Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2586)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  vă mulțumesc foarte mult DR.Ayo pentru munca minunată pe care ați făcut-o pentru mine și copiii mei pentru a-l aduce înapoi pe soțul meu. Am avut probleme serioase de relație cu soțul meu și el nu mai era angajat față de mine și copiii noștri, când l-am întrebat ce problema a fost, mi-a spus că s-a îndrăgostit de mine și vrea să divorțeze de mine și am o inimă atât de frântă încât am plâns toată ziua și noaptea, ceea ce l-a determinat să se mute în apartamentul prietenului său. Totul s-a înrăutățit pentru că a început să meargă frecvent la baruri și cluburi de striptease împreună cu prietenul său, îmbătându-se și leșinând. Mă amenință mereu la telefon de fiecare dată când îl sun din cauza tuturor sfaturilor proaste pe care i le-a dat prietenul său. Îl iubesc foarte mult și eram căsătoriți de 5 ani, ceea ce ne-a dat o fiică frumoasă și un fiu. De asemenea, pierdusem o mulțime de bani ca terapeuți până când am fost prezentat la dr. Ayo de un prieten care l-a ajutat să se căsătorească cu iubitul său din copilărie, mi-a dat încredere totală și putere să-l recuperez. Am făcut tot ce mi-a cerut DR.Ayo și am urmat, de asemenea, toate instrucțiunile pe care mi le-a dat DR. Spre surprinderea mea după 72 de ore, soțul meu m-a sunat și s-a repezit acasă cu o mașină nouă maro pentru mine și copiii noștri. Lucrurile tocmai s-au schimbat emoțional, am fost cea mai fericită femeie din lume în acea zi. soțul meu are acum o slujbă bună și a încetat să bea și a încetat să mai păstreze prieteni irelevanți. Este un miracol pe care nu l-aș fi crezut niciodată posibil, deoarece mi-am pierdut orice speranță înainte de a găsi dr. Ayo ... contactează-l astăzi și recuperează-ți dragostea, te pot asigura ... contactează-l pe WhatsAPP +2347055691377 sau EMAIL: drayo47373@gmail.com

  Komentaras

  This is a testimony that i will tell to every one to hear. i have been married four 4 years and on the fifth year of my marriage, another woman had a spell to take my lover away from me and my husband left me and the kids and we have suffered for 2 years until i meant a post where this man DR. Osasu: have helped someone and i decided to give him a try to help me bring my love Husband home and believe me i just send my picture to him and that of my husband and after 48 hours as he have told me, i saw a car drove into the house and behold it was my husband and he have come to me and the kids and that is why i am happy to make every one of you in similar to met with this man and have your lover back to your self His email: (drosasu25@gmail.com) you can also contact him or whatspp him on this +2347064365391 thank so much

  Komentaras

  Ești o femeie care caută fructul uterului, vrei să auzi vocile copiilor din casa ta, dar nu ai reușit să rămâi însărcinată, nu-ți mai face griji, deoarece dr. Ajayi te va ajuta să ai un copil al tău, am fost care se confruntă cu o situație similară atunci când un bărbat mărturisește cum dr. Ajayi l-a ajutat să-și readucă iubita soție acasă după 9 luni de separare, am contactat dr. Ajayi, mi-a explicat starea mea, mi-a spus să nu mai plâng și băutură pe bază de plante pentru mine pe care am luat-o și în trei luni am fost însărcinată cu un băiat și o fată, acum sunt o mamă mândră și casa mea a fost în pace. contactați-l pe dr. Ajayi, vrajitorul pentru orice situație de viață, este un om bun. Viber sau WhatsApp: +2347084887094 sau e-mail: drajayi1990@gmail.com

  Komentaras

  Ești o femeie care caută un copil, vrei să înțelegi vocile copiilor din casa ta, dar este posibil să nu rămâi însărcinată, nu te mai îngrijora, deoarece dr. Ayo te poate ajuta să ai propriul tău copil. Eram într-o situație similară. Când un bărbat a mărturisit că este un mare toboșar magic, dr. Ayo și-a adus iubita soție acasă după 9 luni de separare. Am vorbit cu dr. Ayo pentru a-mi explica starea. Mi-a spus să nu plătesc, am pregătit o mică plantă. Am luat-o și în trei luni am fost însărcinată cu un băiat și o fată, acum sunt o mamă mândră și casa mea era liniștită. Contactați Dr. Ayo, tipul de ceașcă pentru situația dvs. Acesta este un om brioșă. Viber sau WhatsApp: +2347055691377 sau e-mail: drayo47373@gmail.com

  Komentaras

  Sunt o persoană fericită acum, mulțumită lui DR WALE. M-am căsătorit în 2012. Nu am putut să dau naștere timp de cinci ani. Soțul meu era îngrijorat și intenționa să mă trimită afară din casă, mi-a spus că va divorța de mine. Toate acestea îmi pun dureri mari în inimă. Cu inima în dureri, acolo îmi împărtășesc problema cu un prieten de-al meu, știu că avea și probleme de căsătorie. Ea a spus că în timpul ei greu, DR WALE a fost cel pe care l-a contactat și DR WALE și-a adus soțul în termen de 3 zile și amândoi sunt fericiți din nou împreună. Am luat contactul DR WALE de la ea și am discutat cu DR WALE pe WhatsApp +2347054019402 i-am spus lui DR WALE tot ce îmi frământă inima și mi-a spus să nu mai plâng. DR WALE Aruncă o vraja pentru mine în câteva luni, el a aruncat Vraja pentru mine, am fost însărcinată. 2019 am născut un copil soțul meu a fost fericit și trăim fericiți. Deci, dacă aveți nevoie de ajutor urgent pentru orice fel de probleme, vă aflați în DR WALE este persoana potrivită pentru a contacta. E-mail: drwalespellhome@gmail.com SAU WhatsApp +2347054019402

  Komentaras

  Modul în care acest mare om numit Dr. Isikolo m-a ajutat să-mi aduc înapoi iubitul în 48 de ore este încă de necrezut pentru mine. iubitul meu care s-a despărțit de mine din mai anul trecut al acestui an și tot efortul meu pentru el înapoi s-a dovedit a fi avortat. Îl iubesc atât de mult încât, de fiecare dată când îl văd cu o altă fată, voi fi supărat. așa că, într-o zi, treceam prin internet când am văzut o mărturie a unei femei despre cum acest mare bărbat pe nume DR ISIKOLO a ajutat-o ​​să se întoarcă împreună cu soțul ei, așa că, norocos pentru mine, a renunțat la contactul bărbatului, așa că am sunat rapid la numărul pe care nu l-a ales i-am trimis un e-mail după aproximativ 2 ore când m-a sunat înapoi și mi-a răspuns prin e-mail. I-am explicat totul și mi-a dat informații complete despre proces și ce să fac. așa că mi-a spus că are nevoie de niște obiecte pentru a face rugăciunile pentru mine, pe care le-am făcut, am făcut tot posibilul pentru ca el să se asigure că rugăciunile mele sunt terminate și, în 48 de ore, așa cum m-a asigurat deja, iubitul meu a revenit la mine, rugându-mă să cerându-mi iertare, acum mă iubește, mă prețuiește și îmi promite că nu mă va mai părăsi niciodată. toate datorită lui DR ISIKOLO, îi puteți trimite și un e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau WhatsApp-ului său: +2348133261196 și fiți siguri de soluție, deoarece el este pur și simplu cel mai bun pe care îl puteți găsi oriunde.

  Komentaras

  Ești o femeie care caută fructul uterului, vrei să auzi vocile copiilor din casa ta, dar nu ai reușit să rămâi însărcinată, nu-ți mai face griji, deoarece dr. Ajayi te va ajuta să ai un copil al tău, am fost care se confruntă cu o situație similară atunci când un bărbat mărturisește cum dr. Ajayi l-a ajutat să-și readucă iubita soție acasă după 9 luni de separare, am contactat dr. Ajayi, mi-a explicat starea mea, mi-a spus să nu mai plâng și băutură pe bază de plante pentru mine pe care am luat-o și în trei luni am fost însărcinată cu un băiat și o fată, acum sunt o mamă mândră și casa mea a fost în pace. contactați-l pe dr. Ajayi, vrajitorul pentru orice situație de viață, este un om bun. Viber sau WhatsApp: +2347084887094 sau e-mail: drajayi1990@gmail.com

  Komentaras

  Bună ziua, sunt aici pentru a răspândi această veste bună în întreaga lume cu privire la modul în care mi-am revenit fosta iubire. Înnebuneam când dragostea mea m-a părăsit pentru o altă fată luna trecută, dar când întâlnesc un prieten care mi-a prezentat-o ​​pe DR ISIKOLO marele mesager al oracolului pe care îl slujește, i-am povestit problemei lui DR ISIKOLO despre cum a plecat fosta mea iubire eu și, de asemenea, cum aveam nevoie pentru a obține un loc de muncă într-o companie foarte mare. Mi-a spus doar că am ajuns la locul potrivit dacă îmi voi primi dorința inimii fără niciun efect secundar. Mi-a spus ce trebuie să fac, după ce s-a făcut, în următoarele 2 zile, dragostea mea m-a sunat la telefon și îmi spunea că îmi pare rău că m-am trăit înainte și, de asemenea, în următoarea săptămână după ce m-a sunat pledând pentru iertare, am fost chemat pentru interviu în compania mea dorită, dacă aveam nevoie să lucrez ca director general. Sunt atât de fericit și de copleșit încât trebuie să spun asta lumii întregi să contacteze DR ISIKOLO pe următorul site web: https://isikololovetemple.com și să rezolve toate problemele dvs. Nici o problemă nu este prea mare pentru el ca să o rezolve. Contactați-l direct pe: isikolosolutionhome@gmail.com sau WhatsApp-ul său: +2348133261196.

  Komentaras

  Bună ziua tuturor, aceasta este o mărturie excelentă pe care trebuie să o împărtășesc. Nu am crezut niciodată în vrăji sau magie până nu l-am întâlnit pe Dr. Sango. După 5 ani de divorț, soția mea m-a lăsat cu doi copii. Aproape că m-am sinucis, am fost ruptă emoțional. Mulțumesc unui editor de vrăji numit Dr.Sango, pe care l-am cunoscut online. Într-o zi fidelă, în timp ce navigau pe web, am găsit o mulțime de feedback-uri despre această roată specială. Unii l-au asigurat că și-a adus înapoi fostul iubit, alții l-au asigurat că le-a refăcut uterul, a vindecat cancerul și alte boli, alții l-au asigurat că se poate conjura pentru a opri divorțul. De asemenea, m-am confruntat cu o mărturie specifică, era o femeie pe nume Marry, ea a mărturisit cum i-a returnat fostul iubit în mai puțin de 2 zile, iar la finalul mărturiei i-a refuzat e-mailul. Adresă poștală (spellspecialistcaster937@gmail.com). După ce am citit toate aceste recenzii, am decis să încerc. L-am contactat prin e-mail și i-am explicat problema lui. În doar 48 de ore, soția mea s-a întors la mine. Ne-am rezolvat problemele și suntem chiar mai fericiți decât înainte. Dr. Sango este un om cu adevărat talentat, nu voi înceta să-l postez pentru că este o persoană uimitoare. Dacă aveți o problemă și căutați o soluție reală și o roată de vrăjitoare reală care să vă rezolve toate problemele, contactați Dr. Sango cu puterile sale. Vă poate face visele să devină realitate
  De asemenea, vă poate ajuta:
  1. Întoarce-ți iubitul sau prietena
  2. Întoarce-ți soțul sau soția
  3. Câștigă la loterie și promoție la birouri
  4. Ajutați să rămâneți gravidă dacă aveți nevoie de un copil
  5. Contactați-l acum pentru un remediu complet pentru orice boală: Hangout: e-mail de e-mail: spellspecialistcaster937@gmail.com

  Komentaras

  Revenirea cu fostul tău iubit, urgent cu vraja iubirii este într-adevăr cel mai bun jucător de vrăji cu garanție 100% .. numele meu este Barbara Damjam. Nu am crezut niciodată în vrăji de dragoste sau magie până când nu am contactat acest turn de vrăji numit DR ISIKOLO pe care atât de mulți oameni l-au testat online, este puternic. Partenerul meu a început să se comporte greșit și să aibă o relație cu o doamnă necunoscută mie după vremurile grele și grele și m-a părăsit. am trecut împreună și viața mea a fost cu susul în jos, deoarece relația noastră durează de 4 ani, l-am iubit cu adevărat. Mama lui era împotriva mea și nu avea o slujbă plătită, așa că, când am întâlnit acest personaj, i-am spus ce s-a întâmplat și i-am explicat la început situația lucrurilor, am fost indecis, sceptic și îndoielnic, dar am încercat și în 2 zile, după ce mi-a respectat și mi-a oferit tot ce avea nevoie pentru a lucra pentru mine, omul meu m-a sunat singur și a venit la mine cerându-și scuze că totul a fost stabilit cu mama și familia lui și a primit un nou interviu de angajare, așa că ar trebui să primim căsătorit, nu credeam că funcționează așa și a fost într-adevăr uimitor și sunt mândru să depun mărturie și să apreciez dr ISIKOLO pentru că este pur și simplu cel mai bun pe care îl poți găsi oriunde. aveți nevoie de un instrument de vrajă eficient și real pentru orice problemă din viața dvs. îl puteți contacta pe Dr. ISIKOLO prin intermediul site-ului: https://isikololovetemple.com sau prin e-mailul său: isikolosolutionhome@gmail.com.com sau prin WhatsApp/Viber lui la: +2348133261196 .

  Komentaras

  Revenirea cu fostul tău iubit, urgent cu vraja iubirii este într-adevăr cel mai bun jucător de vrăji cu garanție 100% .. numele meu este Barbara Damjam. Nu am crezut niciodată în vrăji de dragoste sau magie până când nu am contactat acest turn de vrăji numit DR ISIKOLO pe care atât de mulți oameni l-au testat online, este puternic. Partenerul meu a început să se comporte greșit și să aibă o relație cu o doamnă necunoscută mie după vremurile grele și grele și m-a părăsit. am trecut împreună și viața mea a fost cu susul în jos, deoarece relația noastră durează de 4 ani, l-am iubit cu adevărat. Mama lui era împotriva mea și nu avea o slujbă plătită, așa că, când am întâlnit acest personaj, i-am spus ce s-a întâmplat și i-am explicat la început situația lucrurilor, am fost indecis, sceptic și îndoielnic, dar am încercat și în 2 zile, după ce mi-a respectat și mi-a oferit tot ce avea nevoie pentru a lucra pentru mine, omul meu m-a sunat singur și a venit la mine cerându-și scuze că totul a fost stabilit cu mama și familia lui și a primit un nou interviu de angajare, așa că ar trebui să primim căsătorit, nu credeam că funcționează așa și a fost într-adevăr uimitor și sunt mândru să depun mărturie și să apreciez dr ISIKOLO pentru că este pur și simplu cel mai bun pe care îl poți găsi oriunde. aveți nevoie de un instrument de vrajă eficient și real pentru orice problemă din viața dvs. îl puteți contacta pe Dr. ISIKOLO prin intermediul site-ului: https://isikololovetemple.com sau prin e-mailul său: isikolosolutionhome@gmail.com.com sau prin WhatsApp/Viber lui la: +2348133261196 .

  Komentaras

  Revenirea cu fostul tău iubit, urgent cu vraja iubirii este într-adevăr cel mai bun jucător de vrăji cu garanție 100% .. numele meu este Barbara Damjam. Nu am crezut niciodată în vrăji de dragoste sau magie până când nu am contactat acest turn de vrăji numit DR ISIKOLO pe care atât de mulți oameni l-au testat online, este puternic. Partenerul meu a început să se comporte greșit și să aibă o relație cu o doamnă necunoscută mie după vremurile grele și grele și m-a părăsit. am trecut împreună și viața mea a fost cu susul în jos, deoarece relația noastră durează de 4 ani, l-am iubit cu adevărat. Mama lui era împotriva mea și nu avea o slujbă plătită, așa că, când am întâlnit acest personaj, i-am spus ce s-a întâmplat și i-am explicat la început situația lucrurilor, am fost indecis, sceptic și îndoielnic, dar am încercat și în 2 zile, după ce mi-a respectat și mi-a oferit tot ce avea nevoie pentru a lucra pentru mine, omul meu m-a sunat singur și a venit la mine cerându-și scuze că totul a fost stabilit cu mama și familia lui și a primit un nou interviu de angajare, așa că ar trebui să primim căsătorit, nu credeam că funcționează așa și a fost într-adevăr uimitor și sunt mândru să depun mărturie și să apreciez dr ISIKOLO pentru că este pur și simplu cel mai bun pe care îl poți găsi oriunde. aveți nevoie de un instrument de vrajă eficient și real pentru orice problemă din viața dvs. îl puteți contacta pe Dr. ISIKOLO prin intermediul site-ului: https://isikololovetemple.com sau prin e-mailul său: isikolosolutionhome@gmail.com.com sau prin WhatsApp/Viber lui la: +2348133261196 .

  Komentaras

  Mă simt atât de vesel astăzi pentru că fac parte din cei care se bucură din cauza ajutorului pe care mi l-a acordat dr. WALE pentru că mi-am revenit soțul. Sunt căsătorit de 7 ani și a fost atât de groaznic pentru că soțul meu mă înșela și căuta un divorț. Dar când am întâlnit numărul de telefon DR WALE +2347054019402 pe internet postat de o doamnă, am decis să iau legătura cu el și i-am explicat situația și apoi îi cer ajutorul, dar spre marea mea surpriză mi-a spus că o va face ajută-mă cu cazul meu pentru că nu există nicio problemă fără o soluție. mi-a spus ce să fac, ceea ce am făcut și a lucrat pentru mine, iar soțul meu s-a întors la tine după 3 zile așa cum mi-a promis. Aici sărbătoresc pentru că soțul meu s-a întors acasă și mă bucur cu adevărat de căsătoria mea și ce sărbătoare grozavă. Voi continua să depun mărturie pe internet, deoarece DR WALE este cu adevărat un ajutor pe care Dumnezeu la trimis să ne ajute pe toți. De ce nu contactați acum DR WALE dacă vă confruntați cu orice provocare în relația voastră. Îl puteți contacta pe
  adresa de e-mail: drwalespellhome@gmail.com
  WhatsApp: +2347054019402

  Komentaras

  Salvează-ți căsnicia și recuperează-l pe fostul tău iubit! Vrajile de dragoste puternice care funcționează rapid
  Iubitul meu m-a părăsit pentru o altă fată. Îmi tot spune că nu sunt nimic pentru el. Vrea să fie cu cealaltă fată. Nu mai are sentimente pentru mine. a început acum o săptămână. în acest moment și el mi-a vorbit, dar nu despre propria lui dispoziție sau pentru a ne reconstrui relația. o face pentru că îi cer să fie cu mine cel puțin câteva ore sau câteva minute .. vorbim o singură dată ... dar nu pot să rămân fără el. Vreau să fiu foarte îngrijorat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor la rând și am dat peste un site web care sugerează că dr. Ogala poate ajuta la obținerea fostului iubit înapoi repede. Deci, am simțit că trebuie să încerc. L-am contactat și mi-a spus ce să fac, iar eu am făcut și apoi mi-a făcut o vrajă de dragoste. 11 ore mai târziu, iubitul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îi este dor de mine, așa de uimitor !! Așa că s-a întors în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o. Apoi, din acea zi, relația noastră a fost mai puternică decât înainte, sunt grozavă. este atât de puternic și am decis să împărtășesc povestea mea pe internet, încât dr. Ogala este real. dacă sunteți aici și [NEVOIE DE AJUTOR]. Nu mai plânge, contactați-l acum pe doctorul Ogala. Iată contactul său, trimiteți-l prin e-mail la: drogalad02@gmail.com sau sunați-l / whatsapp: +2347049668119, aici este pagina pentru mai multe informații ?? https://facebook.com/ogalaspelltemple. De asemenea, pentru tratamentul complet al oricărui tip de boală sau boală.

  Komentaras

  DR ISIKOLO a făcut-o din nou pentru mine după ce m-a ajutat să-l recuperez pe soțul meu. Vreau să anunț lumea despre DR ISIKOLO, marele turnător de vrăji care mi-a adus înapoi soțul meu, când am crezut că orice speranță s-a pierdut. așa că l-am contactat și am respectat tot ce mi-a spus să fac și într-adevăr, am obținut rezultatul în 48 de ore, așa cum m-a asigurat. DR ISIKOLO și-a folosit vraja puternică pentru a-mi pune un zâmbet pe față, aducându-mi înapoi bărbatul cu vraja lui, la început am crezut că visez când soțul meu s-a întors la mine în genunchi implorându-mă să o iert și să o accept înapoi de atunci, el mă iubește mai mult decât mă așteptam vreodată, așa că mi-am jurat sinele că voi anunța lumea despre DR ISIKOLO pentru că este un om grozav. Ai probleme în relația ta? partenerul tău s-a despărțit de tine și încă îl iubești și îl vrei înapoi? Aveți probleme cu finanțele dvs.? sau aveți nevoie de ajutor de orice fel, atunci contactați DR ISIKOLO astăzi pentru că vă garantez 100% că vă va ajuta la fel cum m-a ajutat și pe mine. Adresa de e-mail DR ISIKOLO este: isikolosolutionhome@gmail.com.com sau WhatsApp/Viber lui pe: +2348133261196.
  Site-ul web: https://isikololovetemple.com

  Komentaras

  Cum să-ți faci soțul să se întoarcă acasă cu copiii tăi din nou

  Sunt o doamnă cu 2 copii, sunt din SUA, soțul meu m-a lăsat pe mine și pe cei doi copii ai săi timp de aproximativ 10 luni, am suferit mult și am făcut tot ce am putut pentru a-l face să se întoarcă la mine și la copiii lui, dar nimic nu funcționează afară. a fost într-adevăr o perioadă stresantă pentru mine, pentru că puteam trece cu sufletul la gură. mi s-a spus să iau legătura cu medicul pentru vrajă de dragoste, ceea ce am făcut, am avut noroc să-l iau pe Dr. Ilekhojie Contact, care a putut să mă ajute, a lansat o vrajă de dragoste care mi-a adus soțul la mine și la copii mulțumesc mult Dr Ilekhojie, apreciez foarte mult ceea ce ai făcut pentru mine. aici el contactul său, dacă este necesar pentru rezolvarea relației dvs. Contactați Dr. Ilekhojie. Număr WhatsApp + 2348147400259 / Email (gethelp05@gmail.com)

  Komentaras

  Cum să-ți faci soțul să se întoarcă acasă cu copiii tăi din nou

  Sunt o doamnă cu 2 copii, sunt din SUA, soțul meu m-a lăsat pe mine și pe cei doi copii ai săi timp de aproximativ 10 luni, am suferit mult și am făcut tot ce am putut pentru a-l face să se întoarcă la mine și la copiii lui, dar nimic nu funcționează afară. a fost într-adevăr o perioadă stresantă pentru mine, pentru că puteam trece cu sufletul la gură. mi s-a spus să iau legătura cu medicul pentru vrajă de dragoste, ceea ce am făcut, am avut noroc să-l iau pe Dr. Ilekhojie Contact, care a putut să mă ajute, a lansat o vrajă de dragoste care mi-a adus soțul la mine și la copii mulțumesc mult Dr Ilekhojie, apreciez foarte mult ceea ce ai făcut pentru mine. aici el contactul său, dacă este necesar pentru rezolvarea relației dvs. Contactați Dr. Ilekhojie. Număr WhatsApp + 2348147400259 / Email (gethelp05@gmail.com)

  Komentaras

  Cum să-ți faci soțul să se întoarcă acasă cu copiii tăi din nou

  Sunt o doamnă cu 2 copii, sunt din SUA, soțul meu m-a lăsat pe mine și pe cei doi copii ai săi timp de aproximativ 10 luni, am suferit mult și am făcut tot ce am putut pentru a-l face să se întoarcă la mine și la copiii lui, dar nimic nu funcționează afară. a fost într-adevăr o perioadă stresantă pentru mine, pentru că puteam trece cu sufletul la gură. mi s-a spus să iau legătura cu medicul pentru vrajă de dragoste, ceea ce am făcut, am avut noroc să-l iau pe Dr. Ilekhojie Contact, care a putut să mă ajute, a lansat o vrajă de dragoste care mi-a adus soțul la mine și la copii mulțumesc mult Dr Ilekhojie, apreciez foarte mult ceea ce ai făcut pentru mine. aici el contactul său, dacă este necesar pentru rezolvarea relației dvs. Contactați Dr. Ilekhojie. Număr WhatsApp + 2348147400259 / Email (gethelp05@gmail.com)

  Komentaras

  Cum să-ți faci soțul să se întoarcă acasă cu copiii tăi din nou

  Sunt o doamnă cu 2 copii, sunt din SUA, soțul meu m-a lăsat pe mine și pe cei doi copii ai săi timp de aproximativ 10 luni, am suferit mult și am făcut tot ce am putut pentru a-l face să se întoarcă la mine și la copiii lui, dar nimic nu funcționează afară. a fost într-adevăr o perioadă stresantă pentru mine, pentru că puteam trece cu sufletul la gură. mi s-a spus să iau legătura cu medicul pentru vrajă de dragoste, ceea ce am făcut, am avut noroc să-l iau pe Dr. Ilekhojie Contact, care a putut să mă ajute, a lansat o vrajă de dragoste care mi-a adus soțul la mine și la copii mulțumesc mult Dr Ilekhojie, apreciez foarte mult ceea ce ai făcut pentru mine. aici el contactul său, dacă este necesar pentru rezolvarea relației dvs. Contactați Dr. Ilekhojie. Număr WhatsApp + 2348147400259 / Email (gethelp05@gmail.com)

  Komentaras

  Cum să-ți faci soțul să se întoarcă acasă cu copiii tăi din nou

  Sunt o doamnă cu 2 copii, sunt din SUA, soțul meu m-a lăsat pe mine și pe cei doi copii ai săi timp de aproximativ 10 luni, am suferit mult și am făcut tot ce am putut pentru a-l face să se întoarcă la mine și la copiii lui, dar nimic nu funcționează afară. a fost într-adevăr o perioadă stresantă pentru mine, pentru că puteam trece cu sufletul la gură. mi s-a spus să iau legătura cu medicul pentru vrajă de dragoste, ceea ce am făcut, am avut noroc să-l iau pe Dr. Ilekhojie Contact, care a putut să mă ajute, a lansat o vrajă de dragoste care mi-a adus soțul la mine și la copii mulțumesc mult Dr Ilekhojie, apreciez foarte mult ceea ce ai făcut pentru mine. aici el contactul său, dacă este necesar pentru rezolvarea relației dvs. Contactați Dr. Ilekhojie. Număr WhatsApp + 2348147400259 / Email (gethelp05@gmail.com)

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.