Rū­šia­vi­mo cen­truo­se pa­kuo­čių at­lie­kos iš įmo­nių pri­ima­mos ne­mo­ka­mai (1)

rūšiavimo centras
Nuo šių me­tų gruo­džio 1 die­nos vi­suo­se Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro rū­šia­vi­mo cen­truo­se (di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lė­se) iš įmo­nių, su­da­riu­sių at­lie­kų pri­da­vi­mo į rū­šia­vi­mo cen­trus su­tar­tis, plas­ti­ko, po­pie­riaus, stik­lo bei me­di­nių pa­kuo­čių at­lie­kos pri­ima­mos ne­mo­ka­mai.

Pa­gal ARATC di­rek­to­riaus įsa­ky­mu pa­tvir­tin­tus at­lie­kų pri­ėmi­mo ir ap­do­ro­ji­mo rū­šia­vi­mo cen­truo­se įkai­nius mi­nė­toms pa­kuo­čių at­lie­koms nuo šiol tai­ko­mas nu­li­nis ta­ri­fas.

No­rint pri­sta­ty­ti di­des­nį pa­kuo­čių kie­kį (200 kg ar dau­giau), dėl jų pri­ėmi­mo rei­kė­tų iš anks­to su­si­de­rin­ti su rū­šia­vi­mo cen­tro dar­buo­to­ju te­le­fo­nu ar el. pa­štu. Kon­tak­tus ra­si­te https://www.aratc.lt/kon­tak­tai-ru­sia­vi­mo-cen­trai-2/

Pri­me­na­me, kad šie­nai­nio plė­ve­lė ne­pri­ski­ria­ma prie pa­kuo­čių!

Ra­gi­na­me įmo­nes at­sa­kin­gai tvar­ky­ti sa­vo at­lie­kas, nau­do­jan­tis rū­šia­vi­mo cen­trų pa­slau­go­mis.

Iš gy­ven­to­jų at­lie­kos (iš­sky­rus au­to­mo­bi­li­nį plas­ti­ką ir sun­kias­vo­rių au­to­mo­bi­lių bei in­dust­ri­nės tech­ni­kos pa­dan­gas) rū­šia­vi­mo cen­truo­se pri­ima­mos ne­mo­ka­mai.

Į rū­šia­vi­mo cen­trus rei­kia vež­ti di­de­lių ga­ba­ri­tų pa­vo­jin­gas, sta­ty­bų, re­mon­to ir ki­tas at­lie­kas, ku­rios ne­tel­pa į rū­šia­vi­mo kon­tei­ne­rius ar­ba ku­rių mes­ti į šiuos kon­tei­ne­rius ne­ga­li­ma.

In­for­ma­ci­ją apie rū­šia­vi­mą ra­si­te https://www.aratc.lt/at­lie­ku-tvar­ky­mo-at­min­ti­ne/.

 

Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro inf.

 

Užs. Nr. 134

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.