Nuo gruo­džio aly­tiš­kiams ge­ria­ma­sis van­duo ir nuo­te­kų tvar­ky­mas vi­du­ti­niš­kai brangs­ta dau­giau nei 30 pro­cen­tų (7)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Dzukijos vandenys
Zitos Stankevičienės nuotr.
Vals­ty­bi­nė ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo ta­ry­ba (VERT) Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mai ben­dro­vei „Dzū­ki­jos van­de­nys“ (nuotr.) nu­sta­tė nau­jas, nuo gruo­džio 1-osios įsi­ga­lio­sian­čias ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo pa­slau­gų kai­nas. Pa­ly­gin­ti su da­bar­ti­nė­mis, esan­čio­mis nuo per­nykš­čio gruo­džio, aly­tiš­kiams ge­ria­ma­sis van­duo ir nuo­te­kų tvar­ky­mas pa­brangs dau­giau nei 30 proc. Pa­grin­di­nės šių pa­slau­gų bran­gi­mo prie­žas­tys – pa­di­dė­ju­sios elek­tros ener­gi­jos ir gam­ti­nių du­jų kai­nos.

Ku­bi­nis met­ras pa­brangs 75 cen­tais su PVM

Pa­gal VERT nu­sta­ty­tas nuo gruo­džio 1-osios „Dzū­ki­jos van­de­nų“ pra­de­da­mas tai­ky­ti ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo kai­nas abi pa­slau­gos abo­nen­tams brangs­ta 75 cen­tais už kub. met­rą su PVM. Iš šio skai­čiaus ge­ria­mo­jo van­dens kai­na di­dė­ja 30 cen­tų už kub. met­rą su PVM, nuo­te­kų tvar­ky­mas – 45 cen­tais už kub. met­rą su PVM.

Tad vi­du­ti­niš­kai aly­tiš­kiams ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo pa­slau­ga brangs­ta 31,2 proc., pa­ly­gin­ti su da­bar nuo per­nykš­čio gruo­džio ga­lio­jan­čio­mis kai­no­mis.

Nuo at­ei­nan­čio gruo­džio 1-osios ge­ria­mo­jo van­dens ir nuo­te­kų tvar­ky­mo ku­bi­nis met­ras dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jams pa­brangs 75 cen­tais su PVM ir vie­nas ku­bi­nis met­ras kai­nuos 3,12 eu­ro su PVM.

Tarp „Dzū­ki­jos van­de­nų“ tu­ri­mų abo­nen­tų kaip tik dau­giau­sia yra dau­gia­bu­čių na­mų bu­tų. Iš maž­daug 28 tūkst. šios ben­dro­vės tu­ri­mų ge­ria­mo­jo van­dens ir nuo­te­kų tvar­ky­mo pa­slau­gų ga­vė­jų bu­tai su­da­ro apie 23 tūkst.

In­di­vi­du­a­lių na­mų gy­ven­to­jams ge­ria­mo­jo van­dens ir nuo­te­kų tvar­ky­mo ku­bi­nio met­ro kai­na taip pat pa­di­dė­ja 75 cen­tais su PVM. Nuo gruo­džio šių na­mų gy­ven­to­jams už ku­bi­nį met­rą teks mo­kė­ti 3,07 eu­ro su PVM. At­si­žvel­giant į pa­slau­gų kai­no­da­ros skir­tu­mus, in­di­vi­du­a­lių na­mų gy­ven­to­jai mo­ka šiek tiek ma­žiau nei gy­ve­nan­tie­ji dau­gia­bu­čiuo­se.

Šiuo me­tu „Dzū­ki­jos van­de­nys“ tu­ri dau­giau nei 4 tūkst. in­di­vi­du­a­lių na­mų, ku­riems tie­kia ge­ria­mą­jį van­de­nį ir tvar­ko nuo­te­kas.

Nuo gruo­džio ir įmo­nėms šios ben­dro­vės tie­kia­mo ge­ria­mo­jo van­dens bei nuo­te­kų tvar­ky­mo pa­slau­gų kai­na di­dė­ja 75 cen­tais su PVM už kub. met­rą. Abo­nen­tams, ku­rie per­ka ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo pa­slau­gas bui­ties ir ko­mer­ci­niams po­rei­kiams ar­ba per­ka ge­ria­mą­jį van­de­nį karš­tam van­de­niui ruoš­ti, ku­bi­nis met­ras kai­nuos 3,16 eu­ro su PVM. O abo­nen­tams, per­kan­tiems ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo pa­slau­gą karš­tam van­de­niui ruoš­ti dau­gia­bu­čių na­mų įva­duose, nuo gruo­džio teks mo­kė­ti 3,03 eu­ro už kub. met­rą su PVM.

Da­bar „Dzū­ki­jos van­de­nys“ sa­vo pa­slau­gas tei­kia dau­giau nei 600 Aly­taus įmo­nių.

 

„Kai­nų di­di­ni­mas ne­iš­ven­gia­mai bū­ti­nas“

Kaip sa­kė „Dzū­ki­jos van­de­nų“ Eko­no­mi­kos ir plėt­ros de­par­ta­men­to va­do­vas To­mas Va­lat­ka, di­džiau­sią įta­ką per­skai­čiuo­toms ba­zi­nėms kai­noms tu­rė­jo pa­di­dė­ju­sios elek­tros ir gam­ti­nių du­jų kai­nos, taip pat vi­so­je ša­ly­je ir Aly­tu­je au­gan­tis dar­bo už­mo­kes­tis: „Šios iš­lai­dos su­da­ro es­mi­nę pa­slau­gų sa­vi­kai­nos da­lį. Dėl iš­au­gu­sių iš­tek­lių kai­nų įmo­nė dir­ba nuos­to­lin­gai, to­dėl kai­nų di­di­ni­mas ne­iš­ven­gia­mai bū­ti­nas, sie­kiant už­tik­rin­ti įmo­nės veik­lą.“

Nuo gruo­džio di­dė­jan­čio­je ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo ku­bi­nio met­ro kai­no­je elek­tros pa­bran­gi­mas su­da­ro 28 cen­tus be PVM, gam­ti­nių du­jų pa­bran­gi­mas – 20 cen­tų be PVM, dar­bo už­mo­kes­čio po­ky­tis – 10 cen­tų, pre­kių ir pa­slau­gų pa­bran­gi­mas – 5 cen­tus be PVM.

Eko­no­mi­kos ir plėt­ros de­par­ta­men­to va­do­vo T.Va­lat­kos pa­ste­bė­ji­mu, nuo gruo­džio įsi­ga­lio­jus nau­joms mi­nė­tų pa­slau­gų kai­no­mis, iš dau­giau nei 60-ies ša­lies van­dent­var­kos įmo­nių „Dzū­ki­jos van­de­nys“ bus maž­daug 25-oje vie­to­je, ta­čiau ne­tru­kus tai ga­li pa­si­keis­ti.

Iki šiol pa­gal Ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mą šioms įmo­nėms VERT kar­tą per me­tus nu­sta­to jų tei­kia­mų pa­slau­gų kai­nas. Nuo lap­kri­čio 16-osios įsi­ga­lio­jo mi­nė­to įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai ir jais va­do­vau­jan­tis van­dent­var­kos įmo­nėms su­da­ry­ta ga­li­my­bė teik­ti VERT per­skai­čiuo­ti pa­slau­gų kai­nas ne­del­siant, pa­si­kei­tus ener­ge­ti­nių re­sur­sų – elek­tros, du­jų – kai­noms, jei­gu ta­ri­fų ir įkai­nių vi­du­ti­nis po­ky­tis vir­ši­ja 30 proc.

T.Va­lat­ka pa­ti­ki­no, kad „Dzū­ki­jos van­de­nims“ šiuo me­tu nau­do­tis įsta­ty­mo pa­kei­ti­mu ne­rei­kės, nes pa­bran­gę ener­ge­ti­niai re­sur­sai į nuo gruo­džio įsi­ga­lio­sian­čias nau­jas kai­nas jau įskai­čiuo­ti. Ta­čiau la­bai ti­kė­ti­na, kad dau­ge­lis ki­tų ša­lies van­dent­var­kos įmo­nių VERT teiks nu­sta­ty­ti pa­di­dė­sian­čias pa­slau­gų kai­nas.

Dar vie­nas svar­bus da­ly­kas pa­keis­ta­me Ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo įsta­ty­me – kai­nas nu­sta­tys tik VERT, sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos to ne­svars­tys.

Be­je, ir iki šiol VERT ga­lė­jo vie­na­ša­liš­kai, be sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų pri­ta­ri­mo, įver­ti­nus kon­kre­čius van­dent­var­ki­nin­kų ar­gu­men­tus, nu­sta­ty­ti pa­slau­gų kai­nas. Taip yra ne kar­tą at­si­ti­kę ir su „Dzū­ki­jos van­de­ni­mis.“

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  O aplink Alytų Nemunas teka! Tereikėtų atgaivinti tą jau veikusią ir pokaryje " Vodokačkę" ir perpumpavimo stotį iš Nemuno į Dailides pastatyti! Bet merui su pusmeriu ir šitam reikalui energijos neužtenka! Gal redakcija jam foto prie tos vodokačkės gali su jais padaryti?

  Komentaras

  Ką rinkos į valdžią - taip ir turi. Nes valdžioje negebėdami rimčiau dirbt per es paramos projektus, eina lengviausiu keliu nuo alytiškių kailiukų per mokesčius dirt kuo daugiau. Kitiems rinkimams išstatomi dar blogesnės kokybės, nei šie valdžioje. Reiškia neatsakinga, nereikli politikams visuomenė. Vyrauja vergų mentalitetai.

Kiti straipsniai