Mies­to ta­ry­ba il­giau­siai dis­ku­ta­vo dėl ben­dro­jo pla­no ir di­des­nių iš­mo­kų šei­moms, su­lau­ku­sioms gan­dro

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (18)
2020 Gegužė 8
Alytaus miesto bendrojo plano dar teks palaukti, jis grąžintas svarstymui į komitetus. Zitos Stankevičienės nuotr.
Alytaus miesto bendrojo plano dar teks palaukti, jis grąžintas svarstymui į komitetus. Zitos Stankevičienės nuotr.
Ta­ry­ba ket­vir­ta­die­nį jun­gė­si jau į tre­čią nuo­to­li­nį po­sė­dį, kuris buvo antrojo tęsinys. Prieš sa­vai­tę po­sė­džia­vę 7 va­lan­das, už­va­kar po­li­ti­kai spren­di­mus pri­ėmė kiek grei­čiau, ta­čiau dis­ku­si­jų tik­rai ne­trū­ko. Po il­gų svars­ty­mų ta­ry­bos na­riai ne­pri­ta­rė nau­jam mies­to ben­dra­jam pla­nui, ku­ris bu­vo ren­gia­mas tre­jus me­tus, ir be­veik vien­bal­siai (vie­nas su­si­lai­kė) bal­sa­vo už tai, kad šei­mos, su­lau­ku­sios kū­di­kio, gau­tų ne 100, o 300 eu­rų iš­mo­ką.

Nau­ją mies­to ben­drą­jį pla­ną pri­sta­tė Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas, sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas Min­dau­gas Ma­ta­žins­kas. Klau­si­mų po­li­ti­kai tu­rė­jo dau­gy­bę, nors M.Ma­ta­žins­kas tei­gė, kad jis iš­dis­ku­tuo­tas ko­mi­te­tuo­se, vy­ko jo vie­ši svars­ty­mai, at­si­žvelg­ta į ben­druo­me­nės siū­ly­mus.  

Es­mi­niai pa­si­kei­ti­mai ben­dra­ja­me pla­ne yra su­si­ję su reg­la­men­ta­vi­mu dėl pa­si­kei­tu­sių įsta­ty­mų ba­zės. Jie su­si­ję su sa­vi­val­dy­bės val­do­mo­mis ar pri­žiū­ri­mo­mis te­ri­to­ri­jo­mis: Jau­ni­mo par­ku, pra­mo­ni­nė­mis zo­no­mis Pir­ma­ja­me Aly­tu­je, Nau­jo­jo­je gat­vė­je, AB „Ast­ra“ te­ri­to­ri­jo­je. Ren­giant ben­drą­jį pla­ną, bu­vo per­skai­čiuo­ti ga­li­mi mak­si­ma­lūs pa­sta­tų šio­se zo­no­se aukš­tin­gu­mai ir nu­ma­ty­tos ga­li­my­bės už­sta­ty­ti tas te­ri­to­ri­jas. Pa­gal nau­jų įsta­ty­mų reg­la­men­ta­vi­mą, ne­be­lie­ka pre­ky­bos cen­trų spe­cia­lio­jo pla­no, o vie­tos, kur jie ga­lė­tų at­si­ras­ti, nu­ma­ty­tos ben­dra­ja­me pla­ne.

Dau­giau­sia klau­si­mų ta­ry­bos na­riams ki­lo dėl ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­jos. M.Ma­ta­žins­kas pa­tvir­ti­no, kad, pa­tvir­ti­nus nau­ją mies­to ben­drą­jį pla­ną, at­si­ran­da te­ori­nė ga­li­my­bė ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­jo­je įkur­ti lais­vą­ją eko­no­mi­nę zo­ną (LEZ). Ben­dra­sis pla­nas nu­ma­to, kad šio­je te­ri­to­ri­jo­je ga­lė­tų at­si­ras­ti sta­ti­niai iki 15 m aukš­čio.

„LEZ ga­li­my­bių stu­di­ja jau pa­reng­ta, me­ras pa­gar­si­no, kad ki­tą sa­vai­tę ji bus pri­sta­ty­ta ta­ry­bos na­riams. Bet jei pri­sta­ty­mas nu­ma­ty­tas ki­tą sa­vai­tę, tai ko­dėl da­bar no­ri­ma, kad pa­tvir­tin­tu­me pla­ną ir pri­tar­tu­me tam, kad ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­ja bū­tų už­sta­ty­ta?“ – klau­sė Ge­di­mi­nas Dauk­šys.

M.Ma­ta­žins­kas tei­gė, kad ae­ro­dro­mos te­ri­to­ri­jos už­sta­ty­mas, ku­ris api­brė­žia­mas ben­dra­ja­me pla­ne, yra su­si­jęs su ae­ro­dro­mo vi­zi­ja, ga­lu­ti­niai spren­di­mai – ta­ry­bos kom­pe­ten­ci­jos klau­si­mas.

Ta­ry­bos na­rių nuo­mo­nės dėl ben­dro­jo pla­no tvir­ti­ni­mo iš­si­sky­rė.

„Lo­gi­kos pa­siū­ly­muo­se klau­si­mą ati­dė­ti ne­įžvel­giu. Jei ne­ženg­si­me ši­to žings­nio, vis­kas vėl už­si­tęs. Pro­tin­giau­sia bū­tų pla­ną pa­tvir­tin­ti, o po to im­tis rei­ka­lin­gų ko­rek­ci­jų“, – ra­gi­no Jur­gis Kras­nic­kas.

Ta­ry­bos na­rys Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius siū­lė klau­si­mą dėl Aly­taus mies­to ben­dro­jo pla­no ati­dė­ti, jo ma­ny­mu, do­ku­men­tas pa­reng­tas sku­bo­tai, ša­ly­je pa­skelb­tas ka­ran­ti­nas, ben­druo­me­nės ne­ga­lė­jo vi­sa­pu­siš­kai da­ly­vau­ti jo svars­ty­me, iš­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę.

Ki­ti ta­ry­bos na­riai at­vi­rai kal­bė­jo apie tai, kad jau­čia­si si­tu­a­ci­jos įkai­tais ir net­gi įžvel­gė tam tik­ras ma­ni­pu­lia­ci­jas, kai tarp „ge­rų“ spren­di­mų, kaip pa­tys sa­kė, yra ir „blo­gų“. Jie pa­sta­ty­ti prieš fak­tą, kad ne­pa­tvir­ti­nus ben­dro­jo pla­no, su­stos in­ves­ti­ci­jos – vi­ce­me­ras Ša­rū­nas Klė­ge­ris tei­gė, kad ma­ši­nų ga­myk­la „Ast­ra“, kol ne­bus nu­sta­ty­tas pa­sta­tų aukš­tin­gu­mas, yra su­stab­džiu­si 5 mi­li­jo­nus eu­rų sie­kian­čias in­ves­ti­ci­jas.   Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Ne­rin­ga Rin­ke­vi­čiū­tė kal­bė­jo apie tai, kad bir­že­lį bus pa­si­bai­gęs mak­si­ma­lus 36 mė­ne­sių ter­mi­nas ir, jei­gu ben­dra­sis pla­nas ne­bus pa­tvir­tin­tas ir pro­jek­to re­zul­ta­tai bus ne­už­skai­ty­ti, ga­li tek­ti grą­žin­ti jo ren­gi­mui skir­tas lė­šas.

Po il­gų dis­ku­si­jų po­li­ti­kai vis­gi nu­ta­rė spren­di­mą dėl mies­to ben­dro­jo pla­no ati­dė­ti. Už tai bal­sa­vo 16 ta­ry­bos na­rių, 10 bu­vo prieš. Klau­si­mas bus svars­to­mas ki­ta­me ta­ry­bos po­sė­dy­je. 

Tuo tar­pu klau­si­mas dėl di­des­nių vien­kar­ti­nių iš­mo­kų gi­mus vai­kui, ku­ris vie­ną kar­tą ne­su­lau­kė pri­ta­ri­mo, šį­kart, nors ir po il­gų dis­ku­si­jų, pri­im­tas vi­sais bal­sais. Le­mia­mu ta­po ta­ry­bos na­rio Va­le­ri­jaus Ven­ciaus, ku­ris ir tei­kė spren­di­mą, klau­si­mas: „Tai Aly­tus – šei­mos mies­tas, ar ne?“ Pa­grin­di­nis ar­gu­men­tas, ko­dėl po­li­ti­kai ne­no­rė­jo di­din­ti iš­mo­kos, yra ben­dra si­tu­a­ci­ja – mies­to biu­dže­tas ren­ka­mas sun­kiai, ne­ži­nia, ar bus pi­ni­gų iš­mo­koms me­tų pa­bai­go­je. Kon­trar­gu­men­tas – kai­my­nai, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, lė­šų vis dėl­to ra­do, ten gi­mu­siems vai­kams mo­ka­ma 500 eu­rų vien­kar­ti­nė iš­mo­ka. Po­li­ti­kai pri­ta­rė, kad pa­ra­ma vis dėl­to la­biau­siai rei­ka­lin­ga sun­kiu lai­ko­tar­piu, o ne ta­da, kai ga­li ne­be­bū­ti, kam ją skir­ti. Nu­ma­to­ma, kad pa­di­din­toms iš­mo­koms gi­mus vai­kui per me­tus rei­kė­tų 120 tūkst. eu­rų.

Kitas tarybos posėdis nu­ma­tomas gegužės pabaigoje.

 

 

 

  Komentaras

  Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: wealthylovespell@gmail.com WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul http://wealthyspellhome.over-blog.com

  Komentaras

  Vienok nėra miesto lygio tempo pagal problemų svarbą. Nėra rimtų vystymo strategijų ir struktūrų pertvarkos efektyvint savivaldybės veiklą iki šalies savivaldybių vystymo vidurkio. Esmėj net tarybos lygį netekę pasitikėjimo valdanti mažuma kol kas be šansų ką nors gerint. Bet pramiega ir susidarius oponuojanti dauguma ką geriau siūlyt. O kiekviena efektyviai neišnaudota darbo diena per savivaldą pagal anų metų tempus mažėja 5 gyventojai per vieną darbo diena. Pats meras metinėj ataskaitoj akcentavo iššūkį - mažėjantį mokesčių surinkimą. O savivaldybė visumoj paskui įvykius kaip bejėgiai. Per ką pralaimima konkurencijoj išlikt prieš aktyvesnes savivaldybes.

  Komentaras

  Atkreipkit dėmesį į Nijolės Makštutienės balsavimus ir pasisakymus. Ji atvirai parsidavusi Ceciulio šaikai. Nes žino,nebalsuos kaip reikia,išmes žentą arhitektą. Švietimiečiai ją laiko parsidavėle.

  Komentaras

  Savivalda skaitos patys valdos ir atsako. Reiškia tarybos nariai kurių tarpe ir meras, davę priesaikas laikytis įstatymų, turi ir dirbt pagal įstatymus. Konst. 46 str. viso apie 50 tūkstančių alytiškių labui, efektyviai ir skaidriai. Kad įtarimų nekiltų ir jei kyla, turi aiškint žmonėms. Dabar yra miesto interesai ir, jais manipuliuojant, saujelė bando sau naudingus sprendimus priimt, silpnindami miesto interesus. Rezultatas, jei miesto visuminis potencialas leido nuo kadencijos pradžios sėkmingai vystytis, tas neįvyko. Nors sav. Įst. 20 str., 3., 3) - sako, kad meras rūpinasi, kad būt sudarytos tinkamos salygos gyvenamųjų bendruomenių atstovus įtraukt į vietos reikalų tvarkymą, vienok vyksta priešingai. Net savivaldybės int. puslapį nesimato, kad būt patvirtintas strateginio plėtros komiteto pirmininkas. Labai silpna investicijų ir biudžeto komitetas ir vadovai. Kur gal kaip žmonės tarybos narisi galėtų jaust atsakomybes, ar turi reikiamos kompetencijos užimt postus, kur reikalinga ūkinė kompetencija. Tragiška, kaip su medikų ir pedagogų išsilavinimais stveriami ūkinės kompetencijos postai. Rodo didelę nepagarbą reikiamoms ūkinėms kompetencijoms. Tad atsakomybė tarybai, kad per jos negenariškumą įsivelta į erzelynus dėl miesto potencialo likučių. Kur buvo galima tęst jau nuo anksčiau pradėtus projektus dėl kelio Alytus- Kaunas rekonstrukcijų, Kvartalinės namų renovacijos pradžią per viešus pastatus. Nes daugiabučiai anoj kadencijoj aršų pasipriešinimą su valdininkais parodė. Tad ir dabar taryboj nelengva įžvelgt, kurie iš tikro už miesto interesus stoja? Nors prie valdančių mažumos oficialiai niekas besijungia, reiškia fiasko pripažinsta ir vengia atsakyt, vienok momentais priešingi balsavimai rodo. Apačios negali taikstytis, viršuj nesugeba. Net pagal rimtos demokratijos tradicijas negeba garbingai atsistatydint kurių veiklos ataskaitos netvirtintos taryboj netwkus pasitikėjimo. Kur pati taryba savo laiku juos į postus tvirtino.

  Komentaras

  Už nugaros Alytaus Minedai stovi dėdės su įsakymais ir pinigais, kuriuos kaip pastumdėlis, visiškai be sąžinės ir moralės, Minedas vykdo. Facebooke pasiautėti ir prisisamdyti žurnalistų už pinigus kol kas neuždraudė dėdės Alytaus Minedui

  Komentaras

  Gerai, kad nekokybiškai paruoštas bendras planas atmesta 16 tarybos balsų dėka. Bet kodėl prieš tarybos posėdį 15 tarybos narių tvirtino mero ataskaitą? Kurioje ir nekokybiškas bendras planas ir rimtų strategijų nesant, tvirtino? Ir kažkaip žiniasklaida vengia viešint tų 15 tarybos narių pavardes. Kur gaunas 5 balsuoja taip, po to kitaip? Ar reiškia turgų, negaus kuris apie 100 tūkstančių paramos link savo šeimos intereso, ir nėra balso? Vėl kodėl nesigirdi nuomonės iš dzūkijos vadovo, kodėl metinė ataskaita netvirtinta. Kaip ir valdybos po nepriklausomu karžygio? Kodėl taryboj tylu dėl šilumos tinklai bijojėgainės kompensavimo Litesko, kur sumos..ir neaišku? Iš kokių lėšų šilumos tinklai kompensuos ir ruošia investicijas? Kaip nesimato, kad per paskutinius metus būt rimčiau investavę? O juk valdyboj po nepriklausomais anoj kadencijoj suvesti ir asai?

  Komentaras

  MAKŠTUTIENĖS LIBERALŲ PARTIJOS ir ŽENTO MATAŽINSKO FOKUSAI2016 m. gegužės 12 d. STT agentai sulaikė tuometinį Liberalų sąjūdžio lyderį E.Masiulį, jo namuose rasti 106 tūkst. eurų, gauti iš „MG Baltic“ viceprezidento R.Kurlianskio. Politikas šiuos pinigus vadina paskola, teisėsauga – kyšiu. E.Masiuliui pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo, prekybos poveikiu ir neteisėto praturtėjimo.

  Iškart po E.Masiulio sulaikymo, į Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą 20 dienų buvo uždarytas R.Kurlianskis. Verslininkas įtariamas papirkimu ir prekyba poveikiu.

  2016 m. rugpjūčio 8 d. įtarimai stambaus masto kyšininkavimu pareikšti buvusiam Darbo partijos nariui V.Gapšiui. Jis įtariamas priėmęs 27 tūkst. eurų kyšį.
  2017 m. vasario 28 d. įtarimai pareikšti ir „MG Baltic“. Koncernas įtariamas papirkimu ir prekyba poveikiu. 2017 m. balandžio 28 d. teisėsauga pareiškė įtarimus piktnaudžiavimu vienam iš Liberalų sąjūdžio lyderių G.Steponavičiui. Kitam buvusiam liberalui Š.Gustainiui teisėsauga 2017 m. gegužės 31 d. pareiškė įtarimus kyšininkavimu. Jis įtariamas priėmęs iš R.Kurlianskio 9 tūkst. eurų kyšį kaip paramą viešajai įstaigai

  Jis įtariamas už šią paramą registravęs „MG Baltic“ palankias Vartojimo kredito įstatymo pataisas.
  2017 m. rugsėjo 22 d. teisėsauga pranešė apie du paskutinius įtariamuosius – Liberalų sąjūdį ir Darbo partiją. Partijoms įtarimai pareikšti dėl kyšininkavimo, prekybos poveikiu ir piktnaudžiavimo.
  Kaltinamiesiems gresia iki 8 metų kalėjimo, partijoms – likvidavimas Ikiteisminį tyrimą šioje byloje atliko Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai. Bylos perdavimas teismui truko 17 mėnesių. Ikiteisminiame tyrime apklausta daugiau nei 150 asmenų, iš kurių daugiau kaip 50 – praėjusios ir šios kadencijos Seimo nariai, keletas buvusių ministrų, Europos Parlamento narių. Atlikta daugiau nei 200 apklausų ir daugiau nei 30 kratų.
  Pasak Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiojo prokuroro Martyno Jovaišos, maksimali gresianti bausmė kaltinamiesiems – iki aštuonerių metų laisvės atėmimo, tuo metu partijoms gresia likvidavimas, veiklos apribojimas arba bauda iki 1,9 mln. eurų.

  Komentaras

  Chroniškas sugyvulėjimas - būdingas Alytaus bebrų ir konservų bruožas. Ten likę už pinigus ir už darbo vietas parsidavinėjantys, atidirbantys. Artėja "Bado žaidynės"... Ne kitaip...

  Kolhoznikų ministras dar įdomesnis, jam reikia žvėris šaudyt lankais. Sadistinių geidulių turinčių menkystų pasitenkinimo būdas, pasigaut žvėriuką ir kankint kol nugaiš agonijoj. Ęsat matę tą šypseną įmitusiame riebaluotame veide? Šiūkšlė ne žmogus

  Komentaras

  Alytuj laikas išmesti nuo lovio visus bebrus su konservais. Ten likę tik politiniai prostitutai, neišmanėliai, vaikų darželio lygio nesusipratėliai. Tokie kur daugiau nieko neteikia, tik kad darbą gautų kad priklauso partijai, nes patys gyvenime nieko nesugeba.

  Komentaras

  Klėgeris pažadėjo, kad dar šiais metais Aloe Vera pastatys gamyklą LEZ. Gamykloj dirbs 75 žmonės. Ten pereis dirbti Klėgeris prie VAZELINO PLATINIMO IR DEMONSTRUOS ANT SAVĘS KAIP GALI VAZELINAS VEIKTI.

  Komentaras

  Tarybos kompetencija strateginiai klausimai - vystymo strategijos ir bendrasis planas. Kurie lemia miesto vystymą. Tarybos 16 narių atmetimas nekokybiško bendrojo plano n netiesioginė interpeliacija valdančių mažumai iš 10 tarybos narių. Prie kurių oficialiai nesimato prisijungiančių. N signalas mero poste esančiam, kad negebėjimų dirbt pagal kompetenciją nenorima toleruot. Nes būtent per mero kompetenciją pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 2., 1) - meras planuoja tarybos veiklą, posėdžių dienotvarkes, komitetų komisijų veiklą, pasirašo sprendimus. - Reiškia turi užtikrint svarstymui teikiamų klausimų kokybę. Pagal Vietos sav. Įst. 20 str., 3., 2. - meras rūpinasi raidos rodiklių analize ir strategijų problemoms sprest teikimu tarybai svarstyt ir vykdymu. - Reiškia jei pats meras nesubokia strategijų, nėra ko eit į mero postą ir politiką jam ir panašiems. Kur jei sugeba, tai suvokia per pirmus metus ir eina į priekį. Jei nesugeba, gali ir 10 n metų būt politikoj paspirtukų lygį ir suvokt nelemta. Rimti žmonės sugeba atsirinkt kur sugeba, kur ne. Bet jei ne visiems tsip lemta, tai nereiškia, kad Alytus per tokius turi nykt.

  Komentaras

  Cicėnas užnuodijo Alytų prie Cesiulio. Prie Grigaravičiaus davė leidimus pagamint tiem nuodam ant alytiškių kur išleido. Kur rast saskaitos numerį ant tokių veikėjų paminklo statybos. reik tokiem 3 veikėjam Alytaus didvyriam rast vietą ir statyt piminklą

  Komentaras

  Siūlymas dėl aerodromo tvirtint anoj kadencijoj patvirtintą aerodromo vystymo planą, kur oreiviai mokėjo 10 tūkstančių eurų už jo paruošimą. Ir savivaldybei šias lėšas jiems kompensuot. O tai vienas vis..

  Komentaras

  Teisingai pasielgta, kad 16 tarybos narių balsų dėka atidėtas nekokybiškai paruošto bendrojo plano svarstymas. Kuris turi prieš būt derintas su visuomene ypač įvedant aiškumus dėl aerodromo ir Jazminų turgavietės, po to tik teiktas svarstyt. Su tokiais siūlymais priimam po to taisom - ne vieta politikoj. Nes tarybos per brangus laikas taisymams tvirtinti. Vienok epizodas patvirtino vėl, kad susiformavus nauja oponuojanti dauguma. O 10 už balsavusių - lieka valdančių mažuma. Kurie apart erzintis dėl praskolinto biudžeto ir žemės sklypų likučių - tik blogės. Štai ką reiškia nekompetentingiems imt valdžią ir galimai klimpt už rinkiminius atvirukus ir stendus..? Iš kart per žemės sklypų ir padangų gaisro bei kitas peripetijas papuola į spectarnybų neatsitiktinai ilgų tyrimų pinkles. Tad išeit iš situacijos trumpiausias kelias būsimam tarybos posėdį viešai prisistato oponuojanti dauguma su veiklos programa ir deleguojamais atstovais į postus. Kuriuose sugebėtų teikt kokybiškus sprendimus kūrino ir vienijimo energijoj. Kitas rwikalas nesimato atsistatydinimų direktorių, kurių ataskaitų netvirtino kaip praradusių nepasitikėjimus tų, kurie taryboj ir tvirtino juos į šiuos postus. Reiškia pagal demokratines tradicijas nesielgia.. Tada galimos interpeliacijos ir atstatydinimai. Tad pirmyn.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.