Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2586)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Mă simt atât de vesel astăzi pentru că fac parte din cei care se bucură, din cauza ajutorului pe care mi l-a acordat doctorul Isikolo pentru că mi-a revenit soțul. Sunt căsătorit de 6 ani și a fost atât de groaznic pentru că soțul meu mă înșela și căuta un divorț. Dar când am dat peste e-mail-ul doctorului Isikolo (isikolosolutionhome@gmail.com.com) pe internet postat de o doamnă, am decis să iau legătura cu el și i-am explicat situația și apoi îi cer ajutorul, dar cea mai mare surpriză mi-a spus că mă va ajuta cu cazul meu pentru că nu există nicio problemă fără o soluție. mi-a spus ce să fac, ceea ce am făcut și a lucrat pentru mine, iar soțul meu s-a întors la tine după 2 zile așa cum mi-a promis. Aici sărbătoresc pentru că soțul meu s-a întors acasă și mă bucur cu adevărat de căsătoria mea și ce sărbătoare grozavă. Voi continua să depun mărturie pe internet, deoarece doctorul Isikolo este cu adevărat un ajutor pe care Dumnezeu la trimis să ne ajute pe toți. De ce să nu-l contactați acum pe doctorul Isikolo dacă vă confruntați cu orice provocări din viața de relație. Îl puteți contacta cu oricare dintre detaliile de mai jos.
  adresa de e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com
  WhatsApp pe: +2348133261196.
  Site-ul web: https://isikololovetemple.com

  Komentaras

  Mă simt atât de vesel astăzi pentru că fac parte din cei care se bucură, din cauza ajutorului pe care mi l-a acordat doctorul Isikolo pentru că mi-a revenit soțul. Sunt căsătorit de 6 ani și a fost atât de groaznic pentru că soțul meu mă înșela și căuta un divorț. Dar când am dat peste e-mail-ul doctorului Isikolo (isikolosolutionhome@gmail.com.com) pe internet postat de o doamnă, am decis să iau legătura cu el și i-am explicat situația și apoi îi cer ajutorul, dar cea mai mare surpriză mi-a spus că mă va ajuta cu cazul meu pentru că nu există nicio problemă fără o soluție. mi-a spus ce să fac, ceea ce am făcut și a lucrat pentru mine, iar soțul meu s-a întors la tine după 2 zile așa cum mi-a promis. Aici sărbătoresc pentru că soțul meu s-a întors acasă și mă bucur cu adevărat de căsătoria mea și ce sărbătoare grozavă. Voi continua să depun mărturie pe internet, deoarece doctorul Isikolo este cu adevărat un ajutor pe care Dumnezeu la trimis să ne ajute pe toți. De ce să nu-l contactați acum pe doctorul Isikolo dacă vă confruntați cu orice provocări din viața de relație. Îl puteți contacta cu oricare dintre detaliile de mai jos.
  adresa de e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com
  WhatsApp pe: +2348133261196.
  Site-ul web: https://isikololovetemple.com

  Komentaras

  Mă simt atât de vesel astăzi pentru că fac parte din cei care se bucură, din cauza ajutorului pe care mi l-a acordat doctorul Isikolo pentru că mi-a revenit soțul. Sunt căsătorit de 6 ani și a fost atât de groaznic pentru că soțul meu mă înșela și căuta un divorț. Dar când am dat peste e-mail-ul doctorului Isikolo pe internet postat de o doamnă, am decis să iau legătura cu el și i-am explicat situația și apoi îi cer ajutorul, dar cea mai mare surpriză mi-a spus că mă va ajuta cu cazul meu pentru că nu există nicio problemă fără o soluție. mi-a spus ce să fac, ceea ce am făcut și a lucrat pentru mine, iar soțul meu s-a întors la tine după 2 zile așa cum mi-a promis. Aici sărbătoresc pentru că soțul meu s-a întors acasă și mă bucur cu adevărat de căsătoria mea și ce sărbătoare grozavă. Voi continua să depun mărturie pe internet, deoarece doctorul Isikolo este cu adevărat un ajutor pe care Dumnezeu la trimis să ne ajute pe toți. De ce să nu-l contactați acum pe doctorul Isikolo dacă vă confruntați cu orice provocări din viața de relație. Îl puteți contacta cu oricare dintre detaliile de mai jos.
  adresa de e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com
  WhatsApp pe: +2348133261196.

  Komentaras

  Vreau să-i mulțumesc doctorului Wale pentru că mi-a readus iubitul la mine în termen de trei zile. Când amantul meu m-a părăsit, am fost atât de obosit și frustrat până când am căutat ajutor pe internet și am văzut atât de multe discuții bune despre Dr. Wale, așa că am contactat WhatsApp-ul său +2347054019402 și am decis să-l încerc și l-am contactat și îi explic i-a dat probleme și mi-a aruncat o vrajă de dragoste Voodoo pe care o folosesc pentru a-l recupera pe soțul meu. Dacă vă confruntați cu dificultăți în căsătoria / relația dvs. și doriți să-l recuperați pe iubitul dvs., contactați-l pe Dr. WALE prin E. Mail: drwalespellhome@gmail.com SAU WhatsApp: +2347054019402

  Komentaras

  Călătoria mea de restaurare a căsătoriei a început acum 7 zile, când soția mea de 42 de ani m-a schimbat cu un bărbat cu 10 ani mai mic. Am 57 de ani și ea 55. Am trecut prin deșert și în timpul călătoriei mele l-am găsit pe doctorul Isikolo. Dumnezeu l-a folosit pentru a-mi vindeca inima frântă și mi-a luat durerile cu vraja sa de Iubire Puternică. a fost una dificilă pentru mine, încercând să o readuc acasă fără succes și a devenit o agonie pentru copiii mei și pentru mine. Am încredere în Domnul și știu că El îmi va restabili căsătoria. I-am explicat totul și mi-a spus ce să fac, și mi-a făcut partea, iar soția mea s-a întors acasă la mine și la copiii noștri în mai puțin de 48 de ore. Trebuie să avem credință. Credința este asigurarea lucrurilor pe care le sperăm și convingerea lucrurilor nevăzute. Bărbații și femeile, vă rog, nu renunțați, Dumnezeu îl poate folosi pe doctorul Isikolo pentru a vă restabili căsătoria sau relația. Nu pierdeți speranța. Trebuie să te îndrăgostești de Domnul. Contactează doctorul Isikolo Pentru o vrajă de dragoste puternică trimisă de Dumnezeu. prin e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau WhatsApp-ul său la: +2348133261196.

  Komentaras

  Călătoria mea de restaurare a căsătoriei a început acum 7 zile, când soția mea de 42 de ani m-a schimbat cu un bărbat cu 10 ani mai mic. Am 57 de ani și ea 55. Am trecut prin deșert și în timpul călătoriei mele l-am găsit pe doctorul Isikolo. Dumnezeu l-a folosit pentru a-mi vindeca inima frântă și mi-a luat durerile cu vraja sa de Iubire Puternică. a fost una dificilă pentru mine, încercând să o readuc acasă fără succes și a devenit o agonie pentru copiii mei și pentru mine. Am încredere în Domnul și știu că El îmi va restabili căsătoria. I-am explicat totul și mi-a spus ce să fac, și mi-a făcut partea, iar soția mea s-a întors acasă la mine și la copiii noștri în mai puțin de 48 de ore. Trebuie să avem credință. Credința este asigurarea lucrurilor pe care le sperăm și convingerea lucrurilor nevăzute. Bărbații și femeile, vă rog, nu renunțați, Dumnezeu îl poate folosi pe doctorul Isikolo pentru a vă restabili căsătoria sau relația. Nu pierdeți speranța. Trebuie să te îndrăgostești de Domnul. Contactează doctorul Isikolo Pentru o vrajă de dragoste puternică trimisă de Dumnezeu. prin e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau WhatsApp-ul său la: +2348133261196.

  Komentaras

  Vreau să anunț universul că sunt fericit astăzi din cauza doctorului Ayo, vrăjitorul care mi-a adus soțul înapoi la mine când am crezut că l-am pierdut pentru totdeauna. Într-o zi fatidică, am văzut pe internet o serie de mărturii despre ajutorul pe care îl oferă celor cu sufletul la gură, așa că am decis să-l contactez despre soțul meu care m-a lăsat fără un cuvânt, după ce i-am povestit toate problemele, el m-a asigurat o să mă întorc acasă la mine, până la un moment dat îl cred și am făcut tot ce mi-a cerut să fac spre marea mea surpriză, soțul meu care refuzase să mă vadă a venit la casă și a plâns pentru iertare și acum trăim fericit împreună cu multă dragoste și grijă de la el. Ai probleme în relația ta? Partenerul tău s-a despărțit de tine și încă îl iubești și îl vrei înapoi? Ai probleme cu finanțele tale? Dr. Ayo este răspunsul la toată problema dvs., contactați-l pe WhatsApp +2347055691377 sau prin e-mail: drayo47373@gmail.com

  Komentaras

  Am citit câteva dintre mărturiile doctorului Ajayi despre modul în care a ajutat mulți oameni să-și aducă înapoi iubitorii într-o săptămână cu o vrajă de dragoste. Aveam probleme cu iubitul meu, așa că am decis să-l contactez pentru că îmi iubesc foarte mult bărbatul. a plecat de acasă și a spus că nu-l mai interesează relația fără motiv, am fost șocat. L-am contactat pe dr. Ajayi și mi-a spus că iubitul meu va reveni la mine, dr. Ajayi a făcut o vrajă de dragoste și acest lucru l-a făcut pe iubitul meu să deschidă ochii pentru a vedea cât de mult ne iubim și a revenit acasă. În timp ce scriu această mărturie, sunt cea mai fericită fată de pe pământ. eu și iubitul nostru ducem o viață fericită și dragostea noastră este acum mai puternică decât înainte de a ne despărți. Toate datorită dr. Ajayi pentru munca excesivă pe care a făcut-o pentru mine, ajutându-mă să mă întorc cu iubitul meu. dacă vă confruntați cu orice problemă și doriți o soluție rapidă, contactați-l pe dr. Ajayi pe e-mail: drajayi1990@gmail.com sau Viber / Whatsapp: +2347084887094 este un om de încredere.

  Komentaras

  Am citit câteva dintre mărturiile doctorului Ajayi despre modul în care a ajutat mulți oameni să-și aducă înapoi iubitorii într-o săptămână cu o vrajă de dragoste. Aveam probleme cu iubitul meu, așa că am decis să-l contactez pentru că îmi iubesc foarte mult bărbatul. a plecat de acasă și a spus că nu-l mai interesează relația fără motiv, am fost șocat. L-am contactat pe dr. Ajayi și mi-a spus că iubitul meu va reveni la mine, dr. Ajayi a făcut o vrajă de dragoste și acest lucru l-a făcut pe iubitul meu să deschidă ochii pentru a vedea cât de mult ne iubim și a revenit acasă. În timp ce scriu această mărturie, sunt cea mai fericită fată de pe pământ. eu și iubitul nostru ducem o viață fericită și dragostea noastră este acum mai puternică decât înainte de a ne despărți. Toate datorită dr. Ajayi pentru munca excesivă pe care a făcut-o pentru mine, ajutându-mă să mă întorc cu iubitul meu. dacă vă confruntați cu orice problemă și doriți o soluție rapidă, contactați-l pe dr. Ajayi pe e-mail: drajayi1990@gmail.com sau Viber / Whatsapp: +2347084887094 este un om de încredere.

  Komentaras

  Sunt aici pentru a vorbi despre munca bună a lui DR WALE, am întotdeauna probleme cu întâlnirea cu bărbați de fiecare dată când întâlnesc un bărbat la întâlnire, odată ce vedem după acea zi că omul nu va mai avea interes pentru mine. Toate locurile în care am fost să caut un loc de muncă m-au respins. Așa că mă tot întreb ce se întâmplă cu mine. Abia când l-am întâlnit pe acest mare om numit DR WALE, care m-a ajutat să arunc o vrajă de sacrificiu. De când DR WALE a lansat această vraja pentru mine, lucrurile bune mi-au venit în cale. Birourile la care mi-am prezentat CV-ul mi-au cerut să încep să vin la muncă. Orice om pe care îl întâlnesc acum vrea să afle mai multe lucruri despre mine. Vraja pe care a făcut-o DR WALE pentru mine mi-a adus multe lucruri bune în viața mea. Deci, dacă aveți vreo problemă la locul de muncă sau în relația dvs., DR WALE este persoana potrivită pentru a contacta. E-mail: drwalespellhome@gmail.com SAU Sunați / WhatsApp +2347054019402

  Komentaras

  Sunt aici pentru a vorbi despre munca bună a lui DR WALE, am întotdeauna probleme cu întâlnirea cu bărbați de fiecare dată când întâlnesc un bărbat la întâlnire, odată ce vedem după acea zi că omul nu va mai avea interes pentru mine. Toate locurile în care am fost să caut un loc de muncă m-au respins. Așa că mă tot întreb ce se întâmplă cu mine. Abia când l-am întâlnit pe acest mare om numit DR WALE, care m-a ajutat să arunc o vrajă de sacrificiu. De când DR WALE a lansat această vraja pentru mine, lucrurile bune mi-au venit în cale. Birourile la care mi-am prezentat CV-ul mi-au cerut să încep să vin la muncă. Orice om pe care îl întâlnesc acum vrea să afle mai multe lucruri despre mine. Vraja pe care a făcut-o DR WALE pentru mine mi-a adus multe lucruri bune în viața mea. Deci, dacă aveți vreo problemă la locul de muncă sau în relația dvs., DR WALE este persoana potrivită pentru a contacta. E-mail: drwalespellhome@gmail.com SAU Sunați / WhatsApp +2347054019402

  Komentaras

  Numele meu este Kornelia Hoblakova, vreau să mulțumesc omului care se află astăzi în spatele zâmbetelor mele, reuniindu-mă pe mine și pe soțul meu după ce a divorțat de mine, după ce a plecat, am suferit probleme grave de sănătate din cauza gândirii excesive și a depresiei până când am contactat vrajitorul care mi-a spus ce să fac și m-am conformat și mi l-a înapoiat în 48 de ore. Doctorul Isikolo, care este un jucător de vrăji foarte puternic și mi-a adus soțul înapoi la mine și l-a făcut să mă roage să-l iert pentru tot ce mi-a făcut, chiar mi-a fost dor de el și l-am iubit întotdeauna. Mă bucur că îl am înapoi în viața mea și toate aprecierile mele merg la doctorul Isikolo pentru că m-a ajutat și mi-a adus soțul înapoi în viață cu marile sale puteri. Prietenii mei de acolo, care trec prin probleme de căsătorie și probleme de divorț, vă asigur că vă puteți readuce iubitul în viață cu ajutorul doctorului Isikolo. Puteți ajunge la el pe: (https://isikololovetemple.com) Voi continua să îi public numele pe internet din cauza muncii bune pe care a făcut-o pentru mine. E-mailul său din nou este: isikolosolutionhome@gmail.com sau WhatsApp/Viber lui pe: +2348133261196.

  Komentaras

  Numele meu este Kornelia Hoblakova, vreau să mulțumesc omului care se află astăzi în spatele zâmbetelor mele, reuniindu-mă pe mine și pe soțul meu după ce a divorțat de mine, după ce a plecat, am suferit probleme grave de sănătate din cauza gândirii excesive și a depresiei până când am contactat vrajitorul care mi-a spus ce să fac și m-am conformat și mi l-a înapoiat în 48 de ore. Doctorul Isikolo, care este un jucător de vrăji foarte puternic și mi-a adus soțul înapoi la mine și l-a făcut să mă roage să-l iert pentru tot ce mi-a făcut, chiar mi-a fost dor de el și l-am iubit întotdeauna. Mă bucur că îl am înapoi în viața mea și toate aprecierile mele merg la doctorul Isikolo pentru că m-a ajutat și mi-a adus soțul înapoi în viață cu marile sale puteri. Prietenii mei de acolo, care trec prin probleme de căsătorie și probleme de divorț, vă asigur că vă puteți readuce iubitul în viață cu ajutorul doctorului Isikolo. Puteți ajunge la el pe: (https://isikololovetemple.com) Voi continua să îi public numele pe internet din cauza muncii bune pe care a făcut-o pentru mine. E-mailul său din nou este: isikolosolutionhome@gmail.com sau WhatsApp/Viber lui pe: +2348133261196.

  Komentaras

  Căutam ajutor pentru că soțul meu a cerut divorțul, dar îl iubesc cu adevărat, l-am implorat să rămână, refuză, am putut să mă împac cu soțul meu după 1 an de separare cu ajutorul unui bărbat puternic, Dr. Ajayi, el este un mare jucător de vrăji și este capabil să efectueze orice fel de vraja. Îl puteți scrie pe Whatsapp: +2347084887094 sau prin e-mail: drajayi1990@gmail.com dacă aveți nevoie de ajutor spiritual.

  * Vrajă de căsătorie
  *Vraja dragostei
  * pe bază de plante pentru orice boală
  * Vrajă la loterie
  * Câștigă orice dosar în instanță

  Dr. Ajayi este într-adevăr o minune și are ascultări ascultătoare, vă puteți baza pe el pentru orice fel de meserie de vrăji și vă veți împărtăși și laudele.

  Komentaras

  Căutam ajutor pentru că soțul meu a cerut divorțul, dar îl iubesc cu adevărat, l-am implorat să rămână, refuză, am putut să mă împac cu soțul meu după 1 an de separare cu ajutorul unui bărbat puternic, Dr. Ajayi, el este un mare jucător de vrăji și este capabil să efectueze orice fel de vraja. Îl puteți scrie pe Whatsapp: +2347084887094 sau prin e-mail: drajayi1990@gmail.com dacă aveți nevoie de ajutor spiritual.

  * Vrajă de căsătorie
  *Vraja dragostei
  * pe bază de plante pentru orice boală
  * Vrajă la loterie
  * Câștigă orice dosar în instanță

  Dr. Ajayi este într-adevăr o minune și are ascultări ascultătoare, vă puteți baza pe el pentru orice fel de meserie de vrăji și vă veți împărtăși și laudele.

  Komentaras

  Ai mare nevoie de vrajă de dragoste pentru a-ți aduce înapoi fostul iubit sau pentru a-ți reuni căsnicia? contactați DR ISIKOLO (https://isikololovetemple.com) pentru o soluție rapidă de 48 de ore. Am avut o problemă cu soțul meu acum un an și șase luni, care ne separă. Când s-a despărțit de mine, am fost confuză și nu știam ce să fac pentru a-l readuce înapoi, m-am simțit atât de gol înăuntru. Până când am întâlnit pe DR ISIKOLO pe internet despre cum a ajutat atât de mulți oameni să rezolve diverse probleme acolo. I-am trimis un e-mail și i-am spus problema mea și am făcut ceea ce mi-a cerut să fac pentru ca el să mă ajute, să rezum scurt povestea lungă, înainte să o știu, în mai puțin de 48 de ORE, Soțul meu mi-a sunat și s-a întors la mine și mi-a spus că îi pare rău de ceea ce se întâmpla între amândoi. În sfârșit, scriu această mărturie pentru a-ți oferi mulțumirile și recunoștința profundă DR ISIKOLO pentru că ți-ai respectat cuvintele și promisiunile făcute în aducerea lui înapoi la mine în doar 24 de ore de la puternica ta vrăjire și pentru că ți-ai folosit puterile superbe adu-l înapoi. Dacă aveți nevoie de ajutorul lui, îl puteți trimite prin e-mail la: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp pe +2348133261196.

  Komentaras

  Ai mare nevoie de vrajă de dragoste pentru a-ți aduce înapoi fostul iubit sau pentru a-ți reuni căsnicia? contactați DR ISIKOLO (https://isikololovetemple.com) pentru o soluție rapidă de 48 de ore. Am avut o problemă cu soțul meu acum un an și șase luni, care ne separă. Când s-a despărțit de mine, am fost confuză și nu știam ce să fac pentru a-l readuce înapoi, m-am simțit atât de gol înăuntru. Până când am întâlnit pe DR ISIKOLO pe internet despre cum a ajutat atât de mulți oameni să rezolve diverse probleme acolo. I-am trimis un e-mail și i-am spus problema mea și am făcut ceea ce mi-a cerut să fac pentru ca el să mă ajute, să rezum scurt povestea lungă, înainte să o știu, în mai puțin de 48 de ORE, Soțul meu mi-a sunat și s-a întors la mine și mi-a spus că îi pare rău de ceea ce se întâmpla între amândoi. În sfârșit, scriu această mărturie pentru a-ți oferi mulțumirile și recunoștința profundă DR ISIKOLO pentru că ți-ai respectat cuvintele și promisiunile făcute în aducerea lui înapoi la mine în doar 24 de ore de la puternica ta vrăjire și pentru că ți-ai folosit puterile superbe adu-l înapoi. Dacă aveți nevoie de ajutorul lui, îl puteți trimite prin e-mail la: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp pe +2348133261196.

  Komentaras

  Mărturie asupra unui jucător care a adus-o înapoi la mine. Aproape că mi-am luat viața din cauza faptului că fostul meu m-a părăsit și nu mai accept apelurile sau răspund la mesajele mele text. Mi-a spus că nu mai are încredere în mine pentru că lucrez foarte târziu noaptea. Am încercat să-l conving, dar el nu mă va crede până nu ne-am luptat și ne-am despărțit timp de 4 luni, după care îmi dau seama că nu pot trăi fără el din cauza iubirii pe care o am pentru el. Am încercat tot posibilul să-l recuperez, dar nu a funcționat pentru mine până când am întâlnit pe un bărbat numit Dr. Ilekhojie pe un blog, el a vrăjit pentru mine și iată că fostul meu s-a întors în 24 de ore cerându-mi iertare, am fost atât a surprins acea vrajă. Dacă cineva de aici are nevoie de ajutor, cu toată sinceritatea, contactați-l pe dr. Ilekhojie prin intermediul; (gethelp05@gmail.com sau sunați sau whatsaap +2348147400259

  Komentaras

  Mărturie asupra unui jucător care a adus-o înapoi la mine. Aproape că mi-am luat viața din cauza faptului că fostul meu m-a părăsit și nu mai accept apelurile sau răspund la mesajele mele text. Mi-a spus că nu mai are încredere în mine pentru că lucrez foarte târziu noaptea. Am încercat să-l conving, dar el nu mă va crede până nu ne-am luptat și ne-am despărțit timp de 4 luni, după care îmi dau seama că nu pot trăi fără el din cauza iubirii pe care o am pentru el. Am încercat tot posibilul să-l recuperez, dar nu a funcționat pentru mine până când am întâlnit pe un bărbat numit Dr. Ilekhojie pe un blog, el a vrăjit pentru mine și iată că fostul meu s-a întors în 24 de ore cerându-mi iertare, am fost atât a surprins acea vrajă. Dacă cineva de aici are nevoie de ajutor, cu toată sinceritatea, contactați-l pe dr. Ilekhojie prin intermediul; (gethelp05@gmail.com sau sunați sau whatsaap +2348147400259

  Komentaras

  Fostul meu soț a divorțat de mine acum 4 ani, așa că într-o zi am vizitat forumul pentru câteva sfaturi de recuperare și am văzut acolo o femeie care a mărturisit cum dr. WALE a ajutat-o ​​să-și recupereze bărbatul după ce s-a legat de vraja altei femei și DR WALE l-a ajutat a ei. Așa am contactat-o ​​pe DR WALE și îi explic problemele mele, spre marea mea surpriză, DR WALE m-a ajutat să-mi găsesc bărbatul după 2 zile, iar acum căsătoria mea este perfectă, așa cum am promis. Restaurarea permanentă a unui Ex nu numai că aduce înapoi pe cineva pe care îl iubești, ci unește și sentimentele iubitorilor cu faptul că ești fericit cu această persoană. Omul meu mă tratează ca pe o regină acum și spune mereu că mă iubește tot timpul. Dacă întâmpinați dificultăți în relația dvs., DR WALE vă poate ajuta în căsătorie, CONTACTAȚI-L. EMAIL: drwalespellhome@gmail.com SAU WhatsApp: +2347054019402

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.