Dėl dvigubai padidėjusio dioksinų kiekio kiaušiniuose miklusėniškiui teko sunaikinti per 60 naminių paukščių

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (9)
2020 Rugpjūtis 4
nuotrauka
Pra­ėju­sią sa­vai­tę uti­li­za­vi­mo įmo­nė­je bu­vo su­nai­kin­ta 60 mik­lu­sė­niš­kio lai­ky­tų viš­tų ir 4 ka­la­ku­tai.
Praėjusį rudenį Alytaus padangų perdirbimo bendrovėje „Ekologistika“ kilęs gaisras, regis, ramybėje nepalieka kaimynystėje esančios Alytaus rajono, Alytaus seniūnijos, Miklusėnų gyvenvietės. Praėjusią savaitę vienam jos ūkininkui dėl nustatyto padidėjusio dioksinų kiekio kiaušiniuose teko sunaikinti per 60 naminių paukščių. Tai pirmas atvejis po pavasarį vykusio masinio paukščių ir gyvulių naikinimo šioje seniūnijoje, kai tai teko daryti irgi dėl rastų padidėjusių dioksinų kiekių.

Ty­ri­mai – pa­gal ste­bė­se­nos pla­ną

Va­sa­rio vi­du­ry­je Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos di­rek­to­rius Da­rius Re­mei­ka pa­tvir­ti­no per­nai ru­de­nį pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“ ki­lu­sio gais­ro pa­veik­tos te­ri­to­ri­jos Aly­taus ra­jo­ne, Aly­taus se­niū­ni­jo­je, ste­bė­se­nos pla­ną.

Į šią te­ri­to­ri­ją pa­te­ko de­vy­ni, nuo gais­ro ži­di­nio nuo pus­an­tro iki aš­tuo­nių ki­lo­met­rų nu­to­lę Aly­taus se­niū­ni­jos kai­mai – Mik­lu­sė­nai, Užu­ba­liai, Kriau­niai, Rau­do­ni­kiai, Ge­niai, Kar­kly­nai, Kel­ma­no­nys, Vy­tau­tiš­kės ir Rut­ka.

Pa­gal ste­bė­se­nos pla­ną šiais me­tais tu­ri bū­ti pa­im­tas 121 mė­gi­nys gy­vū­ni­nio mais­to, pa­vyz­džiui, pie­no, mė­sos, kiau­šinių, me­daus, 77 mė­gi­niai – pa­ša­rų, 38 mė­gi­niai – ge­ria­mo­jo van­dens ir 19 mė­gi­nių ne­gy­vū­ni­nio mais­to, kaip an­tai vai­sių ir dar­žo­vių. Iš vi­so – 255 mė­gi­niai.

Mė­gi­nius pa­ima Valstybi­nės maisto ir veterinarijos tarnybos Aly­taus de­par­ta­men­to ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai, o ty­ri­mus at­lie­ka Na­cio­na­li­nis mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos ri­zi­kos ver­ti­ni­mo ins­ti­tu­tas.

Ap­ti­kus pa­di­dė­ju­sius diok­­si­nų – gru­pės or­ga­ni­nių jun­gi­nių, pa­si­žy­min­čių di­de­liu nuo­din­gu­mu ir kan­ce­ro­ge­niš­ku­mu, kie­kius pie­ne, mė­so­je ir kiau­ši­niuo­se, pa­va­sa­rį, nuo ko­vo pa­bai­gos iki ba­lan­džio pra­džios, 33 gais­ro pa­veik­tos te­ri­to­ri­jos, Aly­taus se­niū­ni­jos, gy­ven­to­jams te­ko su­nai­kin­ti 43 gal­vi­jus, iš ku­rių bu­vo 17 kar­vių, taip pat 71 avį, 25 triu­šius, 3 an­tis, 1 ož­ką ir 420 viš­tų.

Jiems iš vals­ty­bės biu­dže­to už pa­tir­tus nuos­to­lius skir­ta be­veik 65 tūkst. eu­rų kom­pen­sa­ci­ja.

Kaip sa­kė Valstybinės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos Aly­taus de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Ro­mas Čer­nius, jau tir­tas ge­ria­ma­sis van­duo, vai­siai, dar­žo­vės, me­dus, kai ku­rie pa­ša­rai, grū­dai ir kol kas už­terš­tu­mo diok­si­nais ar sun­kiai­siais me­ta­lais, pa­vyz­džiui, švi­nu, cin­ku ar kad­miu, ne­nu­sta­ty­ta.

Kaip da­bar ga­lė­jo už­si­krės­ti na­mi­niai paukš­čiai?

At­li­kus vie­no Mik­lu­sė­nų ūki­nin­ko kiau­ši­nių ty­ri­mus, pa­aiš­kė­jo, kad juo­se ras­ta dvi­gu­bai di­des­nė diok­si­nų ir fu­ra­nų su­mos kie­kio kon­cen­tra­ci­ja nei leis­ti­na nor­ma. Pas­ta­ro­ji – 5 pik­tog­ra­mai gra­me rie­ba­lų, o tir­tuo­se kiau­ši­niuo­se ap­tik­ta 11,46 pik­tog­ra­mo gra­me rie­ba­lų.

Tad pra­ėju­sią sa­vai­tę uti­li­za­vi­mo įmo­nė­je bu­vo su­nai­kin­ta 60 mik­lu­sė­niš­kio lai­ky­tų viš­tų ir 4 ka­la­ku­tai.

Aly­taus de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus R.Čer­niaus tei­gi­mu, tai sie­ti­na su gais­ro pa­sek­mė­mis: „Ūki­nin­kas sa­kė, kad paukš­čius le­si­no per­nykš­čiais pa­ša­rais, tad per juos už­si­krės­ti to­kiu di­de­liu diok­si­nų kie­kiu ne­ga­lė­jo. La­bai ti­kė­ti­na, kad paukš­čiai jais už­si­krė­tė kaps­ty­da­mie­si že­mė­je. O taip užkrėstų kiaušinių tikrai negalima valgyti.“

Ūki­nin­kas dėl pa­tir­tų nuos­to­lių tu­rė­tų gau­ti per 700 eu­rų kom­pen­sa­ci­ją iš vals­ty­bės biu­dže­to, to pra­šy­da­mas per Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės administraciją.

Aly­taus se­niū­ni­jo­je, gais­ro pa­veik­tos te­ri­to­ri­jos kai­muo­se, pa­va­sa­rį dir­vo­že­mį ty­rė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės sam­­dy­ta la­bo­ra­to­ri­ja, vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tai, ta­čiau pa­di­dė­jęs diok­si­nų kie­kis ne­bu­vo fik­suo­tas. Tad iš­lie­ka at­vi­ras klau­si­mas, nuo ko gi šiais gy­vū­nų, žmo­nių rie­ba­luo­se be­si­kau­pian­čiais ir iš lė­to nuo­di­jan­čiais jun­gi­niais už­si­krė­tė mik­lu­sė­niš­kio lai­ky­ti na­mi­niai paukš­čiai. Ar to­kie at­ve­jai ne­pa­si­kar­tos gais­ro pa­veik­to­je te­ri­to­ri­jo­je?

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės Gin­ta­rės Jo­ciuns­kai­tės tvir­ti­ni­mu, jei to­liau Aly­taus se­niū­ni­jo­je kar­to­sis to­kie at­ve­jai, kaip da­bar at­si­ti­ko su mik­lu­sė­niš­kio na­mi­niais paukš­čiais, teks gal­vo­ti apie pa­pil­do­mus dir­vo­že­mio ty­ri­mus.

  Komentaras

  Labai nesąžiningas požiūris administracijos direktorės. Kiek žmonių nuodijo kiaušiniais, užterštais dioksinais.Kur buvo atsakingos tarnybos? Miklusėniškiai pernai išmetė daržovės, vaisius, niekas nė atlygino nuostolių. Šiais metais valgom daržovės, uogas, obuolius, tai irgi su nuodais. Kas pasirūpins eiliniais žmogeliais ne tik ūkininkais? Mes galvojam, kur kreiptis, kad būtų padaryta tyrimai,kad žinotume ką valgom mes, mūsų vaikai ir anūkai.

  Komentaras

  Buna ziua, eu sunt Allison Howarts Dupa ce am fost în rela?ie cu Anderson ani de zile, s-a despar?it de mine, am facut tot posibilul sa-l aduc înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am dorit atât de mult din cauza iubirii pe care o am pentru el, L-am implorat cu tot, am facut promisiuni, dar el a refuzat. I-am explicat problema mea prietenului meu ?i ea mi-a sugerat ca ar trebui sa contactez mai degraba o caseta de vraja care m-ar putea ajuta sa arunc o vraja pentru a-l readuce, dar eu sunt tipul care nu a crezut niciodata în vraja, nu am avut de ales decât sa-l încerc, eu i-a trimis caseta vraja ?i mi-a spus ca nu este nicio problema ca totul va fi bine înainte de trei zile, ca fostul meu se va întoarce la mine înainte de trei zile, a aruncat vraja ?i surprinzator în a doua zi, era în jurul orei 16.00. Fostul meu m-a sunat, am fost atât de surprins, am raspuns la apel ?i tot ce a spus a fost ca îi pare atât de rau pentru tot ce s-a întâmplat, încât a vrut sa ma întorc la el, încât ma iube?te atât de mult. Eram atât de fericit ?i m-am dus la el încât a?a am început sa traim din nou ferici?i împreuna. De atunci, mi-am facut promisiune ca oricine ?tiu ca are o problema de rela?ie, a? fi de ajutor unei astfel de persoane, referindu-l la ea singura casa de vraji reala ?i puternica care m-a ajutat cu propria mea problema. e-mail: ogagakunta@gmail.com pute?i sa-i trimite?i un e-mail daca ave?i nevoie de asisten?a sa în rela?ia dvs. sau în orice alt caz sau WhatsApp, la +2348069032895
  1) Vraji de dragoste
  2) Vraji de dragoste pierdute
  3) Vraji de divor?
  4) Vraji de casatorie
  5) Vraja de legare.
  6) Vraji de rupere
  7) Alunga un iubit trecut
  8.) Dori?i sa va promova?i în vraja dvs. de birou / Loterie
  9) dori?i sa va satisface?i iubitul
  Contacta?i acest om grozav daca ave?i vreo problema pentru o solu?ie de durata
  ogagakunta@gmail.com

  Komentaras

  Mėnulio žmonėm pagaliau prieš rinkimus dašilo kas vyko ir vyksta su pavojingom gamyklom Alytuj. Jau renka parašus kai reikia pasirodyt prieš rinkimus. O Alytaus naujienų komentaruose šitiem politikam apie tai pirštu bakstota daug kartų.

  Komentaras

  Oficialiai girdėjos, kad rajono apie 8 kaimus siekė. Vienok realiai daugiau ir žemės ūkio produkcija - kiek jos dar tinkančios likę? Ministerija n kartą kartoja tyrimus net Lietuvos mastu. Reiškia pagrindo yra. O Alytaus miestui sėkmės šoumenintis valdyme. Regis nesuvokia ir bijo suvokt, kas realybėj vyksta

  Komentaras

  Pačių žmonių atsakomybė už savo rinktų į valdžią veiksmus. Kurie nesukontroliavo sau atskaitingų kontroliuojančių institucijų, kad. Nes verslininko į valdžią nerinko ir jie elgias tiek, kiek kontroliuojančios institucijos ir valdžia leidžia. Nesukontroliuot, kad nuo 2016 metų 9 gaisrai ir įmonė neįtraukta į tikrinamų sarašą, tik Alytuj galima. Nes kitus tik laužą stipriau užkuria ir reaguoja.

  Komentaras

  Štai gaisro pasekmių bruožai. Pasak profesorės, dėl taršos sunkiais priedais per 10 metų galimi išsigimimai. Štai ką reiškia atsakingumas renkantis valdžias. Neklausiant nieko gryžta atgal patiems. Viwnok prie rimto valdymo buvo įmanoma gaisrą sukontroliuot, regioną užvest į sėkmingą vystymą. Bet geriau saujelės labui gilėjanti stagnacija. Vietoj rimtų problemų sprendimų užkulisinės kombinacijos dėl Alytaus potencialo likučių. Galima sakyt pridengiant ir institucijom. Jei gaisrą turėjo operatyviai per pusmetį ištirt persiėmus LR Gen. prokuratūra, kad kiti po to nedrystų, imitavimas...

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.