Nr. 101 (13477)

2020-09-08

„Alytaus naujienų“ numeryje 101 (13477) skaitykite:

  • Mi­nist­ras Aly­tu­je: pa­gy­ri­mas sa­vi­val­dy­bei, ga­ran­ti­jos dėl pro­jek­ti­nio fi­nan­sa­vi­mo
  • „Kau­kė­tas rug­sė­jis” Pu­ti­nų gim­na­zi­jos ūki­nio per­so­na­lo aki­mis: nau­jos pra­džios džiaugs­mo ne­su­ga­dins nie­kas!
  • Stovykla pajūryje sutvirtino bendrystę
  • Ežiuo­lė: nuo em­pi­ri­nio pa­nau­do­ji­mo iki mo­der­nių fi­to­te­ra­pi­jos prie­mo­nių
  • Di­des­ni ba­ra­vy­kai – kvap­nes­ni
  • Svei­ku­tė­lis, nors di­džiu­lis, 694 gra­mų
  • Me­ni­nin­kė Vil­ma Fiok­la Kiu­rė: „Ma­nęs ne­mo­kė slėp­ti pyk­čio”
  • „Tai kodėl jie žuvo?“
  • Daug emo­ci­jų, nau­jų pa­žin­čių, at­ra­di­mų, pa­tir­čių...
Vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms in­ter­ne­tas tam­pa kas­die­ni­nio gy­ve­ni­mo da­li­mi. Bib­lio­te­kos, tu­rė­da­mos glau­dų ry­šį su vie­ti­ne ben­druo­me­ne ir tech­ni­nes ga­li­my­bes, taip pat...
Šian­dien Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je ne­ra­mios die­nos – me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis tu­ri skelb­ti ta­ry­bos po­sė­dį, ku­ria­me bū­tų svars­to­mi ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pa­reiš­ki­mai ir...
Jo­nas Gai­žaus­kas – Aly­taus mies­to te­at­ro vei­das, ak­to­rius, ku­ris, kaip ir pats te­at­ras, skai­či­iuo­ja 30 se­zo­nų sce­no­je. Iš pra­džių te­at­ro stu­di­jos, o vė­liau mies­to te­at­ro...
Aust­ri­jos gru­pei „Vien­na In­su­ran­ce Group“ pri­klau­san­ti vie­na drau­di­mo rin­kos ly­de­rių Lie­tu­vo­je drau­di­mo ben­dro­vė BTA, drau­džia pa­sė­lius. Kli­ma­to kai­tai kei­čiant že­mės...
Rug­sė­jo 1-osios va­ka­rą pa­aiš­kė­jo, kad ko­ro­na­vi­ru­sas diag­no­zuot­tas 47-erių šiuo vi­ru­su uiž­sik­rė­tu­sio aly­tiš­kio maž­daug 15 me­tų sū­nui. Jis yra Dzū­ki­jos mo­kyk­los mo­ki­nys,...
Se­niau­siems šuns ir žmo­gaus drau­gys­tės įro­dy­mams – be­veik pen­kio­li­ka tūks­tan­čių me­tų. Kar­tu su žmo­gu­mi pa­lai­do­ti šuns pa­lai­kai su­ras­ti Bo­no­je. Kau­ka­zie­čiai sve­čiams...
Taigi, jūs ką tik praleidote 3 dienas keldami savo veikėjo lygį OldSchool RuneScape žaidime, kasdien žaisdami po 12 valandų, pagaliau gavote Scythe of Vitur ar kitą didelio lygio ginklą / šarvų dalį,...
Minint Simno – Lietuvos mažosios kultūros sostinės – metus, rugsėjo 8 d. 15 val. Simno bibliotekoje vyks renginys „Vytautas Kasiulis (1918–1996): nuo Simno iki Paryžiaus“.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.