Du nau­ji elek­tri­niai mik­ro­au­to­bu­sai jau iš­ban­dė Aly­taus gat­ves (1)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Elektiniai autobusai Alytus
Agnės Grigaliūnaitės nuotr.
Eko­lo­giš­kos, elek­trą nau­do­jan­čios trans­por­to prie­mo­nės Lie­tu­vos mies­tuo­se ga­li tap­ti kas­die­nos re­a­ly­be jau per ke­le­tą ar­ti­miau­sių me­tų. Du elek­tri­niai mikroau­to­bu­sai (nuotr.) ne­tru­kus pra­dės va­ži­nė­ti ir Aly­taus mies­to gat­vė­mis.

„Da­vė­me sau pa­ža­dą – tap­ti tva­riai au­gan­čiu ga­li­my­bių mies­tu. Tai­gi tu­ri­me da­ry­ti vis­ką, kad mies­to in­fra­struk­tū­ra bū­tų vys­to­ma su­ma­niai ir tva­riai, dieg­ti ap­lin­kai drau­giš­kus ener­gi­jos tau­py­mo ir ga­my­bos bū­dus, kur­ti dau­giau ža­lių­jų erd­vių. Tu­ri­me di­din­ti vie­šo­jo trans­por­to au­to­bu­sų par­ko eko­lo­giš­ku­mą. Juk Aly­tus – ža­lias mies­tas, tad no­ri­si šį var­dą pa­tei­sin­ti su kau­pu,“ – to­kia ži­nia iš mies­to me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio Aly­tu­je pa­skli­do prieš ge­rus me­tus. O va­kar mies­to me­ras ir ki­ti, da­ly­va­vu­sie­ji nau­jo trans­por­to pri­sta­ty­me, jau iš­ban­dė elek­tri­nius mik­ro­au­to­bu­sus. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė jų įsi­gi­jo du, ta­čiau šie du nau­jo mo­de­lio au­to­bu­sai – tik pra­džia.

Ro­tu­šės aikš­tė­je pri­sta­ty­ti du nau­ji že­mag­rin­džiai vie­na­aukš­čiai elek­tri­niai mies­to ti­po kla­sės au­to­bu­sai, pa­sak juos ap­žiū­rė­ju­sių­jų aly­tiš­kių, iš tie­sų gra­žes­ni, pa­to­ges­ni, kom­for­tiš­kes­ni.

Au­to­bu­sai tal­pins 20 ke­lei­vių, jie pri­tai­ky­ti vež­ti ne­įga­lie­siems ar spe­cia­lius po­rei­kius tu­rin­tiems žmo­nėms. Juo­se taip pat įreng­tos ke­lei­vių in­for­ma­vi­mo vaiz­di­nės ir gar­si­nės prie­mo­nės.

„Kė­lė­me rei­ka­la­vi­mą, kad va­sa­rą jie bū­tų vė­di­na­mi, kon­di­cio­nuo­ja­mi, žie­mą – šil­do­mi. Ma­nau, mies­to gy­ven­to­jai pa­jaus po­ky­tį ir ty­liai, eko­lo­giš­kai va­ži­nės po mies­tą“, – nau­jo­vės mies­to vie­ša­ja­me trans­por­te pri­sta­ty­me tei­gė Aly­taus me­ras N.Ce­siu­lis.

Jis pa­si­džiau­gė, kad Aly­tus, pa­si­nau­do­jęs Eu­ro­pos Są­jun­gos 85 pro­cen­tų pa­ra­ma, įsi­gi­jo ža­liam mies­tui rei­ka­lin­gus au­to­bu­sus. Jais ne­tru­kus ga­lės va­ži­nė­ti vi­si ke­lei­viai. Pa­sak mies­to va­do­vo, vyks­ta de­ry­bos su „Kaut­ra“, ko­kia ga­lė­tų bū­ti ki­lo­met­ro kai­na. „Mes ją skai­čia­vo­me vie­no­kią, bet kol įvy­ko pir­ki­mai ir at­ke­lia­vo au­to­bu­sai – ji pa­si­kei­tė. Vis­kas pri­klau­sys nuo ki­lo­va­to kai­nos rin­ko­je“, – sa­kė me­ras.

Mies­to pla­nuo­se – dar keli elek­tri­niai au­to­bu­sai, bet tai pri­klau­sys nuo kai­nos. Me­ras kal­bė­jo, kad no­rė­tų­si iki 2030 me­tų Aly­tu­je vie­ša­ja­me trans­por­te ma­ty­ti tik elek­tri­nius au­to­bu­sus.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės no­rai mies­te tu­rė­ti eko­lo­giš­ką trans­por­tą pri­im­ti­ni įmo­nės „Kaut­ra“ ge­ne­ra­li­niam di­rek­to­riui Li­nui Skar­džiu­kui: „Ke­lei­viai pa­jus ma­lo­nes­nį va­žia­vi­mą. Šian­dien su­si­du­ria­me su daug iš­šū­kių, ne­pla­nuo­tų kaš­tų, bet gal­vo­ja­me, jog svar­biau­sia yra idė­ja. No­ri­me gy­ven­ti šva­rio­je pla­ne­to­je ir tu­ri­me rū­pin­tis ne tik sa­vi­mi, bet ir ko­kią ją pa­lik­si­me sa­vo vai­kams. Tad ir trans­por­tas tu­ri bū­ti eko­lo­giš­kas.“

Elek­tri­nių au­to­bu­sų ga­min­to­jo „Al­tas Au­to“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ed­var­das Ra­dze­vi­čius kal­bė­jo: „Elek­tri­nių au­to­bu­sų pro­jek­tą pra­dė­jo­me su „Elin­ta Mo­tors“. Pan­de­mi­ja pa­ken­kė mū­sų ver­slui, bet kar­tu ir at­vė­rė nau­jas ga­li­my­bes, su­pra­to­me, kad rei­kia ei­ti į prie­kį.“

Jis tei­gė, kad elek­tri­niai au­to­bu­sai bus įkrau­na­mi nak­ties me­tu, nau­do­jant lė­tą­jį įkro­vi­mo ti­pą. Ta­čiau pri­rei­kus sku­biai, bus ga­li­ma įkrau­ti ir grei­tuo­ju bū­du: tą pa­da­ry­ti už­tek­tų ir pie­tų per­trau­kė­lės. Vie­nu įkro­vi­mu au­to­bu­sas ga­li nu­va­žiuo­ti nuo 200 iki 300 ki­lo­met­rų, pri­klau­so nuo vai­ruo­to­jo, jo ži­nių. Vie­nas iš iš­šū­kių yra ir vai­ruo­to­jų ap­mo­ky­mai, nes elek­tri­nio ir dy­ze­li­nio au­to­mo­bi­lio vai­ra­vi­mas ski­ria­si.

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai