Ne­bi­jo­ti in­ter­ne­to ir nar­šy­ti sau­giai iš­mo­ko bib­lio­te­kos

nuotrauka
Vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms in­ter­ne­tas tam­pa kas­die­ni­nio gy­ve­ni­mo da­li­mi. Bib­lio­te­kos, tu­rė­da­mos glau­dų ry­šį su vie­ti­ne ben­druo­me­ne ir tech­ni­nes ga­li­my­bes, taip pat tu­ri ge­ras są­ly­gas pa­ska­tin­ti gy­ven­to­jus ak­ty­viau nau­do­tis kom­piu­te­rių ir in­ter­ne­to ga­li­my­bė­mis kū­ry­bi­niams su­ma­ny­mams įgy­ven­din­ti ir pro­ble­moms spręs­ti įvai­rio­se gy­ve­ni­mo sfe­ro­se. Net ir ne­tu­rė­da­mi kom­piu­te­rio na­muo­se, gy­ven­to­jai ga­li pri­si­jung­ti prie vir­tu­a­laus pa­sau­li­nio tin­klo ir ne­mo­ka­mai gau­ti nau­do­ji­mo­si juo mo­ky­mus ir (ar) kon­sul­ta­ci­jas – tam at­vi­ros vi­sos ša­lies vie­šo­sios bib­lio­te­kos įvai­riuo­se mies­tuo­se ir mies­te­liuo­se. Ta­čiau at­ver­da­mi in­ter­ne­to ga­li­my­bes bib­lio­te­kų dar­buo­to­jai kar­tu įspė­ja – vir­tu­a­lio­je erd­vė­je bū­ti­na elg­tis sau­giai ir ži­no­ti tam tik­ras tai­syk­les.

Lie­tu­vos bib­lio­te­ko­se or­ga­ni­zuo­ja­mi ren­gi­niai ir pro­jek­tai šie­met kaip rei­kiant įsi­bė­gė­jo – va­sa­ra su­tei­kė dau­giau ga­li­my­bių ren­gi­nius or­ga­ni­zuo­ti lau­ke, gry­na­me ore. Pa­vyz­džiui, pro­gra­mos „Drau­giš­kas in­ter­ne­tas“ ini­cia­ty­va „Sau­gus in­ter­ne­te ir va­sa­rą!“ sėk­min­gai nu­vil­ni­jo per Lie­tu­vą, at­kreip­da­ma dė­me­sį į pa­vo­jus, ku­rie ga­li kil­ti nar­šant in­ter­ne­te.

 

Sau­gu­mas in­ter­ne­te – ak­tu­a­li po­kal­bių te­ma

Apie ki­ber­ne­ti­nį sau­gu­mą su sen­jo­rais vie­tos bib­lio­te­ko­se daug kal­bė­jo ir pro­gra­mos „Pri­si­jun­gu­si Lie­tu­va“ įgy­ven­din­to­jai, sie­kian­tys su­kur­ti efek­ty­vią, sau­gią ir at­sa­kin­gą skait­me­ni­nę ben­druo­me­nę.

„Ren­gi­niuo­se ir mo­ky­muo­se da­ly­vau­jan­tys sen­jo­rai šiuo­lai­ki­nes tech­no­lo­gi­jas ver­ti­na įta­riai, bi­jo su­klys­ti. Tad kal­bė­ti apie ki­ber­ne­ti­nį sau­gu­mą sten­gia­mės jiems su­pran­ta­ma kal­ba ir pa­vyz­džiais, kad lan­ky­to­jai su­vok­tų, jog in­ter­ne­tas – tai tik įran­kis. Šiek tiek prak­ti­kos bei leng­vai įsi­me­na­mų pa­ta­ri­mų, ir žmo­gus iš­moks­ta pa­grin­di­nes sau­gu­mo tai­syk­les – dau­giau ne­be­bi­jo nau­do­tis in­ter­ne­tu“, – tei­gia Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos ino­va­ci­jų ir mo­ky­mo cen­tro ve­dė­ja Vir­gi­ni­ja Liu­ti­kai­tė.

Ji pa­sa­ko­ja, kad lan­ky­to­jai grei­tai per­pran­ta, ko­kie tu­ri bū­ti sau­gūs ir leng­viau įsi­me­na­mi slap­ta­žo­džiai.

Ak­ty­viai dis­ku­tuo­ja­ma, ko­kios in­for­ma­ci­jos in­ter­ne­te ge­riau ne­skelb­ti. „Žmo­nės da­li­ja­si pa­tir­ti­mi ir tuo pat me­tu mo­ko­si“, – pa­ste­bi V. Liu­ti­kai­tė.

 

Dau­giau­sia klau­si­mų – dėl elek­tro­ni­nėsban­ki­nin­kys­tės

Anot pa­šne­ko­vės, bib­lio­te­ko­se žmo­nės iš­moks­ta nau­do­tis elek­tro­ni­niais val­džios var­tais, in­ter­ne­ti­ne pre­ky­ba ar elek­tro­ni­ne ban­ki­nin­kys­te. Pri­si­jun­gus prie pa­žan­gių in­for­ma­ci­jos ir ry­šių tech­no­lo­gi­jų, pa­ge­rė­ja gy­ve­ni­mo ko­ky­bė, at­si­ran­da ga­li­my­bė veiks­min­giau pa­si­rū­pin­ti sa­vo ge­ro­vės ug­dy­mu ir so­cia­li­nių reik­mių trū­ku­mų ša­li­ni­mu.

Ta­čiau pro­gra­mų da­ly­viams vi­sa­da pri­me­na­ma, kad net elek­tro­ni­niu pa­štu rei­kia nau­do­tis sau­giai, nes jis ga­li tap­ti ki­ber­ne­ti­nių nu­si­kal­tė­lių įran­kiu ar­ba tai­ki­niu.

„Ži­no­ma, dau­giau­sia klau­si­mų su­lau­kia­me dėl elek­tro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės. Juk in­ter­ne­tu pa­sie­kia­mo­se są­skai­to­se žmo­nės lai­ko sa­vo san­tau­pas, gau­na įplau­kų. Jie no­ri, kad pi­ni­gų per­ve­di­mai bū­tų mak­si­ma­liai ap­sau­go­ti“, – pa­brė­žia V. Liu­ti­kai­tė.

 

Su­tei­kia ver­tin­gų pa­ta­ri­mų

Bib­lio­te­kų lan­ky­to­jus mo­kan­tys bib­lio­te­kų dar­buo­to­jai re­mia­si ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo eks­per­tų re­ko­men­da­ci­jo­mis.

No­rint sau­giau nau­do­tis elek­tro­ni­ne ban­ki­nin­kys­te jie pa­ta­ria:

– At­kreip­ti dė­me­sį į nuo­ro­dos ad­re­są lan­go vir­šu­je. Jis tu­ri pra­si­dė­ti rai­dė­mis https://. To­kia sve­tai­nės ad­re­so pra­džia ro­do, kad duo­me­nys per­duo­da­mi už­tik­ri­nant aukš­tes­nį sau­gu­mo ly­gį.

– Jo­kiu bū­du ne­at­skleis­ti sa­vo pri­si­jun­gi­mo duo­me­nų ki­tiems as­me­nims. Slap­ta­žo­džius ir PIN ko­dus sau­go­ti gal­vo­je. Mat, pa­vyz­džiui, ant la­pe­lio už­ra­šy­tu ir ne­ap­dai­riai pa­lik­tu slap­ta­žo­džiu ga­li pa­si­nau­do­ti pik­ta­va­liai.

– Įsi­dė­mė­ti, kad po­li­ci­jos, „Sod­ros“, mo­kes­čių ins­pek­ci­jos ar ban­ko at­sto­vai nie­ka­da ne­skam­bi­na ir ne­siun­čia el. laiš­kų, pra­šy­da­mi pa­teik­ti in­ter­ne­ti­nės ban­ki­nin­kys­tės slap­ta­žo­džius ar pri­si­jun­gi­mo ko­dus.

– Nie­ka­da ne­spaus­ti nuo­ro­dų į ban­ko tin­kla­la­pį, jei­gu jos yra at­siun­čia­mos elek­tro­ni­niu pa­štu.

– Ge­riau­sia prie elek­tro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės jung­tis ati­da­rius nau­ją nar­šyk­lės lan­gą.

Klai­pė­dos m. sa­vi­val­dy­bės Ima­nu­e­lio Kan­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų ir pro­jek­tų val­dy­mo sky­riaus ve­dė­ja Jo­li­ta Bal­tri­mie­nė sa­ko, kad mo­kan­tis in­ter­ne­tu sau­giai tvar­ky­ti rei­ka­lus svar­biau­sia yra drą­siai klaus­ti.

Be to, pa­šne­ko­vė bib­lio­te­kos lan­ky­to­jams vi­sa­da pri­me­na, kad kiek­vie­nas iš jų tu­ri dvi ta­pa­ty­bes – in­ter­ne­ti­nę ir gy­vą­ją. „Kaip mes el­gia­mės ir rū­pi­na­mės sa­vo sau­gu­mu gy­vai, taip tu­ri­me elg­tis ir rū­pin­tis sa­vi­mi in­ter­ne­te. Re­a­lia­me gy­ve­ni­me nie­ka­da ne­pa­lie­ka­me at­vi­rų, at­ra­kin­tų du­rų, ne­si­da­li­ja­me su ki­tais, sve­ti­mais as­me­ni­mis sa­vo pa­su, ban­ko ar ta­pa­ty­bės kor­te­lė­mis“, – kal­ba J. Bal­tri­mie­nė.

zenklai

Užs. Nr. 0079

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.