Nr. 101 (13477)

2020-09-08

„Alytaus naujienų“ numeryje 101 (13477) skaitykite:

  • Mi­nist­ras Aly­tu­je: pa­gy­ri­mas sa­vi­val­dy­bei, ga­ran­ti­jos dėl pro­jek­ti­nio fi­nan­sa­vi­mo
  • „Kau­kė­tas rug­sė­jis” Pu­ti­nų gim­na­zi­jos ūki­nio per­so­na­lo aki­mis: nau­jos pra­džios džiaugs­mo ne­su­ga­dins nie­kas!
  • Stovykla pajūryje sutvirtino bendrystę
  • Ežiuo­lė: nuo em­pi­ri­nio pa­nau­do­ji­mo iki mo­der­nių fi­to­te­ra­pi­jos prie­mo­nių
  • Di­des­ni ba­ra­vy­kai – kvap­nes­ni
  • Svei­ku­tė­lis, nors di­džiu­lis, 694 gra­mų
  • Me­ni­nin­kė Vil­ma Fiok­la Kiu­rė: „Ma­nęs ne­mo­kė slėp­ti pyk­čio”
  • „Tai kodėl jie žuvo?“
  • Daug emo­ci­jų, nau­jų pa­žin­čių, at­ra­di­mų, pa­tir­čių...
Vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms in­ter­ne­tas tam­pa kas­die­ni­nio gy­ve­ni­mo da­li­mi. Bib­lio­te­kos, tu­rė­da­mos glau­dų ry­šį su vie­ti­ne ben­druo­me­ne ir tech­ni­nes ga­li­my­bes, taip pat...
Šian­dien Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je ne­ra­mios die­nos – me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis tu­ri skelb­ti ta­ry­bos po­sė­dį, ku­ria­me bū­tų svars­to­mi ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pa­reiš­ki­mai ir...
Jo­nas Gai­žaus­kas – Aly­taus mies­to te­at­ro vei­das, ak­to­rius, ku­ris, kaip ir pats te­at­ras, skai­či­iuo­ja 30 se­zo­nų sce­no­je. Iš pra­džių te­at­ro stu­di­jos, o vė­liau mies­to te­at­ro...
Aust­ri­jos gru­pei „Vien­na In­su­ran­ce Group“ pri­klau­san­ti vie­na drau­di­mo rin­kos ly­de­rių Lie­tu­vo­je drau­di­mo ben­dro­vė BTA, drau­džia pa­sė­lius. Kli­ma­to kai­tai kei­čiant že­mės...
Rug­sė­jo 1-osios va­ka­rą pa­aiš­kė­jo, kad ko­ro­na­vi­ru­sas diag­no­zuot­tas 47-erių šiuo vi­ru­su uiž­sik­rė­tu­sio aly­tiš­kio maž­daug 15 me­tų sū­nui. Jis yra Dzū­ki­jos mo­kyk­los mo­ki­nys,...
Se­niau­siems šuns ir žmo­gaus drau­gys­tės įro­dy­mams – be­veik pen­kio­li­ka tūks­tan­čių me­tų. Kar­tu su žmo­gu­mi pa­lai­do­ti šuns pa­lai­kai su­ras­ti Bo­no­je. Kau­ka­zie­čiai sve­čiams...
Taigi, jūs ką tik praleidote 3 dienas keldami savo veikėjo lygį OldSchool RuneScape žaidime, kasdien žaisdami po 12 valandų, pagaliau gavote Scythe of Vitur ar kitą didelio lygio ginklą / šarvų dalį,...
Minint Simno – Lietuvos mažosios kultūros sostinės – metus, rugsėjo 8 d. 15 val. Simno bibliotekoje vyks renginys „Vytautas Kasiulis (1918–1996): nuo Simno iki Paryžiaus“.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.