Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2586)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Ce pot să spun, sunt împușcat de cuvinte dacă nu pentru dr Isikolo nu aș fi fericit acum, el a făcut un lucru minunat pentru mine că nu pot să mă țin singur de sine, nu sunt genul de oameni pe care îi vei ajuta după munca bună vor fugi, de ce în fiecare zi îi las pe oameni să știe că există un bărbat puternic ca tine, care va crede vreodată că Rita prietena mea poate reveni la mine cerșind în genunchi după ce mă trăiește în 7 luni Dr Isikolo mi-a făcut o treabă care m-a făcut să cred că există un puternic jucător de vrăji acolo, dar are răbdare să aibă unul puternic precum Dr. Isikolo. Pot să-l dovedesc oricui dorește să contacteze acest mare om nu va regreta pentru că Dr. Isikolo mi-a adus înapoi iubitul în 48 de ore după ce am fost înșelat de acele jucători de vrăji online care caută bani pentru oameni, dar acum intenționez să mă căsătoresc cu ea, mă bucur, mulțumesc foarte mult, Dr Isikolo, apreciez foarte mult, mă rog faci la fel persoanelor care au nevoie de ajutor f rom tine. încă o dată vă mulțumesc prietenii mei de acolo pentru orice fel de problemă pe care o aveți, încercați să o contactați pe Dr. Isikolo și să discutați cu el și să vedeți ce se va întâmpla în continuare, aici este site-ul: https://isikololovetemple.com și e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau puteți, de asemenea, să-l WhatsApp la +2348133261196.

  Komentaras

  Ce pot să spun, sunt împușcat de cuvinte dacă nu pentru dr Isikolo nu aș fi fericit acum, el a făcut un lucru minunat pentru mine că nu pot să mă țin singur de sine, nu sunt genul de oameni pe care îi vei ajuta după munca bună vor fugi, de ce în fiecare zi îi las pe oameni să știe că există un bărbat puternic ca tine, care va crede vreodată că Rita prietena mea poate reveni la mine cerșind în genunchi după ce mă trăiește în 7 luni Dr Isikolo mi-a făcut o treabă care m-a făcut să cred că există un puternic jucător de vrăji acolo, dar are răbdare să aibă unul puternic precum Dr. Isikolo. Pot să-l dovedesc oricui dorește să contacteze acest mare om nu va regreta pentru că Dr. Isikolo mi-a adus înapoi iubitul în 48 de ore după ce am fost înșelat de acele jucători de vrăji online care caută bani pentru oameni, dar acum intenționez să mă căsătoresc cu ea, mă bucur, mulțumesc foarte mult, Dr Isikolo, apreciez foarte mult, mă rog faci la fel persoanelor care au nevoie de ajutor f rom tine. încă o dată vă mulțumesc prietenii mei de acolo pentru orice fel de problemă pe care o aveți, încercați să o contactați pe Dr. Isikolo și să discutați cu el și să vedeți ce se va întâmpla în continuare, aici este site-ul: https://isikololovetemple.com și e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau puteți, de asemenea, să-l WhatsApp la +2348133261196.

  Komentaras

  Ce pot să spun, sunt împușcat de cuvinte dacă nu pentru dr Isikolo nu aș fi fericit acum, el a făcut un lucru minunat pentru mine că nu pot să mă țin singur de sine, nu sunt genul de oameni pe care îi vei ajuta după munca bună vor fugi, de ce în fiecare zi îi las pe oameni să știe că există un bărbat puternic ca tine, care va crede vreodată că Rita prietena mea poate reveni la mine cerșind în genunchi după ce mă trăiește în 7 luni Dr Isikolo mi-a făcut o treabă care m-a făcut să cred că există un puternic jucător de vrăji acolo, dar are răbdare să aibă unul puternic precum Dr. Isikolo. Pot să-l dovedesc oricui dorește să contacteze acest mare om nu va regreta pentru că Dr. Isikolo mi-a adus înapoi iubitul în 48 de ore după ce am fost înșelat de acele jucători de vrăji online care caută bani pentru oameni, dar acum intenționez să mă căsătoresc cu ea, mă bucur, mulțumesc foarte mult, Dr Isikolo, apreciez foarte mult, mă rog faci la fel persoanelor care au nevoie de ajutor f rom tine. încă o dată vă mulțumesc prietenii mei de acolo pentru orice fel de problemă pe care o aveți, încercați să o contactați pe Dr. Isikolo și să discutați cu el și să vedeți ce se va întâmpla în continuare, aici este și e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau puteți, de asemenea, să-l Whatsapp la +2348133261196.

  Komentaras

  Am auzit multe vești bune despre DR WALE. Un prieten de-al meu care a jucat la loterie mi-a spus cum DR WALE i-a dat numărul norocos să câștige. Un prieten mi-a povestit cum DR WALE l-a readus pe soțul său la ea. Un prieten de prieten explică modul în care DR WALE l-a ajutat să câștige un loc de muncă pe care îl luptă de ani de zile. Un prieten a vorbit și despre modul în care DR WALE o ajută pentru sarcina copilului. Un prieten a povestit cum DR WALE o ajută să oprească divorțul când soțul ei intenționa să divorțeze de ea. După ce a auzit multe alte lucruri bune pe care le-a făcut pentru alți oameni din întreaga lume. Nu am de ales să îl contactez și să-i împărtășesc problemele mele. I-am spus cum soțul meu se comporta greșit față de mine și copii. După ce i-am spus, mi-a cerut să trimit numele soțului meu, ceea ce am făcut. Mi-a spus că va face o vraja pentru mine. El spune că odată ce a vrăjit, soțul meu va fi drăguț și eu și copiii. Într-adevăr, după ce vraja a fost aruncată, soțul meu începe să acționeze normal înapoi la noi acasă. Acum are grijă de noi acasă. Puteți contacta DR WALE pe E-mail drwalespellhome@gmail.com SAU WhatsApp: +2347054019402

  Komentaras

  Ajută-mă să-l sărbătoresc pe Dr. Isikolo (https://isikololovetemple.com) pentru ajutorul său deosebit. Sunt unul dintre acei oameni care au spus că nu voi apela niciodată la un psihic, la un mag sau la orice altceva care să mă ajute cu problemele mele - cel mai puțin din toate problemele mele de dragoste, dar am ajuns la punctul în care știam că am nevoie de câteva îndrumări și sunt atât de bucuros că l-am găsit pe acest bărbat numit Dr. Isikolo. Când aproape l-am pierdut pe Omar într-una din luptele noastre stupide și certuri constante (s-a despărțit de mine), am crezut că am pierdut totul. Plâng toată ziua și cred că nu se va mai întoarce la mine. Am citit atâtea mărturii despre vrăjeala de dragoste a doctorului Isikolo, despre cum a ajutat-o ​​să-l readucă pe fostul iubit înapoi. Îi trimit rapid un e-mail. și, de asemenea, să-l întorc pe soțul meu cu vraja lui de dragoste. Și când am fost cel mai disperat, el nu a profitat de mine. Ați prestat un serviciu foarte bun pentru o persoană care are o adevărată nevoie. Nu știu cum ați făcut-o sau cum funcționează această magie, dar tot ce știu este că FUNCȚIONEAZĂ și omul meu s-a întors la mine în 48 de ore așa cum mi-a promis !! Eu și soțul meu David suntem fericiți din nou împreună și voi fi întotdeauna recunoscător doctorului Isikolo. trimiteți-i un e-mail pentru orice fel de ajutor este foarte capabil și de încredere pentru ajutor: isikolosolutionhome@gmail.com sau îl puteți WhatsApp, de asemenea, la +2348133261196

  Komentaras

  Ajută-mă să-l sărbătoresc pe Dr. Isikolo (https://isikololovetemple.com) pentru ajutorul său deosebit. Sunt unul dintre acei oameni care au spus că nu voi apela niciodată la un psihic, la un mag sau la orice altceva care să mă ajute cu problemele mele - cel mai puțin din toate problemele mele de dragoste, dar am ajuns la punctul în care știam că am nevoie de câteva îndrumări și sunt atât de bucuros că l-am găsit pe acest bărbat numit Dr. Isikolo. Când aproape l-am pierdut pe Omar într-una din luptele noastre stupide și certuri constante (s-a despărțit de mine), am crezut că am pierdut totul. Plâng toată ziua și cred că nu se va mai întoarce la mine. Am citit atâtea mărturii despre vrăjeala de dragoste a doctorului Isikolo, despre cum a ajutat-o ​​să-l readucă pe fostul iubit înapoi. Îi trimit rapid un e-mail. și, de asemenea, să-l întorc pe soțul meu cu vraja lui de dragoste. Și când am fost cel mai disperat, el nu a profitat de mine. Ați prestat un serviciu foarte bun pentru o persoană care are o adevărată nevoie. Nu știu cum ați făcut-o sau cum funcționează această magie, dar tot ce știu este că FUNCȚIONEAZĂ și omul meu s-a întors la mine în 48 de ore așa cum mi-a promis !! Eu și soțul meu David suntem fericiți din nou împreună și voi fi întotdeauna recunoscător doctorului Isikolo. trimiteți-i un e-mail pentru orice fel de ajutor este foarte capabil și de încredere pentru ajutor: isikolosolutionhome@gmail.com sau îl puteți WhatsApp, de asemenea, la +2348133261196

  Komentaras

  Ajută-mă să-l sărbătoresc pe Dr. Isikolo (https://isikololovetemple.com) pentru ajutorul său deosebit. Sunt unul dintre acei oameni care au spus că nu voi apela niciodată la un psihic, la un mag sau la orice altceva care să mă ajute cu problemele mele - cel mai puțin din toate problemele mele de dragoste, dar am ajuns la punctul în care știam că am nevoie de câteva îndrumări și sunt atât de bucuros că l-am găsit pe acest bărbat numit Dr. Isikolo. Când aproape l-am pierdut pe Omar într-una din luptele noastre stupide și certuri constante (s-a despărțit de mine), am crezut că am pierdut totul. Plâng toată ziua și cred că nu se va mai întoarce la mine. Am citit atâtea mărturii despre vrăjeala de dragoste a doctorului Isikolo, despre cum a ajutat-o ​​să-l readucă pe fostul iubit înapoi. Îi trimit rapid un e-mail. și, de asemenea, să-l întorc pe soțul meu cu vraja lui de dragoste. Și când am fost cel mai disperat, el nu a profitat de mine. Ați prestat un serviciu foarte bun pentru o persoană care are o adevărată nevoie. Nu știu cum ați făcut-o sau cum funcționează această magie, dar tot ce știu este că FUNCȚIONEAZĂ și omul meu s-a întors la mine în 48 de ore așa cum mi-a promis !! Eu și soțul meu David suntem fericiți din nou împreună și voi fi întotdeauna recunoscător doctorului Isikolo. trimiteți-i un e-mail pentru orice fel de ajutor este foarte capabil și de încredere pentru ajutor: isikolosolutionhome@gmail.com sau îl puteți WhatsApp, de asemenea, la +2348133261196

  Komentaras

  Ajută-mă să-l sărbătoresc pe Dr. Isikolo (https://isikololovetemple.com) pentru ajutorul său deosebit. Sunt unul dintre acei oameni care au spus că nu voi apela niciodată la un psihic, la un mag sau la orice altceva care să mă ajute cu problemele mele - cel mai puțin din toate problemele mele de dragoste, dar am ajuns la punctul în care știam că am nevoie de câteva îndrumări și sunt atât de bucuros că l-am găsit pe acest bărbat numit Dr. Isikolo. Când aproape l-am pierdut pe Omar într-una din luptele noastre stupide și certuri constante (s-a despărțit de mine), am crezut că am pierdut totul. Plâng toată ziua și cred că nu se va mai întoarce la mine. Am citit atâtea mărturii despre vrăjeala de dragoste a doctorului Isikolo, despre cum a ajutat-o ​​să-l readucă pe fostul iubit înapoi. Îi trimit rapid un e-mail. și, de asemenea, să-l întorc pe soțul meu cu vraja lui de dragoste. Și când am fost cel mai disperat, el nu a profitat de mine. Ați prestat un serviciu foarte bun pentru o persoană care are o adevărată nevoie. Nu știu cum ați făcut-o sau cum funcționează această magie, dar tot ce știu este că FUNCȚIONEAZĂ și omul meu s-a întors la mine în 48 de ore așa cum mi-a promis !! Eu și soțul meu David suntem fericiți din nou împreună și voi fi întotdeauna recunoscător doctorului Isikolo. trimiteți-i un e-mail pentru orice fel de ajutor este foarte capabil și de încredere pentru ajutor: isikolosolutionhome@gmail.com sau îl puteți WhatsApp, de asemenea, la +2348133261196

  Komentaras

  Când l-am găsit pe Dr. Ilekhojie, aveam nevoie disperată de a-l aduce înapoi pe fostul meu iubit. M-a lăsat pentru o altă femeie. S-a întâmplat atât de repede și nu am avut niciun cuvânt de spus în situație. El m-a abandonat după 3 ani fără nicio explicație. L-am contactat pe Dr.Ilekhojie prin intermediul site-ului său web și mi-a spus ce trebuie să fac înainte să mă poată ajuta și am făcut ceea ce mi-a spus, după ce i-am oferit ceea ce dorea, a aruncat o vrajă de dragoste pentru a ne ajuta să ne întoarcem împreună . La scurt timp după ce și-a făcut vraja, iubitul meu a început din nou să-mi trimită mesaje text și s-a simțit oribil pentru ceea ce tocmai m-a supus. A spus că sunt cea mai importantă persoană din viața lui și el știe asta acum. Ne-am mutat împreună și el a fost mai deschis față de mine decât înainte și apoi a început să petreacă mai mult timp cu mine decât înainte. De când m-a ajutat Dr.Ilekhojie, partenerul meu este foarte stabil, fidel și mai aproape de mine decât înainte. Îl recomand cu drag pe Dr. Ilekhojie oricui are nevoie de ajutor. E-mail: gethelp05@gmail.com, Sunați-l sau adăugați-l pe WhatsApp prin: +2348147400259

  Komentaras

  Când l-am găsit pe Dr. Ilekhojie, aveam nevoie disperată de a-l aduce înapoi pe fostul meu iubit. M-a lăsat pentru o altă femeie. S-a întâmplat atât de repede și nu am avut niciun cuvânt de spus în situație. El m-a abandonat după 3 ani fără nicio explicație. L-am contactat pe Dr.Ilekhojie prin intermediul site-ului său web și mi-a spus ce trebuie să fac înainte să mă poată ajuta și am făcut ceea ce mi-a spus, după ce i-am oferit ceea ce dorea, a aruncat o vrajă de dragoste pentru a ne ajuta să ne întoarcem împreună . La scurt timp după ce și-a făcut vraja, iubitul meu a început din nou să-mi trimită mesaje text și s-a simțit oribil pentru ceea ce tocmai m-a supus. A spus că sunt cea mai importantă persoană din viața lui și el știe asta acum. Ne-am mutat împreună și el a fost mai deschis față de mine decât înainte și apoi a început să petreacă mai mult timp cu mine decât înainte. De când m-a ajutat Dr.Ilekhojie, partenerul meu este foarte stabil, fidel și mai aproape de mine decât înainte. Îl recomand cu drag pe Dr. Ilekhojie oricui are nevoie de ajutor. E-mail: gethelp05@gmail.com, Sunați-l sau adăugați-l pe WhatsApp prin: +2348147400259

  Komentaras

  Sunt în relație cu iubitul meu de 2 ani acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu-mi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot ce am putut pentru a-l recupera înapoi, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a funcționat. A fost în această zi credincioasă, am dat peste câteva comentarii pe un site web despre acest mare jucător de vrăji numit Dr. Isikolo, atât de multe persoane au susținut că îi ajută să-și reînnoiască relația și să-i aducă pe fostul lor înapoi, a trebuit să-l contactez pentru că ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul lui și mi-am spus tot ceea ce trebuie făcut, ceea ce am făcut și m-a asigurat că în 2 zile prietenul meu o va părăsi pe cealaltă fată și se va întoarce la mine și a fost foarte grozav surpriză când mi-am văzut iubitul revenind la mine după două zile. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul doctorului Isikolo și vă sfătuiesc dacă aveți nevoie și de ajutorul lui trimiteți-l direct prin e-mail E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com WhatsApp: +2348133261196 Site web: https://isikololovetemple.com

  Komentaras

  Sunt în relație cu iubitul meu de 2 ani acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu-mi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot ce am putut pentru a-l recupera înapoi, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a funcționat. A fost în această zi credincioasă, am dat peste câteva comentarii pe un site web despre acest mare jucător de vrăji numit Dr. Isikolo, atât de multe persoane au susținut că îi ajută să-și reînnoiască relația și să-i aducă pe fostul lor înapoi, a trebuit să-l contactez pentru că ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul lui și mi-am spus tot ceea ce trebuie făcut, ceea ce am făcut și m-a asigurat că în 2 zile prietenul meu o va părăsi pe cealaltă fată și se va întoarce la mine și a fost foarte grozav surpriză când mi-am văzut iubitul revenind la mine după două zile. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul doctorului Isikolo și vă sfătuiesc dacă aveți nevoie și de ajutorul lui trimiteți-l direct prin e-mail E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com WhatsApp: +2348133261196 Site web: https://isikololovetemple.com

  Komentaras

  Uneori, rahatul se întâmplă în căsătoriile noastre, dar nu va dura întotdeauna când luptăm pentru a le rezolva, am avut probleme cu căsătoria mea iunie 2019 a fost o experiență teribilă că aproape mi-am pierdut căsătoria, soțul meu a crezut că înșel pentru că întotdeauna primesc apeluri de la serviciu, am încercat să-l fac să înțeleagă că sunt doar colegii mei, nu m-a crezut niciodată că a cerut divorțul, iar actele au ieșit, a fost ca un vis pentru mine, dar a fost o realitate care trebuia să-l opresc pentru că Îl iubesc, a fost o căsătorie frumoasă și nici nu mi-am putut imagina că îmi părăsesc căsnicia, a trebuit să cer ajutor de la DR WALE. I-am explicat situația și, bineînțeles, el m-a ajutat, mi-a pregătit o vrăjeală de dragoste și m-a asigurat de siguranță, soțul meu oprește divorțul și mă iubește din nou, de aceea sunt aici pentru a le spune oamenilor despre DR WALE și despre cum m-a ajutat. Dacă întâmpinați probleme de căsătorie, contactați e-mailul său: drwalespellhome@gmail.com / WhatsApp: +2347054019402

  Komentaras

  Bună ziua, sunt aici pentru a răspândi această veste bună în întreaga lume despre modul în care mi-am recuperat fosta iubire. Am înnebunit când dragostea mea m-a părăsit pentru o altă fată luna trecută, dar când întâlnesc un prieten care-mi prezintă DR Ayo marele mesager al oracolului pe care îl slujește, i-am spus problema lui DR Ayo despre felul în care m-a părăsit și, de asemenea, cum aveam nevoie pentru a găsi un loc de muncă într-o companie foarte mare. El mi-a spus doar că am ajuns la locul potrivit unde aș primi dorința inimii mele fără efecte secundare. Mi-a spus ce să fac, după ce s-a făcut, în următoarele 2 zile dragostea mea m-a sunat la telefon și mi-a spus că îmi pare rău că am trecut prin mine până acum și tot în săptămâna următoare după ce dragostea mea m-a sunat cerșind iertare, am a fost chemat pentru un interviu la compania pe care mi-o doream dacă lucrez ca director general. Sunt atât de fericit și de copleșit încât trebuie să spun lumii întregi să contacteze DR Ayo și să rezolve toate problemele dvs. Nici o problemă nu este prea mare pentru el. Contactați-l direct pe WhatsApp: +2347055691377 sau prin e-mail: drayo47373@gmail.com

  Komentaras

  Bună ziua, sunt aici pentru a răspândi această veste bună în întreaga lume despre modul în care mi-am recuperat fosta iubire. Am înnebunit când dragostea mea m-a părăsit pentru o altă fată luna trecută, dar când întâlnesc un prieten care-mi prezintă DR Ayo marele mesager al oracolului pe care îl slujește, i-am spus problema lui DR Ayo despre felul în care m-a părăsit și, de asemenea, cum aveam nevoie pentru a găsi un loc de muncă într-o companie foarte mare. El mi-a spus doar că am ajuns la locul potrivit unde aș primi dorința inimii mele fără efecte secundare. Mi-a spus ce să fac, după ce s-a făcut, în următoarele 2 zile dragostea mea m-a sunat la telefon și mi-a spus că îmi pare rău că am trecut prin mine până acum și tot în săptămâna următoare după ce dragostea mea m-a sunat cerșind iertare, am a fost chemat pentru un interviu la compania pe care mi-o doream dacă lucrez ca director general. Sunt atât de fericit și de copleșit încât trebuie să spun lumii întregi să contacteze DR Ayo și să rezolve toate problemele dvs. Nici o problemă nu este prea mare pentru el. Contactați-l direct pe WhatsApp: +2347055691377 sau prin e-mail: drayo47373@gmail.com

  Komentaras

  Soțul meu m-a părăsit pentru o femeie mai tânără și am fost devastat. Parcă l-ar fi avut sub o vrajă rea, Paul s-a întors împotriva mea peste noapte fără niciun avertisment. S-a întâmplat anul trecut, am fost disperată, așa că am folosit fiecare site de distribuție de vrăji pe care l-am putut găsi fără rezultate. Un prieten mi-a trimis linkul către site-ul Dr. Ilekhojie și l-am contactat. A început să lucreze cu mine în iunie. Ca rezultat al tuturor minunatei sale lucrări, eu și bărbatul meu suntem din nou împreună. Sunt atât de fericit și de privilegiat că am o persoană atât de grozavă ca tine de partea mea. Mulțumesc! Dr Ilekhojie WhatsApp Dr Ilekhojie la +2348147400259 sau e-mail gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Soțul meu m-a părăsit pentru o femeie mai tânără și am fost devastat. Parcă l-ar fi avut sub o vrajă rea, Paul s-a întors împotriva mea peste noapte fără niciun avertisment. S-a întâmplat anul trecut, am fost disperată, așa că am folosit fiecare site de distribuție de vrăji pe care l-am putut găsi fără rezultate. Un prieten mi-a trimis linkul către site-ul Dr. Ilekhojie și l-am contactat. A început să lucreze cu mine în iunie. Ca rezultat al tuturor minunatei sale lucrări, eu și bărbatul meu suntem din nou împreună. Sunt atât de fericit și de privilegiat că am o persoană atât de grozavă ca tine de partea mea. Mulțumesc! Dr Ilekhojie WhatsApp Dr Ilekhojie la +2348147400259 sau e-mail gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Aceasta este o mărturie foarte surprinzătoare, vreau să vă alăturați tuturor pentru a mulțumi vraja de dragoste a lui Kiriji, întrucât el este într-adevăr un om al cuvintelor sale. Sunt inima frântă de mulți ani, fiecare bărbat care s-a apropiat de mine a ajuns să nu mă mai ia în serios, după ultima mea experiență cu omul care m-a dezamăgit ca de obicei, am început să caut o soluție pentru a pune capăt problemei mele, apoi colegul meu de la serviciu a prezentat mă duc la Templul vrăjirii lui Kiriji, apoi l-am contactat prin adresa sa de e-mail; kirijilovespell@gmail.com, a luat câteva zile înainte de a-mi răspunde și, când a făcut-o, am fost instruit cu privire la ce să fac înainte de a fi liber de robia spirituală, am făcut tot ce a spus și astăzi sunt fericit cu soțul meu. Bărbatul care m-a abandonat fără niciun motiv s-a întors la mine acum 3 zile și l-a ajutat și pe colegul meu să-l aducă înapoi pe soțul ei când au divorțat. Acestea sunt informațiile sale de contact; kirijilovespell @ gmail.com, îl puteți contacta și prin numărul său de WhatsApp; +23490201168697

  Komentaras

  Vă rugăm să citiți și să contactați, de asemenea, DR ISIKOLO dacă aveți nevoie de o vrajă de dragoste puternică pentru a vă remedia relația ruptă.
  Am divorțat de soțul meu când eram însărcinată în șase luni cu al doilea copil. Ne certam și ne certam fără încetare din ziua în care a fost conceput primul nostru copil, nu mai există dragoste și nici încredere de la el, așa că a divorțat de mine. Și în toate aceste vremuri, am încercat toate mijloacele diferite pentru a-l recupera înapoi, am încercat, de asemenea, niște turnători de vrăji diferite aici, în țara mea, dar niciunul dintre ei nu l-a putut aduce pe Richard înapoi la mine. Doar DR ISIKOLO mi-a garantat o vrăjeală urgentă de 48 de ore și mi-a asigurat că soțul meu va fi din nou cu mine. Îți scriu pentru a-ți oferi mulțumirile și recunoștința profundă pentru respectarea promisiunilor tale și pentru că ți-ai folosit puterile supradotate și mărețe pentru a-l aduce înapoi acasă. Am fost încântat să știu că sunteți specializat în reunirea iubitorilor. Mulțumesc, domnule, pentru că m-ai ajutat în cele mai rele momente din viața mea, pentru că am fost atât de grozav, și pentru că mi-ai dat o vrajă de dragoste care mi-a adus atât de multă bucurie în căsătoria mea. Soțul meu s-a întors și promite să nu mă mai părăsească niciodată. Dacă te îndoiești de capacitatea lui, ai încredere în mine. Ar trebui să riști. Merită în moduri pe care nici nu ți le-ai putea imagina. Dacă ești chiar acum și ai nevoie de o vrajă de dragoste puternică și urgentă pentru a-ți readuce fostul contact cu amabilitate, DR ISIKOLO chiar acum, el este singurul răspuns pentru a-ți restabili relația ruptă sau căsătoria. isikolosolutionhome@gmail.com sau WhatsApp-ul său: +2348133261196.

  Komentaras

  Vă rugăm să citiți și să contactați, de asemenea, DR ISIKOLO dacă aveți nevoie de o vrajă de dragoste puternică pentru a vă remedia relația ruptă.
  Am divorțat de soțul meu când eram însărcinată în șase luni cu al doilea copil. Ne certam și ne certam fără încetare din ziua în care a fost conceput primul nostru copil, nu mai există dragoste și nici încredere de la el, așa că a divorțat de mine. Și în toate aceste vremuri, am încercat toate mijloacele diferite pentru a-l recupera înapoi, am încercat, de asemenea, niște turnători de vrăji diferite aici, în țara mea, dar niciunul dintre ei nu l-a putut aduce pe Richard înapoi la mine. Doar DR ISIKOLO mi-a garantat o vrăjeală urgentă de 48 de ore și mi-a asigurat că soțul meu va fi din nou cu mine. Îți scriu pentru a-ți oferi mulțumirile și recunoștința profundă pentru respectarea promisiunilor tale și pentru că ți-ai folosit puterile supradotate și mărețe pentru a-l aduce înapoi acasă. Am fost încântat să știu că sunteți specializat în reunirea iubitorilor. Mulțumesc, domnule, pentru că m-ai ajutat în cele mai rele momente din viața mea, pentru că am fost atât de grozav, și pentru că mi-ai dat o vrajă de dragoste care mi-a adus atât de multă bucurie în căsătoria mea. Soțul meu s-a întors și promite să nu mă mai părăsească niciodată. Dacă te îndoiești de capacitatea lui, ai încredere în mine. Ar trebui să riști. Merită în moduri pe care nici nu ți le-ai putea imagina. Dacă ești chiar acum și ai nevoie de o vrajă de dragoste puternică și urgentă pentru a-ți readuce fostul contact cu amabilitate, DR ISIKOLO chiar acum, el este singurul răspuns pentru a-ți restabili relația ruptă sau căsătoria. isikolosolutionhome@gmail.com sau WhatsApp-ul său: +2348133261196.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.