Mik­lu­sė­nų kai­me kon­flik­tas dėl ke­lio, ku­rio ofi­cia­liai nė­ra (1)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Miklusėnų kaime - kelias
Nuo pernykščio rudens Miklusėnų kaime, prie pat geležinkelio esantis oficialiai neregistruotas kelias vis už­tveriamas me­ta­li­niais užtvarais ar metaline tvora. Iki šių užtvarų ke­liu galima patekti laisvai.
Aly­taus ra­jo­no, Aly­taus se­niū­ni­jos, Mik­lu­sė­nų kai­mo, Mik­lu­sė­nų gat­vės gy­ven­to­jai An­ge­lė ir Vy­tas Ža­ly­nai nuo per­nykš­čio ru­dens su­si­du­ria su kai­my­nys­tė­je gy­ve­nan­čio Gin­tau­to Vi­sel­gos su­ku­ria­mais ap­ri­bo­ji­mais nau­do­tis ke­liu, esan­čiu prie pat ge­le­žin­ke­lio ir ku­riuo grei­čiau­siai ga­li­ma pa­siek­ti Aly­taus mies­to Nau­ją­ją gat­vę. Šį ke­lią me­ta­li­niais už­tva­rais ar me­ta­li­ne tvo­ra vis už­tve­ria G.Vi­sel­ga, bū­da­mas įsi­ti­ki­nęs, kad tai jo nuo­sa­vy­bė. Ža­ly­nai, ne­ga­lė­da­mi pra­va­žiuo­ti ke­liu, vis krei­pia­si pa­gal­bos į po­li­ci­ją, ki­tas vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jas. Ta­čiau aki­vaiz­du, kad Mik­lu­sė­nų kai­me yra ki­lęs kon­flik­tas dėl ke­lio, ku­rio ofi­cia­liai nė­ra.

Be kon­flik­tų ke­liu nau­do­tą­si maž­daug de­šimt­me­tį

Mik­lu­sė­nų gat­vė Mik­lu­sė­nų kai­me tu­ri at­kar­pą prie pat ge­le­žin­ke­lio ir yra ne­to­li Aly­taus mies­to, Nau­jo­sios gat­vės. Tad gy­ve­nan­tie­ji prie pat ge­le­žin­ke­lio maž­daug prieš de­šimt­me­tį ben­dro­mis jė­go­mis įsi­ren­gė, kad ir ne­la­bai ko­ky­biš­ką, ta­čiau nau­do­ti tin­ka­mą ke­lią ge­le­žin­ke­lio kai­my­nys­tė­je. Juo pa­siek­ti Aly­tų grei­čiau nei ki­tais ke­liais, o kas svar­biau­sia – tai trum­piau­sias ke­lias iki mies­to ir Nau­jo­jo­je gat­vė­je esan­čios marš­ru­ti­nių au­to­bu­sų sto­te­lės.

Kaip pri­si­me­na A.Ža­ly­nie­nė, 2004-ai­siais jos šei­ma ir ne­to­li ge­le­žin­ke­lio gy­ve­nan­tys ki­ti gy­ven­to­jai su sa­vo tech­ni­ka, sa­vo me­džia­go­mis ir dė­da­mi pi­ni­gų įsi­ren­gė va­di­na­mą­jį „pa­gelž­ke­lės“ ke­lią: „Be jo­kių kon­flik­tų juo nau­do­jo­mės iki per­nykš­čio ru­dens. Ka­da Aly­tu­je dar bu­vo tvar­ko­mas via­du­kas per ge­le­žin­ke­lį, tas mū­sų ben­drai įsi­reng­tas ke­lias bu­vo per­kas­tas ir kai­my­nys­tė­je gy­ve­nan­tis Vi­sel­ga va­ži­nė­jo per mū­sų kie­mą, nors lei­di­mo tam ne­da­vė­me, jis jo ir ne­pra­šė, va­ži­nė­jo sa­va­va­liš­kai. Tai vy­ko maž­daug pus­me­tį ir ne­re­tai ke­lis kar­tus per sa­vai­tę. Kai tik via­du­kas bu­vo pa­sta­ty­tas ir jis jau tu­rė­jo iš­va­žia­vi­mą į mies­tą, jis tuoj pat už­tvė­rė ke­lią prie ge­le­žin­ke­lio ir ne­be­lei­do mums va­žiuo­ti, nes, gir­di, pa­lie­ka­me per gi­lias pro­vė­žas. Ir nuo to lai­ko jis vis me­ta­li­niais už­tva­rais ar me­ta­li­ne tvo­ra tve­ria šį ke­lią.“

Nuo per­nykš­čio ru­dens Ža­ly­nai dėl už­tver­to ke­lio ėmė skųs­tis po­li­ci­jai, Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos, siek­da­mi įro­dy­ti ne­tei­sė­tus G.Vi­sel­gos veiks­mus.

 

Pra­dė­tas ne vie­nas ty­ri­mas ir ap­lin­ky­bių tiks­li­ni­mas

Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas in­for­ma­vo, kad mi­nė­tas kon­flik­tas dėl ke­lio pa­rei­gū­nams yra ži­no­mas, juos kvie­čia tiek vie­na, tiek ki­ta pu­sė. O kon­flik­to prie­žas­tis – ke­liu­kas, ku­riuo nau­do­ja­si abi pu­sės, esan­tis vals­ty­bi­nė­je že­mė­je.

Pa­rei­gū­nai dėl šio kon­flik­to yra pra­dė­ję ne vie­ną ty­ri­mą ir ap­lin­ky­bių pa­tiks­li­ni­mą.

Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos Aly­taus sky­rius A.Ža­ly­nie­nei yra pra­ne­šęs, kad kai­my­no veiks­muo­se dėl už­tve­ria­mo ke­lio yra ga­li­mo sa­va­val­džia­vi­mo po­žy­mių. Mat šis ke­lias – vals­ty­bi­nė­je že­mė­je, ku­rią pa­ti­kė­ji­mo tei­se val­do ben­dro­vės „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ įmo­nių gru­pės ben­dro­vė „LTG In­fra“.

Be­je, „LTG In­fra“, at­sa­ky­da­ma į A.Ža­ly­nie­nės pra­šy­mą leis­ti nau­do­tis ke­liu prie ge­le­žin­ke­lio, pa­reiš­kė to ne­ga­lin­ti pa­da­ry­ti, nes nė­ra šio ke­lio val­dy­to­ja. O at­si­žve­gus į tai, kad pra­šy­me tei­gia­ma, jog mi­nė­tas ke­lias įreng­tas už pri­va­čias lė­šas, „LTG In­fra“ pa­da­rė prie­lai­dą, kad tai ga­li bū­ti pri­va­tus ke­lias, ku­rio įtei­si­ni­mo pro­ce­dū­ros Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re ne­bu­vo at­lik­tos.

Va­di­na­si, ke­lio prie ge­le­žin­ke­lio Mik­lu­sė­nuo­se, Mik­lu­sė­nų gat­vės at­kar­po­je, ofi­cia­liai nė­ra.

Tai pa­tvir­ti­no ir Aly­taus se­niū­ni­jos se­niū­nas Kęs­tu­tis Tu­my­nas, pa­reikš­da­mas, kad šio­je vie­to­je nė­ra tei­sė­to ke­lio ir jis ne­ga­li bū­ti tve­ria­mas jo­kiais už­tva­rais.

 

Trak­tuo­ja kaip nuo­sa­vy­bę

G.Vi­sel­ga sa­kė, kad ge­le­žin­ke­li­nin­kai jam lei­do įsi­reng­ti ke­lią prie ge­le­žin­ke­lio ties jo na­mais ir esą pa­gal ci­vi­li­nę tei­sę bū­tent jam pri­klau­so šio ke­lio da­lis, tai yra jo nuo­sa­vy­bė: „Po­li­ci­ja už už­tver­tą ke­lią ma­ne nu­bau­dė pen­kis kar­tus, bau­das su­mo­kė­jau, jos ne­di­de­lės, bet ne čia es­mė. Tai yra te­ro­riz­mas ma­no at­žvil­giu ir pa­si­ty­čio­ji­mas iš ma­nęs. Bau­dų sky­ri­mą skun­džiau Aly­taus teis­mui, bet pa­reiš­ki­mo ne­pri­ėmė. Kau­no apy­gar­dos teis­mas taip pat pa­reiš­ki­mo ne­nag­ri­nė­jo, nes re­gist­re skun­dų nė­ra. Dar kar­tą sa­kau, kad tai ma­no pa­da­ry­tas ke­liu­kas. Ga­liu kam no­riu leis­ti va­žiuo­ti, kam ne­no­riu – ne­leis­ti.“

Šis Mik­lu­sė­nų kai­mo, Mik­lu­sė­nų gat­vės gy­ven­to­jas tvir­ti­no pas­ta­ruo­ju me­tu, maž­daug prieš mė­ne­sį, bu­vo už­tvė­ręs ke­lią prie ge­le­žin­ke­lio ties sa­vo so­dy­bą. Ta­da, jo tei­gi­mu, at­vy­ku­si po­li­ci­ja iš­si­kvie­tė ug­nia­ge­sius ir už­tva­rą pa­ša­li­no. Pa­sak G.Vi­sel­gos, taip gru­biai bu­vo pa­žeis­tos jo tei­sės ir įsta­ty­mai. Jis esą ki­tą die­ną po šio įvy­kio dar bu­vo už­tvė­ręs ke­lią, bet už­tva­ras din­go, kaž­kas pa­ša­li­no.

„Da­bar ke­lio tur­būt ne­tver­siu, ne­be­spė­ju jo tver­ti“, – tei­gė G.Vi­sel­ga.

Anot Aly­taus se­niū­ni­jos se­niū­no K.Tu­my­no, tik­rai bū­tų ge­rai, kad tuo ke­liu prie ge­le­žin­ke­lio, ku­ris tei­siš­kai nie­kur ne­re­gist­ruo­tas ir yra ge­le­žin­ke­lie­čiams su­teik­to­je vals­ty­bi­nė­je že­mė­je, Mik­lu­sė­nų gat­vės gy­ven­to­jai ga­lė­tų nau­do­tis vie­nas ki­tam ne­truk­dy­da­mi: „Vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms ir po­li­ci­jai ne­reik­tų tir­ti skun­dų dėl ofi­cia­liai ne­san­čio ke­lio ir pa­tys gar­baus am­žiaus šios gat­vės gy­ven­to­jai ga­lė­tų ra­miai gy­ven­ti. Te­gul ir to­liau pa­tys ben­dro­mis jė­go­mis šį, kad ir ne­tei­sė­tą ke­lią, pri­si­žiū­ri ir nau­do­ja­si be jo­kių kon­flik­tų.“

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai