Nr. 59 (13435)

2020-05-26

„Alytaus naujienų“ numeryje 59 (13435) skaitykite:

 • Me­rui įteik­tas šau­lių ap­do­va­no­ji­mas
 • Vir­tu­a­lus pas­ku­ti­nis skam­bu­tis nu­skam­bė­jo dau­giau nei 700 abi­tu­rien­tų
 • Nu­ga­lė­to­jas – Da­rius Ja­no­nis
 • Spe­cia­lio­jo ug­dy­mo Dzū­ki­jos mo­kyk­los kla­sių lau­kia re­mon­tas
 • Namais kvepiančios savaitės
 • Abi­tu­rien­tams nu­skam­bė­jo ka­ran­ti­ni­nis pas­ku­ti­nis skam­bu­tis
 • Kur­nė­nų mo­kyk­la at­gy­ja nau­jam gy­ve­ni­mui
 • Pran­cū­zi­jo­je gy­ve­nan­ti Eri­ka Umb­ra­sai­tė: „Džiau­ki­mės sa­vo gy­ve­ni­mo ke­lio­ne ir ve­ži­me, ir po juo“
 • Eri­ka Umb­ra­sai­tė. „Lūp­da­žio pa­moks­lai“
 • Le­di­nis va­ka­ris (1)
 • At­lie­kos iš Aly­taus dau­gia­bu­čių ne­tru­kus ke­liaus į nau­jus kon­tei­ne­rius
 • Aly­taus gim­ta­die­nis bus, bet ki­toks, da­lis ren­gi­nių per­ke­lia­ma į lie­pos 6-ąją
 • Rep­re­zen­ta­ci­nia­me kli­pe Aly­tų ža­da­ma pri­sta­ty­ti pa­trauk­liau nei iki šiol
Ta­ry­ba ket­vir­ta­die­nį jun­gė­si jau į tre­čią nuo­to­li­nį po­sė­dį, kuris buvo antrojo tęsinys. Prieš sa­vai­tę po­sė­džia­vę 7 va­lan­das, už­va­kar po­li­ti­kai spren­di­mus pri­ėmė kiek...
Dau­giau kaip 100 sa­va­no­rys­tės va­lan­dų sa­vait­ga­liais ir per tūks­tan­tį ki­lo­met­rų – tiek te­ko įveik­ti sa­va­no­riau­ti pan­de­mi­jos me­tu Ko­ro­nos karš­to­jo­je li­ni­jo­je...
Vy­riau­sy­bės at­sto­vas Vil­niaus ir Aly­taus ap­skri­ty­se Ju­lius Ar­laus­kas krei­pė­si į Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mus su pra­šy­mu, kad bū­tų pa­nai­kin­tas...
Vie­šai pa­teik­ta po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo ata­skai­ta dėl iš­kas­ti­nės mi­ne­ra­li­nės uo­lie­nos per­dir­bi­mo ga­myk­los Aly­tu­je, Pra­mo­nės g. 1, su­kė­lė daug klau­si­mų Aly­taus...
Į ba­lą puo­lęs sau­sas ne­kel­si – kul­tū­ros įstai­gos pri­ima ka­ran­ti­no iš­šū­kius ir at­ran­da nau­jas veik­los ga­li­my­bes. „De­ja, ne­ga­lė­jo­me, kaip įpras­ta, vi­sų jū­sų pa­si­kvies­ti į...
Kai spjau­na di­džia­jai as­me­ny­bei į vei­dą, tai spjau­na ir vi­sai vals­ty­bei. Kiek­vie­na vals­ty­bė tu­ri vi­są pa­le­tę įvy­kių: tai­ką, ka­rą, per­ga­les, lais­ves.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos kon­kur­so bū­du pa­rink­ta Vil­niaus ben­dro­vė „Smart Con­ti­nent“ už 30 tūkst. 500 eu­rų pa­reng­tą Aly­taus lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos...
Pas­ta­ruo­ju me­tu Aly­taus mies­to po­li­ti­kams daug įta­ri­mų dėl ga­li­mos ne­sau­gios veik­los su­kė­lė Pra­mo­nės gat­vė­je, bu­vu­sio med­vil­nės kom­bi­na­to, ver­pi­mo ce­cho pa­tal­po­se,...
Daž­niau­siai taip su­si­klos­to, su­si­sluoks­niuo­ja kar­tos, kad pa­gy­ve­nu­sie­ji pa­pras­tai lie­ka už­ri­by­je veik­laus jau­ni­mo, ak­ty­viai gy­ve­nan­čių vi­du­ti­nio am­žiaus žmo­nių. Tik...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.