Nr. 19 (13689)

2022-02-15

„Alytaus naujienų“ numeryje 19 (13689) skaitykite:

  • Kai gyvenimo ratą brėžia laiko raštas
  • Jau bu­vu­siai li­go­ni­nės slau­gos ad­mi­nist­ra­to­rei pa­reikš­tas įta­ri­mas dėl ga­li­mos nar­ko­ti­nių ar psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų va­gys­tės
  • Aly­taus ra­jo­no rei­ka­lais do­mė­jo­si Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai
  • Ar tik­rai Ge­di­mi­nas Dauk­šys ken­kia spor­tui, o gal tik kai ku­riems vei­kė­jams?
  • Mi­ka­la­vo kai­mo ben­druo­me­nės „Ši­lai­čiai” pir­mi­nin­kė Da­lia Ka­za­ke­vi­čie­nė: „Ne­no­riu aš žmo­nėms bū­ti ge­ra, no­riu jiems bū­ti nau­din­ga“
  • Gy­dy­to­jų po­ra: lai­kas, dė­me­sys ir mei­lė – vi­sų pir­ma sa­vo vai­kams ir vie­nas ki­tam
  • Sa­vi­gal­bos kny­gą iš­lei­du­si Ga­bi­ja Vit­ke­vi­čiū­tė: „Pri­klau­so­mas ati­duo­da sa­ve už bu­te­lį, o ar­ti­ma­sis – už dy­ką”
  • Nau­ja­me Lo­re­tos Jast­rams­kie­nės ro­ma­ne
  • su­si­pi­na mei­lė, kan­čia bei vil­tis Lie­tu­vo­je ir Si­bi­re
  • „Tarp pil­kų de­be­sų” vir­to gra­fi­niu ro­ma­nu: lie­tu­vė Li­na ja­me pra­kal­bo Bet­me­no ir Su­per­me­no kū­rė­jo teks­tais
„Go­je­lio“ šo­kė­jai sie­kia, kad ste­bin­tys žmo­nės juos skai­ty­tų. Kad tai pa­vyk­tų, tu­ri į šo­kį įdė­ti daug sa­vęs, kad su kiek­vie­nu at­lik­tu ju­de­siu tar­si iš­trūk­tų po ma­žą da­le­lę...
Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras siū­lo rink­tis elek­tro­ni­nį mo­kė­ji­mo pra­ne­ši­mo už at­lie­kas ga­vi­mo bū­dą. Taip pa­pras­čiau, pa­to­giau ir pi­giau.
Aly­taus Jur­gio Kun­či­no vie­šo­sios bib­lio­te­kos fo­jė (Sei­ri­jų g. 2) iki va­sa­rio pa­bai­gos vei­kia Ane­lės Zur­lie­nės (nuotr.) aus­tų rink­ti­nių juos­tų pa­ro­da. Eks­po­nuo­ja­ma pu­sė...
„Kad būtum, reikia kino“, – neabejoja „Kino pavasario“ organizatoriai, laukdami kovo 24– balandžio 3 dienomis vyksiančio festivalio ir atskleisdami programą „Meistrai“.
Pa­sau­li­nė sta­tis­ti­ka liu­di­ja, kad net 70 pro­cen­tų įvai­rių ko­lek­ci­jų yra su­kaup­tos pri­va­čiai ir tik 30 – mu­zie­juo­se. Aly­taus ko­lek­ci­nin­kų klu­bas vie­ni­ja 90 na­rių, 40 jų –...
Ar­tė­jant 2021-ųjų Ka­lė­doms „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ją bu­vo pa­sie­kęs pa­gal­bos pra­šy­mas iš vie­no Aly­tu­je, Vil­ties gat­vė­je esan­čio ben­dra­bu­čio gy­ven­to­jų. Žmo­nės kvie­tė...
Paskutinę 2020 metų Vilniaus knygų mugės dieną paskelbta naujos mugės tema „Vaizdas kaip tekstas“, rodos, pataikė į dešimtuką. Karantino vaizdų įprasminimas ir pagal juos sukurti tekstai tapo mūsų...
„Po­vil­nio“ me­džio­to­jų klu­bo na­rys Liu­das Pu­ga­čiaus­kas Mar­cin­ko­nių apy­lin­kė­se ap­ti­ko ru­do­sios meš­kos pėd­sa­kus. Tai­gi pa­va­sa­ris jau čia pat, nes Dzū­ki­jo­je pa­bu­do ne tik...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.