Li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus re­mon­tas: teis­mi­niuo­se gin­čuo­se sa­vi­val­dy­bės ir lai­mė­to­jo po­zi­ci­jos su­tam­pa

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (15)
2020 Rugsėjis 3
nuotrauka
Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nį re­mon­tą pla­na­vo jau prieš pen­ke­rius me­tus. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Šian­dien Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je ne­ra­mios die­nos – me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis tu­ri skelb­ti ta­ry­bos po­sė­dį, ku­ria­me bū­tų svars­to­mi ne­pa­si­ti­kė­ji­mo pa­reiš­ki­mai ir at­lei­di­mas iš pa­rei­gų ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Ro­lan­do Juo­nio, jo pa­va­duo­to­jos Ne­rin­gos Rin­ke­vi­čiū­tės, teis­muo­se ar­ti­miau­siu me­tu tu­ri bū­ti nag­ri­nė­ja­mas sa­vi­val­dy­bės skun­das ir mies­to ben­dro­vės „Va Sta­ty­ba“ ieš­ki­nys, su­si­ję su Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­niu re­mon­tu. Bū­tent pas­ta­ro­jo re­mon­to įtar­ti­nas dar­bų pir­ki­mas da­liai ta­ry­bos na­rių per­pil­dė kan­try­bės tau­rę ir jie pa­si­ra­šė in­ter­pe­lia­ci­ją sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vams. O šį pir­ma­die­nį, rug­pjū­čio 31-ąją, Kau­no apy­gar­dos teis­mui pri­ėmus nu­tar­tį dėl „Va Sta­ty­bos“, ku­rios ini­cia­ty­va bu­vo pri­tai­ky­tos lai­ki­no­sios ap­sau­gos prie­mo­nės mi­nė­tam pir­ki­mui, ieš­ki­nio nag­ri­nė­ji­mo lai­ko, pa­aiš­kė­jo, kad teis­mi­niuo­se gin­čuo­se sa­vi­val­dy­bės ir pir­ki­mo lai­mė­to­jos Vil­niaus ben­dro­vė „In­fes“ po­zi­ci­jos su­tam­pa.

Jei ne „Va Sta­ty­bos“ ieš­ki­nys, apie pa­dė­tį gal­būt bū­tų ne­su­ži­no­ta

Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nį re­mon­tą pla­na­vo jau prieš pen­ke­rius me­tus. Tam bu­vo pa­reng­tas tech­ni­nis pro­jek­tas, ta­čiau fi­nan­sa­vi­mo ne­su­lauk­ta. Iki šiol tai li­ku­sios vie­nin­te­lės ne­at­nau­jin­tos pa­tal­pos šio­je gy­dy­mo įstai­go­je.

Vil­tis jas at­nau­jin­ti at­si­ra­do šių me­tų pra­džio­je, kai Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mą im­ti 1 mln. eu­rų pa­sko­lą Chi­rur­gi­jos sky­riaus re­mon­tui. Bir­že­lio pa­bai­go­je šiems dar­bams sa­vi­val­dy­bė ga­vo be­veik 500 tūkst. eu­rų iš vals­ty­bės biu­dže­to pa­gal sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pa­si­ra­šy­tą su­tar­tį.

Pas­ta­rie­ji pi­ni­gai bu­vo gau­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai jau pa­skel­bus mi­nė­to li­go­ni­nės sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­tą dar­bų pir­ki­mą.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­ja, va­do­vau­ja­ma ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus R.Juo­nio, Chi­rur­gi­jos sky­riaus re­mon­to dar­bams at­lik­ti su­lau­kė ke­tu­rių ben­dro­vių pa­siū­ly­mų. Di­rek­to­riaus tei­gi­mu, dvi įmo­nės ne­ati­ti­ko kva­li­fi­ka­ci­nių rei­ka­la­vi­mų, vie­nos ne­ati­ti­ki­mas vie­šų­jų pir­ki­mų rei­ka­la­vi­mams pa­aiš­kė­jo at­plė­šus dvie­jų įmo­nių pa­siū­ly­mų vo­kus. Tad lie­pą skelb­to pir­ki­mo lai­mė­to­ja pri­pa­žin­ta Vil­niaus ben­dro­vė „In­fes“.

Jos pa­siū­ly­ta kai­na – be­veik 2,4 mln. eu­rų ge­ro­kai vir­ši­jo sa­vi­val­dy­bės tu­ri­mas lė­šas mi­nė­to sky­riaus re­mon­tui.

Šia­me dar­bų pir­ki­me da­ly­va­vu­si Aly­taus ben­dro­vė „Va Sta­ty­ba“ krei­pė­si su ieš­ki­niu į Kau­no apy­gar­dos teis­mą, pra­šy­da­ma pri­pa­žin­ti ne­tei­sė­tu sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spren­di­mą at­mes­ti jos pa­siū­ly­mą vie­ša­jam pir­ki­mui dėl Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to ir tai­ky­ti lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes – su­stab­dy­ti pir­ki­mo pro­ce­dū­ras.

Šios ben­dro­vės pa­siū­ly­mas iš es­mės bu­vo at­mes­tas dėl ne­tin­ka­mai su­da­ry­to dar­bų at­li­ki­mo gra­fi­ko.

„Va Sta­ty­ba“ teis­mui nu­ro­dė, kad vien ta ap­lin­ky­bė, jog pir­ki­mo są­ly­gas ati­ti­ko tik „In­fes“ pa­siū­ly­mas, nors per­ka­mi sta­ty­bos dar­bai nė­ra kaž­kuo ypa­tin­gi, įro­do, jog pir­ki­mas bu­vo vyk­do­mas ne­skaid­riai, jį vyk­dant ne­bu­vo už­tik­rin­ta kon­ku­ren­ci­ja.

Kaip sa­kė „Va Sta­ty­bos“ di­rek­to­rius Vir­gi­ni­jus Al­ma­nai­tis, jie Chi­rur­gi­jos sky­rių siū­lė­si su­re­mon­tuo­ti už 1,5 mln. eu­rų, į teis­mą kreip­ta­si sie­kiant iš­si­aiš­kin­ti, ko­kia bu­vo jų pa­teik­to pa­siū­ly­mo atmetimo prie­žas­tis.

Kau­no apy­gar­dos teis­mas šios ben­dro­vės rei­ka­la­vi­mų už­tik­ri­ni­mui nu­ta­rė tai­ky­ti lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes – įpa­rei­go­ti mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją su­stab­dy­ti mi­nė­to vie­šo­jo pir­ki­mo pro­ce­dū­ras iki ga­lu­ti­nio teis­mo spren­di­mo įsi­tei­sė­ji­mo. To­kia nu­tar­tis, pri­im­ta lie­pos pa­bai­go­je, tu­rė­jo bū­ti vyk­do­ma sku­biai.

Tad su­tar­tis su „In­fes“ ne­bu­vo pa­si­ra­šy­ta.

Ne vie­nas mies­to ta­ry­bos na­rys, pa­lai­kan­tis ne­pa­si­ti­kė­ji­mą ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vais, yra sa­kęs, jei ne „Va Sta­ty­bos“ ieš­ki­nys, apie pa­dė­tį per­kant li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus re­mon­to pa­slau­gą gal­būt ir ne­bū­tų su­ži­no­ta, gal­būt bū­tų pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis su lai­mė­to­ju už žy­miai di­des­nę kai­ną nei tam tu­ri­ma pi­ni­gų.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ak­ty­viai gi­na po­zi­ci­ją

Nors ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius R.Juo­nys tvir­ti­na, kad su­tar­tis su „In­fes“ bū­tų ne­pa­si­ra­šy­ta, ne­pai­sant „Va Sta­ty­bos“ ieš­ki­nio teis­mui, nes sa­vi­val­dy­bė ne­tu­ri jos pa­siū­ly­tos už at­lie­ka­mus dar­bus pi­ni­gų su­mos, ta­čiau ad­mi­nist­ra­ci­ja sa­vo po­zi­ci­ją ak­ty­viai gi­na teis­muo­se.

Nuo pat „Va Sta­ty­bos“ pateikto ieš­ki­nio pra­džios pra­šo jį at­mes­ti kaip ne­pa­grįs­tą. Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tį dėl pri­tai­ky­tų lai­ki­nų­jų ap­sau­gos prie­mo­nių pri­tai­ky­mo ap­skun­dė Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui ir pra­šo ją pa­nai­kin­ti.

Pas­ta­ra­ja­me teis­me sa­vi­val­dy­bės skun­das tu­rė­tų bū­ti nag­ri­nė­ja­mas at­ei­nan­čią sa­vai­tę.

Šį pir­ma­die­nį, rug­pjū­čio 31-ąją, Kau­no apy­gar­dos teis­mas pri­ėmė nu­tar­tį, ku­ria pa­skir­tas „Va Sta­ty­bos“ ieš­ki­nio dėl at­mes­to pa­siū­ly­mo nag­ri­nė­ji­mas ir pra­šo­ma to­kį sa­vi­val­dy­bės spren­di­mą pri­pa­žin­ti ne­tei­sė­tu. To­kia by­la tu­ri bū­ti nag­ri­nė­ja­ma rug­sė­jo vi­du­ry­je.

Iš pri­im­tos nu­tar­ties aki­vaiz­du, kad sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir „In­fes“ po­zi­ci­jos dėl šio ieš­ki­nio nag­ri­nė­ji­mo su­tam­pa.

Chi­rur­gi­jos sky­riaus re­mon­to dar­bų lai­mė­to­ja šio­je ci­vi­li­nė­je by­lo­je ta­po tre­čiuo­ju as­me­niu. Kaip ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja su „Va Sta­ty­bos“ ieš­ki­niu ne­su­tin­ka ir pra­šo jį at­mes­ti.

Li­go­ni­nės di­rek­to­rius pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją me­rui ir ta­ry­bos na­riams

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je, svars­tant li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus re­mon­to dar­bų vie­šą­jį pir­ki­mą, daug kri­ti­kos bu­vo pa­leis­ta li­go­ni­nės va­do­vų ad­re­su dėl pa­reng­to tech­ni­nio pro­jek­to. Ta­čiau į šio klau­si­mo svars­ty­mą net ne­bu­vo pa­kvies­tas šios įstai­gos di­rek­to­rius Ar­tū­ras Va­si­liaus­kas. Tai pri­mi­nė gū­džiau­sius so­vie­ti­nius lai­kus, kai val­džia dis­ku­tuo­da­vo, kri­ti­kuo­da­vo įstai­gą ne­da­ly­vau­jant jos va­do­vui.

Ko­dėl taip at­si­ti­ko? R.Juo­nys tai įvar­di­jo nesu­si­pra­ti­mu, me­ras siū­lė to tei­rau­tis ad­mi­nist­ra­ci­jos.

N.Ce­siu­lis at­si­sa­kė ko­men­tuo­ti Chi­rur­gi­jos sky­riaus re­mon­to dar­bų pir­ki­mą, pa­reikš­da­mas, kad šia­me pro­ce­se ne­da­ly­vau­jan­tis, o sa­vo nuo­mo­nę apie šį pir­ki­mą tvir­ti­no iš­sa­ky­sian­tis ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Ka­dan­gi pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je li­go­ni­nei bu­vo iš­sa­ky­ti prie­kaiš­tai dėl pa­reng­to, vė­liau ko­re­guo­to tech­ni­nio pro­jek­to, o į po­sė­dį jos va­do­vas ne­bu­vo pa­kvies­tas, šią sa­vai­tę A.Va­si­liaus­kas me­rui ir ta­ry­bos na­riams pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją apie šį pro­jek­tą.

Nu­ro­dy­ta, kad pa­gal pa­ko­re­guo­tą pro­jek­tą, ku­rį at­li­ko li­go­ni­nės pa­sam­dy­ta įmo­nė, Chi­rur­gi­jos sky­riaus re­mon­tas at­sie­tų per 2 mln. eu­rų, kai­nos pa­im­tos iš tam skir­tos SIS­TE­LOS pro­gra­mos. Projektas sa­vi­val­dy­bei bu­vo pa­teik­tas ge­gu­žės mė­ne­sio pra­džio­je.

Apie to­kį tech­ni­nį pro­jek­tą tvir­ti­no ži­no­jęs ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.

A.Va­si­liaus­ko tei­gi­mu, tech­ni­nio pro­jek­to ko­re­ga­vi­mo me­tu glau­džiai ben­dra­dar­biau­ta su sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jais, pro­jek­to ren­gė­jais, jo ren­gi­mo me­tu bu­vo or­ga­ni­zuo­ti net ke­li su­si­ti­ki­mai su sa­vi­val­dy­bės, li­go­ni­nės at­sto­vais ir pro­jek­to ren­gė­jais: „Mano nuo­mone, būtų buvę logiš­kiau­sia, kad pati savivaldybė būtų organizavusi techninio projekto rengimą, jo eksper­tavimą, būtų pamačiusi pini­gų sumą remontui, o po to skelbusi konkursą.“

Ko­dėl ne­tu­rint pa­gal tech­ni­nį pro­jek­tą rei­ka­lin­gų lė­šų bu­vo vyk­do­mas mi­nė­to li­go­ni­nės sky­riaus re­mon­to dar­bų pir­ki­mas, ar apie pa­di­dė­ju­sią kai­ną ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius ne­tu­rė­jo pra­neš­ti mies­to ta­ry­bai? Pa­sak R.Juo­nio, gal apie pa­di­dė­ju­sią kai­ną ir rei­kė­jo in­for­muo­ti ta­ry­bą, bet ti­kė­ta­si dar­bus nu­pirk­ti pi­giau ir taip pa­vy­ko pa­da­ry­ti jau ne vie­ną kar­tą.

Jis ke­lis kar­tus ak­cen­ta­vo, kad ža­la sa­vi­val­dy­bei ne­pa­da­ry­ta. Bet ar tam ke­lias ne­už­kirs­tas dėl „Va Sta­ty­bos“ ini­cia­ty­va pra­si­dė­jusių teis­mi­nių gin­čų ir teis­mui pri­tai­kius lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes Chi­rur­gi­jos sky­riaus re­mon­to dar­bų pir­ki­mui?

  Komentaras

  Sunt atât de încântat, deoarece căsătoria mea ruptă a fost restabilită, iar soțul meu s-a întors după ce ne-a părăsit pe mine și pe cei doi copii ai noștri pentru o altă femeie. După 8 ani de căsătorie, eu și soțul nostru am fost într-o ceartă sau alta până când în cele din urmă m-a părăsit și s-a mutat în California pentru a fi cu o altă femeie. Am simțit că viața mea s-a terminat și copiii mei au crezut că nu-și vor mai vedea tatăl. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerile care mă chinuiesc inima, inima mea era plină de dureri și dureri pentru că eram cu adevărat îndrăgostit de soțul meu. În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și îmi doresc întotdeauna să se întoarcă la mine, eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site web care sugerează că Dr.Wealthy poate ajuta să revină la ex. rapid. Deci, am simțit că ar trebui să-l încerc. L-am contactat și mi-a spus ce să fac și am făcut-o apoi a făcut o (Vrajă de dragoste) pentru mine. 28 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îi este atât de dor de mine și de copii, atât de uimitor !! Așa că așa s-a întors în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o mie și copiilor. Apoi, din acea zi, Căsătoria noastră a fost acum mai puternică decât a fost înainte, totul datorită doctorului Rich. el este atât de puternic și am decis să împărtășesc povestea mea pe internet, încât dr. Vrăjitor, real și puternic, care mă voi ruga mereu să trăiesc mult pentru a-și ajuta copiii în vremea necazurilor, dacă ești aici și ai nevoie de Ex înapoi sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plânge, contactează acum acest puternic turnător de vrăji. Iată contactul său: Trimiteți-l prin e-mail la: Cont: wealthylovespell@gmail.com, vizitați site-ul web http://wealthyspellhome.over-blog.com puteți să-l sunați sau să-l adăugați pe Whats-app: +2348105150446, MULTUMESC Dr.Wealthy

  Komentaras

  1 - vogti, 2 - jeigu nepagavo dar vogti, 3 - jeigu pagavo duoti kišį ir toliau vogti, 4 - kai prisivogi, įkuri koki nors versla ir toliau vogi, 5 - labai svarbu neturėti moralės ir išnaudoti visus žmonės.

  Komentaras

  Dėl teisėsaugos įdomu . Anoj kadencijoj blusinėjo buvusį dzūkijos vadovą už menkniekius. Bet nematė padangų perdirbimo įmonęj 9 gaisrų kol viskas nesudegė. Tylu dėl žemės sklypų skandalų? Įtartina teisėsaugos elgesys.

  Komentaras

  Projektą rengė ligoninė ir jos kareivėliai, o kaltę nori suversti savivaldybei. Ta prasme kiek aklų žmonių ir kiek keistų komentarų. Ligoninės kareivėliai, kai sužinojo, kad gaov savivaldybė papildomai lėšų iškart organizavo 05 mėnesį projekto ketimą ir jis išbrango lygiai tiek kiek gavo pinigų iš valstybės. Ligoninės kareivėliai savivaldybėje pasirašo ir balsuoja už savivaldybės direktoriaus atleidimą ir liepia netrukdyti dirbti ligoninei. Kiek daug sutapimų, kiek daug tų pačių kareivėlių. STT, alio!!! gal laikas imtis priemonių ir pagaliau sutvarkyti šitus kareivėlius? VMI alio!!!! gal pagaliau atkreipsit dėmesį į kareivėliu pajamas, deklaracijas ir turimą turtą? juk net aklam aišku, kad neteisįtas praturtėjimas

  Komentaras

  Negi Neringutę iš savivaldybės iškrapštys po šitiek metų. Net įdomu kur ta kompleksuota bobelė dėsis. jeigu jau taip įvyks, nors tai mažai tikėtina.

  Komentaras

  Mūsų meras puikus rašinėlių Facebooke rašytojas. Tai kokį gaisrą užgesino , tai niekam nereikalingas tinklinio aikšteles pastatė ir pats vienas jomis džiaugiasi, tai durnų investicijų į miestelį prisiviliojo. Ir vis apie tai rašo-laikus renka. Tik kažkodėl niekada nerašo apie nevykusius sprendimus mieste, tipo jis ne prie ko. Švietimo reformos fiasko-Cesiulis ne prie ko, aerodromo fiasko, Alytaus radijo išmetimo iš patalpų pravalas, naujas Socialinių paslaugų centro pravalas dar bus- Cesiulis nieko nekomentuoja. Jo čia nėra. Cesiuli, mes gi nekvaili, žinom kad čia visur tavo ausys kyšo.

  Komentaras

  Geriausias tai mūsų meras Minedas- kur naudinga, tai jis dalyvauja ir fotografuojasi, o kur gali jo įvaizdžiui pakenkti, tai jis sako nedalyvaujantis. Neatsakinga. Pagyvensim-pamatysim ,kaip savo protežė direktorių meras gins. Nes jeigu interpeliacija direktoriui pavyks ir bus atstatydintas, tai meras neturės statytinio per kurį reikaliukus tvarkydavo. Va dėl to ir mūšis vyksta. O jūs galvojote, kad Alytus rūpi? Baikit, kova vyksta dėl interesų, kas po to pavirsta į pinigus saldžius :) sėkmės jūms viens kitam galvas ėsti.

  Komentaras

  EINU IŠ SOCDEMŲ PARTIJOS IŠSTOSIU, NES TOKIA NEKOMPETENCIJA, REIKALIUKŲ TVARKYMAS ir SAVŲ PROTEKCIJOS, KAD PASKUTINIAI PLAUKAI IŠKRIS. MERE, KIEK GALIMA TOKIAS NESĄMONES DARYTI. O JUONYS TAI VISIŠKA MARIONETĖ.

  Komentaras

  Kur socdemai, ten savų priėmimas į darbą, premijos ir paaukštinimai partiečiams, neskaidrūs konkursai. Bėda kažkokia, o ne partija. Ar tuos perėjūnus ten specialiai kažkaip atrenka, ar čia tokia partijos karma - pritraukti tik atmatas?

  Komentaras

  Aferistai užgrobė Alytaus miestą, lauk visi socdemai su parsidavėliais konservatoriais, nieko jums švento nebeliko. Teismas po teismo jau trūksta pirštų suskaičiuoti kiek velniavos ir nuostolio miestuio pridarėte. Mere, aukštai kilote žemai puolėte.

  Pranas

  Komentaras

  Pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 1p. - meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bwndruomenei. Rad mero kalboj nežinau negali būt. Nežino, tegu eina kur žino. Kiek daugiau per savivaldą sprendžia teisėsauga, kurie į valdžią nerinkti ir neatsakingi, tiek savivaldybės veikloj daugiau broko. Kas iš 27 tarybos narių gali eit į priekį kūrimo ir vienijimo energijoj? Ir padaryt tvarką, kad gėda nebūtų kaip rimtam miestui. Ne jau Alytuj nesugebam susitvarkyt? Ne jau savo laiku kūrėm Alytų, kad jo likučių neišsaugot? Ne jau tik tiek verti?

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.