Koks bū­tų Aly­taus LEZ iš­skir­ti­nu­mas: grei­tas jos įstei­gi­mas ar nu­ma­to­ma ge­riau­sia vie­ta ne­to­li mies­to cen­tro ir prie Ne­mu­no?

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (11)
2020 Gegužė 22
Alytaus LEZ
Aly­taus LEZ stei­gi­mo ga­li­my­bių stu­di­jos rengėjai akcentavo, kad miestas su šia zona tu­ri iš­si­skir­ti, pa­si­rin­kus ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­ją, LEZ stei­gi­mo grei­tis bū­tų iš­skir­ti­nis da­ly­kas. Zitos Stankevičienės nuotr.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos kon­kur­so bū­du pa­rink­ta Vil­niaus ben­dro­vė „Smart Con­ti­nent“ už 30 tūkst. 500 eu­rų pa­reng­tą Aly­taus lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos (LEZ) stei­gi­mo ga­li­my­bių stu­di­ją šią sa­vai­tę pri­sta­tė mies­to ta­ry­bos na­riams. Jo­je, kaip ga­li­mos šios zo­nos stei­gi­mo vie­tos, nag­ri­nė­tos trys te­ri­to­ri­jos: Sto­ties gat­vė­je, ne­to­li ge­le­žin­ke­lio sto­ties, prie Pra­mo­nės par­ko ir Pir­ma­ja­me Aly­tu­je esan­tis ae­ro­dro­mas. Pas­ta­ro­ji įvar­dy­ta kaip la­biau­siai tin­kan­ti LEZ, nes be­veik vi­sa yra vals­ty­bi­nė­je že­mė­je, vien­ti­sas skly­pas, to­kią zo­ną čia bū­tų ga­li­ma įsteig­ti grei­čiau­siai, ki­to­se te­ri­to­ri­jo­se di­džio­ji skly­pų da­lis yra pri­va­tūs, juos tek­tų iš­pirk­ti, o tai ne tik už­truk­tų, bet ir bran­giai kai­nuo­tų. Ta­čiau kai ku­rie ta­ry­bos na­riai stu­di­ją pa­va­di­no už­sa­ko­mą­ja, ku­ria siek­ta įro­dy­ti ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­jos pra­na­šu­mą. Jų tei­gi­mu, ne­su­pran­ta­ma, kai pra­mo­ni­nei zo­nai ge­riau­sia vie­ta nu­ma­to­ma te­ri­to­ri­ja ne­to­li mies­to cen­tro ir dar že­miau­sio­je Aly­taus da­ly­je, ku­rio­je kaup­sis ter­ša­lai ir dėl to ken­tės gy­ven­to­jai. Nors Vy­riau­sy­bė ba­lan­džio pa­bai­go­je pri­ėmė nu­ta­ri­mą per­duo­ti mies­to sa­vi­val­dy­bei ae­ro­dro­me esan­tį, Aly­taus ae­ro­klu­bo nau­do­ja­mą tur­tą, iki šiol ae­ro­klu­bas sa­vi­val­dy­bei ne­per­duo­da jo rak­tų ir krei­pė­si į teis­mą su ieš­ki­niu už­draus­ti per­im­ti tur­tą, iki ga­lio­ja jo pa­nau­dos su­tar­tis.

„In­ves­tuo­to­jai no­ri įsi­kur­ti per me­tus ir grei­čiau“

Prieš „Smart Con­ti­nent“ pri­sta­tant Aly­taus LEZ stei­gi­mo ga­li­my­bių stu­di­ją kal­bė­jęs tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų plėt­ros agen­tū­ros vie­šo­sios įstai­gos „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ re­gio­nų plėt­ros pro­jek­tų va­do­vas Ai­va­ras Ka­ti­nas ap­žvel­gė si­tu­a­ci­ją dėl skly­pų pa­siū­los reikš­mės pri­trau­kiant in­ves­tuo­to­jus.

Jo tvir­ti­ni­mu, tarp pa­grin­di­nių rei­ka­la­vi­mų yra po­rei­kius ati­tin­kan­tys skly­pai, ku­rie bū­tų su iš­plė­to­ta in­fra­struk­tū­ra, už­tik­rin­tu pri­va­žia­vi­mu, rei­kia­mo dy­džio, ar­ti kva­li­fi­kuo­tos dar­bo jė­gos: „Pas­ta­ruo­ju me­tu ste­bi­mos dvi ten­den­ci­jos. Di­dė­ja po­rei­kis di­de­liems skly­pams, ypač šiais me­tais net iki 100 hektarų že­mės skly­pų, to­kių skly­pų ieš­ko­ma vi­so­je Lie­tu­vo­je, ir ki­tas da­ly­kas – in­ves­tuo­to­jai no­ri įsi­kur­ti per me­tus ir grei­čiau.“

A.Ka­ti­no pa­ste­bė­ji­mu, Lie­tu­va dėl šių ten­den­ci­jų kon­ku­ruo­ja su ki­to­mis ša­li­mis, o iki re­gio­ni­nio lyg­mens nu­si­lei­džia­ma jau vė­liau.

Iš sep­ty­nių Lie­tu­vo­je vei­kian­čių LEZ, per­nykš­čiais duo­me­ni­mis, tik tri­jo­se šio­se zo­no­se – Klai­pė­dos, Šiau­lių ir Pa­ne­vė­žio bu­vo po ke­le­tą skly­pų su vi­siš­kai iš­plė­to­ta in­fra­struk­tū­ra, ki­to­se zo­no­se to­kių skly­pų trūks­ta. Kaip sėk­mės is­to­ri­ją „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ re­gio­nų plėt­ros pro­jek­tų va­do­vas įvar­di­jo Ma­ri­jam­po­lės LEZ, tu­rin­čią 78 hek­ta­rų te­ri­to­ri­ją, ku­rio­je li­kęs tik 13 hek­ta­rų lais­vas plo­tas.

A.Ka­ti­nas, ta­ry­bos na­rių pa­klaus­tas, ko­kią te­ri­to­ri­ją iš tri­jų nag­ri­nė­tų Aly­taus LEZ steig­ti – prie ge­le­žin­ke­lio sto­ties, Pra­mo­nės par­ko ar ae­ro­dro­mą įver­tin­tų kaip pa­trauk­liau­sią, „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ at­sto­vas pa­reiš­kė, kad, įver­ti­nus to­kios zo­nos įstei­gi­mo kaš­tus, bū­tų ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­ja: „Skly­pas yra ge­ros for­mos, ma­žiau­siai reik­tų kaš­tų te­ri­to­ri­jos iš­plė­to­ji­mui, ne­rei­ka­lin­gos že­mės pa­ė­mi­mo vi­suo­me­nės po­rei­kiams pro­ce­dū­ros.“

„Su LEZ Aly­tus tu­ri iš­si­skir­ti“

„Smart Con­ti­nent“ di­rek­to­rius An­drius Jar­žems­kis su ko­man­da pri­sta­ty­da­mas Aly­taus LEZ stei­gi­mo ga­li­my­bių stu­di­ją, ku­ri mies­to biu­dže­tui kai­na­vo 30 tūkst. 500 eu­rų, sa­kė, kad ją ren­giant bu­vo svar­biau­sia įver­tin­ti du da­ly­kus – šios zo­nos įstei­gi­mo lai­ką ir kaš­tus.

Vil­niaus ben­dro­vės di­rek­to­riaus tei­gi­mu, jei no­ri­ma tu­rė­ti in­ves­tuo­to­ją, jį rei­kia pri­trauk­ti, gal­būt po­li­tiš­kai kai ku­rie da­ly­kai ir ne­ska­nūs.

Ren­giant stu­di­ją ana­li­zuo­tos vi­sos trys te­ri­to­ri­jos, ku­rios yra di­des­nės nei da­bar Aly­tu­je esan­tis 63 hek­ta­rų Pra­mo­nės par­kas.

Dvi te­ri­to­ri­jos – ša­lia Pra­mo­nės par­ko ir Sto­ties gat­vė­je, ne­to­li ge­le­žin­ke­lio sto­ties, iš­plės­tos į Aly­taus ra­jo­no te­ri­to­ri­ją, o ae­ro­dro­mas yra mies­to ri­bo­se. Pa­brėž­ta, kad LEZ stei­gi­mo kaš­tų at­žvil­giu yra op­ti­ma­li ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­ja.

Stu­di­jos ren­gė­jų pa­ste­bė­ji­mu, te­ri­to­ri­jo­je ša­lia Pra­mo­nės par­ko net 99 proc. skly­pų yra pri­va­tūs, ša­lia ge­le­žin­ke­lio sto­ties to­kių skly­pų yra 75 proc., o ae­ro­dro­mo 102 hek­ta­rų te­ri­to­ri­ja – vals­ty­bi­nė že­mė, šį plo­tą dar ga­li­ma iš­plės­ti iki 119 hek­ta­rų, nes ša­lia dar yra vals­ty­bi­nės že­mės.

Že­mės įsi­gi­ji­mas iš pri­va­čių as­me­nų žen­kliai pa­di­din­tų pra­mo­ni­nės zo­nos stei­gi­mo kai­ną ir tai il­gai už­si­tęs­tų.

„Su LEZ Aly­tus tu­ri iš­si­skir­ti. Pa­si­rin­kus ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­ją, LEZ stei­gi­mo grei­tis bū­tų iš­skir­ti­nis da­ly­kas“, – pa­brė­žė A.Jar­žems­kis.

Kon­sta­tuo­ta, kad skly­pų įsi­gi­ji­mas, ver­ti­nant pre­li­mi­na­rią kai­ną tarp že­mės įver­ti­ni­mo ir rin­kos kai­nos vi­dur­kio, te­ri­to­ri­jo­je ša­lia Pra­mo­nės par­ko kai­nuo­tų 16,6 mln. eu­rų, te­ri­to­ri­jo­je ne­to­li ge­le­žin­ke­lio sto­ties – 7,8 mln. eu­rų, o no­rint įsi­gy­ti kai ku­riuos pri­va­čius že­mės skly­pus prie ae­ro­dro­mo – 73,6 tūkst. eu­rų.

In­ves­ti­ci­jos į in­fra­struk­tū­rą – pri­va­žia­vi­mo ke­lių, ko­mu­ni­ka­ci­jų įren­gi­mą pla­nuo­ja­ma­me LEZ prie ge­le­žin­ke­lio sto­ties siek­tų 11,3 mln. eu­rų, ae­ro­dro­me – 11,9 mln. eu­rų, prie Pra­mo­nės par­ko – 16,8 mln. eu­rų.

Stu­di­jos ren­gė­jai pri­sta­ty­me ak­cen­ta­vo, kad Aly­tu­je at­si­ra­dus LEZ įsi­kur­tų nuo 151 iki 1 tūkst. 138 dar­bo vie­tų pa­čia­me LEZ, o jam vei­kiant bū­tų ku­ria­mos dar­bo vie­tos ir pa­slau­gų sek­to­riu­je, tai bū­tų nuo 393 iki 2 tūkst. 958. O tie­sio­gi­nės in­ves­ti­ci­jos į šią zo­ną ku­riant nau­jas įmo­nes bū­tų nuo 10,55 mln. iki 66,34 mln. eu­rų.
„Smart Con­ti­nent“, iš­ana­li­za­vu­si Aly­taus re­gio­ne vy­rau­jan­čias pra­mo­nės ša­kas, pa­da­rė iš­va­dą, kad LEZ at­si­ras­tų ma­ši­nų, įren­gi­nių, bal­dų ga­my­ba, me­die­nos ap­dir­bi­mu už­si­i­man­čios įmo­nės.

Taip pat pa­brėž­ta, kad ae­ro­dro­me ku­ria­ma LEZ ati­tik­tų vals­ty­bei svar­baus pro­jek­to kri­te­ri­jus, pa­vyz­džiui, dėl bū­ti­nų ma­žų in­ves­ti­ci­jų, kaip ku­ria­mas vals­ty­bei ir vi­suo­me­nei eko­no­mi­nius re­zul­ta­tus at­ne­šan­tis pro­jek­tas.

„Nuo mies­to cen­tro 600 met­rų, Eu­ro­po­je to­kio ana­lo­go nė­ra“

Mies­to ta­ry­bos na­rys Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius sa­kė, kad Pra­mo­nės ra­jo­nas LEZ yra pa­trauk­les­nis: „Aly­tus kaip pra­mo­nės mies­tas kū­rė­si 70 me­tų, vi­sa pra­mo­nės  rai­da bu­vo nu­ma­ty­ta į Kau­no pu­sę. Čia ir­gi bu­vo kai­mai ir pel­kės. Da­bar at­si­ra­do pro­to bokš­tai, at­ra­dom dau­bą ša­lia Ne­mu­no ir ku­riam LEZ. Nuo mies­to cen­tro 600 met­rų, Eu­ro­po­je to­kio ana­lo­go nė­ra. Aly­taus LEZ iš­skir­ti­nu­mas bū­tų ne­to­li mies­to cen­tro ir prie Ne­mu­no.“

Jis šią stu­di­ją pa­va­di­no už­sa­ko­mą­ja, ku­ri pa­da­ry­ta LEZ orien­tuo­jant į ae­ro­dro­mą.

Ta­ry­bos na­rys Čes­lo­vas Dau­gė­la tvir­ti­no, kad ae­ro­dro­mas yra že­miau­sio­je mies­to vie­to­je, ku­rio­je kaup­tų­si smo­gas – ter­ša­lai iš čia LEZ įsi­stei­gu­sių įmo­nių, taip bū­tų da­ro­ma ža­la mies­tui, tai ne­įver­tin­ta ren­giant stu­di­ją: „Pa­da­ry­ta taip, kad ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­ja bū­tų pa­trauk­liau­sia.“

„Smart Con­ti­nent“ di­rek­to­rius A.Jar­žems­kis pri­pa­ži­no, kad ren­giant stu­di­ją ne­ver­tin­tas LEZ įsi­kom­po­na­vi­mas į mies­tą.

Ta­ry­bos na­rys Ge­di­mi­nas Dauk­šys pa­si­ge­do ob­jek­ty­vių že­mės skly­pų kai­nų LEZ steig­ti nu­ma­ty­to­se te­ri­to­ri­jo­se. O ta­ry­bos na­rys Gin­tau­tas An­driuš­ke­vi­čius įžvel­gė, kad šios zo­nos stei­gi­mo sku­ba stu­di­jo­je yra svar­biau­sias fak­to­rius.

Kai ku­riems ta­ry­bos na­riams pa­ste­bė­jus, kad LEZ bū­tų ge­riau­sia te­ri­to­ri­ja prie Pra­mo­nės par­ko, „Smart Con­ti­nent“ at­sto­vai ak­cen­ta­vo, kad tai ku­riant dviem sa­vi­val­dy­bėms – Aly­taus mies­to ir ra­jo­no, at­si­ras­tų il­gi de­ri­ni­mo pro­ce­sai.

„Ne­ver­tin­ti ap­lin­ko­sau­gi­niai da­ly­kai, o su­ta­ri­mai su ra­jo­no sa­vi­val­dy­be, tai ne­nor­ma­lu“, – sa­kė ta­ry­bos na­rys Č.Dau­gė­la.

Ta­ry­bos ap­si­spren­di­mas – svar­biau­sias, veiks­mai ap­skųs­ti teis­mui

Kaip tei­gė mies­to me­ro pa­va­duo­to­jas Ša­rū­nas Klė­ge­ris, vi­sos trys LEZ kū­ri­mui nag­ri­nė­tos te­ri­to­ri­jos už­ima dau­giau kaip po 100 hek­ta­rų, stu­di­jos ren­gė­jai jas pri­sta­tė, įvar­di­jo la­biau­siai tin­ka­mą te­ri­to­ri­ją, da­bar dėl šios zo­nos vie­tos tu­ri ap­si­spręs­ti ta­ry­ba, dėl LEZ kū­ri­mo Aly­tu­je nu­ta­ri­mą tu­ri pri­im­ti Vy­riau­sy­bė: „Tai tik­rai ne­trum­pai už­truk­sian­tis pro­ce­sas.“
Mies­to ben­dra­ja­me pla­ne tu­ri bū­ti nu­ma­ty­tas ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­jos nau­do­ji­mo pa­skir­ties pa­kei­ti­mas, – vie­toj da­bar­ti­nės in­ži­ne­ri­nės in­fra­struk­tū­ros ga­li­mas šios vie­tos už­sta­ty­mas.

Ba­lan­džio pa­bai­go­je Vy­riau­sy­bė pri­ėmė nu­ta­ri­mą per­duo­ti ae­ro­dro­me esan­tį, Aly­taus ae­ro­klu­bo nau­do­ja­mą tur­tą – 8 pa­sta­tus ir 15 or­lai­vių.

Vi­ce­me­ras sa­kė, kad jį pe­rė­mus bus spren­džia­ma, ką to­liau da­ry­ti su šiuo tur­tu, o dėl ae­ro­dro­mo že­mės pe­rė­mi­mo iš Aly­taus ae­ro­klu­bo bus krei­pia­ma­si į Na­cio­na­li­nę že­mės tar­ny­bą.

Aly­taus ae­ro­klu­bui per teis­mus pa­vy­ko pa­siek­ti, kad ši tar­ny­ba vie­na­ša­liš­kai ne­nu­trauk­tų 2010-ųjų bir­že­lio vi­du­ry­je su­da­ry­tos 68 me­tus ga­lio­jan­čios ae­ro­dro­mo skly­po pa­nau­dos su­tar­ties.

Da­bar, kai pa­sta­tai pa­gal Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą tu­ri bū­ti per­duo­ti sa­vi­val­dy­bei, iš tie­sų sa­vi­val­dy­bei at­si­ran­da ga­li­my­bė Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos pra­šy­ti ae­ro­dro­mo skly­po per­da­vi­mo.

Ta­čiau Aly­taus ae­ro­klu­bas sa­vi­val­dy­bei ne­per­duo­da Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu su­teik­to tur­to rak­tų ir  krei­pė­si į Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mus su pra­šy­mu už­draus­ti sa­vi­val­dy­bei per­im­ti tur­tą iki ga­lio­ja jo pa­nau­dos su­tar­tis –iki 2026 me­tų sau­sio 13-osios. Taip pat teis­mo pra­šo­ma tai­ky­ti lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes Vy­riau­sy­bės sa­vi­val­dy­bei per­duo­ti­nam tur­tui.

 

       

 

  Komentaras

  2016 metu Seimo rinkimai. 122 numeris Tvarkos ir Teisingumo sąraše. Kęstas turi turto už 500 eurų, santaupų 6 tūkst. Per metus gavo 3256 eur pajamų, sumokėjo nulį mokesčių.. Viršinykas tsakant. (dabar '' benamis'')

  Komentaras

  Valdyme vyraujantys partinukai kurt nesugebėdami, dėl savęs ir savo elektorato per ronkimus interesus gerai išlaiko. Per švietimo reformos imitavimą išlaikytos darbo vietos. Dabar atimt po lez aerodromo 100 ha. Kur vietos veikėjai apsikabinę nei patys daro, nei kitiems. Dar aršiau, anoj kadencijoj net taryboj priėmę palankų sprendimą modernizuot, nevystė. Geriau atskiri su insriticijų pagalba slopino iš visuomenės retus. Kur galėjo padėt išvystyt. Tad...nereikia kvailių ieškot.

  Komentaras

  Tokioj vietoj pramoninė zona! Tik tiek ir gali sugalvoti kolegijoje visą gyvenimą pradirbęs meras. O galimybių studija už 30 000 eurų išvis be žodžių. Kada baigsit švaistyt mūsų pinigus ant tų galimybių studijų?

  Komentaras

  Vienintelis išsigelbėjimas - peticija dėl tiesioginio valdymo Alytaus miestui įvedimo. Nes nerimta taryba ir nesibaigs šie cirkai. O alytiškiams galvot, ką per pirmalaikius rinkimus rinks į mero ir tarybos sudėtį. Kad būt rimtesni už šiuos.

  Komentaras

  Kaip eilinis lietuvis gyvendamas Alytaus mieste siūlyčiau vyriausybei įvest tiesioginį pilną valdymą Alytaus miestui. Paleist merą ir tarybą tvirtinančią mero ataskaitą su nesamonėm. Kur apsisukę vėl dėl jų erzinas. Ir nepastebėję padangų perdirbimo įmonės problemų nuo 2016 metų gruodžio mėnesio ir 9 gaisrsi bei nesugebėt specpriemonių paruošt, dėl galimai uūkastų atliekų ir nesugeba paaiškint..Negebūs sprest einamų reikalų. O alytiškiams galvot ir ruoštis, ką per pirmalaikius rinkimus rinks meru ir į tarybą, kad rimtesni už šiuos būtų. Nes kitaip cirkai valdyme nesibaigs. Ypač po spectarnybų pinkles. Kur rajonas sugebėjo apsivalyt. Miestas įklimpę klimpsta.

  Komentaras

  Mero metinę ataskaitą su šiom nesamonėm tvirtino 15 tarybos narių. Nors nuo pirmos dienos šou viena koja dėl kolegijos, kita kol mero atlyginimą duoda. Ir kelių po šeimų interesais įtikt dėl biudžeto ir žemės sklypų erzelynų. Ir tiko. Dabar net dalis ataskaitą tvirtinusių pakilo dėl mažėjančių likučių. Nes neužtenka po spectarnybų ir kombinacijas bei. Nors kelių šeimų interesams po erzelynėm per savivaldą ir neblogai.

  Komentaras

  Už manipuliavimą aerodromu patys dalis tarybos narių atsakingi. Kodėl 15 tvirtina mero metinę ataskaitą, kur su šia aerodromo versija? Vėliau 16 tarybos narių atmeta bendrojo plano svarstymą su šia pačia aerodromo versija? Kaip oficiali valdanti mažuma iš 10. Kur atmetus mero ataskaitą iš kart su nesamonėm būt parodyta. Tarybos dauguma nepalaiko nesamonių ir teoriškai atsistatydint. Kaip ir anoj kadencijoj taryboj patvirtonus aerodromo planą reikėjo ir vystyt. O be fokusais užsiminėt. Tad kodėl taryba prieš viduj patys iki galo neišsiaiškina? O žmones erzina elgdamiesi kaip kurie dviprasmiškai.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.