Kad žie­ma ūki­nin­kams ne­bū­tų kaip va­sa­ra Pa­lan­gos ver­sli­nin­kams

bta
Aust­ri­jos gru­pei „Vien­na In­su­ran­ce Group“ pri­klau­san­ti vie­na drau­di­mo rin­kos ly­de­rių Lie­tu­vo­je drau­di­mo ben­dro­vė BTA, drau­džia pa­sė­lius. Kli­ma­to kai­tai kei­čiant že­mės ūkio sek­to­rių, kai ku­rie že­mės ūkio plo­tai pie­tų Eu­ro­po­je ga­li tap­ti ne­be­nau­do­ja­mi. Tai ga­li pa­ska­tin­ti nau­jų pa­sė­lių rū­šių at­si­ra­di­mą bei il­ges­nius jų au­gi­ni­mo se­zo­nus.

Re­mian­tis 2019 me­tų Eu­ro­pos ap­lin­kos agen­tū­ros ata­skai­ta, Bal­ti­jos re­gio­no ša­ly­se iki 2100-ųjų pa­sė­lių plo­tas dėl šil­tė­jan­čio kli­ma­to ga­li pa­dvi­gu­bė­ti nuo da­bar­ti­nių 32 proc. iki 76 proc.

„Ne­pai­sant to, kad il­guo­ju lai­ko­tar­piu kli­ma­to kai­ta ga­li tu­rė­ti tam tik­rą tei­gia­mą po­vei­kį Lie­tu­vos že­mės ūkiui, tem­pe­ra­tū­ros svy­ra­vi­mai, kri­tu­liai bei eks­tre­ma­lūs oro ir kli­ma­to reiš­ki­niai kas­met dau­giau ar ma­žiau pa­ken­kia der­liui ir ge­ro­kai su­ma­ži­na prog­no­zuo­ja­mą eko­no­mi­nę nau­dą ūki­nin­kams“, – sa­ko drau­di­mo ben­dro­vės BTA pa­sė­lių drau­di­mo ri­zi­kos ver­tin­to­jas Dei­vi­das Juo­dis.

Že­mės ūkio rū­mų duo­me­ni­mis, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais, prog­no­zuo­ja­mas Lie­tu­vos ūki­nin­kų der­lius šie­met tu­rė­tų bū­ti apie 15 proc. di­des­nis dėl di­des­nio žie­mi­nių kvie­čių der­lin­gu­mo. Pas­ta­rie­ji su­da­ro dau­giau nei 56 proc. vi­sų už­au­gi­na­mų ja­vų. Ta­čiau prog­no­zuo­tą der­lių vi­du­ti­niš­kai iki 5 proc. su­ma­ži­no pir­mai­siais va­sa­ros mė­ne­siais ša­ly­je vy­ra­vęs stip­rus vė­jas, lie­tus ir kru­ša.

„Šal­ta­sis se­zo­nas ūki­nin­kams yra ypa­tin­gai svar­bus, ka­dan­gi dau­giau­siai Lie­tu­vo­je au­gi­na­ma žie­mi­nių kul­tū­rų. Pa­vyz­džiui, vien per­nai žie­mi­niai ja­vai su­da­rė 50 proc. vi­sų de­kla­ruo­tų pa­sė­lių, žie­mi­niai rap­sai – 12,5 proc. Šie­met prog­no­zuo­ja­mas di­des­nis der­lius ūki­nin­kus mo­ty­vuo­ja dar la­biau sau­go­ti sa­vo pa­sė­lius. Ži­no­ma, tam tik­rus da­ly­kus su­val­dy­ti mū­sų ūki­nin­kai ga­li – pa­si­rink­ti tin­ka­mą že­mės dir­bi­mo tech­ni­ką, sė­ti op­ti­ma­liu lai­ku ko­ky­biš­ką ar­ba ser­ti­fi­kuo­tą sėk­lą, pla­nuo­ti trę­ši­mą pa­gal au­ga­lų po­rei­kį, lai­ku pa­nau­do­ti au­ga­lų ap­sau­gos prie­mo­nes. Ta­čiau me­te­o­ro­lo­gi­nės są­ly­gos, de­ja, jiems ne­pa­klūs­ta“, – at­krei­pia dė­me­sį eks­per­tas.

Au­ga­li­nin­kys­tė dėl ne­nu­spė­ja­mų oro są­ly­gų yra vie­na ri­zi­kin­giau­sių ūkio ša­kų. Ne­prog­no­zuo­ja­mos oro są­ly­gos le­mia ne­at­lik­tus dar­bus, ne­nuim­tą der­lių ar vė­luo­jan­čią sė­ją. Vie­na iš ne­ma­lo­nių gam­tos iš­dai­gų yra ru­de­ni­nės liū­tys, ku­rios ar­ba su­nai­ki­na der­lių, ar­ba iki pa­va­sa­rio pri­ver­čia ati­dė­ti sė­ją.

Gau­ki­te BTA pa­sė­lių drau­di­mo pa­siū­ly­mą ir už­si­tik­rin­ki­te fi­nan­si­nį sau­gu­mą, jei der­lius nu­ken­tė­tų nuo ne­lai­min­go at­si­ti­ki­mo ar gam­tos iš­dai­gų. Kreip­ki­tės į ar­ti­miau­sią BTA drau­di­mo at­sto­vy­bę.

Užs. Nr. 0080

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.