Kau­kės grįž­ta, už jų ne­dė­vė­ji­mą – tūks­tan­ti­nės bau­dos (253)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
nuotr.
Ka­dan­gi dėl ko­ro­na­vi­ru­so pli­ti­mo grės­mės ša­ly­je eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja ne­at­šauk­ta, pa­gal Sei­mo ka­ran­ti­no me­tu pa­keis­tą Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­są už kaukių nedėvėjimą lau­kia di­de­lės bau­dos: fi­zi­niams as­me­nims – nuo 500 iki 1 tūkst. 500 eu­rų, ju­ri­di­niams as­me­nims – nuo 1 tūkst. 500 eu­rų iki 6 tūkst. eu­rų. Zitos Stankevičienės nuotr.
Šią sa­vai­tę po­sė­džia­vu­si Vy­riau­sy­bė nu­spren­dė, kad nuo šian­dien, rug­pjū­čio 1-osios, ap­sau­gi­nes vei­do kau­kes pri­va­lu dė­vė­ti už­da­ro­se pre­ky­bos ir pa­slau­gų tei­ki­mo vie­to­se, taip pat vie­ša­ja­me trans­por­te. To­kio spren­di­mo pri­rei­kė ša­ly­je dau­gė­jant ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jų ir sie­kiant su­val­dy­ti šios in­fek­ci­jos pli­ti­mą. Už kau­kių ne­dė­vė­ji­mą nu­sta­ty­to­se vie­to­se lau­kia Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­se nu­ma­ty­tos di­de­lės bau­dos.

5 at­ve­jai 100 tūkst. gy­ven­to­jų

Jau dau­giau kaip sa­vai­tė Lie­tu­vo­je dau­gė­jant ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jų, Vy­riau­sy­bė nu­ta­rė, kad vei­do ap­sau­gi­nes kau­kes nuo rug­pjū­čio 1-osios bū­ti­na dė­vė­ti vie­ša­ja­me trans­por­te, už­da­ro­se pre­ky­bos, įskai­tant pre­ky­bos cen­trus, ir pa­slau­gų vie­to­se. Nu­ma­ty­tos iš­im­tys toms pa­slau­goms, ku­rios ne­ga­li bū­ti su­teik­tos dė­vint kau­kes, pa­vyz­džiui, barz­dos sku­ti­mui.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ne kar­tą yra pa­ste­bė­ju­si, kad toks pri­va­lo­mas kau­kių dė­vė­ji­mas bus at­nau­jin­tas ša­ly­je nu­sta­čius 5 ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jus 100 tūkst. gy­ven­to­jų. Bū­tent da­bar šis ro­dik­lis ir pa­siek­tas.

Nors va­ka­rykš­tės die­nos, lie­pos 31-osios, vi­dur­die­nio duo­me­ni­mis, Aly­taus mies­te ir ra­jo­ne ne­nu­sta­ty­tas nė vie­nas ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jis, ta­čiau kai ku­rio­se ša­lies sa­vi­val­dy­bė­se, kaip an­tai Klai­pė­dos ra­jo­ne, Pa­ne­vė­žio ir Kau­no mies­tuo­se, fik­suo­ja­mas CO­VID-19 pli­ti­mas.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo Po­vi­lo Ja­ge­la­vi­čiaus pa­ste­bė­ji­mu, pri­va­lo­mas vei­do kau­kių dė­vė­ji­mas vie­ša­ja­me trans­por­te, už­da­ro­se pre­ky­bos ir pa­slau­gų tei­ki­mo vie­to­se pa­dės ap­si­sau­go­ti nuo už­si­krė­ti­mo ko­ro­na­vi­ru­su: „Gy­ven­to­jai tu­ri su­pras­ti, kad toks Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas pri­im­tas dėl jų pa­čių sau­gu­mo. Taip pat la­bai svar­bu lai­ky­tis as­mens hi­gie­nos: nuo­lat plau­ti ir dez­in­fe­kuo­ti ran­kas, lai­ky­tis čiau­dė­ji­mo ir ko­sė­ji­mo eti­ke­to, lai­ky­tis sau­gių dis­tan­ci­jų pre­ky­bos vie­to­se ir ma­si­niuo­se su­si­bū­ri­muo­se.“

Pa­li­kus iš­im­tį ne­dė­vė­ti ap­sau­gos kau­kių vie­šo­jo mai­ti­ni­mo pa­slau­gas tei­kian­čio­se įmo­nė­se, kul­tū­ros ir spor­to ren­gi­niuo­se, spor­tuo­jant spor­to klu­buo­se ir lan­kan­tis pra­mo­gų par­kuo­se, ar ne­iš­ky­la grės­mė ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krės­ti šio­se vie­to­se?

P.Ja­ge­la­vi­čius tvir­ti­no, kad svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras, vals­ty­bės ly­gio eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos vals­ty­bės ope­ra­ci­jų va­do­vas Au­re­li­jus Ve­ry­ga yra nu­ro­dęs, kad mi­nė­to­se įstai­go­se ir ren­gi­niuo­se ša­lia vie­nas ki­to ga­li sė­dė­ti tos pa­čios šei­mos na­riai, o tarp ki­tų as­me­nų tu­ri bū­ti dvie­jų met­rų sau­gos at­stu­mai. Jei to ne­įma­no­ma įvyk­dy­ti, bū­ti­na dė­vė­ti kau­kes.

„Už ren­gi­nių, spor­to klu­bų ir pra­mo­gų par­kų veik­los or­ga­ni­za­vi­mą yra at­sa­kin­gi jų or­ga­ni­za­to­riai ar va­do­vai. Jei lai­ko­ma­si sau­gių at­stu­mų, dė­vė­ti kau­kių kaip ir nė­ra bū­ti­ny­bės. Jei ne­su­ge­ba­ma to už­tik­rin­ti, tu­ri bū­ti kau­kės. Spor­to klu­bai ir pra­mo­gų par­kai yra nu­si­ma­tę, kiek vie­nu me­tu jų te­ri­to­ri­jo­se tu­ri bū­ti žmo­nių. Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad tik­rai mi­ni­mo­se sri­ty­se nė­ra to­kios veik­los, ku­rio­se ne­bū­tų ap­ri­bo­ji­mų“, – sa­kė Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Da­ly­tė Ne­kra­še­vi­čie­nė.

Kas ga­li vyk­dy­ti kon­tro­lę?

Nuo šian­dien, rug­pjū­čio 1-osios, as­me­nys į par­duo­tu­ves, pa­slau­gų tei­ki­mo įstai­gas ir vie­šą­jį trans­por­tą ne­įlei­džia­mi be kau­kių. Už tai at­sa­ko­my­bę pri­si­i­ma šių pa­slau­gų tei­kė­jai ir pa­tys gy­ven­to­jai.

Kaip tei­gė ben­dro­vės „Kaut­ra“, tie­kian­čios vie­šo­jo trans­por­to pa­slau­gą Aly­tu­je, mies­te vei­kian­čio fi­lia­lo va­do­vė Gra­ži­na Če­pu­kai­tie­nė, net bir­že­lio vi­du­ry­je ša­ly­je at­šau­kus tris mė­ne­sius dėl ko­ro­na­vi­ru­so tru­ku­sį ka­ran­ti­ną, grį­žę iš rei­sų mies­to marš­ru­ti­niai au­to­bu­sai yra kas­dien dez­in­fe­kuo­ja­mi, vai­ruo­to­jai tu­ri dez­in­fe­ka­vi­mo prie­mo­nių, kad rei­ka­lui esant ga­lė­tų dez­in­fe­kuo­ti au­to­bu­sus, juo­se ran­kas ga­li dez­in­fe­kuo­ti ir ke­lei­viai.

Aly­taus fi­lia­lo va­do­vė pa­ti­ki­no, kad nuo rug­pjū­čio 1-osios ke­lei­viai į mies­to marš­ru­ti­nius au­to­bu­sus be kau­kių tik­rai ne­bus įlei­džia­mi, vai­ruo­to­jai in­for­muos ke­lei­vius, kad jie tu­ri dė­vė­ti kau­kes, ti­ki­ma­si ke­lei­vių są­mo­nin­gu­mo ir su­pra­ti­mo.

At­ei­nan­čią sa­vai­tę Aly­taus mies­to marš­ru­ti­niuo­se au­to­bu­suo­se dėl vai­ruo­to­jų ir ke­lei­vių sau­gu­mo tu­ri at­si­ras­ti juos ski­rian­čios sie­ne­lės, ko­kios bu­vo ka­ran­ti­no me­tu.

Kon­tro­lę dėl kau­kių dė­vė­ji­mo ga­li vyk­dy­ti at­sa­kin­gi sa­vi­val­dy­bės, vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tai ir po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai.

Ka­dan­gi dėl ko­ro­na­vi­ru­so pli­ti­mo grės­mės ša­ly­je eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja ne­at­šauk­ta, pa­gal Sei­mo ka­ran­ti­no me­tu pa­keis­tą Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­są už tai lau­kia di­de­lės bau­dos: fi­zi­niams as­me­nims – nuo 500 iki 1 tūkst. 500 eu­rų, ju­ri­di­niams as­me­nims – nuo 1 tūkst. 500 eu­rų iki 6 tūkst. eu­rų.

Kuo ypa­tin­gas da­bar­ti­nis ko­ro­na­vi­ru­so pli­ti­mas?

Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Aly­taus de­par­ta­men­to di­rek­to­rė D.Ne­kra­še­vi­čie­nė tei­gė, kad šiuo me­tu fik­suo­ja­mi tiek įvež­ti­niai, tiek vie­ti­niai ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jai, o jie ypa­tin­gi tuo, kad da­bar žy­miai sun­kiau nei pa­va­sa­rį at­sek­ti jo pli­ti­mo šal­ti­nį: „Va­di­na­si, jis plin­ta pa­čio­je vi­suo­me­nė­je ir tai sun­ku at­sek­ti bei kon­tro­liuo­ti. Tai dar kar­tą pa­tvir­ti­na, kad kau­kių dė­vė­ji­mo at­nau­ji­ni­mas tam tik­ro­se vie­to­se yra tei­sin­gas spren­di­mas.“

Jas teks dė­vė­ti iki at­ski­ro Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo.

Anot Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo P.Ja­ge­la­vi­čiaus, kol kas tik­rai nė­ra min­čių už­da­ry­ti mo­bi­lius pa­tik­ros dėl ko­ro­na­vi­ru­so punk­tus, o to­kia­me punk­te, nuo ko­vo pa­bai­gos vei­kian­čia­me Aly­tu­je, Pra­mo­nės gat­vė­je, Kul­tū­ros cen­tro au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je, da­bar kas­dien at­vyks­ta iš­si­tir­ti maž­daug po 15 žmo­nių. Dau­gu­ma jų – grį­žu­sie­ji iš už­sie­nio.

Šiuo me­tu mo­bi­lus pa­tik­ros punk­tas dir­ba kas­dien po dvi va­lan­das – nuo 8 iki 10 va­lan­dos, iš­sky­rus sek­ma­die­nius ir vals­ty­bi­nių šven­čių die­nas. No­rin­tie­ji ja­me iš­si­tir­ti tu­ri re­gist­ruo­tis karš­tą­ja ko­ro­na­vi­ru­so li­ni­ja 1808.

Nuo punk­to Aly­tu­je veik­los pra­džios čia pa­im­ta per 3 tūkst. mė­gi­nių.

Ko­ro­na­vi­ru­sas Aly­taus mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jams jau ne­be­nu­sta­to­mas nuo ba­lan­džio pa­bai­gos.

Iš 28 šiuo vi­ru­su už­si­krė­tu­sių Aly­taus mies­to gy­ven­to­jų vie­nas gar­baus am­žiaus Dzū­ki­jos sos­ti­nės gy­ven­to­jas mi­rė, ki­ti pa­svei­ko.

Aly­taus ra­jo­ne pa­svei­ko vi­si 7 už­si­krė­tu­sie­ji CO­VID-19.

 

Dalytė NekraševičienėKą svar­bu ži­no­ti apie kau­kes?

Žmo­nės jau, re­gis, tu­ri pa­tir­ties ne­šio­ti kau­kes. Ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu vie­ni vei­dą den­gė me­di­ci­ni­nė­mis, ki­ti – me­džia­gi­nė­mis kaukėmis, tre­ti – re­spi­ratoriais, dar ki­ti – pa­pras­čiau­siai ska­re­lė­mis ar ša­li­kais.

Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Aly­taus de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Dalytė Ne­kra­še­vi­čie­nė (nuotr.) re­ko­men­duo­ja rink­tis me­di­ci­ni­nes kau­kes, ku­rių pa­kuo­tė pa­žy­mė­ta CE žen­klu, liu­di­jan­čiu, jog toks ga­mi­nys ati­tin­ka eu­ro­pi­nius stan­dar­tus dėl efek­ty­vu­mo ir sau­gu­mo.

 

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai