Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė: gy­ven­to­jų sau­gu­mas svar­biau nei ver­slo in­te­re­sai

nuotr.
Vie­šai pa­teik­ta po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo ata­skai­ta dėl iš­kas­ti­nės mi­ne­ra­li­nės uo­lie­nos per­dir­bi­mo ga­myk­los Aly­tu­je, Pra­mo­nės g. 1, su­kė­lė daug klau­si­mų Aly­taus mies­to va­do­vams ir ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tams.
Vie­šai pa­teik­ta po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo ata­skai­ta dėl iš­kas­ti­nės mi­ne­ra­li­nės uo­lie­nos per­dir­bi­mo ga­myk­los Aly­tu­je, Pra­mo­nės g. 1, su­kė­lė daug klau­si­mų Aly­taus mies­to va­do­vams ir ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tams.

Dėl pla­nuo­ja­mos sta­ty­ti che­mi­nių me­džia­gų ga­myk­los Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio ini­cia­ty­va su­kvies­ti įvai­rių at­sa­kin­gų ins­ti­tu­ci­jų spe­cia­lis­tai bei sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai. Jie iš­sa­kė sa­vo nuo­gąs­ta­vi­mus dėl ata­skai­to­je pa­teik­tų ne­ri­mą ke­lian­čių che­mi­nių me­džia­gų kie­kių. Taip pat pa­si­ges­ta iš­sa­mios in­for­ma­ci­jos, kaip bus už­tik­rin­ti vi­si sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mai ga­my­bos, che­mi­jos pro­duk­tų ga­be­ni­mo ir san­dė­lia­vi­mo pro­ce­sų me­tu.

„Nau­ji in­ves­tuo­to­jai mū­sų mies­tui rei­ka­lin­gi kaip oras. Esa­me at­vi­ri nau­jo­vėms ir ver­slui. Ta­čiau ri­zi­kuo­ti žmo­nių svei­ka­ta ir ge­ro­ve ne­lei­siu. To­dėl dėl šios įmo­nės veik­los su­kvie­čiau vi­sas mū­sų mies­to at­sa­kin­gas ins­ti­tu­ci­jas: Prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos ir „Dzū­ki­jos van­de­nų“ at­sto­vus, ap­lin­ko­sau­gi­nin­kus, Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro ir sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tus. Pa­si­ro­do, pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja ne­įti­ki­no ne tik ma­nęs, bet ir jų. Nu­spren­dė­me kon­sul­tuo­tis su ne­pri­klau­so­mais che­mi­kais ir in­ži­nie­riais, ku­rie ob­jek­ty­viai įver­tin­tų vi­sas ga­li­mas grės­mes“, – po su­si­ti­ki­mo sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ras.

Ver­slo klau­si­mus ku­ruo­jan­čio Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jo Ša­rū­no Klė­ge­rio tei­gi­mu, sa­vi­val­dy­bė anaip­tol nė­ra nu­si­sta­čiu­si prieš ver­slą ir in­ves­ti­ci­jas, ta­čiau bet ko­kia pla­nuo­ja­ma ga­my­ba tu­ri ati­tik­ti tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mus, sa­ni­ta­ri­nes nor­mas, o in­ves­tuo­to­jai pri­va­lo už­tik­rin­ti vi­sus sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mus. 

„Šiuo at­ve­ju tai bus ga­my­ba, ku­rio­je ke­ti­na­ma nau­do­ti di­de­lius kie­kius che­mi­ka­lų, bus tech­no­lo­gi­niai pro­ce­sai, ke­lian­tys triukš­mą ir vib­ra­ci­ją, pri­va­lo­me vis­ką la­bai ge­rai įver­tin­ti. Juo­lab kad gre­ta yra ir daug ver­slo įmo­nių, Kul­tū­ros cen­tras, Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tras. Kol ne­bus ar­gu­men­tuo­tų ir įti­ki­na­mų at­sa­ky­mų į vi­sus klau­si­mus, ku­rių jau da­bar yra ge­ro­kai per de­šim­tį, pa­reng­tai po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo ata­skai­tai sa­vi­val­dy­bė tik­rai ne­sku­bės pri­tar­ti“, – sa­kė Š.Klė­ge­ris. 

Po­vei­kio ver­ti­ni­mo ap­lin­kai ata­skai­tą (PAV) už­sa­ko­vams – 2019 me­tų pra­džio­je Aly­tu­je įsteig­tai An­driaus Sta­siu­ky­no va­do­vau­ja­mai ben­dro­vei „MS LT01“ – pa­ren­gė ben­dro­vė „Ap­lin­kos va­dy­ba“. 

Dėl PAV ata­skai­tos iš­va­das pa­gal kom­pe­ten­ci­ją teiks Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Aly­taus de­par­ta­men­tas, Aly­taus prieš­gais­ri­nio gel­bė­ji­mo tar­ny­ba, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja.

Spren­di­mą dėl PAV ata­skai­tos tvir­ti­ni­mo pri­ims Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ra Vil­niu­je. 

Pa­siū­ly­mus dėl ata­skai­tos jos ren­gė­jams, taip pat ir sa­vi­val­dy­bei ga­li­ma teik­ti iki bir­že­lio 8 die­nos. 

Su ata­skai­ta ga­li­ma su­si­pa­žin­ti:  https://www.ap­lin­kos­va­dy­ba.lt/pa­slau­gos/po­vei­kio-ap­lin­kai-ver­ti­ni­mas/259

 

Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus in­for­ma­ci­ja

 

 

  Komentaras

  Esmėj miesto valdyme priešprieša ir rimtu darbu miesto naudai nešviečia. Direktoriaus atskaitos taryboj netvirtinimas kaip rikošetas. Kur meras anų metų rudenį kreipės į prokuratūrą dėl žemės sklypų ir sakė nedirbs su tokiu direktorium. Taryba nepastrbi, institucijos kitur blusinėja, o čia taip pat aiškumo nėra. Reiškia ir merą paliko prieš interesų grupes. Tas taikstos, bet prie progos ir pritaikė. Tokia užkuliusinė priešprieša ir taryboj vyksta. Kas kuo daugiau pasinaudos. Viazdas ir spectarnybos per neįtartinai ilgus tyrimus, kaip jais daugiau. .

  Komentaras

  Žaviai vietos elito likučiai blaškos ir per savivaldybės potencialo likučius. Kur po partijom ir judėjimais nusialinę dėl interesų atskirų po šeimom. Kur nelenva suvokt, kokiuose statusuose. Šeimų, ar sugyventinių it panašių. Taryboj nepatvirtinus direktoriaus metinės ataskaitos, tik atsistatydint jam ir jį atvedusiems. Nes direktorius pavaldus tarybai ir atskaitingas merui ir tarybai. O čia taryba netvirtinus ataskaitos, nepasitikėjimą parodė. Reiškia šis direktoriaus poste viena koja tarsi ja ne ir kaip gali dirbt jam pavaldi administracija, kita koja imituoja dirbantį. Meras tas pats. Po paskutinių įvykių kaip nesistengia net gerinimo priemonių teikt, o forsuoja rūpestį kolegijos reikalais, reiškia. Kita koja ir kaip kolegijoj dirba. O taryba, kurių daliai patogu po šiuo semtis išmokas ir kitas kombinacijas regzt, vengia net pamatyt. Kas realybėj vyksta. Matyt rinkėjams tokios būsenos per savivaldą ir reikėjo?

  Komentaras

  Valdyme pribrendę pertvarkos. Vienok taryba nepasiruošusi ir stengiasi išnaudot savo kombinacijas prisidengiant meru. Kuris kaip ir viena koja kolegijoj. O taryboj nedrysta išeit į priekį sugebantis kurt ir vienyt. Tad kiek gali po erzelynais maskuojasi. Nors įvykiai gali paspartėt.

  Komentaras

  Ir šių valdžioje ypatybė neprasileist į valdymą kompetentingų ir veržlesnių. Galinčių nesukiai spręst problemas ir eit į priekį. Dabar net tarybos lygį mato. Silpnos kompetencijos mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus postuose bei jų komandos. Reiškia atsvert stiprina komitetus ir komisijas, pritraukdami iš visuomenės sugebančius. Bet ir čia negabiais partinukų aktyvistais susodinta. Strateginio ekonomikos investicijų komiteto vadovais, kur turi būt stiprūs investicijų klausimuose, nekompetentingi. Pirmininkas konservatorius su mediko išsilavinimu, pavaduotojas socdemas su pedagogo išsilavinimu. Plėtros komiteto pirmininkas nepatvirtintas. Galintis būt eksmeras Č.D., kur stipriausias investicijų sritį taryboje ir priešingai sau nebalsuoja už dviprasmiškus sprendimus ir nesusijęs su ana kadencija, nustumtas. Tarsi lobius jie saugo, kad kas tik neprieitų, galintys sėkmūngiau miesto naudai sudirbt. O patys tarsi šeimų interesais uzurpavę ir murkdykites bei tapšnokites, kas tik gali.

  Komentaras

  Pirma reikėtų merui užtikrint, kad klausimus gerai išanalizuotų savivaldybė ir tarybos strateginiai komitetai. Kurių vadovus reikia keist kompetentingais. Nes čia ir jų brokas. Tik tada kur neaišku, derint su visuomene. O jei praeina tokie įtartini siūlymai, ne savo rogėse valdžioje esantys. Kur keista, kodėl jie kūmpetentingų neprasileidžia ir murkdos, miestą murkdydami.

  Komentaras

  Kodėl taryboj 15 tvirtina mero metinę ataskaitą su šiuo ir aerodromo versija, o vėliau 16 atmeta bendrąjį planą su tais pačiais elūmentų epizodais? Kaip oficiali valdanti mažuma iš 10. Reiškia dalis tarybos narių sau priešingi ir tokiais pasitikėt negalima? Kur tie kuriantys ir vienijantys? Kur mero paaiškinimai dėl padangų gaisro ir žemės sklypų skandalų? Kaip planuoja dirbt didėjant siruitėj per visas sritis?

  Komentaras

  Kaip gali valdančioji mažuma iš 10 įteiginėt miestui abejotinus sprendimus? Kodėl jei meras pirmas nesugeba išanalizuot, kodėl tarybos strateginiai plėtros ir ekonomikos komitetai pramiega? Jei valdanti mažuma nesugeba ir prie jų oficialiai nesijšngia, reiškia neis sprendimai taryboj. Tokiu atveju atsistatydint ir užleist postus, kas sugeba sėkmingiau dirbt miesto naudai. Kodėl net plėtros komiteto pirmūninkas nepatvirtintas taryboj? Reiškia be komiteto pirmininko parašų, beverčiai siūlymai. Čia vėl mero kompetencijos spragos lygioj vietoj. Na ir sunki taryba. Juk miestui reikia ne erzinųmosi ir tapšnojųmo, o ėjimo į priekį. Per kūrimo ir vienijimo strategijas.

  Komentaras

  A.Stasiukynas statys ,,saugią'' chemijos gamyklą? Tai kad jis 5 kartus didesnis aferistas negu J.Cicėnas. Tegul stato Papėčiuose, tėvonijos žemėje. O mieste - tikrai NE.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.