Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2492)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Am citit câteva mărturii despre o casă de vrăji de dragoste de Dr. Isikolo despre cum i-a ajutat pe mulți oameni să-și readucă foștii iubiți în 48 de ore, Sincer mă ​​gândeam dacă asta era real și dacă acest bărbat ar putea ajuta cu adevărat să-mi readucă iubitul. pe care îi iubesc atât de mult. Am decis să-l contactez pentru că îmi iubesc foarte mult iubitul și am fost despărțiți de câteva luni. Mi-a fost foarte dor de el atât de mult, am încercat toate celelalte mijloace pentru a-l recupera înapoi, dar nu am putut. Am contactat dr. Isikolo și el mi-a spus că fostul meu va reveni la mine în următoarele 48 de ore, dr. Isikolo l-a eliberat pentru a ști cât de mult îl iubesc și îl doresc. Și a deschis ochii pentru a imagina cât de mult avem împreună. Fostul meu este acum din nou la mine. Așa cum scriu această mărturie chiar acum sunt cea mai fericită fată de pe pământ, iar eu și iubitul meu trăiesc o viață fericită, iar iubirea noastră este acum mai puternică decât cum a fost chiar înainte despărțiți-vă.Toate mulțumirile se duc la dr. Isikolot pentru munca excesivă pe care a făcut-o pentru mine, ajutându-mă să mă întorc cu fostul meu iubit. Aș dori să arunc adresa de mail a doctorului Isikolo și sper să vedeți această mărturie și să-l contactați dacă aveți un iubit pe care îl doriți într-adevăr atât de rău, e-mailul său: (isikolosolutionhome@gmail.com) Puteți să-l WhatsApp la +2348133261196.

  Komentaras

  Acesta este site-ul pe care l-am citit despre DR ISIKOLO și l-am contactat pentru a mă ajuta să-mi revin fostul iubit să se căsătorească cu mine în luna iunie a acestui an și am revenit aici pentru a posta despre el. DR ISIKOLO vă va ajuta să rezolvați problema dvs. indiferent prin ce treceți. Numele meu este Alenka Egon din SUA. Postarea despre o casetă de vrăji este foarte ciudată pentru că nu am crezut niciodată că voi putea să spun că am fost ajutat de o casetă de vrăji în a-mi aduce fostul iubit înapoi la mine după 3 ani de contact. Am citit despre DR ISIKOLO de pe alte site-uri web și l-am contactat pentru a mă ajuta și în mai puțin de 48 de ore fostul meu iubit m-a sunat și am fost fericit că vrea să se întoarcă la mine. Ne-am întâlnit vineri și mi-a propus, ... A fost cel mai frumos inel. Vă rugăm să vă prezentați pe toți cei de aici, contactați DR ISIKOLO pentru a vă rezolva problema pentru dvs. și pentru a vă face fericit cu relația dvs. care vă doare. Dragostea este cel mai bun sentiment experimentat vreodată. Trimiteți-i un e-mail la (isikolosolutionhome@gmail.com) sau WhatsApp/Viber lui la +2348133261196.

  Komentaras

  buna ziua prieteni ei nu sunt nicio problema fara o solutie, dar numai daca cauti ajutor din locurile potrivite, am avut o mizerie groaznica in casnicia mea pentru ca sotul meu m-a lasat pentru o alta femeie dupa 5 ani de casatorie, iar partea socanta este ca nu am avut nicio formă de neînțelegere, instantaneu știu că ceva nu era corect pentru că l-am rugat să se întoarcă acasă, dar el a refuzat și a acționat ciudat față de mine, acest lucru m-a făcut să caut ajutor și am avut norocul să întâlnesc o cască de vrăji contactul online a fost renunțat la un bărbat care a descris cum l-a ajutat dr. Ajayi, la câștigarea mare la loterie. L-am luat pe doctorul Ajayi de contact și i-am explicat situația mea, el a pus câteva întrebări la care dau răspunsuri corecte, i-am dat și ceva bani pentru a cumpăra lucruri pe care le va folosi pentru slujbă și după trei zile de vrajă am soțul meu înapoi acasă cu mine, este un miracol. contactați dr. Ajayi pentru orice fel de muncă de vrajă. Viber / WhatsApp: +2347084887094 sau e-mail: drajayi1990@gmail.com

  Komentaras

  Promit să împărtășesc această mărturie în toată lumea odată ce iubitul meu se va întoarce înapoi la mine, iar astăzi cu tot respectul vreau să-i mulțumesc dr. Isikolo pentru că a adus bucurie și fericire în relația mea și cu familia mea. Vreau să vă informez că există o casetă de vrajă reală și autentică. Nu am crezut niciodată în niciunul dintre aceste lucruri până când nu mi-am pierdut iubitul, am cerut ajutor până când l-am găsit pe dr. Isikolo o casetă de vrăjitoare grăbită și mi-a aruncat o vraja de dragoste și m-a asigurat că îmi voi primi prietenul înapoi în două zile. după ce vraja a fost aruncată. Două zile mai târziu, mi-a sunat telefonul și atât de șocant, prietenul meu nu m-a sunat de 3 ani și mi-a făcut scuze pentru ruperea inimii și mi-a spus că este gata să fiți osul meu din spate până la restul vieții lui cu mine. Dr. Isikolo l-a eliberat să știe cât de mult îl iubesc și îl doresc. Și a deschis ochii pentru a imagina cât de mult avem împreună. În timp ce scriu această mărturie chiar acum, sunt cea mai fericită fată de pe pământ și eu și logodnicul meu trăiesc o viață fericită, iar iubirea noastră este acum mai puternică decât cum a fost chiar înainte de despărțirea noastră. De aceea mi-am promis să-mi împărtășesc mărturia în tot universul. Toate îi mulțumesc dr. Isikolo pentru munca excesivă pe care a făcut-o pentru mine. Mai jos este adresa de e-mail dacă vă aflați într-o situație în care suferiți de o pauză cardiacă și vă asigur că, așa cum a făcut-o pe a mea, cu siguranță vă va ajuta și voi. E-mail: (isikolosolutionhome@gmail.com) Îl puteți Whatsapp și la +2348133261196.

  Komentaras

  Aceasta este o mărturie pe care o să le spun tuturor să audă. am fost căsătorit patru patru ani și în al cincilea an al căsătoriei mele, o altă femeie a avut o vrajă să-mi ia soțul de mine, iar soțul meu a lăsat-o pe mine și copiii și am suferit de 2 ani până am însemnat o postare în care asta omule dr., Ilekhojie au ajutat pe cineva și am decis să-l încerc să mă ajute să-mi aduc iubitul Sotul acasă și crede-mă că îmi trimit doar poza la el și a soțului meu și după 48 de ore după cum mi-a spus, am văzut o mașină a condus în casă și iată că a fost soțul meu și a venit la mine și la copii și de aceea sunt fericit să fac pe toți dintre voi în situații similare să-l contactez prin e-mail: (gethelp05@gmail.com) sau whatspp și Viber prin acest număr: +2348147400259

  Komentaras

  Bună prieteni, sper că sunteți în stare de sănătate bună și vă doresc fericire în viață, deoarece fără asta viața va fi mizerabilă. Vreau să folosesc această ocazie pentru a mulțumi doctorului Ajayi pentru restabilirea păcii în casa mea matrimonială. Dr. Ajayi este un caster vraja dăruit de marii strămoși ai săi. Soțul meu a fost crud cu mine și copiii noștri de aproximativ un an, ca să fiu sincer, s-a simțit ca un iad cu el atunci. Chiar nu știu ce am făcut pentru a fi tratați așa cum ne face, într-o clipă de ochi soțul meu se întoarce către un străin către propria familie și nu mai este omul iubitor și grijuliu pe care-l obișnuiește pentru toate acestea când a călătorit în Spania și de atunci a fost de-a lungul Spaniei de peste o duzină de ori într-un an, îl întreb care este problema, dar nu a primit niciun răspuns pozitiv din partea lui, lucrurile au fost foarte dure pentru mine, așa că am ieșit să caut ajutor și sfaturi despre ce trebuie să fac pentru a-mi salva căsătoria uluitoare și, din fericire, pentru mine, am trecut prin știrile online și am văzut o mărturie a unei doamne despre cum Dr. Ajayi a ajutat-o ​​cu ea în căsătorie folosind această putere vraja oferită de strămoșii săi , Am fost sceptic în legătură cu acest lucru, dar am decis să încerc, l-am contactat și i-am oferit câteva detalii despre mine și soț, în timp ce făceam asta soțul meu a fost în Italia în numeroasele sale călătorii aleatorii acolo. Dr. Ajayi mi-a spus să-mi șterg lacrimile că totul va reveni în curând la normal și voi avea vreun motiv să fiu din nou trist din cauza soțului meu, mi s-a spus să fac anumite lucruri acasă la mine și am făcut așa cum am spus, pentru cea mai mare surpriză după aproximativ două zile și soțul s-a întors din Italia, dar de data aceasta observă schimbări bune în el. A îngenuncheat și a cerut iertare spunând că nu știe ce a venit peste el și de ce a tratat-o ​​pe mine și pe copii într-o manieră crudă. Am fost foarte fericit să-mi iau omul înapoi și de atunci trăim o viață fericită plină de dragoste. Mulțumesc mulțumitorului vrăjitor Dr Ajayi, dacă aveți probleme în căsătoria sau relația dvs. și doriți că soția sau soțul dvs. de divorț nu lăsați timiditatea să vă țină înapoi, contactați-l pe Dr Ajayi pe Viber / WhatsApp: +2347084887094 SAU E-mail: drajayi1990@gmail.com

  Komentaras

  Bună prieteni, sper că sunteți în stare de sănătate bună și vă doresc fericire în viață, deoarece fără asta viața va fi mizerabilă. Vreau să folosesc această ocazie pentru a mulțumi doctorului Ajayi pentru restabilirea păcii în casa mea matrimonială. Dr. Ajayi este un caster vraja dăruit de marii strămoși ai săi. Soțul meu a fost crud cu mine și copiii noștri de aproximativ un an, ca să fiu sincer, s-a simțit ca un iad cu el atunci. Chiar nu știu ce am făcut pentru a fi tratați așa cum ne face, într-o clipă de ochi soțul meu se întoarce către un străin către propria familie și nu mai este omul iubitor și grijuliu pe care-l obișnuiește pentru toate acestea când a călătorit în Spania și de atunci a fost de-a lungul Spaniei de peste o duzină de ori într-un an, îl întreb care este problema, dar nu a primit niciun răspuns pozitiv din partea lui, lucrurile au fost foarte dure pentru mine, așa că am ieșit să caut ajutor și sfaturi despre ce trebuie să fac pentru a-mi salva căsătoria uluitoare și, din fericire, pentru mine, am trecut prin știrile online și am văzut o mărturie a unei doamne despre cum Dr. Ajayi a ajutat-o ​​cu ea în căsătorie folosind această putere vraja oferită de strămoșii săi , Am fost sceptic în legătură cu acest lucru, dar am decis să încerc, l-am contactat și i-am oferit câteva detalii despre mine și soț, în timp ce făceam asta soțul meu a fost în Italia în numeroasele sale călătorii aleatorii acolo. Dr. Ajayi mi-a spus să-mi șterg lacrimile că totul va reveni în curând la normal și voi avea vreun motiv să fiu din nou trist din cauza soțului meu, mi s-a spus să fac anumite lucruri acasă la mine și am făcut așa cum am spus, pentru cea mai mare surpriză după aproximativ două zile și soțul s-a întors din Italia, dar de data aceasta observă schimbări bune în el. A îngenuncheat și a cerut iertare spunând că nu știe ce a venit peste el și de ce a tratat-o ​​pe mine și pe copii într-o manieră crudă. Am fost foarte fericit să-mi iau omul înapoi și de atunci trăim o viață fericită plină de dragoste. Mulțumesc mulțumitorului vrăjitor Dr Ajayi, dacă aveți probleme în căsătoria sau relația dvs. și doriți că soția sau soțul dvs. de divorț nu lăsați timiditatea să vă țină înapoi, contactați-l pe Dr Ajayi pe Viber / WhatsApp: +2347084887094 SAU E-mail: drajayi1990 @ gmail.com

  Komentaras

  Sunt foarte surprinsă pentru experiența miraculoasă și minunile doctorului Isikolo care au fost răspândite pe internet și în întreaga lume. Cum a ajutat minunat oamenii din întreaga lume să-și restabilească iubitele pierdute, l-am contactat după ce am trecut prin atâtea mărturii ale diferitelor persoane cum el ajută să-l readuc pe fostul iubit înapoi, i-am povestit despre soțul meu care m-a abandonat în urmă cu aproximativ 8 luni și a plecat de acasă cu tot ce am avut, am fost dezamăgit când mi-a spus doar să zâmbesc și să mă odihnesc asigurându-mă că el se va ocupa de toate în doar 48 de ore. După a doua zi m-a sunat soțul meu, am fost atât de șocat, am primit apelul și nu mi-a putut crede urechile, m-a implorat cu adevărat să-l iert și să-mi facă promisiuni la telefon, El s-a întors acasă și mi-a obținut și cadouri foarte drăguțe doar pentru el pentru a-și dovedi dragostea pentru mine, am fost atât de fericit încât a trebuit să-l sun pe dr. Isikolo și i-am mulțumit, mi-a spus doar să împărtășesc veștile bune din toată lumea Ei bine, dacă aveți nevoie de o râu vrăjitoare eficientă și reală pentru orice problemă din viața ta poți contacta doctorul Ofemo pe e-mailul său ((isikolosolutionhome@gmail.com) sau pe WhatsApp/Viber lui la +2348133261196.

  Komentaras

  Buna ziua, eu sunt Allison Howarts Dupa ce am fost în rela?ie cu Anderson ani de zile, s-a despar?it de mine, am facut tot posibilul sa-l aduc înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am dorit atât de mult din cauza iubirii pe care o am pentru el, L-am implorat cu tot, am facut promisiuni, dar el a refuzat. I-am explicat problema mea prietenului meu ?i ea mi-a sugerat ca ar trebui sa contactez mai degraba o caseta de vraja care m-ar putea ajuta sa arunc o vraja pentru a-l readuce, dar eu sunt tipul care nu a crezut niciodata în vraja, nu am avut de ales decât sa-l încerc, eu i-a trimis caseta vraja ?i mi-a spus ca nu este nicio problema ca totul va fi bine înainte de trei zile, ca fostul meu se va întoarce la mine înainte de trei zile, a aruncat vraja ?i surprinzator în a doua zi, era în jurul orei 16.00. Fostul meu m-a sunat, am fost atât de surprins, am raspuns la apel ?i tot ce a spus a fost ca îi pare atât de rau pentru tot ce s-a întâmplat, încât a vrut sa ma întorc la el, încât ma iube?te atât de mult. Eram atât de fericit ?i m-am dus la el încât a?a am început sa traim din nou ferici?i împreuna. De atunci, mi-am facut promisiune ca oricine ?tiu ca are o problema de rela?ie, a? fi de ajutor unei astfel de persoane, referindu-l la ea singura casa de vraji reala ?i puternica care m-a ajutat cu propria mea problema. e-mail: ogagakunta@gmail.com pute?i sa-i trimite?i un e-mail daca ave?i nevoie de asisten?a sa în rela?ia dvs. sau în orice alt caz sau WhatsApp, la +2348069032895
  1) Vraji de dragoste
  2) Vraji de dragoste pierdute
  3) Vraji de divor?
  4) Vraji de casatorie
  5) Vraja de legare.
  6) Vraji de rupere
  7) Alunga un iubit trecut
  8.) Dori?i sa va promova?i în vraja dvs. de birou / Loterie
  9) dori?i sa va satisface?i iubitul
  Contacta?i acest om grozav daca ave?i vreo problema pentru o solu?ie de durata
  ogagakunta@gmail.com

  Komentaras

  Sunt aici pentru a da mărturie despre modul în care acest caster puternic vrăjitor numit Dr. Ilekhojie m-a ajutat să îmi stabilesc relația. am fost copleșit când logodnica mea mi-a spus că nu mai este interesat să se căsătorească cu mine, pentru că avea o aventură cu cealaltă femeie unde lucrează. Am plâns și m-am plâns în fiecare zi, până când mi-a fost atât de rău încât am ajuns la internet pentru ajutor, atunci am citit o recenzie despre marea lucrare a doctorului Ilekhojie, apoi l-am contactat pentru a-mi ajuta iubitul înapoi, el m-a ajutat să arunc o vrăjitoare puternică (de reconciliere) și spre cea mai mare surpriză a mea după 48 de ore de a face vraja de dragoste, logodnicul meu a revenit în genunchi implorându-mă să-l iert. Acum suntem fericiți căsătoriți și toate mulțumirile merg la Dr. Ilekhojie pentru că m-a ajutat Salvați relația mea puteți contacta Dr. Ilekhojie prin adresa sa de e-mail: (gethelp05@gmail.com) sau WHATSAPP el la +2348147400259

  Komentaras

  Nu am crezut niciodată în casting-uri sau magii până când l-am cunoscut pe dr. Ajayi, pe care l-am contactat prin numărul său: +2347084887094 pe WhatsApp, treceam cu probleme în căsnicia mea, pentru că soțul meu a spus că nu mai vrea nimic cu mine după 9 ani de casatorie, chiar imi place sotul meu asa ca caut ajutor pentru a rezolva lucrurile in casnicia mea, in timp ce navighez am vazut unde un barbat l-a recomandat pe dr. Ajayi pentru ca l-a ajutat sa se promoveze la locul lui de munca cu o vraja, am ajuns sa Dr. Ajayi și mi-a explicat, mi-a spus lucruri de făcut pentru a restabili pacea în casa mea după ce am urmat toate instrucțiunile sale, soțul meu se răzgândește și trăim fericiți și nu a mai menționat nimic despre divorț. Contactează-l pe Dr. Ajayi astăzi pentru orice problemă de relație sau orice aspect al vieții și el va găsi soluții pentru problema ta. Număr Viber / WhatsApp: +2347084887094 sau e-mail: drajayi1990@gmail.com

  Komentaras

  2% împrumut accesibil

  Pierde somnul pe timp de noapte de îngrijire cu privire la modul de a obține un împrumut.
  Sunteți în căutarea unui împrumut pentru a plăti facturile.
  Sunteți în căutarea unui împrumut pentru a cumpăra o mașină.
  Sunteți în căutarea unui împrumut pentru a mări modelul de proiect.

  Trimiteți-ne un e-mail ON:OMAN_INSURANCE_INVESTORS@OUTLOOK.COM sau ce este Aplicația + 15713705007

  Komentaras

  Hello everyone

  Come to me, gentlemen! I have been a spell/root worker for 25 years and I must say I have never left a customer! I'm from a small Indian town, but now I live in Nigeria, where I've been for 20 years. My job is something that will turn your head around wondering how in the world I do what I do. If you need anything and say something contact us vai Email :kelvinjackson11@gmail.com now or you can call me through my mobile phone number at +2348088010385, and I will work for you for a flat rate. I want to do all those hidden charges like most of the load and I'll tell you that in 72 hours you'll see results. I will not work badly to harm anyone, for I am a God-fearing man and my gift of being able to do what I do is of God! Let me help my kids. God bless you

  It also helps in healing the following and much more.

  1 cancer
  2 strokes,
  3 HIV
  4 herpes
  5
  6 Hepatitis disease
  7 Spell of love
  8 any type of disease
  9 Spells of Love
  10 spells of lost love
  11 divorce spells
  12 marriage spells
  13 Bonding spells
  14 spells of breakage
  15 banish a lover from the past.
  16 you want to be promoted in his office.
  17 fertility pregnancy spells, spells

  Komentaras

  Prietenul meu care m-a părăsit acum câteva luni tocmai a revenit la mine azi-noapte plângând să-l iau înapoi. După 3 ani de relație cu iubitul meu, s-a schimbat brusc și a încetat să mă contacteze în mod regulat, va veni cu scuze că nu mă văd tot timpul. El a încetat să-mi răspundă la apeluri și mesaje și a încetat să mă vadă în mod regulat. Am început apoi să-l văd cu diferite fete de mai multe ori, dar de fiecare dată va spune că mă iubește și că a avut nevoie de ceva timp pentru a ne gândi la relația noastră. Dar nu mă pot opri să mă gândesc la el, așa că am decis să intru pe internet și am văzut atâtea vorbe bune despre acest cască de vrajă numit Dr. Ilekhojie și îl contactez și îi explic problemele mele. El a aruncat o vraja de dragoste pentru mine. iar după 28 de ore, prietenul meu s-a întors la mine și a început să mă roage să-l iert și ne-am mutat împreună după câteva luni și el a fost mai deschis pentru mine decât înainte și a început să petreacă mai mult timp cu mine decât prietenii săi. În cele din urmă ne-am căsătorit și acum am fost căsătoriți fericiți cu un fiu. De când m-a ajutat dr. Ilekhojie, iubitul meu este foarte stabil, credincios și mai aproape de mine decât înainte. De asemenea, puteți contacta această casetă de vrăjire și să vă rezolvați relația. Acesta este contactul său, WhatsApp: +2348147400259 sau trimiteți-l prin e-mail la: (gethelp05@gmail.com)

  Komentaras

  Am fost atât de deprimat și rănit rău în ultimele 4 luni după ce mi-am pierdut soțul față de o altă femeie, iar situația banilor mei s-a agravat atât de mult, încât am crezut că va trebui să depun pentru faliment. Aveam o sumă imensă de datorii și nu știam ce să fac. Din disperare completă și totală, am contactat atât de mulți dintre acești așa-numiți indivizi care au promis magie puternică, vrăjitorie sau magie neagră. Niciunul dintre ei nu a funcționat și niciunul nu a fost la fel de minunat, afectuos și cald cum a fost dr. Ozalogbo. Cu siguranță este diferit de cel al celorlalte vrăji și am simțit imediat speranța și puterea să aud despre promisiunile pe care le avea de oferit. El poartă un aer de puritate și putere divină care este la fel de pur și proaspăt ca zăpada pe pământ. Am cerut cele mai puternice vrăji ale doctorului ozalogbo și am fost ușurat imediat că am pe cineva să-mi rezolve problemele pentru mine. Vrăjile lui au făcut minuni și acum mă întorc cu soțul meu și problemele mele de bani s-au rezolvat după ce am câștigat la loterie. Dr ozalogbo, habar n-am ce aș fi făcut fără tine să fii acolo să mă ajute. Iată adresa sa de e-mail ozalogboshrine@gmail.com sau whatsapp +2348162562991 el te-ar putea ajuta cu orice situație te confrunți, așa cum a făcut-o pentru mine ........

  Komentaras

  Am fost atât de deprimat și rănit rău în ultimele 4 luni după ce mi-am pierdut soțul față de o altă femeie, iar situația banilor mei s-a agravat atât de mult, încât am crezut că va trebui să depun pentru faliment. Aveam o sumă imensă de datorii și nu știam ce să fac. Din disperare completă și totală, am contactat atât de mulți dintre acești așa-numiți indivizi care au promis magie puternică, vrăjitorie sau magie neagră. Niciunul dintre ei nu a funcționat și niciunul nu a fost la fel de minunat, afectuos și cald cum a fost dr. Ozalogbo. Cu siguranță este diferit de cel al celorlalte vrăji și am simțit imediat speranța și puterea să aud despre promisiunile pe care le avea de oferit. El poartă un aer de puritate și putere divină care este la fel de pur și proaspăt ca zăpada pe pământ. Am cerut cele mai puternice vrăji ale doctorului ozalogbo și am fost ușurat imediat că am pe cineva să-mi rezolve problemele pentru mine. Vrăjile lui au făcut minuni și acum mă întorc cu soțul meu și problemele mele de bani s-au rezolvat după ce am câștigat la loterie. Dr ozalogbo, habar n-am ce aș fi făcut fără tine să fii acolo să mă ajute. Iată adresa sa de e-mail ozalogboshrine@gmail.com sau whatsapp +2348162562991 el te-ar putea ajuta cu orice situație te confrunți, așa cum a făcut-o pentru mine ........

  Komentaras

  Îmi place să-mi împărtășesc Mărturia mea despre acest mare doctor vrăjitor. Am 34 de ani m-am căsătorit la 25 de ani. Am un copil și trăiam fericit cu familia. timp de 9 luni, am urmărit comportamentul soțului meu devenind atât de ciudat și nu prea înțeleg ce se întâmplă, el a ambalat din casă unei alte femei pe care îl iubesc atât de mult încât niciodată nu visez să-l pierd, încerc Posibil să mă asigur că soțul meu se va întoarce la mine, dar în totalitate, plâng și caut ajutor, am discutat-o ​​cu cel mai bun prieten al meu MARGARET și mi-a promis că mă va ajuta. Mi-a povestit despre un bărbat numit DR AJAYI. Ea mi-a spus că este un om foarte puternic și că poate fi de încredere și nu există nimic în legătură cu problemele de dragoste pe care nu le poate rezolva și ea mi-a spus cum a ajutat un număr nenumărat de oameni în restabilirea relației lor. Am fost într-adevăr convins și am decis să-l încerc, așa că am contactat adresa de e-mail: drajayi1990@gmail.com Îi explic toată problema, mi-a spus că nu ar trebui să-mi fac griji că toate problemele mele vor fi rezolvate imediat. ce să fac pentru a-mi aduce soțul înapoi și am făcut-o, el a spus după 3 zile soțul meu va reveni la mine și va începe să cerșească, și se întâmplă într-adevăr cum a spus el, am fost foarte surprinzător, acest lucru este atât de uimitor. Sunt foarte fericit că relația mea este acum foarte strânsă și amândoi trăim din nou fericiți. Dacă aveți o problemă similară, contactați-l acum (DRAJAYI1990@GMAIL.COM) SAU WhatsApp SAU numărul Viber: +2347084887094 și rezolvați problema pentru dumneavoastră. Sunt o mărturie vie a acesteia.

  Komentaras

  Vrăjitor de dragoste puternic și eficient pentru a-ți reveni acum Ex Lover: verificați DR ISIKOLO
  Tocmai am experimentat minunile vrăjii de dragoste Dr.Isikolo, care au fost răspândite pe internet și în întreaga lume, Cum a ajutat minunat oamenii din întreaga lume să-și restabilească căsătoria și să-și recupereze iubitele pierdute și, de asemenea, să ajute la câștigarea la loterie. L-am contactat după ce am trecut prin atâtea mărturii ale diferitor oameni cum ajută la readucerea înapoi a fostului iubit, i-am povestit despre soțul meu care m-a abandonat acum 8 luni și a plecat de acasă cu tot ce aveam. DR ISIKOLO mi-a spus doar să zâmbesc de 3 ori și să mă odihnesc că se va ocupa de toate în doar 48 de ore, după a doua zi Toni m-a sunat, am fost atât de șocat, am ales apelul și nu mi-a putut crede urechile, el era mă roag cu adevărat să-l iert și să fac promisiuni la telefon. S-a întors acasă și mi-a adus și o mașină nouă doar pentru ca să-și dovedească dragostea pentru mine. Am fost atât de fericit și l-am sunat pe DR ISIKOLO și i-am mulțumit, mi-a spus doar să împărtășesc veștile bune din întreaga lume .. Bine, dacă ai nevoie de o casetă de vraja eficientă și reală pentru orice problemă din viața ta, poți contacta DR ISIKOLO e-mailul său : isikolosolutionhome@gmail.com sau îl puteți Whatsapp la +2348133261196.

  Komentaras

  Buna ziua, eu sunt Allison Howarts Dupa ce am fost în rela?ie cu Anderson ani de zile, s-a despar?it de mine, am facut tot posibilul sa-l aduc înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am dorit atât de mult din cauza iubirii pe care o am pentru el, L-am implorat cu tot, am facut promisiuni, dar el a refuzat. I-am explicat problema mea prietenului meu ?i ea mi-a sugerat ca ar trebui sa contactez mai degraba o caseta de vraja care m-ar putea ajuta sa arunc o vraja pentru a-l readuce, dar eu sunt tipul care nu a crezut niciodata în vraja, nu am avut de ales decât sa-l încerc, eu i-a trimis caseta vraja ?i mi-a spus ca nu este nicio problema ca totul va fi bine înainte de trei zile, ca fostul meu se va întoarce la mine înainte de trei zile, a aruncat vraja ?i surprinzator în a doua zi, era în jurul orei 16.00. Fostul meu m-a sunat, am fost atât de surprins, am raspuns la apel ?i tot ce a spus a fost ca îi pare atât de rau pentru tot ce s-a întâmplat, încât a vrut sa ma întorc la el, încât ma iube?te atât de mult. Eram atât de fericit ?i m-am dus la el încât a?a am început sa traim din nou ferici?i împreuna. De atunci, mi-am facut promisiune ca oricine ?tiu ca are o problema de rela?ie, a? fi de ajutor unei astfel de persoane, referindu-l la ea singura casa de vraji reala ?i puternica care m-a ajutat cu propria mea problema. e-mail: ogagakunta@gmail.com pute?i sa-i trimite?i un e-mail daca ave?i nevoie de asisten?a sa în rela?ia dvs. sau în orice alt caz sau WhatsApp, la +2348069032895
  1) Vraji de dragoste
  2) Vraji de dragoste pierdute
  3) Vraji de divor?
  4) Vraji de casatorie
  5) Vraja de legare.
  6) Vraji de rupere
  7) Alunga un iubit trecut
  8.) Dori?i sa va promova?i în vraja dvs. de birou / Loterie
  9) dori?i sa va satisface?i iubitul
  Contacta?i acest om grozav daca ave?i vreo problema pentru o solu?ie de durata
  ogagakunta@gmail.com

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.