Dėl ko­ro­na­vi­ru­so grės­mės – izo­lia­ci­jo­je vi­sa Dzū­ki­jos mo­kyk­los kla­sė

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (4)
2020 Rugsėjis 4
Dzūkijos mokykla
Nuo va­kar dėl ko­ro­na­vi­ru­so grės­mės dvie­jų sa­vai­čių izo­lia­ci­jo­je jau yra vi­sa Dzū­ki­jos mo­kyk­los kla­sė, ku­rio­je mo­ko­si šiuo vi­ru­su už­si­krė­tęs mo­ki­nys, tad vi­sai šiai kla­sei or­ga­ni­zuo­tas nuo­to­li­nis mo­ky­mas.
Rug­sė­jo 1-osios va­ka­rą pa­aiš­kė­jo, kad ko­ro­na­vi­ru­sas diag­no­zuot­tas 47-erių šiuo vi­ru­su uiž­sik­rė­tu­sio aly­tiš­kio maž­daug 15 me­tų sū­nui. Jis yra Dzū­ki­jos mo­kyk­los mo­ki­nys, ta­čiau mo­kyk­lo­je dėl bū­ti­nos izo­lia­ci­jos ne­si­lan­kė ir ne­si­lan­ko. Ne­tru­kus nu­sta­ty­ta, kad jis ben­dra­vo su tri­mis sa­vo ben­dra­am­žiais, ku­rie taip pat Aly­taus mo­bi­lia­me pa­tik­ros punk­te iš­tir­ti dėl ko­ro­na­vi­ru­so. Va­kar jau bu­vo aiš­ku, kad jie nė­ra už­si­krė­tę CO­VID-19. Nuo va­kar dėl ko­ro­na­vi­ru­so grės­mės dvie­jų sa­vai­čių izo­lia­ci­jo­je jau yra vi­sa Dzū­ki­jos mo­kyk­los kla­sė, ku­rio­je mo­ko­si šiuo vi­ru­su už­si­krė­tęs mo­ki­nys.

Rug­pjū­čio 30-ąją iš­aiš­kė­jo, kad 47-erių aly­tiš­kiui, dėl ko­ro­na­vi­ru­so iš­si­ty­ru­siam Aly­taus mo­bi­lia­me pa­tik­ros punk­te, bu­vo diag­no­zuo­tas šis vi­ru­sas.

Tuoj pat or­ga­ni­zuo­tas as­me­nų, tu­rė­ju­sių kon­tak­tą su šiuo as­me­niu, iš­ty­ri­mas mo­bi­lia­me pa­tik­ros punk­te. Tai tu­rė­jo pa­da­ry­ti du už­si­krė­tu­sio vy­ro ben­dra­dar­biai iš mies­to ben­dro­vės, be­si­ver­čian­čios pre­ky­ba ne mais­to pro­duk­tais, ir du šei­mos na­riai – žmo­na ir ne­pil­na­me­tis, maž­daug 15 me­tų am­žiaus sū­nus.

Rug­sė­jo 1-osios va­ka­rą ta­po aiš­ku, kad CO­VID-19 yra už­si­krė­tęs vy­ro sū­nus, ki­tiems ko­ro­na­vi­ru­sas ne­nu­sta­ty­tas.

Pa­aug­lys yra Dzū­ki­jos mo­kyk­los mo­ki­nys, jis rug­sė­jo 1-ąją mo­kyk­lo­je ne­si­lan­kė ir iki šiol dėl bū­ti­nos 14 die­nų izo­lia­ci­jos ne­si­lan­ko.

Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tai nu­sta­tė tris ben­dra­am­žius, ku­rie ben­dra­vo su ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tu­siu pa­aug­liu, jie rug­sė­jo 1-ąją lan­kė­si mo­kyk­lo­se, o ki­tą­dien jų mo­kyk­lo­se ne­bu­vo dėl at­lie­ka­mų ko­ro­na­vi­ru­so ty­ri­mų ir būtinos izoliacijos.

Jau­nuo­liai dėl šio vi­ru­so iš­tir­ti Aly­taus mo­bi­lia­me pa­tik­ros punk­te ir va­kar jau bu­vo aiš­ku, kad nė­ra už­si­krė­tę CO­VID-19.

Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Vy­tuo­lis Va­lū­nas, švie­ti­mo ben­druo­me­nei yra ži­no­ma, jog dėl ko­ro­na­vi­ru­so bu­vo tir­tas dar vie­nas Dzū­ki­jos mo­kyk­los mo­ki­nys ir po vie­ną mo­ki­nį iš „Vo­lun­gės“ pro­gim­na­zi­jos bei Pu­ti­nų gim­na­zi­jos: „Rei­kia tik pa­si­džiaug­ti, kad tir­ti trys už­si­krė­tu­sio moks­lei­vio ben­dra­am­žiai ko­ro­na­vi­ru­su neuž­si­krė­tę. Ma­nau, nė­ra ko slėp­ti ir mo­kyk­lų, ku­rio­se mo­ko­si dėl šio vi­ru­so tir­ti moks­lei­viai. Vi­si tu­ri­me ži­no­ti ga­li­mą vi­ru­so pli­ti­mo mas­tą ir tai, kad jo tu­ri­me sau­go­tis. Nors tir­tiems trims moks­lei­viams CO­VID-19 ne­nu­sta­ty­tas, jie vis tiek izo­liuo­ja­si, jiems, kaip ir už­si­krė­tu­siam, izo­lia­ci­jo­je esan­čiam moks­lei­viui or­ga­ni­zuo­ja­mas nuo­to­li­nis mo­ky­mas. Nuo va­kar dėl ko­ro­na­vi­ru­so grės­mės dvie­jų sa­vai­čių izo­lia­ci­jo­je jau yra vi­sa Dzū­ki­jos mo­kyk­los kla­sė, ku­rio­je mo­ko­si šiuo vi­ru­su už­si­krė­tęs mo­ki­nys, tad vi­sai šiai kla­sei or­ga­ni­zuo­tas nuo­to­li­nis mo­ky­mas.“

Ve­dė­jo tei­gi­mu, mi­nė­to­se mo­kyk­lo­se or­ga­ni­zuo­tas pa­tal­pų dez­in­fe­ka­vi­mas pa­čių švie­ti­mo įstai­gų pa­jė­go­mis.

 

 

 

  Komentaras

  Prašau paaiškinti, kodėl "nors Covid nenustatytas, bet jie vis tiek izoliuojasi" ? Kas čia per cirkai ? Jei žmogus neviduriuoja, jis jau vistiek privalo sėdėti užsidaręs tualete ir laukti kada pratrys, nes jo kaimynui paleido vidurius ?

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.