... skai­ty­si ir gal­būt tarp ei­lu­čių re­gė­si ... (6)

Romas Burba
Ro­mas Bur­ba (1957-05-04–2022-02-13)

pa­ra­šy­siu kaip nie­kad

ne­bū­na tik iš krin­tan­čių la­pų

su­pra­si jog tai bu­vo že­mėj

skai­ty­si

ir gal­būt tarp ei­lu­čių re­gė­si

sun­kiai ei­nan­čias ma­no akis

pa­ra­šy­siu kaip bū­na kai nie­ko

iš al­sa­vi­mo gal ir pa­žin­si

jog tai aš

kai skai­ty­si

ap­ka­bink jį – tai

vis­kas ką tu­riu

 

Šiuo po­eto Jus­ti­no Mar­cin­ke­vi­čiaus ei­lė­raš­čiu „Laiš­kas“ ta­ria­me „SU­DIE“ sek­ma­die­nį, va­sa­rio 13-ąją, mus pa­li­ku­siam „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­to­riui Ro­mui Bur­bai. Ta­ria­me taip ne­drą­siai, lyg pa­tys ne­ti­kė­tu­me, kad jo mąs­lių akių jau ne­iš­vy­si­me ka­bi­ne­te su už­ra­šu „Re­dak­to­rius“.

Per anks­ti, žiau­riai per anks­ti jis pa­kė­lė Lem­ties jam mes­tą pirš­ti­nę ir pra­lai­mė­jo sun­kiau­sią gy­ve­ni­mo ko­vą. Ko­vą su stai­ga už­klu­pu­sia li­ga.

At­si­svei­ki­ni­mo žo­džiai su mū­sų laik­raš­čio re­dak­to­riu­mi, žmo­gu­mi, ku­ris kiek­vie­nam ras­da­vo tin­ka­mų pa­drą­si­nan­čių, nu­ra­mi­nan­čių min­čių, pa­ta­ri­mų, ne­ga­li bū­ti pa­pras­ti, šab­lo­niš­ki.

No­ri­si, kad jie, Ro­mą Bur­bą pa­ži­no­ju­siems ir jo ne­pa­ži­no­ju­siems, daug dau­giau pri­min­tų, pa­sa­ky­tų, koks žmo­gus iš­ėjo il­sė­tis am­ži­no­je ra­my­bė­je, ir kaip nu­ė­jo Li­ki­mo jam skir­tą ke­lią, ko­kius dar­bus pa­li­ko Aly­tui, skai­ty­to­jų šir­dy­se.

Su Ro­mu Bur­ba at­si­svei­kin­si­me va­sa­rio 17 die­ną, ket­vir­ta­die­nį, nuo 9.00 val. lai­do­ji­mo na­muo­se „Skaus­mo užuo­vė­ja“ (Rū­tų g. 65, Aly­tus), 1 sa­lė.

Ur­na iš­ne­ša­ma 15 val. Ve­lio­nis bus lai­do­ja­mas Už­upių ka­pi­nė­se. Ar­ti­mų­jų pra­šy­mu, at­si­svei­kin­ki­me kuk­liu bal­tu gė­lės žie­du.

Mi­šios 8.00 val. Aly­taus Šv. An­ge­lų Sar­gų baž­ny­čio­je.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  O, Viešpatie. Tik dabar sužinojau apie šią ir man didelę netektį. Geras ir supratingas buvo Žmogus.
  Žinia apie Jo išėjimą tikrai sukrėtė ir paliko žodžiais sunkiai nusakomą tuštumą ir smegenyse, ir širdyje.
  Didelė užuojauta Jo artimiesiems ir visam „Alytaus naujienų“ kolektyvui.
  Tegu lengvos būna Jam Dzūkijos smiltelės.

Kiti straipsniai