Aly­taus gim­na­zi­jos šimt­me­čiui skirtos parodos ati­da­ry­mas internete su­lau­kė tūks­tan­čių per­žiū­rų

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (1)
2020 Gegužė 22
Parodos atidarymas lankytojus nukėlė į pirmuosius Alytaus gimnazijos gyvavimo dešimtmečius praėjusiame amžiuje. Į gimnazistus ir jų mokytoją įsikūnijo Alytaus teatro aktoriai. Zitos Stankevičienės nuotr.
Parodos atidarymas lankytojus nukėlė į pirmuosius Alytaus gimnazijos gyvavimo dešimtmečius praėjusiame amžiuje. Į gimnazistus ir jų mokytoją įsikūnijo Alytaus teatro aktoriai. Zitos Stankevičienės nuotr.
Į ba­lą puo­lęs sau­sas ne­kel­si – kul­tū­ros įstai­gos pri­ima ka­ran­ti­no iš­šū­kius ir at­ran­da nau­jas veik­los ga­li­my­bes. „De­ja, ne­ga­lė­jo­me, kaip įpras­ta, vi­sų jū­sų pa­si­kvies­ti į ati­da­ry­mą, ta­čiau la­bai lau­kia­me ap­si­lan­kant nau­jo­je Aly­taus gim­na­zi­jos šimt­me­čiui skir­to­je pa­ro­do­je, ku­ri veiks iki rug­sė­jo pra­džios“, – sa­ko Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus di­rek­to­rė Aud­ro­nė Ja­kuns­kie­nė. Įstai­ga aly­tiš­kius pa­kvie­tė į pir­mą­ją tie­sio­gi­nę pa­ro­dos ati­da­ry­mo tran­slia­ci­ją, ku­ri su­lau­kė di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo. Nors pa­ro­da tu­rė­jo bū­ti ati­da­ry­ta ko­vą, bet ko­ją pa­ki­šo ka­ran­ti­nas. Gim­na­zi­jos is­to­ri­ją mu­zie­ji­nin­kai nu­spren­dė pa­pa­sa­ko­ti Tarp­tau­ti­nės mu­zie­jų die­nos pro­ga, de­ja, tam lai­kui nu­ma­ty­tą nau­jos et­ni­nės eks­po­zi­ci­jos ati­da­ry­mą te­ko per­kel­ti į rug­pjū­čio mė­ne­sį. Ta­čiau mu­zie­jui jau leis­ta at­ver­ti du­ris lan­ky­to­jams, te­gul ir lai­kan­tis griež­tų rei­ka­la­vi­mų, o ki­tos kul­tū­ros įstai­gos kol kas dar lau­kia, kol ga­lės grįž­ti prie įpras­tos veik­los.

Pra­ėjus šim­tui me­tų nuo įkū­ri­mo ir ka­ran­ti­no me­tu pir­muo­sius pa­ro­dos „Pirmieji dešimtmečiai 100-metėje gimnazijos istorijoje“ lan­ky­to­jus į sa­lę kvie­tė mo­kyk­li­nis var­pe­lis gim­na­zi­jos mo­ky­to­jo (ak­to­rius Jo­nas Gai­žaus­kas) ran­ko­se. Pa­ro­da pa­sa­ko­ja apie ne­di­de­lį – ke­lių de­šimt­me­čių, bet pras­min­gą Aly­taus gy­ve­ni­mo is­to­ri­nį eta­pą – Aly­taus gim­na­zi­jos įkū­ri­mą, veik­los pra­džią.

Mu­zie­jaus fon­dų eks­po­na­tai, su­si­ję su gim­na­zi­jos is­to­ri­ja, pa­dė­jo su­kur­ti ypa­tin­gą at­mo­sfe­rą. Kla­sė­je pa­sta­ty­ti suo­lai, juo­se įsi­kū­rė mo­kyk­li­nė­mis uni­for­mo­mis vil­kin­tys Aly­taus mies­to te­at­ro ak­to­riai ir gim­na­zis­tai, ku­rių jau­nys­tė li­ko įam­žin­ta ar­chy­vi­nė­se nuo­trau­ko­se.

Pa­ro­dos ku­ra­to­rė Ga­li­na Ta­mo­šiū­nie­nė kvie­čia ap­žiū­rė­ti au­ten­tiš­kus eks­po­na­tus, pa­sa­ko­jan­čius apie gim­na­zis­tų mo­kyk­li­nį gy­ve­ni­mą ir lais­va­lai­kį, tai ir nuo­trau­kos, są­siu­vi­niai, va­do­vė­liai, ir pub­li­ka­ci­jos to me­to spau­do­je apie gim­na­zi­jos gy­ve­ni­mą.

Ji džiau­gia­si, kad pa­ro­da pa­ska­ti­no ben­drą is­to­ri­jos dė­lio­nę – mu­zie­jaus krai­tę lan­ky­to­jai pa­pil­dė ži­nio­mis apie gim­na­zi­jos gy­ve­ni­mą, pa­dė­jo at­pa­žin­ti gim­na­zis­tus nuo­trau­ko­se. Gra­žus ben­dra­dar­bia­vi­mas yra už­si­mez­gęs su Dzū­ki­jos mo­kyk­los ir Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos, ku­rios tę­sia gim­na­zi­jos tra­di­ci­jas, mu­zie­jais.

„La­bai gai­la, kad 2019 me­tų ru­de­nį, kai mi­nė­jo­me Aly­taus gim­na­zi­jos šimt­me­tį, tu­rė­jo vyk­ti daug įdo­mių ren­gi­nių, su­truk­dė eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja – Aly­tu­je ki­lo gais­ras, ren­gi­nius te­ko ko­re­guo­ti“, – pa­ro­dos ati­da­ry­mo me­tu kal­bė­jo Dzū­ki­jos mo­kyk­los di­rek­to­rė Vi­li­ja Su­šins­kie­nė.

Ji pa­ste­bė­jo, kad tuo me­tu vi­sus su­vie­ni­ju­si is­to­ri­jos dva­sia gy­va, su­rink­ta daug įdo­mių pri­si­mi­ni­mų apie gim­na­zi­jos pra­ei­tį.

Aly­taus gim­na­zi­jos is­to­ri­ja pra­si­dė­jo 1919 me­tais, nuo mies­to švie­suo­me­nės ini­cia­ty­vos, kad to­kia įstai­ga at­si­ras­tų. Iki to lai­ko Aly­tu­je vei­kė 5 pra­di­nės mo­kyk­los. 1923 me­tais įstai­gai su­teik­tas pro­gim­na­zi­jos sta­tu­sas, 1925-ai­siais – vals­ty­bi­nės gim­na­zi­jos.

Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro iš­va­ka­rė­se tai bu­vo di­džiau­sia Lie­tu­vos gim­na­zi­ja, tu­rin­ti 800 mo­ki­nių. 1925 me­tais iš Pon­to­no ka­rei­vi­nių į Aly­taus cen­trą bu­vo per­kel­tas me­di­nis pa­sta­tas, ku­ria­me šiuo me­tu vei­kia Dai­lių­jų ama­tų mo­kyk­la. Aly­tiš­kiai jį pa­žįs­ta kaip Ža­li­ą­ją mo­kyk­lą, o pa­tys gim­na­zis­tai jį kar­tais va­di­no tie­siog ar­kli­de.

Per du de­šimt­me­čius Aly­taus gim­na­zi­jai va­do­va­vo sep­ty­ni di­rek­to­riai, ku­rių pir­ma­sis bu­vo mo­ky­to­jas Ka­zi­mie­ras Kli­ma­vi­čius.

 

 

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.