Nr. 135 (13805)

2022-12-01

„Alytaus naujienų“ numeryje 135 (13805) skaitykite:

 • Dau­gų ir­kla­vi­mo ba­zę iš­si­nuo­mo­jęs An­drius Ja­ki­ma­vi­čius: „Vi­sa šei­ma dėl to la­bai džiau­gia­mės”
 • Pra­de­da veik­ti Vai­ko tei­sių li­ni­ja: ne­mo­ka­mai kon­sul­tuo­tis ga­lės kiek­vie­nas, skam­bu­čių cen­tras įsi­kū­rė Aly­tu­je
 • Rū­šia­vi­mo cen­truo­se pa­kuo­čių at­lie­kos iš įmo­nių pri­ima­mos ne­mo­ka­mai
 • Tarptautinė patirtis – raktas į sėkmingą veiklą!
 • Pa­si­ruo­ši­mas Ka­lė­doms yra pui­ki pro­ga su­si­pyk­ti, bet žy­miai ge­riau iš­lik­ti žmo­giš­kam net ir ka­muo­jant nuo­var­giui
 • Ke­tu­rių ta­ry­bos na­rių ini­cia­ty­vai pri­tar­ta: mo­ki­nius mai­ti­nan­čios įmo­nės su­lau­kė pa­gal­bos
 • Mies­to ta­ry­bo­je ne­be­li­ko „Aly­taus pi­lie­čių” frak­ci­jos
 • Lap­kri­čio mė­ne­sio ju­bi­lia­tams – šil­ti žo­džiai ir pa­dė­kos
 • Ver­čiant pa­žin­ties, bi­čiu­lys­tės su po­etu An­zel­mu Ma­tu­čiu pus­la­pius
 • Po ket­ve­rių me­tų „Var­sa-Stron­gla­sas” pa­te­ko į LRF tau­rės fi­na­lo ket­ver­tą
 • But­ri­mo­ny­se – šven­tė se­niū­ni­jos gy­ven­to­jams
 • Festivalio COM·MEDIA geriausieji S U R A S T I
 • Dešimtieji „Imbiero vakarai“ sužibėjo trumposios prozos meistryste
Vals­ty­bi­nė ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo ta­ry­ba (VERT) Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mai ben­dro­vei „Dzū­ki­jos van­de­nys“ (nuotr.) nu­sta­tė nau­jas, nuo gruo­džio 1-osios...
Pro­jek­to „Aly­tus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė“ kon­cep­ci­ja bu­vo su­si­ju­si su til­tais, tai liu­di­ja ir jo pa­va­di­ni­mas – „Ku­rian­tys til­tus“. Aly­taus mies­to kul­tū­ri­nis...
Ar pa­kan­ka ne­įga­lie­siems in­for­ma­ci­jos apie mies­te vyks­tan­čius ren­gi­nius? Ar jiems pa­siū­lo­ma pa­to­ges­nė vie­ta kon­cer­te, pa­vyz­džiui, pir­mo­je ei­lė­je, kad leng­viau bū­tų...
Aly­taus mies­te pa­ra­dok­sa­li si­tu­a­ci­ja su­si­klos­tė dėl Jau­ni­mo par­ke įreng­tų krep­ši­nio ir vai­kų žai­di­mo aikš­te­lių. Vals­ty­bi­nė te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos...
Straipsnio apie ukrainietę gydytoją Oleną Solodką, dirbančią odontologe Alytaus rajono Pirminės sveikatos priežiūros centro Simno ambulatorijoje, vertimas į rusų kalbą.
Eko­lo­giš­kos, elek­trą nau­do­jan­čios trans­por­to prie­mo­nės Lie­tu­vos mies­tuo­se ga­li tap­ti kas­die­nos re­a­ly­be jau per ke­le­tą ar­ti­miau­sių me­tų. Du elek­tri­niai mikroau­to­bu­sai...
Aly­taus ra­jo­no, Aly­taus se­niū­ni­jos, Mik­lu­sė­nų kai­mo, Mik­lu­sė­nų gat­vės gy­ven­to­jai An­ge­lė ir Vy­tas Ža­ly­nai nuo per­nykš­čio ru­dens su­si­du­ria su kai­my­nys­tė­je gy­ve­nan­čio...
Lap­kri­čio 26-ąją Vil­niaus Ro­tu­šė­je vy­ku­sia­me Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos (LŽS) XVI­II su­va­žia­vi­me šios są­jun­gos me­da­liu „Už nuo­pel­nus žur­na­lis­ti­kai“ ap­do­va­no­tas...
Ska­tin­da­mi puo­se­lė­ti, pri­žiū­rė­ti ap­lin­ką, ku­rio­je gy­ve­na, dir­ba ar su­si­bu­ria į links­mus ir rim­tus ren­gi­nius, taip pat no­rė­da­mi pa­dė­ko­ti gra­žiai be­si­tvar­kan­tiems...
Prieš dvi sa­vai­tes Aly­taus kul­tū­ros cen­tro ka­me­ri­nis cho­ras „Var­sa“ su bi­čiu­liais įspū­din­gu kon­cer­tu pa­mi­nė­jo veik­los 50-me­tį. Il­ga­me­tė „Var­sos“ na­rė aly­tiš­kė Ra­mu­nė...
Nuo šių me­tų gruo­džio 1 die­nos vi­suo­se Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro rū­šia­vi­mo cen­truo­se (di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lė­se) iš įmo­nių,...
Atlėpusios ausys – viena iš dažniausiai pasitaikančių įgimtų galvos ir kaklo deformacijų, kurios pastebimos ankstyvame amžiuje. Įprastai tėvai sunerimsta ir pradeda ieškoti informacijos, kuri suteiktų...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.