Dėl dvigubai padidėjusio dioksinų kiekio kiaušiniuose miklusėniškiui teko sunaikinti per 60 naminių paukščių (258)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
nuotrauka
Pra­ėju­sią sa­vai­tę uti­li­za­vi­mo įmo­nė­je bu­vo su­nai­kin­ta 60 mik­lu­sė­niš­kio lai­ky­tų viš­tų ir 4 ka­la­ku­tai.
Praėjusį rudenį Alytaus padangų perdirbimo bendrovėje „Ekologistika“ kilęs gaisras, regis, ramybėje nepalieka kaimynystėje esančios Alytaus rajono, Alytaus seniūnijos, Miklusėnų gyvenvietės. Praėjusią savaitę vienam jos ūkininkui dėl nustatyto padidėjusio dioksinų kiekio kiaušiniuose teko sunaikinti per 60 naminių paukščių. Tai pirmas atvejis po pavasarį vykusio masinio paukščių ir gyvulių naikinimo šioje seniūnijoje, kai tai teko daryti irgi dėl rastų padidėjusių dioksinų kiekių.

Ty­ri­mai – pa­gal ste­bė­se­nos pla­ną

Va­sa­rio vi­du­ry­je Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos di­rek­to­rius Da­rius Re­mei­ka pa­tvir­ti­no per­nai ru­de­nį pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“ ki­lu­sio gais­ro pa­veik­tos te­ri­to­ri­jos Aly­taus ra­jo­ne, Aly­taus se­niū­ni­jo­je, ste­bė­se­nos pla­ną.

Į šią te­ri­to­ri­ją pa­te­ko de­vy­ni, nuo gais­ro ži­di­nio nuo pus­an­tro iki aš­tuo­nių ki­lo­met­rų nu­to­lę Aly­taus se­niū­ni­jos kai­mai – Mik­lu­sė­nai, Užu­ba­liai, Kriau­niai, Rau­do­ni­kiai, Ge­niai, Kar­kly­nai, Kel­ma­no­nys, Vy­tau­tiš­kės ir Rut­ka.

Pa­gal ste­bė­se­nos pla­ną šiais me­tais tu­ri bū­ti pa­im­tas 121 mė­gi­nys gy­vū­ni­nio mais­to, pa­vyz­džiui, pie­no, mė­sos, kiau­šinių, me­daus, 77 mė­gi­niai – pa­ša­rų, 38 mė­gi­niai – ge­ria­mo­jo van­dens ir 19 mė­gi­nių ne­gy­vū­ni­nio mais­to, kaip an­tai vai­sių ir dar­žo­vių. Iš vi­so – 255 mė­gi­niai.

Mė­gi­nius pa­ima Valstybi­nės maisto ir veterinarijos tarnybos Aly­taus de­par­ta­men­to ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai, o ty­ri­mus at­lie­ka Na­cio­na­li­nis mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos ri­zi­kos ver­ti­ni­mo ins­ti­tu­tas.

Ap­ti­kus pa­di­dė­ju­sius diok­­si­nų – gru­pės or­ga­ni­nių jun­gi­nių, pa­si­žy­min­čių di­de­liu nuo­din­gu­mu ir kan­ce­ro­ge­niš­ku­mu, kie­kius pie­ne, mė­so­je ir kiau­ši­niuo­se, pa­va­sa­rį, nuo ko­vo pa­bai­gos iki ba­lan­džio pra­džios, 33 gais­ro pa­veik­tos te­ri­to­ri­jos, Aly­taus se­niū­ni­jos, gy­ven­to­jams te­ko su­nai­kin­ti 43 gal­vi­jus, iš ku­rių bu­vo 17 kar­vių, taip pat 71 avį, 25 triu­šius, 3 an­tis, 1 ož­ką ir 420 viš­tų.

Jiems iš vals­ty­bės biu­dže­to už pa­tir­tus nuos­to­lius skir­ta be­veik 65 tūkst. eu­rų kom­pen­sa­ci­ja.

Kaip sa­kė Valstybinės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos Aly­taus de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Ro­mas Čer­nius, jau tir­tas ge­ria­ma­sis van­duo, vai­siai, dar­žo­vės, me­dus, kai ku­rie pa­ša­rai, grū­dai ir kol kas už­terš­tu­mo diok­si­nais ar sun­kiai­siais me­ta­lais, pa­vyz­džiui, švi­nu, cin­ku ar kad­miu, ne­nu­sta­ty­ta.

Kaip da­bar ga­lė­jo už­si­krės­ti na­mi­niai paukš­čiai?

At­li­kus vie­no Mik­lu­sė­nų ūki­nin­ko kiau­ši­nių ty­ri­mus, pa­aiš­kė­jo, kad juo­se ras­ta dvi­gu­bai di­des­nė diok­si­nų ir fu­ra­nų su­mos kie­kio kon­cen­tra­ci­ja nei leis­ti­na nor­ma. Pas­ta­ro­ji – 5 pik­tog­ra­mai gra­me rie­ba­lų, o tir­tuo­se kiau­ši­niuo­se ap­tik­ta 11,46 pik­tog­ra­mo gra­me rie­ba­lų.

Tad pra­ėju­sią sa­vai­tę uti­li­za­vi­mo įmo­nė­je bu­vo su­nai­kin­ta 60 mik­lu­sė­niš­kio lai­ky­tų viš­tų ir 4 ka­la­ku­tai.

Aly­taus de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus R.Čer­niaus tei­gi­mu, tai sie­ti­na su gais­ro pa­sek­mė­mis: „Ūki­nin­kas sa­kė, kad paukš­čius le­si­no per­nykš­čiais pa­ša­rais, tad per juos už­si­krės­ti to­kiu di­de­liu diok­si­nų kie­kiu ne­ga­lė­jo. La­bai ti­kė­ti­na, kad paukš­čiai jais už­si­krė­tė kaps­ty­da­mie­si že­mė­je. O taip užkrėstų kiaušinių tikrai negalima valgyti.“

Ūki­nin­kas dėl pa­tir­tų nuos­to­lių tu­rė­tų gau­ti per 700 eu­rų kom­pen­sa­ci­ją iš vals­ty­bės biu­dže­to, to pra­šy­da­mas per Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės administraciją.

Aly­taus se­niū­ni­jo­je, gais­ro pa­veik­tos te­ri­to­ri­jos kai­muo­se, pa­va­sa­rį dir­vo­že­mį ty­rė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės sam­­dy­ta la­bo­ra­to­ri­ja, vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tai, ta­čiau pa­di­dė­jęs diok­si­nų kie­kis ne­bu­vo fik­suo­tas. Tad iš­lie­ka at­vi­ras klau­si­mas, nuo ko gi šiais gy­vū­nų, žmo­nių rie­ba­luo­se be­si­kau­pian­čiais ir iš lė­to nuo­di­jan­čiais jun­gi­niais už­si­krė­tė mik­lu­sė­niš­kio lai­ky­ti na­mi­niai paukš­čiai. Ar to­kie at­ve­jai ne­pa­si­kar­tos gais­ro pa­veik­to­je te­ri­to­ri­jo­je?

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės Gin­ta­rės Jo­ciuns­kai­tės tvir­ti­ni­mu, jei to­liau Aly­taus se­niū­ni­jo­je kar­to­sis to­kie at­ve­jai, kaip da­bar at­si­ti­ko su mik­lu­sė­niš­kio na­mi­niais paukš­čiais, teks gal­vo­ti apie pa­pil­do­mus dir­vo­že­mio ty­ri­mus.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai