relevante despre cum mă va ajuta, pe care le-am respectat și, spre surprinderea mea, soțul meu a revenit la mine după 2 zile și a devenit eu atât de uimit. când s-a întors, l-am iertat pentru că îl vreau înapoi, a venit acasă și ne-am stabilit și lucrurile au mers înapoi așa cum erau sau chiar mai bine. Iată contactul său dacă doriți să încercați. E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp pe +2348133261196

  Komentaras

  Nu am crezut niciodată în vrăji până când nu am întâlnit acest jucător special de vrajă numit DR ISIKOLO. Bărbatul cu care am vrut să mă căsătoresc m-a lăsat la 3 luni de la ceremonia noastră de nuntă și viața mea a fost pe dos. a fost cu mine timp de 4 ani și chiar îl iubesc atât de mult. m-a lăsat pentru o altă femeie fără motive. când l-am sunat, nu mi-a preluat niciodată apelurile și nu vrea să mă vadă în jurul lui. deci, când i-am spus omului ce s-a întâmplat. el m-a ajutat să fac câteva lecturi și, după lecturi, m-a făcut să realizez că cealaltă femeie a făcut niște vrăji peste soțul meu și acesta este motivul pentru care m-a părăsit. mi-a spus că îl va readuce cu siguranță la mine, restabilind dragostea și legătura pe care am împărtășit-o. La început am fost sceptic, dar am încercat și în 2 zile, omul meu m-a sunat el însuși și a venit la mine cerându-și scuze. Nu pot să cred că se poate întoarce vreodată la mine, dar acum sunt fericit că s-a întors și suntem căsătoriți acum și trăim ca o familie fericită. Postez acest lucru pe forumuri și dacă cineva are nevoie de ajutorul acestui om, îl puteți contacta prin acest WhatsApp: +2348133261196 sau prin e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com

  Komentaras

  De Când soțul meu mi-a divorțat în ultimii 2 ani, nu v-am fost eu însumi. Revoir an article sans module in care puteam să-mi recapăt soțul, apoi am văzut sau marturie împărtășită de Sabrina Tampolja de la Londra. E vorba after ou vrăjitoare pe nume Dr. Ayo. Contactați-vă pe Marina Chaos pentru a confirma are sperme à ajutat dr. Ayo și mi-a clarificat totul méprise cum she a ajutat-o ​​și a mi-a dat curajul de a lua legătura cu doctorul Ayo pentru ajutor. Dr. Ayo ma asigurat că zilele mele de durere se vor sfârși în 12-16 minerai du terminal lucrării. Am urmat instrucțiuni pe care mi le-a dat pentru că aveam credința, credința, speranța și încrederea în el. Adevărat vă spun astăzi că eu i soțul meu am revenit împreună și pot spune cu mândrie și marturisesc after lumea a ceea ce a făcut Dr. Ayo pentru mine. Courriel de contact ați-l astăzi prin: Courriel: drayo47373@gmail.com. apelez sau WhatsApp pe +2347055691377

  Komentaras

  Ce aș fi făcut pentru a-mi aduce soțul înapoi dacă nu pentru ajutorul DR ISIKOLO. Numele meu este Tamara Franjo și am fost complet confuză când soțul meu a divorțat de mine și a spus că s-a săturat de mine. Viața mea nu a fost nimic fără el și am încercat tot ce am putut pentru a-l determina să anuleze divorțul, dar el a spus că mintea lui este hotărâtă și că am mers pe căi separate. când prietenul meu, în căutarea ajutorului, mi-a spus să iau legătura cu DR ISIKOLO pentru ajutor de către un vechi prieten de-al meu, când a auzit prin ce treceam și l-am contactat în grabă pe DR ISIKOLO și i-am explicat totul și mi-a spus că soțul meu se va întoarce la mine implorându-mă să-l accept înapoi în 48 de ore, la fel ca toți cei pe care i-a ajutat. DR ISIKOLO a redat dragostea și legătura dintre mine și soțul meu, el a revenit cu adevărat la mine după 48 de ore și încă mă uimește. Pentru mai multe întrebări despre cum să luați legătura cu DR ISIKOLO, trimiteți un e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau WhatsApp lui la +2348133261196.

  Komentaras

  VOLTA PUTERNICĂ CU VRAIE CARE MI-A REPUS EX-SORUL ÎN VIAȚA DUPĂ CE M-A LĂSAT CONTACT CU DR. WALE WHATSAPP / VIBER: +2347054019402
  Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a mulțumi lui DR WALE pentru că mi-a adus înapoi fostul soț. soțul meu m-a părăsit pentru fosta lui iubită pe care a avut-o înainte de a se căsători cu mine este o situație dificilă pentru mine. Am sunat și i-am cerut să se întoarcă, a refuzat a spus că nu mă mai iubește. Am încercat toate modalitățile posibile pentru a-l recupera înapoi degeaba i-am spus prietenului meu despre asta și mi-a dat contactul DR WALE WhatsApp, i-am dat WhatsApp la: +2347054019402 și i-am spus problema mea și mi-a spus ce să fac și am făcut tot ce mi-a cerut și mie să fac. și a aruncat o vrajă de dragoste care l-a readus pe soțul meu în câteva zile. Dacă aveți nevoie de ajutor pentru a vă întoarce împreună cu Ex, contactați DR WALE pe WhatsApp / Viber: +2347054019402 SAU E-mail: drwalespellhome@gmail.com

  Komentaras

  Am făcut o promisiune de a-mi spune mărturia pe tot globul odată ce bărbatul meu s-a întors la mine și soțul meu a venit exact așa cum mi-a spus DR ISIKOLO când m-a ajutat. Am făcut alegerea corectă de a fi contactat DR ISIKOLO marele jucător de vrăji care este capabil să vă ajute să vă rezolvați problemele. Omul meu m-a lăsat să sufăr și nu am crezut niciodată că va reveni la mine, dar când l-am contactat pe DR ISIKOLO m-a asigurat că omul meu va veni din nou. Mi-am respectat termenii și a făcut treaba și a redat dragostea și legătura dintre mine și soțul meu. Soțul meu a fugit înapoi la mine în 48 de ore cerșind iertare. ASTA ESTE ADEVĂRAT ȘI AUTENTIC. Am fost atât de surprinsă încât vraja a funcționat exact așa cum mi-a spus el. Este atât de uimitor și vreau să crezi pentru că DR ISIKOLO este atât de real și te îndemn să-l contactezi acum, astfel încât să te poată ajuta și în felul în care m-a ajutat. e-mailul este: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp pe +2348133261196.

  Komentaras

  Aveți vreo problemă care să vă deranjeze?
  Vrei să câștigi la loterie?
  Ai vreo boală?
  Ești deprimat?
  Ai nevoie de vindecare?
  Vrei să-ți readuci fostul?
  Sau trebuie să concepeți etc.

  Aduc vești bune; Dr. muda, marele psihic / vrăjitor, vă va ajuta. Este foarte bun în vrăji, așa că este recomandat de departe și de aproape. Vorbește cu el astăzi, el te va putea ajuta. Confidențialitatea dvs. este plasată strict confidențial. Trimite-i un e-mail la: lordmudaspiritualtemple@gmail.com sau WhatsApp Dr muda la +2347083653387. Nu muri cu boala ta, scoate-ți vocea ... merită să fii fericit!

  Komentaras

  My husband left me for another woman after one year of marriage. I desperately needed him back because I loved him so much. I was very worried and needed help. This faithful day while surfing the internet, i came across a special testimony about the son of kudi. After wasting money on so many fake spell casters, i felt I should give it a trial one last time, i contacted him and he told me what to do and I did them all then he made a love spell for me. 28 hours later my husband came back to me and cried and asked for forgiveness. Today I am so happy and I would recommend this great spell caster to anyone who really needs an urgent solution to his or her broken relationship he specializes in bringing back lost girlfriend, win your beloved heart, help single people to find partners, help cast spell to make your loan granted, cast spells to gain favour, love attraction, marriage problems and divorce, he also specializes in curing kidney problems and any other kinds of diseases that afflict you and can even help barren women get pregnant. That is how good he is, he is the best at what he does. You can contact him on whatsapp via +234 - 08108149120Or send him an email at sonofkudi@gmail.com

  Komentaras

  Bună ziua, vreau să împărtășesc experiența mea uimitoare cu cel mai mare jucător de vrăji DR ISIKOLO. Numele meu este Tamara Oscar și soțul meu mă înșela și când am aflat că am avut o luptă care l-a determinat să se ocupe de divorț, am plâns și m-am îmbolnăvit când căutam online citate despre dragoste, am văzut oameni vorbind despre el și despre el o lucrare grozavă al cărei caz a fost similar cu al meu, i-au lăsat informațiile de contact, l-am contactat și mi-a spus să nu-mi fac griji că după 48 de ore va anula divorțul și se va întoarce la mine după ce am făcut tot ce mi-a cerut să fac spre marea mea surpriză după 48 de ore, soțul meu s-a întors și a pledat în genunchi cerându-mi să-l accept înapoi, vă mulțumesc încă o dată DR ISIKOLO, sunteți într-adevăr o binecuvântare pentru mine, vă poate ajuta să contactați e-mailul: isikolosolutionhome@gmail.com sau Puteți, de asemenea, Whatsapp him pe +2348133261196.

  Komentaras

  De mai multe ori, Kenny amenință să se despartă de mine dacă îndrăznesc să-l întreb despre aventura lui cu alte fete, am fost total devastată și confuză până când un vechi prieten de-al meu mi-a spus despre un jucător de vrăji pe internet Dr. Ilekhojie care îi ajută pe oamenii cu relația și problema căsătoriei prin puterile dragostei Vrăjile, la început m-am îndoit dacă vreodată așa ceva există, dar am decis să încerc, când l-am contactat, mi-a spus despre cum se face și el s-a asigurat că sunt bine cu toate procesele și m-au asigurat de dorința mea. În 28 de ore, Kenny m-a sunat și a început să-și ceară scuze că s-a trezit reflectând la tot ce mi-a făcut. Am fost foarte șocat, deoarece Kenny nu este întotdeauna genul care îi pare rău pentru nimic, dar a devenit iubitor și grijuliu de atunci. Dacă aveți nevoie de ajutor similar, iată contactul său .. SUNAȚI / WHATSAPP / VIBER: +2348147400259

  Komentaras

  Bună ziua spectatorilor, iubitul meu m-a lăsat pentru o altă iubită după un an de căsătorie. Aveam nevoie de el înapoi cu disperare pentru că îl iubeam atât de mult. Am devenit foarte îngrijorat și am avut nevoie de ajutor. În această zi credincioasă în timp ce navigau pe internet, am dat peste o mărturie specială, așa că am simțit că ar trebui să încerc. L-am contactat și mi-a spus ce să fac și am făcut-o, apoi mi-a făcut o (întoarcere vraja Iubirii) pentru mine. 28 de ore mai târziu, iubitul meu s-a întors la mine plângând și implorând iertarea mea. Astăzi sunt atât de fericit și vreau să recomand acest mare jucător de vrăji oricui are nevoie cu adevărat de o soluție urgentă la relațiile sale rupte în care este specializat 1. aduce înapoi iubitul pierdut 2. câștigă-ți inima iubită 3. ajută-o singură oameni să găsească parteneri 4. să fie căsătoriți 5. Atracția iubirii 6. Problemele căsătorite și divorțul 7. Porțiunea dragostei 8. Problema rinichilor tot felul de boli îl puteți contacta pe WhatsApp cu (+2347083653387) Sau trimiteți-i un e-mail la: lordmudaspiritualtemple@gmail.com

  Komentaras

  LUCRURILE BUNE TREBUIE SĂ SE SPUNĂ DESPRE BUNA PERSOANĂ ȘI ACEASTA PERSOANĂ ESTE DR Ayo. Iată sau nuvelă. Lucrez cu eful meu de SIS ani acum. Anul trecut am obserat că nu mai era l'însuși. Așa ca l-am întrebat ce se întâmplă cu el. La mine s-a deschis către și mi-a spus că soția lui acasă invoque mereu an alt barbat în casa lor și she are ou aventură cu el, am fost șocat Când mi-a spus asta. Pentru că știu că șeful meu a fost un om bun, îl prezint i pe DR Ayo, pentru că DR Ayo a fost omul care m-a ajutat în timp greu la căsătoriei mele. Când eful meu l-a contactat, he mi-a spus cauza tutor, DR Ayo i-a spus efului meu ce trebuie să plătească pentru care șeful meu a plătit pentru ei. DR Ayo a demandé à un agriculteur de vrăji care a făcut-o pe soția mea Boss să-și dea seama de greșeala ei. Așadar, dacă aveți nevoie de ajutor pentru vă rezolva problemele legate de relații, DR Ayo this omul potrivit pentru a contacter. Courriel: drayo47373@gmail.com SAU WhatsApp: +2347055691377

  Komentaras

  Cu toții avem poveștile noastre diferite în viață. au fost urcușuri și coborâșuri, dar am fost mai devastat când logodnicul meu, cu care ne întâlnim de 7 ani, a spus că ar trebui să renunțăm la relația noastră, nu am experimentat genul de durere pe care am simțit-o în acea zi din viața mea. Am întrebat ce am greșit, dar el a spus că este obosit, după 3 luni de despărțire am dat peste o mărturie a unei doamne care vorbea lucruri bune despre dr. Ajayi, un jucător de vrăji care a ajutat mulți oameni să restabilească pacea și dragostea în casa lor. Îmi iubesc cu adevărat bărbatul și îl vreau înapoi în viața mea, așa că mă adresez doctorului Ajayi și m-am explicat, după câteva consultări mi s-a spus care este problema și ce să fac pentru a restabili relația mea, am făcut toate cererile de la mine și de la unii zile de vrajă logodnicul meu m-a contactat și acum suntem fericiți căsătoriți. Dacă aveți nevoie de ajutorul unui jucător de vrăji autentic, vă puteți baza pe dr. Ajayi și cred că veți avea un motiv să zâmbiți din nou. Contactați Viber / Whatsapp: +2347084887094

  Komentaras

  LUCRURILE BUNE TREBUIE SĂ SE SPUNĂ DESPRE BUNA PERSOANĂ ȘI ACEASTA PERSOANĂ ESTE DR Ayo. Iată sau nuvelă. Lucrez cu eful meu de SIS ani acum. Anul trecut am obserat că nu mai era l'însuși. Așa ca l-am întrebat ce se întâmplă cu el. La mine s-a deschis către și mi-a spus că soția lui acasă invoque mereu an alt barbat în casa lor și she are ou aventură cu el, am fost șocat Când mi-a spus asta. Pentru că știu că șeful meu a fost un om bun, îl prezint i pe DR Ayo, pentru că DR Ayo a fost omul care m-a ajutat în timp greu la căsătoriei mele. Când eful meu l-a contactat, he mi-a spus cauza tutor, DR Ayo i-a spus efului meu ce trebuie să plătească pentru care șeful meu a plătit pentru ei. DR Ayo a demandé à un agriculteur de vrăji care a făcut-o pe soția mea Boss să-și dea seama de greșeala ei. Așadar, dacă aveți nevoie de ajutor pentru vă rezolva problemele legate de relații, DR Ayo this omul potrivit pentru a contacter. Courriel: drayo47373@gmail.com SAU WhatsApp: +2347055691377

  Komentaras

  Cu toții avem poveștile noastre diferite în viață. au fost urcușuri și coborâșuri, dar am fost mai devastat când logodnicul meu, cu care ne întâlnim de 7 ani, a spus că ar trebui să renunțăm la relația noastră, nu am experimentat genul de durere pe care am simțit-o în acea zi din viața mea. Am întrebat ce am greșit, dar el a spus că este obosit, după 3 luni de despărțire am dat peste o mărturie a unei doamne care vorbea lucruri bune despre dr. Ajayi, un jucător de vrăji care a ajutat mulți oameni să restabilească pacea și dragostea în casa lor. Îmi iubesc cu adevărat bărbatul și îl vreau înapoi în viața mea, așa că mă adresez doctorului Ajayi și m-am explicat, după câteva consultări mi s-a spus care este problema și ce să fac pentru a restabili relația mea, am făcut toate cererile de la mine și de la unii zile de vrajă logodnicul meu m-a contactat și acum suntem fericiți căsătoriți. Dacă aveți nevoie de ajutorul unui jucător de vrăji autentic, vă puteți baza pe dr. Ajayi și cred că veți avea un motiv să zâmbiți din nou. Contactați Viber / Whatsapp: +2347084887094

  Komentaras

  Cu toții avem poveștile noastre diferite în viață. au fost urcușuri și coborâșuri, dar am fost mai devastat când logodnicul meu, cu care ne întâlnim de 7 ani, a spus că ar trebui să renunțăm la relația noastră, nu am experimentat genul de durere pe care am simțit-o în acea zi din viața mea. Am întrebat ce am greșit, dar el a spus că este obosit, după 3 luni de despărțire am dat peste o mărturie a unei doamne care vorbea lucruri bune despre dr. Ajayi, un jucător de vrăji care a ajutat mulți oameni să restabilească pacea și dragostea în casa lor. Îmi iubesc cu adevărat bărbatul și îl vreau înapoi în viața mea, așa că mă adresez doctorului Ajayi și m-am explicat, după câteva consultări mi s-a spus care este problema și ce să fac pentru a restabili relația mea, am făcut toate cererile de la mine și de la unii zile de vrajă logodnicul meu m-a contactat și acum suntem fericiți căsătoriți. Dacă aveți nevoie de ajutorul unui jucător de vrăji autentic, vă puteți baza pe dr. Ajayi și cred că veți avea un motiv să zâmbiți din nou. Contactați Viber / Whatsapp: +2347084887094

  Komentaras

  Despărțirea este dureroasă, uneori ne prefacem că suntem bine, dar nu suntem, lupta pentru a-l recupera pe cel pe care îl iubim este, de asemenea, lupta pentru a ne întoarce bucuria și fericirea. După ce iubitul meu de un an s-a despărțit de mine, abia puteam vorbi fără să plâng. M-am simțit orbit și nu știam ce să fac. Nu știam dacă îl pot recupera și anxietatea era insuportabilă. Am cercetat internetul și după ce am citit nenumărate articole și site-uri web despre vrăji, am dat peste DR WALE WhatsApp / Viber +2347054019402. Am vrut relația noastră înapoi și DR WALE mi-a garantat că iubitul meu va reveni la mine. Așadar, am urmat instrucțiunile și planurile pe care DR WALE mi le-a prezentat și, în câteva zile, am fost din nou împreună și atât de îndrăgostiți! Știu că nu se întâmplă întotdeauna atât de repede, dar DR WALE a spus că vrăjile sunt eficiente și a făcut-o! Sunt atât de recunoscător și pot spune cu îndrăzneală că, dacă ați fost despărțită și doriți să recuperați acea persoană, luați legătura cu el pentru că DR WALE este un DUMNEZEU pe Pământ și, de asemenea, este specializat în vrăji pentru a rămâne însărcinată. partenerul dvs., pentru a vă vindeca de orice boală sau boli, pentru a câștiga un lot ETC Nu voi uita niciodată cum m-a ajutat. Trimiteți-l acum prin e-mail: drwalespellhome@gmail.com

  Komentaras

  Sunt Antonela Lasse și sunt aici pentru a depune mărturie despre modul în care acest puternic turnător de vrăji numit DR ISIKOLO m-a ajutat să-mi stabilesc relația. Am fost cu sufletul la gură când logodnica mea mi-a spus că nu mai este interesat să se căsătorească cu mine, deoarece avea o aventură cu cealaltă femeie unde lucrează. Am plâns și am plâns în fiecare zi, până când s-a înrăutățit atât de mult încât am contactat Internetul pentru ajutor, atunci când am citit o recenzie despre marea operă a lui DR ISIKOLO, apoi l-am contactat pentru ajutor pentru a-mi recupera amantul, el m-a ajutat să arunc o vrajă puternică (reconciliere de dragoste) și spre cea mai mare surpriză a mea după 48 de ore de a face vraja de dragoste, Logodnica mea s-a întors în genunchi implorându-mă să-l iert. Acum suntem fericiți căsătoriți și toate mulțumirile merg către DR ISIKOLO ajutându-mă să-mi salvez relația, îl puteți contacta pe DR ISIKOLO prin adresa sa de e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsAapp la +2348133261196.

  Komentaras

  DR ISIKOLO a făcut o vrăjie la loterie pentru mine și am câștigat 850.000 de euro. Numele meu este Viorica Lonean și vă îndemn să citiți recenzia mea și să îl contactați acum pentru propriile numere câștigătoare la loterie. Este o situație foarte grea când joci la loterie și nu am câștigat niciodată, sau câștig în continuare fond scăzut nu până la 500, am fost victima unei vieți atât de dure, cel mai mare fond pe care l-am câștigat vreodată a fost 350 și am jucat loteria de aproape 8 ani acum, lucrurile se schimbă brusc în momentul în care am dat de un secret online, o mărturie a unui DR ISIKOLO care ajută oamenii în orice tip de numere de loterie, nu am fost ușor convins, dar am decis să încerc, acum Sunt un mândru câștigător al loteriei cu ajutorul DR ISIKOLO, am câștigat 850.000,00 și fac acest lucru cunoscut pentru fiecare dintre voi care ați încercat toată ziua să câștige la loterie, credeți-mă că aceasta este singura modalitate de a câștiga la loterie, acesta este adevăratul secret pe care l-am căutat cu toții și el îi ajută pe oameni să-și recupereze iubitorii și, de asemenea, să vindece toate bolile. îl puteți contacta pe dr. Isikolo pe e-mailul său> isikolosolutionhome@gmail.com sau WhatsApp pe el la +2348133261196

  Komentaras

  DR ISIKOLO a făcut o vrăjie la loterie pentru mine și am câștigat 850.000 de euro. Numele meu este Viorica Lonean și vă îndemn să citiți recenzia mea și să îl contactați acum pentru propriile numere câștigătoare la loterie. Este o situație foarte grea când joci la loterie și nu am câștigat niciodată, sau câștig în continuare fond scăzut nu până la 500, am fost victima unei vieți atât de dure, cel mai mare fond pe care l-am câștigat vreodată a fost 350 și am jucat loteria de aproape 8 ani acum, lucrurile se schimbă brusc în momentul în care am dat de un secret online, o mărturie a unui DR ISIKOLO care ajută oamenii în orice tip de numere de loterie, nu am fost ușor convins, dar am decis să încerc, acum Sunt un mândru câștigător al loteriei cu ajutorul DR ISIKOLO, am câștigat 850.000,00 și fac acest lucru cunoscut pentru fiecare dintre voi care ați încercat toată ziua să câștige la loterie, credeți-mă că aceasta este singura modalitate de a câștiga la loterie, acesta este adevăratul secret pe care l-am căutat cu toții și el îi ajută pe oameni să-și recupereze iubitorii și, de asemenea, să vindece toate bolile. îl puteți contacta pe dr. Isikolo pe e-mailul său> isikolosolutionhome@gmail.com sau WhatsApp pe el la +2348133261196

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.