Liu­dui Ra­ma­naus­kui – me­da­lis „Už nuo­pel­nus žur­na­lis­ti­kai” (0)

Liudas Ramanauskas
Lap­kri­čio 26-ąją Vil­niaus Ro­tu­šė­je vy­ku­sia­me Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos (LŽS) XVI­II su­va­žia­vi­me šios są­jun­gos me­da­liu „Už nuo­pel­nus žur­na­lis­ti­kai“ ap­do­va­no­tas ben­dro­vės „Aly­taus ra­di­jas“, val­dan­čios ra­di­jo so­tį FM99, įkū­rė­jas, di­rek­to­rius, lai­dų ren­gė­jas ir ve­dė­jas Liu­das Ra­ma­naus­kas.

Me­da­liu L.Ra­ma­naus­kas ap­do­va­no­tas už sva­rų in­dė­lį stip­ri­nant ir puo­se­lė­jant žur­na­lis­tų ben­druo­me­nę bei žur­na­lis­ti­nį so­li­da­ru­mą.

„Aly­taus ra­di­jo“ va­do­vas įdė­jo daug pa­stan­gų, kad Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je iš­lik­tų ra­di­jo sto­tis FM99 po Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės pri­im­to spren­di­mo iš­kraus­ty­ti ben­dro­vę iš vie­ti­nės val­džios nuo­mo­ja­mų pa­tal­pų. Aly­taus žur­na­lis­tų ben­druo­me­nė to­kį sa­vi­val­dy­bės žings­nį su­pra­to kaip su­si­do­ro­ji­mą su lais­vu, val­džiai ne­pa­lan­kiu žur­na­lis­tų žo­džiu, tu­ri­ma tvir­ta nuo­mo­ne, sklei­džiant ob­jek­ty­vią in­for­ma­ci­ją.

L.Ra­ma­naus­kui net bu­vo ki­lu­si min­tis už­da­ry­ti ra­di­jo sto­tį Aly­tu­je, bet taip ne­pa­da­ry­ta ne tik dėl sa­vo klau­sy­to­jų, bet ir dėl ra­di­jo sto­ty­je dir­ban­čių žur­na­lis­tų, ku­rie bū­tų li­kę be dar­bo. Tad „Aly­taus ra­di­jas“ iš­si­nuo­mo­jo ki­tas pa­tal­pas ir sėk­min­gai dir­ba to­liau.

LŽS na­rys, „Aly­taus ra­di­jo“ va­do­vas įdė­jo daug pa­stan­gų stip­ri­nant mies­to žur­na­lis­tų ben­druo­me­nę, pa­ro­dė pa­vyz­dį, kad ne­ap­gal­vo­ti val­džios spren­di­mai ne­ga­li su­nai­kin­ti ži­niask­lai­dos, at­virkš­čiai – jai su­tei­kia ga­li­my­bę su­stip­rė­ti.

L.Ra­ma­naus­kui me­da­lį „Už nuo­pel­nus žur­na­lis­ti­kai“ įtei­kė LŽS pir­mi­nin­kas Dai­nius Ra­dze­vi­čius (nuotr.).

Iki šiol LŽS to­kiu me­da­liu yra ap­do­va­no­ju­si Aly­taus žur­na­lis­tus a.a. Ro­mą Bur­bą, Jur­gį Ko­chans­ką, Al­mą Mos­tei­kai­tę ir Vi­li­ją Ra­ma­naus­kie­nę.

 

LŽS Aly­taus sky­riaus inf.

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.