Nr. 88 (13464)

2020-08-06

„Alytaus naujienų“ numeryje 88 (13464) skaitykite:

  • Mo­ti­nų mal­dos už sa­vo ir pa­sau­lio vai­kus
  • Jau­ni­mo par­kas – vie­ta vi­sai šei­mai
  • Kny­gą apie ci­vi­li­za­ci­jos kri­zę iš­lei­dęs pro­fe­so­rius
  • Ed­mun­das Le­ke­vi­čius: „Mums li­ko dar 200 me­tų”
  • Ras­tas 1920 me­tų Vin­co Mic­ke­vi­čiaus-Kap­su­ko laiš­kas at­sklei­džia Ru­si­jos tiks­lus Lie­tu­vo­je
  • Pa­sau­lis su­nyks ne dėl to, jog per daug žmo­nių, bet to­dėl, kad per­ne­lyg daug ne­žmo­niš­ku­mo
  • Iš­kas­ti­nių mi­ne­ra­li­nių uo­lie­nų per­dir­bi­mo įmo­nės Aly­tu­je ne­tu­ri bū­ti”
Ša­ly­je vy­ra­vu­sios liū­tys, aud­ros ir ki­ti sti­chi­niai reiš­ki­niai der­liui pa­da­rė ža­los, bet pir­mie­siems kom­bai­nams iš­va­žia­vus į ja­vų lau­kus, spė­ja­ma, kad šie­me­tis Lie­tu­vos...
Šią sa­vai­tę po­sė­džia­vu­si Vy­riau­sy­bė nu­spren­dė, kad nuo šian­dien, rug­pjū­čio 1-osios, ap­sau­gi­nes vei­do kau­kes pri­va­lu dė­vė­ti už­da­ro­se pre­ky­bos ir pa­slau­gų tei­ki­mo...
Prieš penkerius metus regėjimo netekęs nutrūktgalvis Sigitas Sinkevičius rugsėjo 5-osios, kai turėtų įvykti su motociklininkų bendruomenės žmonėmis suplanuotas susitikimas MANE VEŽA, laukia labiau nei...
Pro­fe­sio­na­lus mu­zi­kan­tas Dai­nius Juo­za­pa­vi­čius šian­dien be­ne daž­niau­siai ma­to­mas ma­žes­nė­je ar di­des­nė­je sce­no­je, jis gro­ja še­šiuo­se skir­tin­gų sti­lių ko­lek­ty­vuo­se....
Praėjusį rudenį Alytaus padangų perdirbimo bendrovėje „Ekologistika“ kilęs gaisras, regis, ramybėje nepalieka kaimynystėje esančios Alytaus rajono, Alytaus seniūnijos, Miklusėnų gyvenvietės. Praėjusią...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.