Vy­riau­sy­bės at­sto­vas Aly­taus val­džios no­rą verž­tis į te­le­vi­zi­jos ete­rį ap­skun­dė teis­mui

Al­ma Mos­tei­kai­tė
Komentarai (7)
2020 Gegužė 21
nuotr.
Sau­sio pa­bai­go­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mą dėl jos po­sė­džių tran­slia­ci­jos per te­le­vi­zi­ją. Zenono ŠILINSKO nuotr.
Vy­riau­sy­bės at­sto­vas Vil­niaus ir Aly­taus ap­skri­ty­se Ju­lius Ar­laus­kas krei­pė­si į Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mus su pra­šy­mu, kad bū­tų pa­nai­kin­tas sau­sio pa­bai­go­je pri­im­tas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mas dėl jos po­sė­džių tran­slia­ci­jos per te­le­vi­zi­ją. Bū­tent dėl šios prie­žas­ties sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­skel­bia vie­šo kon­kur­so to­kioms tran­slia­ci­joms.

Ne­pai­sė Vy­riau­sy­bės at­sto­vo tei­ki­mo

Sau­sio pa­bai­go­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mą dėl jos po­sė­džių tran­slia­ci­jos per te­le­vi­zi­ją ir ad­mi­nist­ra­ci­ją įpa­rei­go­jo ne­del­siant skelb­ti vie­šą kon­kur­są to­kioms tran­slia­ci­joms.

Ta­ry­bos na­riams ne­už­te­ko da­bar ne­mo­ka­mai tran­sliuo­ja­mų jos po­sė­džių per „Go­og­le“ ben­dro­vės so­cia­li­nį tin­klą „You­Tu­be“, jiems dar pri­rei­kė ir te­le­vi­zi­jos.

Sau­sio pa­bai­go­je pri­imant mi­nė­tą spren­di­mą vos ne pir­muo­ju smui­ku gro­jo tuo­met frak­ci­jai „Už Aly­tų“ pri­klau­siu­si, dabar nė vienai frakcijai nepriklau­santi ta­ry­bos na­rė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė.

Ta­čiau ne­tru­kus mies­to ta­ry­ba su­lau­kė Vy­riau­sy­bės at­sto­vo Vil­niaus ir Aly­taus ap­skri­ty­se J.Ar­laus­ko tei­ki­mo, ku­riuo pa­siū­ly­ta pa­nai­kin­ti spren­di­mą dėl po­sė­džių tran­slia­ci­jos per te­le­vi­zi­ją.

Tei­ki­me nu­ro­dy­ta, kad Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mas sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai ne­su­tei­kia tei­sės pri­im­ti to­kio spren­di­mo.

Juk gy­ven­to­jai, ku­rie do­mi­si ta­ry­bos veik­la ir jos po­sė­džiais, pas­ta­ruo­siuo­se svars­to­mais klau­si­mais, apie tai ga­li su­ži­no­ti sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je. Taip pat gy­ven­to­jai ga­li da­ly­vau­ti ta­ry­bos po­sė­džiuo­se, nes jie yra at­vi­ri.

Ta­ry­bos po­sė­džiai, kai yra tech­ni­nės ga­li­my­bės, tran­sliuo­ja­mi sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je.

Vy­riau­sy­bės at­sto­vas nu­ro­dė, kad Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mas ne­reg­la­men­tuo­ja vie­šų­jų pir­ki­mų, su­si­ju­sių su sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­ja per te­le­vi­zi­ją.

Ba­lan­džio vi­du­ry­je vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo pa­teik­tas spren­di­mo pro­jek­tas dėl spren­di­mo, su­si­ju­sio su ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­ja per te­le­vi­zi­ją, pa­nai­ki­ni­mo. Ta­čiau dau­gu­ma ta­ry­bos na­rių pri­ta­rė ko­le­gų L.Ra­dze­vi­čiū­tės ir socialdemokratų frakcijos seniūno Jur­gio Kras­nic­ko pa­reng­tai spren­di­mo pro­jek­to al­ter­na­ty­vai, ku­ria siū­ly­ta ne­pri­tar­ti Vy­riau­sy­bės at­sto­vo tei­ki­mui.

Ka­dan­gi nu­spręs­ta ne­pai­sy­ti Vy­riau­sy­bės at­sto­vo, ba­lan­džio vi­du­ry­je vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je L.Ra­dze­vi­čiū­tė sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai pri­mi­nė, kad ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­jos per te­le­vi­zi­ją vie­šas kon­kur­sas tu­ri bū­ti ren­gia­mas sku­biai.

Teis­mo pra­šo­ma pa­nai­kin­ti ta­ry­bos spren­di­mą

Pas­ta­ruo­ju me­tu Vy­riau­sy­bės at­sto­vas Vil­niaus ir Aly­taus ap­skri­ty­se J.Ar­laus­kas krei­pė­si į Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mus su pra­šy­mu, kad bū­tų pa­nai­kin­tas sau­sio pa­bai­go­je mies­to ta­ry­bos pri­im­tas spren­di­mas dėl ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­jos per te­le­vi­zi­ją.

Vy­riau­sy­bės at­sto­vo pa­reiš­ki­mas jau pri­im­tas nag­ri­nė­ti.

Pa­reiš­ki­me nu­ro­do­mi Vie­tos sa­vi­val­dos, Vie­šų­jų pir­ki­mų, Vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mų pa­žei­di­mai. Nurodoma, kad šie teisės aktai savivaldybės tarybai nesuteikia teisės priimti sprendimo dėl jos posėdžių transliacijos per televiziją.

Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ro­lan­das Juo­nys, vie­šas kon­kur­sas ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­jai per te­le­vi­zi­ją ne­pa­skelb­tas, nes Vy­riau­sy­bės at­sto­vas to­kį ta­ry­bos spren­di­mą ap­skun­dė teis­mui, tad dėl to no­ri­ma tei­si­nio aiš­ku­mo.

Aly­taus val­džios no­ras verž­tis į te­le­vi­zi­ją kol kas lie­ka ne­pa­ten­kin­tas. O tai per me­tus mies­to biu­dže­tui ga­lė­jo kai­nuo­ti ne vie­ną de­šim­tį tūks­tan­čių eu­rų.

  Komentaras

  Tegul rodo per televiziją savivaldybės posėdžius.Žmonės matys, kas vyksta savivaldybės posėdžiuose. Nereikės spoklinti per kompą.O tų pinigų turbūt ar šeip ar taip niekas neskaičiuoja . Tai viešai visi žmonės matys, kaip dirba mųsų išrinkti miesto Tarybos nariai.O be to, ne visi senesni žmonės turi kompus ir ne visi jais moka naudotis

  Komentaras

  Savivaldybę ar atskirus po politika įvelt per institucijas, kad blusinėdami silpnėtų ir nematytų ir neitų, kur trukdo gudručių interesams. Kgb blogiausių tradicijų tasa. Alytuj rimtų pasekėjų ne reta.

  Komentaras

  Jei savivaldybės veikloj patys nesusitvarko ir pakiša spragas per teisėsaugą reguliuot, reiškia. Ne savo kompetencijose. Ir nėra ko cirkintis postuose, jei kartojas situacijos per ilgai. Kita vertus vėl prieš rinkimus pažvangina per institucijas. Smulkmenose. Prieš anuos rinkimus įėjimai į vieno kandidatų į merus firmos teritoriją ten per seifą..kažko? Į kito politiko teritoriją blusinėt užkastų atliekų ir nematyta problemų padangų perdirbimo įmonėj. Kur pasirodo institucijoms turėjo būt žinoma. Primena epizodą dėl padangų gaisro. Kur pati teisėsauga perdavė. Gavos, 2016 metų gruodį buvo žinoma veikla, net 9 gaisrai įmonėj. Kaltinimai tik 2 priešgaisrinės pareigūnams. Ir..? Net interviu iš jų neima, kaip jie mano? Juk tokiose pareigose ne kvaili. Supranta, neįtraukt įmonės į tikrinamų sarašą, rizika. Ypsč po vieno kito gaisro, čia jau rizikuot savo noru kaip savižudybė? O čia 9 gaisrai? Reiškia savo valia, vargu ar savižudžiai? Reiškia galųmos įtakos? O turėjo miesto meras ir taryba reaguot ir specpriemonių bendri planai. Institucijos ir Vilniaus valdžios matyt? O čia teisėsauga net nebertina. Numetė ant šių, kurie tik atskaitingi politikams, ir visi..mokinkites. Matyt ir nematyt. Kas ir per miesto valdžios veiklą prasiskberbia. Vilniuj sbyruoja stt vadovo postas. Reiškia galimai į apačias gali eit bangos. Vilniaus policija parodė Alytuj organizuotą nusikaltimą aiškųndamiesi be alytiškių. Reiškia kokie deriniai eis per šiuos rinkimus? Nes norintys išlaikyt įtakas Alytaus miesto valdyme be reikiamų kompetencijų. Vadinas per intrigas bandys kažluo naudojantis. Reiškia, gal ko nenori Alytuj matyt, aiškės?

  Komentaras

  Reikėjo tik sudarbint kelis iš televizijos į savivaldybės komunikacijos skyrių ir tapšnoja kiek nori. Kaip anie. Nes tarp skyriaus 4 darbuotojų ir tarybos sekretoriate 8 - ten nepajus. Ar 10 darbuotojų daugiau, ar mažiau. Ir įstatymiška be nereikalingų reklamų. Ne tik 30 tūkstančių galima įsisavint.

  Komentaras

  Kodėl vyriausybės atstovas nemato rimtų problemų? Kad neviešinama alytiškiams kas dedasi savivaldybe dėl padangų gaisro ir žemės sklypų skandalų, iki šiol taryboj nepatvirtinta plėtros komiteto pirmininkas? Be kurio parašų mepilnaverčiai komiteto siūlymai. Kodėl dalis tarybos narių turėdami Etikos komisijos sprendimus jų atžvilgiu neatsistatydina ar nenusišalina? Kaip tarybos nariai davę priesaikas lailytis įstatymų . Būt atsakūngi ir atsiskaityt alytiškiams. Gerbt ir rodyt pavyzdį. O ne vadint leksika ir neatsprašyt. Netikėta, kad slogi taryba. Nekelia sau reikalavimų būt atsakingesniems. Miestui reikia kūrimo ir vienijimo strategijų. O ne erzelynių ir tapšnojimų net ir galimai po kitų kompiuteriais. Juolab įtarimas, kad per neįtartinai ilgai besitęsiančius tyrimus galimai manipuliuojami per spectarnybas.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.