Pa­ra­dok­sas: tik da­bar pa­skelb­ti Jau­ni­mo par­ke įreng­tų krep­ši­nio ir vai­kų žai­di­mo aikš­te­lių pro­jek­ti­niai pa­siū­ly­mai (14)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Šį pa­va­sa­rį Jaunimo parke įrengta vai­kų žai­di­mo aikš­te­lė kai­na­vo 390 tūkst. eu­rų, ku­rių di­džio­ji da­lis – eu­ro­pi­nių fon­dų lė­šos. Ji pastatyta neteisėtai, dabar pradėtas aikštelės įteisinimas, kad nereikėtų griauti. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Šį pa­va­sa­rį Jaunimo parke įrengta vai­kų žai­di­mo aikš­te­lė kai­na­vo 390 tūkst. eu­rų, ku­rių di­džio­ji da­lis – eu­ro­pi­nių fon­dų lė­šos. Ji pastatyta neteisėtai, dabar pradėtas aikštelės įteisinimas, kad nereikėtų griauti. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Aly­taus mies­te pa­ra­dok­sa­li si­tu­a­ci­ja su­si­klos­tė dėl Jau­ni­mo par­ke įreng­tų krep­ši­nio ir vai­kų žai­di­mo aikš­te­lių. Vals­ty­bi­nė te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­ja prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos nu­sta­tė, kad jos čia at­si­ra­do be sta­ty­bą lei­džian­čių do­ku­men­tų, ir mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai pa­tei­kė pri­va­lo­muo­sius nu­ro­dy­mus šias aikš­te­les nu­griau­ti, iš­mon­tuo­ti in­ven­to­rių, su­tvar­ky­ti sta­tyb­vie­tes. Ta­čiau tei­sės ak­tai to­kiais at­ve­jais nu­ma­to ir ki­tą ke­lią vie­ti­nei val­džiai – ne­le­ga­liai pa­sta­ty­tas aikš­te­les įtei­sin­ti. Kaip ma­ty­ti iš mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ofi­cia­liai pa­vie­šin­tos in­for­ma­ci­jos, pa­si­rink­tas pas­ta­ra­sis ke­lias, – ženg­ti pir­mie­ji žings­niai link mi­nė­tų aikš­te­lių įtei­si­ni­mo, pa­skelb­ti jų pro­jek­ti­niai pa­siū­ly­mai.

Kiek ga­li kai­nuo­ti aikš­te­lių įtei­si­ni­mas?

Šią sa­vai­tę Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­py­je pa­skelb­ti Jau­ni­mo par­ke įreng­tų krep­ši­nio ir vai­kų žai­di­mo aikš­te­lių pro­jek­ti­niai pa­siū­ly­mai. Iš pa­teik­tos vaiz­di­nės me­džia­gos ma­ty­ti, kad pro­jek­tai pa­reng­ti čia jau ku­ris lai­kas esan­čioms šioms aikš­te­lėms.

Taip sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja žen­gia pir­muo­sius žings­nius link aikš­te­lių Jau­ni­mo par­ke įtei­si­ni­mo.

Mi­nė­tų dvie­jų aikš­te­lių pro­jek­tai vie­ti­niam biu­dže­tui kai­nuos be­veik 6 tūkst. eu­rų. O šiam dar­bui at­lik­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelbtą kon­kur­są lai­mė­jo Aly­taus ra­jo­ne vei­kian­čios ma­žo­sios ben­dri­jos „Opus cre­a­tum“ at­sto­vai.

Kaip ir de­ra pa­gal nu­sta­ty­tą tvar­ką, į pro­jek­ti­nius pa­siū­ly­mus lau­kia­ma gy­ven­to­jų at­si­lie­pi­mų iki tam tik­ro lai­ko, – šiuo at­ve­ju iki gruo­džio 9-osios. Ta­čiau, ži­nant, kad vyks­ta įreng­tų ir jau nau­do­ja­mų aikš­te­lių įtei­si­ni­mas, ka­žin, ar gy­ven­to­jai su­skubs siū­ly­ti kaž­ką nau­jo.

Pa­si­bai­gus šiam lai­kui, aikš­te­lių pro­jek­tai bus ati­duo­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai. Ta­da teks skelb­ti jų eks­per­ti­zę, ku­ri mies­to biu­dže­tui kai­nuos apie 700 eu­rų. Da­bar yra or­ga­ni­zuo­ja­mas to­kios pa­slau­gos pir­ki­mas.

Tu­rint pro­jek­tų ek­per­ti­zės ak­tą, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai pa­gal Sta­ty­bos įsta­ty­me nu­sta­ty­tą tvar­ką į vals­ty­bės biu­dže­tą teks su­mo­kė­ti įmo­ką už be lei­di­mo pa­sta­ty­tas krep­ši­nio ir vai­kų žai­di­mo aikš­te­les Jau­ni­mo par­ke.

Po to aikš­te­lių pro­jek­tai bus tei­kia­mi sta­ty­bos lei­di­mams gau­ti, o juos iš­duo­da ta pa­ti mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja. Ta­da tu­ri bū­ti fik­suo­tas aikš­te­lių sta­ty­bos už­bai­gi­mo pro­ce­sas. Ir ga­lu­ti­nis taš­kas dėl mi­nė­tų aikš­te­lių įtei­si­ni­mo – jas už­re­gist­ruo­ti Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re.

Kiek ga­li kai­nuo­ti ne­le­ga­liai pa­sta­ty­tų aikš­te­lių įtei­si­ni­mas, šian­dien tiks­liai sun­ku pa­sa­ky­ti, bet tai ga­li at­si­ei­ti ir ne vie­ną de­šim­tį tūks­tan­čių eu­rų.

Be­je, Vals­ty­bi­nė te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­ja, va­do­vau­da­ma­si Sta­ty­bos įsta­ty­mu, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai už šių ne­su­dė­tin­gų sta­ti­nių sta­ty­bą be tai lei­džian­čių sta­ty­bos lei­di­mų yra sky­ru­si 175 eu­rų bau­dą ar­ba pu­sę mi­nė­ta­me įsta­ty­me nu­ma­ty­tos mi­ni­ma­lios bau­dos, kas yra leis­ti­na pa­gal Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­są. Ir šią bau­dą sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja į vals­ty­bės biu­dže­tą su­mo­kė­jo.

 

Rek­re­a­ci­niai ob­jek­tai Jau­ni­mo par­ke kai­na­vo per 500 tūkst. eu­rų

Jau­ni­mo par­ke esan­tys rek­re­a­ci­nai ob­jek­tai pra­dė­ti reng­ti maž­daug prieš pen­ke­rius me­tus. Iš pra­džių čia at­si­ra­do ried­len­ti­nin­kų aikš­te­lė, kiek vė­liau – par­kū­ro aikš­te­lė, dvi­ra­čių kal­ne­liai.

In­ten­sy­viau­siai rek­re­a­ci­niai ob­jek­tai im­ti įren­gi­nė­ti šiek tiek dau­giau nei prieš dve­jus me­tus. Tam iki šiol skir­ta per 500 tūkst. eu­rų – eu­ro­pi­nių, sa­vi­val­dy­bės ir pri­va­čių lė­šų.

Taip Jau­ni­mo par­ke at­si­ra­do trys tin­kli­nio aikš­te­lės, mei­lės la­bi­rin­tas, krep­ši­nio aikš­te­lė, o šį pa­va­sa­rį – vai­kų žai­di­mo aikš­te­lė. Pas­ta­ro­ji kai­na­vo bran­giau­siai – 390 tūkst. eu­rų, ku­rių di­džio­ji da­lis – eu­ro­pi­nių fon­dų lė­šos.

Pa­va­sa­rį mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja iš Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos ga­vo pri­va­lo­muo­sius nu­ro­dy­mus nu­griau­ti dvi aikš­te­les Jau­ni­mo par­ke – vai­kų žai­di­mo ir krep­ši­nio, ku­rių sta­ty­bai pa­gal jų pa­ra­met­rus rei­ka­lin­gi sta­ty­bas lei­džian­tys do­ku­men­tai. Tiks­liau – nu­ro­dy­ta iš­mon­tuo­ti šio­se aikš­te­lė­se esan­tį in­ven­to­rių ir su­tvar­ky­ti sta­tyb­vie­tes. Ki­ti rek­re­a­ci­niai ob­jek­tai Jau­ni­mo par­ke pa­sta­ty­ti tei­sė­tai ir dėl jų ins­pek­to­riai prie­kaiš­tų ne­tu­rė­jo.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­si­rin­ko ki­tą tei­sės ak­tuo­se nu­ma­ty­tą ke­lią – jas įtei­sin­ti, kas šiuo me­tu ir pra­dė­ta.

To­kio­je si­tu­a­ci­jo­je iš­ky­la vie­nin­te­lis klau­si­mas, ar sa­vi­val­dy­bės va­do­vai im­sis ieš­ko­ti kal­tų dar­buo­to­jų, ku­rie pa­lai­mi­no Jau­ni­mo par­ke įren­gia­mas krep­ši­nio ir vai­kų žai­di­mo aikš­te­les be tai lei­džian­čių sta­ty­bos do­ku­men­tų.


 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Alytuj per savivaldą beveik visi rimtesni projektai apskundinėjami. Praktiškai taryboj tą tik keli inicijuoja, tikėdami teisėsaugos pagalba daryt įtakas miesto valdyme, šalint konkurenciją. Čia kaip gatvinių metodų tasa persikėlus į atskirų po politika ir teisėsaugos kombinacijas.

  Komentaras

  Pavyzdžiui, Žemaitijoj kur rimtos visuomenės susitelkę vienas už kitą, net neįmanoma vykt tokiems dalykams, kur net teismo salėse iki nualpinėjimų politikas išsityčiodamas iš neįtinkančio alytiškio. Kur tasa nuo samoningai teisėsaugos nutraukto ikiteisminio tyrimo Nr.03-2-00215-17, kur patys nustatę rašinėti žeidinėjantys komentarai po moters darbo ir namų kompais, atsisakė duot parodymus. Reiškia samoningai palikta landa be atsakomybės įžeidinėjant slopint neįtinkančius, kaip ir požymiai po tuo galimai pridengtas nusikaltimas po kitų asmwns duomenimis grupėj slopint įūeidonėjant neįtinkantį. Žino taryba, žiniasklaida, teisėsasauga, visuomenės bent dalis, bet tinka tokiam neatsakomybės liūne pūt ir dar vaizduot teisingumą.

  Komentaras

  Dalis tarybos narių ir jų rinkėjų neskiria tarybos nario darbo nuo skundimų į teisėsaugą. Kur skiriasi. Tarybos narių kompetencija pastebėjus trūkumus savivaldybės veikloj, laiku teikt kokybiškus siūlymus tarybai svarstyt, kad tų trūkumų neliktų. O kaip teisėsaugos informatorių veika, patiems nesugebant siūlyt tarybai svarstyt, blusinėja kas kokį projektą daro per savivaldą ir laukia fiksuodami negeroves, kad palankiau teisėsaugai apskūst. Kas taryboje megėjai tokių metodų, dauguma alytiškių jau turėjo pastebėt.

  Komentaras

  Pagrindinė atsakomybė rinkėjams, kurie renka į valdžią politikus, kur tie kontroliuoja teisėsaugą. Rinkti Prezidentas su Seimu tvirtina teisėsaugos instituciją ataskaitas, skiria atleidžia pagrindinius institucijų vadovus. Kur teisėsauga į valdžią nerinkti, todėl neatskaitingi žmonėms. Gali tik viešint apie savo veiklą. Tad gaunas, ką reikia patvarko, ko reikia nepastebi. O rinkėjai sugeba to nepastebėt. Iš savo rinktų politikų rimtos atsakomybės nereikalauja.

  Komentaras

  Jei statyti nelegalias vaikų žaidimo aikšteles būtų nurodęs Druskininkų meras, tai garantuotai jis būtų išvestas iš rotušės su antrankiais, ypač po to kai tose aikštelėse susižeidę vaikai buvo išvežti į Kauno klinikas. O Alytuje tylu. Negi teisėsaugos institucijos nemato nieko blogo ? O gal mero žmona, dirbanti policijoje, irgi pritaria savo vyrui merui, kai jis nesilaiko LR galiojančių įstatymų, todėl ir tylu mūsų miestelyje ?

  Komentaras

  Realybė Alytaus miesto savivaldoj tokia, kad savivalda gerai veikia kiek nuo tarybos mažiau priklauso, kur grandys vykdo nuo Vilniaus direktyvas. O kur nuo rarybos priklauso, į rimtą lygį nepakilt dėl didėjančios negatyvios energijos. Skundinėt per teisėsaugą manipuliuojant, kas tik rimčiau pabando. Praktiškai taryboj mažiausiai kompleksų turi socdemai, drystantys laisviau bendraut su kitom nuomonėm. Kiti kompleksuoti, sustingę ar kur kas, skundinėt teisėsaugai vietoj savalaikų sprendimų siūlymų tarybai svarstyt. Būsimiems rinkimams dar daugiau negatyvesnės energijos išstatoma. Kur orentuoti ne į vienijimo ir kūrimo energiją, o į erzinimąsi dėl miesto potencialo likučių. Šioj kadencijoj valdantys patyrė
  ir negatyvią energiją per interpeliacijas, visokius voveriukų lygio blusinėjimus, skundinėjimus teisėsaugai. Ir atminkit, būtent per teisėsaugos nutrauktą ikiteisminį tyrimą Nr.03-2-00215-17 nekonkretinant, palikta landa saujelei be atsakomybės ir per komentarus net negražios leksikos dėka menkint, slopont neįtinkančius. Tad rimtų projektų sritį nepakrutėt. Nes orentuoti į erzinimąsi dėl likučių.

  Komentaras

  Miestiete, tai tu jau tikrai apšikai įstatymų laikymąsi, teisingumą ir mūsų visų biudžeto pinigų teisingą panaudojimą. Ar matei kiek vaikų išvežė greitoji iš tos aikštelės ???? Bet parsidavus geltonoji miestelio žiniasklaida tyli apie tuos įvykius. Jei ponia nori mokėti už nevykėlio mero Cesiulio nekompetenciją, tai mokėk. Aš už durnus, įstatymus pažeidžiančius Cesiulio sprendimus nesiruošiu mokėti. IR TOKIO NEIŠMANĖLIO DAUGIAU MIESTO VADOVU NENORIU MATYTI

  Komentaras

  Tai reiks ir susimokėsim. Bet tiems kas čia iškėlė šitą kipišą, kad įkastų tiems, kas aikštelių statybą inicijavo reikėtų asmeniškai padėkoti ir pavardes pakabinti. Nes jiems aktualiau ne vaikiškas džiaugsmas, o apšikt konkurentą. Gėda.

  Komentaras

  Alytuj yra daug atvejų kai teisėsaugos pagalba dergiami ir žlugdomi žmonės dėl konkurencijos ar kažkieno interesų. Po tokių spaudimų tie žmonės nevisada net artimiausiems pasako apie tokius veiksmus prieš juos. Nukentėję nesiviešina, nesiburia. Tie, kas ižsiiminėja tokiais veiksmais, prieš tuos žmones veikia psichologiniais būdais nes turi ilgametę patirtį dirbdami prieš kriminalo elementus. Tą patirtį ir naudoja. Čia apie tuos atvejus, kai jie žino, kad savi sistemoj pridengs savus, kai reikalus galima tvarkyti savam rate

  Komentaras

  Realybė tokia, Alytuj visumoj nemėgsta miesto intereso gynimo. Jų akyse gali saujelė praparceliuot dešimt buvusių gerų miesto įmonių, panašiai savivakdybės biudžetą praskolint parceliuodami likučius. Ką kalbėt, net atviri atvejai dėl savivaldybės lėšų įtartini pervedimai..- kaip norma. Kaip ir jei kas retas drystų stot už miesto interesą, per falšifikuodami bylas slopins. Tokie yra.

  Komentaras

  Ne paradoksas. O oligarchinio - policinio proto valdymo reiškinys. Būtent lemia, kiek per teisėsaugą kam kiek leidžiama. Buvo stadijono byla, kur už panašius netikslumus, sėmė. Šiam leidžiama kiek nori išsidirbinėt. Vėl oligarcho po politika neįtinkamtis alytiškis slopinamas su teisėsaugos pagalba per nutrauktą ikiteisminį tyrimą Nr.03-2-00215-17 ir Alytaus teismo civ. bylą Nr.2-952-292/2017. Bet už viską atsakingi alytiškiai, ką rinkos taip ir atgal gauna. Nes renka ne politikus, turinčius dirbt žmonėms, o kaip vergai ponus.

  Komentaras

  Kai kurie Alytaus merai darė ką nori, nepaisė įstatymų. O kiti "politikai" pagal komandas rankas kilnojo ir tvarkėsi savus reikalus. Ranka ranką plovė, savus reikalus tvarkėsi ..... Čia vienas piktnaudžiavimo atvejis kaip pavyzdys. Kaip pavyzdys, kad vadas sugalvojo, kiti pritaria, visiems gerai, visi moka dalintis. Kaltų nėra - kolektyvinė atsakomybė.

Kiti straipsniai