Ap­spjau­dy­ta Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bė

nuotr.
Kai spjau­na di­džia­jai as­me­ny­bei į vei­dą, tai spjau­na ir vi­sai vals­ty­bei. Kiek­vie­na vals­ty­bė tu­ri vi­są pa­le­tę įvy­kių: tai­ką, ka­rą, per­ga­les, lais­ves.

Ži­no­ma, mes nie­ka­da ne­bū­si­me vis­kuo pa­ten­kin­ti. Pa­tin­ka ar ne­pa­tin­ka, bet ta­me ne­pa­si­ten­ki­ni­me yra Tė­vy­nė, ma­no ir Ta­vo tė­vai, sta­tan­tys na­mus, arian­tys lau­kus, Ta­vo ir ma­no mur­zi­ni ir šva­rūs da­bar­ties vai­kai, da­bar ma­žiau laks­tan­tys kie­me ir daž­niau ran­ko­se lai­kan­tys iš­ma­niuo­sius te­le­fo­nus, ar mū­sų my­lin­čios mo­ti­nos, skal­bian­čios upė­je, skal­bi­mo ma­ši­no­se pyk­čiu iš­pra­kai­tuo­tus marš­ki­nius.

Ge­gu­žės 16-osios ry­tą Vil­niu­je, Ra­sų g., Ra­sų ka­pi­nė­se, pa­ste­bė­ta, kad iš­nie­kin­ta Lie­tu­vos at­gi­mi­mo pa­triar­cho Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus ka­pa­vie­tė. 

Taip, tai mū­sų ša­lis. Ma­ža ša­lis su di­de­le is­to­ri­ja. Ko­vo­jant už lais­vę ta­da spjau­dė iš ki­tos pu­sės, da­bar spjau­do­mės vie­ni ant ki­tų, lais­vė­je. Spjau­do­mės iš pyk­čio, o gal iš bai­mės.

Spjau­do­mės to­kiais teks­tais, ku­riais sun­kiai ga­lė­tų pa­ti­kė­ti mū­sų Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ras, vie­nas iš iš­ki­liau­sių is­to­ri­jos as­me­ny­bių, dak­ta­ras Jo­nas Ba­sa­na­vi­čius. Jau nie­kuo ne­si­ste­bė­ki­te, dak­ta­re, spjo­vė ir Jums, taip, kad net po be­veik šim­to me­tų ne­bū­tu­mė­te pa­ti­kė­jęs.

Sun­ku su­vok­ti, koks pik­čiur­na ir su ko­kio­mis už­gai­do­mis, kės­lais tai pa­da­rė. Su­pras­čiau, jei tai bū­tų van­da­liz­mas. Van­da­lai pa­pras­tai po­li­ti­ka ar is­to­ri­ja ne­la­bai do­mi­si, jie tik iš­var­to ar kar­tais nu­gvel­bia bliz­gan­tį kry­žiu­ką, švie­žias gė­les. Bet kad spjau­dy­tų... Sun­kiai ti­kė­ti­na, tai dau­giau pik­tais kės­lais pa­si­dar­ba­vęs žmo­gys­ta.

Įta­riu, kad tas žmo­gys­ta – ap­si­skai­tęs, nes ant bet ko ne­bū­tų spjo­vęs, tu­rė­tų ge­rai ži­no­ti, kas yra Jo­nas Ba­sa­na­vi­čius. Jis ne­pra­spjo­vė. Jis pa­tai­kė tie­siai ant už­ra­šo ir mū­sų Lie­tu­vos is­to­ri­jos, ant mū­sų vi­sų są­ži­nės. Ga­li bū­ti, jog kaž­kur gi­liai ir jo tie­sa, kad per tris­de­šimt me­tų vis dar ne­iš­mo­ko­me gerb­ti vie­ni ki­tų, pa­dė­ti pa­pras­tam žmo­gui.

Te­gu šis spjū­vis lie­ka jam ant są­ži­nės, bet kar­tu ir mums vi­siems pa­mąs­ty­mui, kur dar rei­kia mums vi­siems pa­dir­bė­ti, kad ga­lė­tu­mė­me ma­žiau pyk­ti, ma­žiau pa­vy­dė­ti ir ge­bė­ti ne­sėk­min­guo­se da­ly­kuo­se sau­go­ti sa­vo vi­di­nę ra­my­bę ir sa­vi­gar­bą.

Gal lai­kas su­pras­ti ir įsi­są­mo­nin­ti, kad gy­ve­ni­mas yra sun­kus. Tai di­di tie­sa, vie­na di­džiau­sių tie­sų. Nes kai tik ją su­vo­kia­me, mes pa­ky­la­me aukš­čiau jos.

Kai mes iš tie­sų su­vo­kia­me, kad gy­ve­ni­mas yra sun­kus – kai tik mes tą tik­rai su­pran­ta­me ir pri­pa­žįs­ta­me – gy­ve­ni­mas pa­si­ro­do ne­be­sun­kus. Tai ži­no­mo ra­šy­to­jo M. Scot­to Pec­ko žo­džiai, ku­rie yra ke­liau­jan­tys per vi­sas pa­sau­lio kny­gų len­ty­nas.

LR Sei­mo na­rys

Ro­ber­tas Šar­knic­kas

 

Užs. Nr. 0041

  Komentaras

  pagarbiai...tai jus.naisiu klika,su savo nepagarba ir veiksmais,privedet prie tokiu veiksmu....su savo sumautom reformom...kiek pridaret zalos,kiek jos dar skubat daryt,pasinaudoja karantinu.....absoliutus nevykeliai,su savo nelietuviskai kalbanciais ale ministrais...be ka pezetum apie skurda,pagarba,etc...uzsiimk rimtu seimo nario darbu...

  Komentaras

  Šaunuolis. Alytui labai svarbus klausimas - kas kur Vilniuj nusispiovė. Nors per savivaldą per Lietuvą vieninteliai nusivažiavę. Išsilaksčius valdanti dauguma taryboj ir vis tiek erzinas. Nežinodami, kas ryt poryt bus. Nes gerą seimo narį nuo miesto turi. Kuris net Vilnių gėdina.

  Komentaras

  Kad negebėdami sėkmingai per es paramos projektus, papildomai praskolinėja valstybę Ir viršuj gan sėkmingai išsidaliję per nekukliai pasikeltus atlyginimus. O į apačias kur truputį numeta, kažin ar liks kol kalba? O čia piktinkites, kad kažkas nusispiovė ne ten. Kita verta ir kitiems į seimą nuo Alytaus, lygių nėra. Silpni partijų lyderiai, jų atstovai į seimą. Nėra orentacijos į valstybės valdymo kokybės gerinimą. Yra, kad būt paklusnių imituot. Na ir rodo prastą Alytaus mentalitetą. Žemų enegijų miestas. Todėl per savivaldą išsiderinę. Nerimti patys rimtai valdytis.

  Komentaras

  EK vėl rekomendavo Lietuvai atkreipt dėmesį į didžiausią socialinę atskirtį per es ir skurdą. Kur pagal Konst. 46 str. valdžia dirba Tautos bendros gerovės lygiui. O čia blogėja Lietuvoj ir Alytuj iš vis per savivaldą išsibalansavę. Tai kam dirba seimas ir šis politikas? Ar iš vis supranta ką daro? Ir kas vyksta. Ar tik panikuoja?

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.