Įta­ri­mų su­kė­lu­si įmo­nė Aly­tu­je ga­li ne­at­si­ras­ti: ne­skir­tas eu­ro­pi­nis fi­nan­sa­vi­mas, ren­ka­mi pa­ra­šai pe­ti­ci­jai

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (6)
2020 Gegužė 22
nuotr
Iš­kas­ti­nės mi­ne­ra­li­nės uo­lie­nos per­dir­bi­mo įmo­nė kur­tų­si ša­lia bu­vu­sio med­vil­nės kom­bi­na­to ad­mi­nist­ra­ci­nio pa­sta­to, bu­vu­sia­me ver­pi­mo ce­che. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Pas­ta­ruo­ju me­tu Aly­taus mies­to po­li­ti­kams daug įta­ri­mų dėl ga­li­mos ne­sau­gios veik­los su­kė­lė Pra­mo­nės gat­vė­je, bu­vu­sio med­vil­nės kom­bi­na­to, ver­pi­mo ce­cho pa­tal­po­se, no­ri­ma kur­ti iš­kas­ti­nės mi­ne­ra­li­nės uo­lie­nos per­dir­bi­mo įmo­nė. To­kią ga­myk­lą pla­nuo­ja steig­ti Aly­tu­je re­gist­ruo­ta ben­dro­vė „MS LT01“, va­do­vau­ja­ma An­driaus Sta­siu­ky­no. Gy­ven­to­jai pra­dė­jo rink­ti pa­ra­šus ša­lies ir mies­to val­džios ins­ti­tu­ci­joms skir­tai pe­ti­ci­jai, ku­ria prieš­ta­rau­ja­ma to­kios įmo­nės at­si­ra­di­mui Aly­tu­je. Ta­čiau iš­kas­ti­nės mi­ne­ra­li­nės uo­lie­nos per­dir­bi­mo ga­myk­la Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je ga­li ir ne­at­si­ras­ti, nes šiam pro­jek­tui ne­skir­tas eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­sa­vi­mas ir pats „MS LT01“ va­do­vas sa­ko dar ne­ži­nan­tis, ar to­kią įmo­nę kurs Aly­tu­je.

Bai­mi­na­ma­si bū­si­mos įmo­nės pa­vo­jin­gu­mo

Kad Aly­taus Pra­mo­nės ra­jo­ne, Pra­mo­nės g. 1 ren­gia­ma­si sta­ty­ti iš­kas­ti­nės mi­ne­ra­li­nės uo­lie­nos per­dir­bi­mo įmo­nę, pa­aiš­kė­jo vie­šai pa­tei­kus bū­si­mos ga­myk­los po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo ata­skai­tą.

Šios ata­skai­tos or­ga­ni­za­to­rius – Aly­tu­je re­gist­ruo­ta ben­dro­vė „MS LT01“ ben­dro­vė, va­do­vau­ja­ma A.Sta­siu­ky­no. Ata­skai­tos ren­gė­jas – Vil­niaus ben­dro­vė „Ap­lin­kos va­dy­ba“.

Nau­ja įmo­nė veik­tų tuo pa­čiu ad­re­su kaip ir bu­vu­si pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vė „Eko­lo­gis­ti­ka“, ku­rio­je per­nykš­tį ru­de­nį ki­lo gais­ras. Ta­čiau „MS LT01“ kur­tų­si to­liau nuo gais­ro su­nio­ko­tų „Eko­lo­gis­ti­kos“ pa­tal­pų, ša­lia bu­vu­sio med­vil­nės kom­bi­na­to ad­mi­nist­ra­ci­nio pa­sta­to, bu­vu­sia­me ver­pi­mo ce­che. Vi­sų šių pa­tal­pų ad­re­sas kol kas yra vie­nas, nes jų sa­vi­nin­kai dar tik ren­gia­si jiems pri­klau­san­čius sta­ti­nius už­re­gist­ruo­ti nau­jais ad­re­sais.

Pa­skel­bus nau­jos ga­myk­los po­vei­kio ver­ti­ni­mo ata­skai­tą, ku­riai pa­siū­ly­mų lau­kia­ma iki bir­že­lio 8-osios, dėl ga­li­mo jos pa­vo­jaus ap­lin­kai su­ne­ri­mo vie­ti­niai po­li­ti­kai, mies­to va­do­vai, gy­ven­to­jų ir ap­lin­ki­nių įmo­nių nu­si­skun­di­mų ga­vo ir Aly­taus mies­to bei Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų Sei­mo na­riu iš­rink­tas Pet­ras Va­liū­nas.

Pra­dė­ti rink­ti gy­ven­to­jų pa­ra­šai po pe­ti­ci­ja, skir­ta Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai, Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­rai, Na­cio­na­li­niam vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­trui, Aly­taus prieš­gais­ri­nei gel­bė­ji­mo tar­ny­bai bei mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai. Jo­je ne­su­tin­ka­ma, kad iš­kas­ti­nių mi­ne­ra­li­nių uo­lie­nų per­dir­bi­mo veik­la bū­tų vyk­do­ma Aly­tu­je, Pra­mo­nės g. 1.

Pe­ti­ci­jo­je nu­ro­do­ma, kad nau­jo­je įmo­nė­je che­mi­nės kon­ver­si­jos bū­du bū­tų ga­mi­na­mos to­kios me­džia­gos kaip mag­nio sul­fa­tas, si­li­cio hid­rok­si­das, nat­rio sul­fa­tas. Taip pat ga­my­bos pro­ce­so me­tu bus gau­na­mos ža­lia­vos – mil­te­liai, nau­do­ja­mi me­ta­lur­gi­jos pra­mo­nė­je, ir kvar­ci­nis smė­lis.

Nu­ma­to­mas uo­lie­nos ar­ba gra­ni­to su­nau­do­ji­mas per me­tus – apie 60 tūkst. to­nų, o jos bus at­si­ve­ža­ma iš Vokietijos ir kitų už­sie­nio vals­ty­bių.

Gau­ta skal­da bus tal­pi­na­ma į už­da­ras pa­tal­pas, o jo­se ap­do­ro­ja­ma tech­ni­ne sie­ros rūgš­ti­mi.

Pla­nuo­ja­ma, kad per me­tus bus iš­gau­na­ma be­veik 200 tūkst. to­nų mag­nio sul­fa­to, be­veik 60 tūkst. to­nų metalų hid­rok­si­dų, 9 tūkst. to­nų nat­rio sul­fa­to, be­veik 20 tūkst. to­nų amor­fi­nio si­li­cio ok­si­do.

Pe­ti­ci­jo­je ak­cen­tuo­ja­ma, kad ga­my­bos pro­ce­se bus nau­do­ja­mos ag­re­sy­vios ap­lin­kai ir žmo­gaus svei­ka­tai che­mi­nės me­džia­gos: sie­ros rūgš­ties apie 82 tūkst. to­nų, iš ku­rių ga­my­bi­nė­se pa­tal­po­se esan­čiuo­se re­zer­vu­a­ruo­se bus nuo­lat sau­go­ma apie 1 tūkst. 500 to­nų, nat­rio hid­rok­si­do – 10 tūkst. to­nų, azo­to rūgš­ties – 36 to­nos, van­de­ni­lio pe­rok­si­do bus su­nau­do­ja­ma apie 2 tūkst. to­nų per me­tus. Pas­ta­rų­jų dvie­jų me­džia­gų, kaip nu­ro­do­ma pe­ti­ci­jo­je, pa­vo­jin­gu­mo kla­sės ir ka­te­go­ri­jos pa­kan­ka­mai aukš­tos, – ga­li­mas po­vei­kis žmo­gaus svei­ka­tai ver­ti­na­mas kaip la­bai pa­vo­jin­gas.

Vien per pa­rą į nau­jos įmo­nės pa­tal­pas ža­lia­vą tu­rė­tų at­ga­ben­ti apie 15 sun­kias­vo­rių au­to­mo­bi­lių, tal­pi­nan­čių maž­daug po 24 iš­kas­ti­nės mi­ne­ra­li­nės uo­lie­nos. Plius sie­ros rūgš­ties ir ki­tų me­džia­gų at­ve­ži­mas. Iš vi­so per pa­rą į nau­ją įmo­nę tu­rė­tų at­vyk­ti apie 55 sun­kias­vo­res trans­por­to prie­mo­nės. O au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lių nė­ra nu­ma­ty­ta.

To­kia įmo­nė veik­tų iki 200 met­rų at­stu­mu ša­lia ki­tų ga­myk­lų, ku­rio­se yra be­veik 1 tūkst. dar­buo­to­jų, čia pat Kul­tū­ros cen­tras, gy­ve­na­mie­ji na­mai, mai­ti­ni­mo įstai­ga.

Po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo ata­skai­to­je nu­ro­do­ma, kad nau­jo­je įmo­nė­je pla­nuo­ja­mi 29 sta­cio­na­rūs ap­lin­kos oro tar­šos šal­ti­niai.

Pe­ti­ci­ją pa­si­ra­šan­tys as­me­nys ma­no, kad, vyk­dant mi­nė­tą veik­lą, gy­ven­to­jams ir gam­tai at­si­ran­da re­a­lus pa­vo­jus ne tik ga­li­mos ava­ri­jos at­ve­ju, bet ir ga­my­bos pro­ce­se į ap­lin­ką pa­ten­kant ter­ša­lams, dėl di­de­lio srau­to sun­kias­vo­rių au­to­mo­bi­lių ke­lia­mo triukš­mo.

Ka­dan­gi veik­los me­tu su­si­da­rys pa­vo­jin­gos ir ne­pa­vo­jin­gos at­lie­kos, abe­jo­nių ke­lia ir jų tvar­ky­mas.

Elektroninę pe­ti­ci­ją jau yra pa­si­ra­šę daugiau kaip 400 gy­ven­to­jų. Daugiau kaip 500 parašų su­rinkta ant popierinės peticijos lapų.

Ren­gia­ma­si kon­sul­tuo­tis su ne­pri­klau­so­mais che­mi­kais ir in­ži­nie­riais

Pa­si­ra­šan­tie­ji pe­ti­ci­ją ne­su­tin­ka su „Ap­lin­kos va­dy­bos“ pa­reng­ta nau­jos įmo­nės po­vei­kio ap­lin­kai ata­skai­ta.

Pra­šo­ma, kad dėl šios ata­skai­tos iš­va­das teik­sian­čios ins­ti­tu­ci­jos at­sa­kin­gai ją iš­nag­ri­nė­tų, kad da­ly­vau­tų kon­sul­tan­tai ver­ti­nant ata­skai­tą.

Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis dėl nau­jos ga­myk­los at­si­ra­di­mo jau bu­vo su­kvie­tęs at­sa­kin­gų ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vus, ku­rie iš­sa­kė sa­vo nuo­gąs­ta­vi­mus dėl ata­skai­to­je pa­teik­tų, ga­my­bo­je nu­ma­to­mų nau­do­ti che­mi­nių me­džia­gų kie­kių.

Pa­si­ges­ta iš­sa­mes­nės in­for­ma­ci­jos dėl sau­gu­mo už­tik­ri­ni­mo ga­my­bos, che­mi­nių me­džia­gų ga­be­ni­mo ir san­dė­lia­vi­mo me­tu.

N.Ce­siu­lis vie­šai iš­sa­kė, kad nu­spręs­ta kon­sul­tuo­tis su ne­pri­klau­so­mais che­mi­kais ir in­ži­nie­riais, ku­rie ob­jek­ty­viai įver­tin­tų ga­li­mas nau­jos įmo­nės grės­mes.

Pa­tei­kė pa­raiš­ką eu­ro­pi­nei pa­ra­mai gau­ti

Iš­kas­ti­nės mi­ne­ra­li­nės uo­lie­nos per­dir­bi­mo ga­myk­lą Aly­tu­je ke­ti­nan­ti sta­ty­ti mies­to ben­dro­vė „MS LT01“ šių me­tų va­sa­rio vi­du­ry­je pa­tei­kė pa­raiš­ką Lie­tu­vos ver­slo pa­ra­mos agen­tū­rai (LVPA) dėl eu­ro­pi­nės pa­ra­mos sky­ri­mo pa­gal eks­pe­ri­men­to prie­mo­nę ir pri­ori­te­tą „Moks­li­nių ty­ri­mų, eks­pe­ri­men­ti­nės plėt­ros ir ino­va­ci­jų ska­ti­ni­mas“.

Pa­raiš­ko­je nu­ro­do­ma, kad vie­nas iš che­mi­nių jun­gi­nių, ga­lin­čių da­ry­ti įta­ką že­mės ūkio pro­duk­ci­jos au­gi­mui ir vys­ty­mui­si, yra mag­nio sul­fa­tas. Pa­sau­ly­je yra nuo­la­ti­nis po­rei­kis me­džia­goms, tu­rin­čioms mag­nio.

Pla­nuo­ja­mos pro­jek­to tiks­las – su­kur­ti uni­ka­lią, eko­lo­giš­ką ir efek­ty­vią mag­nio sul­fa­to ga­my­bos tech­no­lo­gi­ją. Pro­jek­to me­tu bus in­ves­tuo­ja­ma į tech­no­lo­gi­jos su­kū­ri­mui rei­ka­lin­gas veik­las, taip pat ty­ri­mams bū­ti­ną in­fra­struk­tū­rą, o tai įmo­nei su­teiks iš­skir­ti­nį kon­ku­ren­ci­nį pra­na­šu­mą rin­ko­je. Bū­tent tam ir rei­ka­lin­gas pa­pil­do­mas eu­ro­pi­nių struk­tū­ri­nių fon­dų fi­nan­sa­vi­mas.

Pa­raiš­ko­je nu­ro­dy­ta pro­jek­to ver­tė – be­veik 9 mln. eu­rų, o pra­šo­ma eu­ro­pi­nio fi­nan­sa­vi­mo su­ma – per 4 mln. eu­rų.

Ta­čiau ge­gu­žės vi­du­ry­je eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­sa­vi­mas „MS LT01“ ne­skir­tas, – su ben­dro­ve šio fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tis ne­su­da­ry­ta.

Ben­dro­vės di­rek­to­riaus A.Sta­siu­ky­no tei­gi­mu, to­kį LVPA spren­di­mą ke­ti­na­ma skųs­ti Lie­tu­vos ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų ko­mi­si­jai, nes pa­raiš­kos at­me­ti­mo mo­ty­vai nė­ra aiš­kūs.

„Jei mies­tui ne­rei­kia, ma­nęs lau­kia Len­ki­jo­je ir Veng­ri­jo­je“

„MS LT01“, vei­kian­ti dau­giau kaip me­tus ir tu­rin­ti du dar­buo­to­jus, nau­ją ga­myk­lą, pa­sak jos va­do­vo, pla­nuo­ja kur­ti iš ju­ri­di­nių as­me­nų nuo­mo­ja­mo­se maž­daug 40 tūkst. kv. met­rų dy­džio pa­tal­po­se Pra­mo­nės g.: „Jei vis­kas klos­ty­tų­si ge­rai, ga­my­ba pra­si­dė­tų dar šį­met. Pir­ma­me eta­pe bū­tų įdar­bin­ta apie 70 dar­buo­to­jų, vė­liau jų pa­dau­gė­tų iki 300–500. Bet, jei mies­tui, kaip da­bar gir­džiu, to ne­rei­kia, ma­nęs lau­kia Len­ki­jo­je ir Veng­ri­jo­je.“

Kaip sa­kė A.Sta­siu­ky­nas, jis nau­jos įmo­nės pro­jek­tą kū­rė tre­jus me­tus ir da­bar po to­kio pa­si­prie­ši­ni­mo dar ne­ži­nan­tis, ar Aly­tu­je kurs nau­ją ga­myk­lą. Jei­gu ji veik­tų, pro­duk­ci­ja bū­tų eks­por­tuo­ja­ma į Vo­kie­ti­ją, Pran­cū­zi­ją, Ki­ni­ją, Uk­rai­ną ir ki­tas ša­lis, o rei­ka­lin­ga ža­lia­va at­si­ve­ža­ma iš Vo­kie­ti­jos, Suo­mi­jos ar Nor­ve­gi­jos.

„Tik­rai ne­lo­giš­ka, kad aš, bū­da­mas aly­tiš­kiu, terš­čiau mies­tą. Nu­ma­to­ma ga­my­ba bus prak­tiš­kai be at­lie­kų, bet į tai ne­si­gi­li­na­ma, tik gir­di­si įta­ri­mai ir prieš­ta­ra­vi­mai. Man dėl to skau­du, ko ge­ro, mies­te nie­ko ne­rei­kia. Kė­dai­nių „Li­fo­sa“, kiek ži­nau, mi­li­jo­nais to­nų ga­mi­na tech­ni­nės sie­ros ir nie­ko. Tu­rė­jom ga­li­my­bę kur­ti, da­ry­ti, bet gal ge­riau ne­da­ry­ti“, – nors apie nau­jos ga­myk­los at­si­ra­di­mą „MS LT01“ di­rek­to­rius kal­bė­jo jau bū­tuo­ju lai­ku, ta­čiau vis dėl­to ne­at­me­tė ga­li­my­bės ją kur­ti nuo­sa­vo­mis lė­šo­mis, jei ne­pa­vyks gau­ti eu­ro­pi­nio fi­nan­sa­vi­mo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Komentaras

  Alytus buvo kurortinis miestas, kurortu vadinosi senamiesčio rajonas. Mieste buvo koncentruota mašinų gamybos, statybų, maisto ir lengvoji pramonė. Nebuvo ekologiškai kenksmingų įmonių. Aplinkai kenksminga pramonė buvo sukoncentruota tokiuose miestuose, kaip Kėdainiai ir Jonava. Priešingus taršos reikalavimus turinčios pramonės rūšys buvo sąmoningai atskiriamos. Turėtų būti suprantama, jog tas pats puodas negali būti naudojamas maistui ir fekalijoms. Reikia mokytis iš klaidų
  Dar noriu išsakyti savo nuomonę dėl aerodromo. Gerbiu aviatorius,turiu draugų jų tarpe, bet manau, kad nei aerodromui, nei kariniam poligonui miesto ribose ne vieta. Tai nėra masinio poreikio tenkinimo vietos. Aviatoriams yra lengvai pasiekiami: Nemunaičio bazė, Paluknio ir Pociūnų aerodromai, kurį, tarnaudamas kariuomenėje, statė ir mano tėvas.
  Manau, jog aerodromo teritorija ir jos infrastruktūra yra labai tinkama pramonės įmonėms, o karinis poligonas - gyvenamajam ir rekreacijos rajonui įrengti. Aviatoriams ir kariuomenei reikėtų parinkti tinkamesnes teritorijas, kurios nekeltų miestiečiams triukšmo ir pavojų.

  Komentaras

  Jei būt įmanoma Lenkijoj tokio įtartino lygio statyt, būtų pastatę. Nereikia bent lenkų už kvailius laikyt. Nes jie lygius prilaiko ir tokių nesamonių nepraleidžia. Čia Alytuj pripratę majaronus kabint.. Bet jau ir Alytuj nepraeina. Pagarba tarybos nariui V.V. , kad pirmas prabilo. O tai meras su taryba vėl nežiniukų pozoj.

  Komentaras

  Čia ne pirmi tokio pobūdžio deriniai. Vienok, jei pro merą praeina su tokiais ypatumais, kokios nuomonės tarybos strateginių ekonomikos ir plėtros komitetų? Kur turi išsikedent klausimą. Ekonomikos komiteto vadovai konservatorių su mediko išsilavinimo ir socdemų su pedagogo - šie tradiciškai tokiuose dalykuose nesigaudo. Nors stveria postus, kur nesugeba reiškia nestsakingi. Bet plėtros komitetas. Solidi sudėtis ir.., komiteto pirmininkas taryboj nepatvirtintas. Kaip pagal įstatymus nuo kadencijos pradžios per kelis mėnesius turi būt patvirtintas. Kaip komiteto siūlymai galioja tik su komiteto pirmininko parašais. Dabar šiuo atveju neaiški jų nuomonė. Bet ir dėl kitų klausimų, kodėl įrengiant apvažiavimo žiedą konkursą laimėjusiai latvių firmai duodamas iki gruodžio mėnesio terminas darbams padaryt? Kaip pagal specifiką terminai gali būt trumpesni? Dėl aerodromo ir..

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.